Észak-Magyarország, 1983. július (39. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

et re legnagyobb erőmüve. De ezt is túlszárnyalják a még épülők. És a vízi erőmüvek építése is tovább vándorol keletre. A tizedik és tizen­egyedik ötéves terv prog­ramjában szerepel a ké­pünkön látható Amúr-mel- léki Zeja vízi erőmű. A nagy vizierőmü-építé- sek ellenére az összes ter­melt villamos energia négy­ötödét. még ma is a hő- és ato merőművek szolgáltat­ják. A hő- és vízi erőmü­vek energiájának összesíté­se, a több európai és szi­bériai energiarendszer egye­sítése folyamatban van, jóllehet a nagyfeszültségű távvezetékeknek óriási tá­volságokat kell' áthidalniuk. XXXIX. évfolyam, 154. szám Ara: 1.40 I t Péntek, 1983. július 1. Marsi József telített Moszkváitól Június 23—30-a között Moszkvában megtartotta 106. ülését a Kölcsönös Gazdasá­gi Segítség Tanácsának Vég­rehajtó Bizottsága. Az ülésen a tagállamok ál­landó KGST-képviselői, mi­niszterelnök-helyettesek vet­tek részt: bolgár részről And­rej Lukanov, csehszlovák részről Rudolf Rohlicek, ku­bai részről Joel Domenech. lengyel részről Zbigniew Madej, magyar részről Mar­jai József, mongol részről Mjatavin Peldzse, az NDK részéről Gerhard Weiss, ro­mán részről loan Totu, szov­jet részről Nyikolaj Talizín, vietnami . részről pedig Tran Guynh. A KGST és a jugoszláv kormány között létrejött megállapodással összhangban, a végrehajtó bizottság mun­kájában részt vett Mito Pe- jovszki, a szövetségi végre­hajtó tanács (kormány) tag­ja, Jugoszlávia KGST mel­letti állandó képviselője. Az ülésen részt vett Nyiko­laj Faggyejev, a KGST titká­ra. A végrehajtó bizottság ülé­sén Gerhard Weiss, az NDK állandó KGST-képviselője el­nökölt: Tanácsi bizottság ülése Miskolcon i utcai Mié rszerisílése Tegnap ülést tartott Mis­kolc város Tanácsának koor­dinációs bizottsága. A bi­zottság tagjai megvitatták azt, a jelentést, amelyet a Széchenyi utcai boltok kor­szerűsítésével kapcsolatban készítettek a kereskedelmi osztályon. Daliunk olvasóit már több­ször tájékoztattuk a miskol­ci belváros rekonstrukciójá­nak programjáról. E munká­ba szervesen illeszkedik a Széchenyi utca Ady-hidtól a Tanácsház térig vezető sza­kaszának felújítása, a leendő bevásárló- vagy sétálóutca kialakítása. Ezen a területen koncentrálódik a város keres­kedelmi forgalmának több. mint harmada, s a 170 keres­kedelmi. szolgáltató üzletben, boltban nemcsak a miskolci­ak vásárolnak, hanem a me­gyéből naponta érkező 30— 40 ezer bejáró jó része is. Az üzletek korszerűsítése, a 10— 15 évre tervezett tömbre­konstrukció együtt jár majd • belvárosi boltok ideiglenes bezárásával, vagy profiljuk megváltoztatásával. A város életében egyedülálló munkát úgy kell megszervezni, hogy az csak az elviselhető mér­tékben rontson az áruellátás jelenlegi színvonalán. A mis­kolci belváros bolthálózatá­nak korszerűsítésére a KIÍR­SZ I készített tervet, s e terv végrehajtása igen körültekin­tő munkát igényel a tanácsi szakosztályoktól, a kivitele­zési előkészítő és lebonyolító szervezetek részéről. A fel­adatok összehangolásában, valamint a rekonstrukció megvalósításához szükséges egyéb -teendők végrehajtásá­hoz a koordinációs bizottság tagjai a miskolciak közvet­len segítségét, kérik. A tegna­pi ülésen döntöttek arról is, hogy kezdeményezik egy művészekből, tanácsi szakem­berekből, aktivistákból álló bizottság létrehozását, amely­nek tagjai a rekonstrukció ideje alatt ügyelnek a kiala­kult városkép, a történelmi emlékek megóvására. A végrehajtó bizottság át­tekintette, hogyan szélesedik a KGST-tagországok együtt­működése a fűtő-, energetikai (Folytatás a Z. oldalon.) Szovjet éle A szovjet népgazdaság átalakulásának egyik leg­fontosabb jellemzője a ter­melés súlypontjának a ke­leti körzetek felé való el­tolódása. Minden ágazatban megfigyelhető ez a jelen­ség. A gazdaságföldrajzi tér­kép a történelem alakulá­sára is magyarázatot nyújt. A Szovjet-Ázsiában kiala­kult új ipari bázisnak óriá­si szerepe volt abban, hogy a Szovjetunió ellen tudott állni, és végül győzött a második világháborúban, amikor az európai szovjet iparvidék nagy része né­met megszállás alá került. A háború óta a szocialista építésbe bekapcsolódtak a Jenyiszej és az Angara me­dencéjének óriási energia- forrásai, megalapozva ezzel Közép- és Kelet-Szibéria óriási térségeinek gazdasá­gi fejlesztését. A távoli Szovjet-Kelet és -Észak ritkán lakott területei a dél­keleti aszályos vidékek, Közép-Ázsia félsivatagai egymásután kapcsolódnak be a szovjet népgazdaság vérkeringésébe. Jól példázzák ezt az ipar „kenyerének”, az energiát előállító erőműveknek a te­lepítése. Közismert, hogy a Szovjetunióban létesülnek a világ legnagyobb vízlépcsői. A Volga—Káma vízlépcső- rendszer (összesen Í4 ezer megawatt) már lényegében AZ MSZMP BORSOD- AB/lfM-ZEMPT ÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA A borsodsziráki Bartók Bé<a Tsr-ben jó minőségű papírtapétát gyártanak. A BÁÉV a ház­gyári épületekben használja fel, de a termékek keresettek a családi házak tapétázásánál is. Képünk a tapétaüzemben készült. elkészült. Köztük olyan óriások is működnek, mint a Lenin-erömű Kujbisevnél (2300 MW) vagy a volgog- rádi vízi erőmű (2500 MW). De a vízenergia források­nak több műit 30 százalé­ka az Uralon túli keleti országrészekben van. Ott épültek és épülnek az An­gara—Jenyiszej vízlépcső- erőmüvei, amelyek négy- szerte-ötszörte olcsóbb ára­mot fejlesztenek, mint a volgai erőművek, és ame­lyeknek alapvető szerepük van az ázsiai szovjet terü­letek iparosításában. A ter­vezett 12 erőmű közül el­sőnek a bratszki épült fel. Ez ma 4050 MW-os telje­sí tmén,, ével a világ egyik déget elkísérte útjára Nagy János külügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk törökor­szági és Osman Basman, Tö­rökország budapesti nagykö­vete. A magas rangú vendégeket a székesfehérvári gyárban Gábor András ipari minisz­terhelyettes, a megye, a vá­ros, s az üzem vezetői üdvö­zölték. Bállá Károly, a gyár igazgatója és Nagy Gábor, az Ikarus vezérigazgatója tájé­koztatta a vendégeket az évi 13—14 ezer autóbuszt előál­lító, nagy múltú hazai ipar­vállalat eredményeiről. El­mondták. hogy a székesfehér­vári gyár szerelőszalagjairól az idén 8700 autóbusz kerül le. r, többségét — 85—90 szá­zalékát — exportálják. A piac igényeire figyelő gyártmány- feilesztés eredményeként Ika­rus—Renault kooperációban készülő buszokat szállítottak, illetve exportálnak Algériá­ba, s feltűnnek az Ikarus ter­mékei az Egyesült Államok, (Folytatás a 2. oldalon.) • * Ülést tartott a megyei tanács KiegyoiisóiyozsU tanácsi oazdáíkudés Bülcnd Ulusu török miniszterelnök, Székesfehérvárott, Nagy Gá­bor vezérigazgató társaságában, meglátogatta az Ikarus gyárat Billend Ulusu, a Török Köztársaság miniszterelnöke, aki hivatalos látogatáson tar­tózkodik Magyarországon, csütörtöki programját Szé­kesfehérvárott kezdte: az Ikarus Karosszéria- és Jár­műgyárat kereste fel. A ven­Megyénk tanácsai az el<J múlt évben 5,8 milliárd fo­rintot fordíthattak költség- vetési feladatok ellátására és 2,2 milliárdot fejlesztésekre, tehát összesen 8 milliárd forinttal gazdálkodtak. Mi-i ként a tegnapi ülésen is el­hangzott, ezt a pénzt taná­csaink megfelelő módon hasznosították. A tanácsi gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, fegyelem, megfontolt­ság és főként a takarékosság jellemezte. A költségvetésből az oktatási, közművelődési feladatokra jutott a kiadá­sok 37 százaléka. Ebben az; ágazatban az óvodai ellátás, az alsófokú oktatási intéz­mények és a nevelőotthonok működési feltételeinek javí­tása kapott elsőséget. Az al­só- és középfokú oktatási in­tézményekben 136 ezer ta­nuló színvonalas ellátását sikerült biztosítani, az okta­tási feltételek további javí­tásával. Egészségügyi és szo­ciális célokra mintegy 1,5 milliárd forintot fordítottak, 105 millióval többet, mint az előző évben. A fekvő beteg-; a jaróbeteg-ellátas körülmé­nyéi javultak, a megye dön­tő részén központi ügyelet munkálkodik, bővült az öre­gek napközi otthona. Kom­munális és gazdasági célok­ra az előző évinél 12 száza­lékkal több pénzt — 814 millió forintot fordítottak a tanácsok. A beruházási feladatok végrehajtása nem volt zök­kenőmentes. A műszaki ter­vek, költségvetések minősé­ge nem javult, némely beru­házás kivitelezése a terve- ' zeltnél későbben kezdődhe­ted meg. Célcsoportos lakásból a tervezett mennyiséget nem sikerült megépíteni, az el­maradás: 213. A telepszerű társaslakásbó) ugyancsak ke­vesebb készült el a terve­zettnél. Tudnivaló viszont az is, hogy az év végén 1328 célcsoportos lakás építése volt folyamatban, e» vala­mivel meghaladja az idei évre tervezett lakásszámot. A lakáscserék is megélén­küllek. ez is kedvezően ha­tolt a lakáshelyzetre, vala­mint az is, hogy az év fo­lyamán csaknem ezer taná­csi bérlakásról mondtak lé, élve a meglevő rendelkezé­sekkel. Az egészségügyi ágazatban széles körű társadalmi ösz- szefogással elkészült a mis­kolci gyermekrehabi 1 i láclóa osztály viszont a megyei kórház mosodai beruházása, a miskolci bölcsődék építé­se nem fejeződött be, a szik­szói kórház utókezelőjénelc (Folytatás a 3. oldalon) t Tegnap ülést tartott Borsod-Abaúj-Zemplén megye Taná­csa, dr. Ladányi Józsefnek, a megyei tanács elnökének veze­tésével. Részt vett az ülésen Grósz Károly, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, jelen voltak or­szággyűlési képviselők, társadalmi szervek, igazságügyi szer­vek vezetői. Első napirendi pontként az ügyrendi bizottság jeientését terjesztette be dr. Szilágyi János, a bizottság el­nöke, melyben személyi változást ismertetett. Miskolc város Tanácsa legutóbbi ülésén megyei tanácstaggá választotta Kiss Dezső városi tanácstagot, akinek megyei tanácstagságát a megyei tanács jóváhagyta. Ezt követően Amriskó Gusztáv, a népfront megyei elnöke terjesztette be a népfront elnök­ségének javaslatát, mely szerint Kiss Dezső tanácstagot, a Borsodi Szénbányák vezérigazgatóját javasolja a megyei ta­nács vb tagjai közé. A tanácsülés a javaslatot elfogadta, majd a végrehajtó bizottság új tagja, letette az ülés előtt a hivatali esküt. A tanács következő napirendi pontként a vb működéséről vette tudomásul a tájékoztatót, majd Sánta Lászlónak, a pénzügyi osztály vezetőjének és Járás László­nak, a tervosztály vezetőjének előterjesztésében megvitatta a múlt évi tanácsi költségvetési és fejlesztési alappal való gazdálkodásról szóló jelentést. , SHUG PROLETÁRJAI. EGYESÖLJETEK! mr

Next

/
Oldalképek
Tartalom