Észak-Magyarország, 1983. április (39. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-19 / 91. szám

T983. április T9., kedd tSZAK-MAGYAItORSZAG S II mezőlÉesfó csapata győzött a honvédelmi játék megyei Intőiéin Az Otletmeccs szereplője volt Lady Ágnes kísérlete Egy kis forradalom a kozmetikában Lady Ágnes egyáltalán nem lédi, a Televízió április 1-i Ötletmeccsének nézői és a vendégkör a megmondha­tója, hogy Törökné Szabó Ágnes ízig-vérig mai fiatal, a lédiségnek nyomait sem vi­seli. Lady A-nak hívják vi­szont azt a kozmetikai és fodrászszalont, amelyet kö­rülbelül egy évvel ezelőtt nyitottak meg Piti Péter Pál- néval, a miskolci Szemere Bertalan utca 18. szám alatt. A fodrászszövetkezet elnöke haragudott egy kicsit a két fiatalasszonyra, amikor meg­váltak a közösségtől, hiszen mindketten híres, jó szak­emberek. Ök meg egy adag nosztalgiával gondolnak visz- sza a szövetkezetre, ahol ta­nultak, ahol tulajdonképpen jó szakemberekké váltak. Hogy mégis miért? Ágnes­nek — a nagymamától örö­költ régi lakásban — kar­nyújtásnyira vannak a szak- könyvei attól a foteltől, ame­lyik a kedvence. Elnyűtt könyvek, most már csupán kontrollnak jók, mert Ágnes fejébe költöztek a fejezetek. — Csupán azért jöttem el a szövetkezettől, mert kísérle­tező alkat vagyok. A szövet­kezet anyagait nem pazarol­hattam, szoros anyagelszá­molás van. Nekem meg. úgy adódott, hogy meghívóleve­let kaptam egy rokonomtól az Amerikai Egyesült Álla­mokba. Ott tölthettem né­hány hónapot, ennek a nagy­bácsinak a bőrgyógyászati klinikáján. Neves bőrgyó­gyász a rokon. — Mit tamilt áss ameri­kaiaktól? — Elsősorban art, hogy főben, fában orvosság van, a leghatásosabb bőrápolók mindegyike természetes anyagból készül. T-'en hatá- bos készítményeket láttam, hoztam is magammal néme­lyikből, a szalonban termé­szetesen nem használhatom, nálunk nem engedélyezik ezeket a szereket. Magas színvonalú a kozmetikai kultúra odaát, de a kozmeti­kusok képzettségétől nem vagyok elragadtatva... Ná­lunk szerényebb az anyagvá­laszték, de mi többet tanu­lunk az iskolában, így ha­sonló eredményeket érhe­tünk el. — Milyen a kisiparosok el­látása ? — Igaz, nagyon sokat uta­zom, de nincs különösebb baj, Pesten mindenhez hoz­zájutok. Külföldi eszközöket is beszerezhetünk. Néhány nap múlva utazom Becsbe egy kis soláriumgépért. Min­den további nélkül, simán engedélyezték ezt nekem. — Hogyan került kapcso­latba az ötletmeccsel? — Tévénézőként. Szeretem ezt a műsort, minden alka­lommal kivárom, noha elég későn sugározzák. Hallottam a felhívást, hogy kozmetiku­sokat kémek, kísérletezzék ki Komjáti úr zseléit. Más­nap jelentkeztem, mert kí­sérletezni nagyon szeretek. Mint később megtudtam, több száz kolléganőm gondol­kodott hasonlóképpen. Sze­rencsém volt, négy budapes­ti kozmetikus és én kaptam meg a számozott tégelyeket.’ Öt különböző színű, illatú zselét kaptunk, semmit sem tudtunk róla, csupán annyit, hogy egyik sem ártalmas a bőrre, hiszen egy vegyész­team már foglalkozott vele. — Kik vállalkoztak a kí­sérleti alany szerepére? — A vendégeim közül — idősebbek és fiatalok. Na­gyon szivesen vállalták mind az öten. Három zselé hatás­talan volt, ám a másik kettő csodálatos eredményt hozott. A 2-es számú tégely tartal­ma kiválóan alkalmas gyul­ladáscsökkentésre, és mint később kiderült, egyébre is. Az egyik vendégem arcán volt egy pók angioma, egy éranyajegy, amit műtélileg szoktak eltávolítani. A 2-es zselé ezt gyönyörűen elhal­ványította, már a harmadik napon mutatkozott az ered­mény. Az 5-ös számú tégely­ben csúnya színű, elég kelle­metlen szagú készítmény volt, amely azonban kitűnő­en alkalmazható a szemkör­nyéki és az ajkak körüli ráncok eltávolítására. Az ötödik napon kifeszült a pá­ciens bőre, egészen megfiata­lodott. Sajnos azonban ezt a zselét a hatodik napon már nem tudtam használni, mert megromlott, megpenészedett Amikor a kamerák előtt fel­nyitották a borítékot, amiben a napi jegyzőkönyvek vol­tak, azonos eredmények de­rültek ki. Az éranyajegy d- halványodásával egyedül én találkoztam, ennek külön megörültek a vegyészek és a feltaláló is. Az 5-ös zselé jobb tartósítása sem okoz gondot, egy kis benzolsavat, vagy szalicilsavat kell ada­golni hozzá. — Ügy gondolja, hogy a Komjáti-féle zselék egy kis forradalmat hoznak a koz­metikába? — Feltétlenül. A pár hetes tapasztalatok ezt igazolják. — Mondtak-? valamit a szakemberek arról, hogy mi­kor kerülnek piacra ezek a készítmények? — Egyelőre csak ml ka­punk belőle, a négy pesti szalon és én. Néhány hónap­ra elegendő a készletem. Na­gyon remélem, hogy hama­rosan megkezdd a folyama­tos gyártást, hiszen a zselék remekül beválnak a gyakor­latban. Lcvay Györgyi Fináléjához érkezett me­gyénkben a Nekem szülőha­zám honvédelmi játék, ame­lyet az elmúlt év őszén a KISZ Központi Bizottsága és az MHSZ Országos Központ­ja közösen hirdetett meg. A nyolcfordulós küzdelemsoro­zat utolsó borsodi mérkőzé­sét — a megyei döntőt — szombaton Encsen, a példás társadalmi összefogással megépített, s nemrég fel­avatott sportcsarnokban bo­nyolították le. Megnyitójában Éles Gábor alezredes, az MHSZ megyei titkára méltatta a szocialis­ta tudat formálását szolgáló játék jelentőségét, megem­lítve, hogy Borsodban az előző versenyeken csaknem 60 ezren vettek részt. Vé­gül a megyei döntőbe Mis­kolcról két, Kazincbarcikáról, Mezőkövesdről, a miskolci járásból, Sárospatakról egy- egy 12 tagú csapat került. Ezekben négy-négy általá­nos és középiskolás* s ugyan­annyi felnőtt foglalt helyet. Mind a sportcsarnokban megrendezett szellemi, mind a Váci Mihály Gimnázium udvarán lebonyolított, kü­lönböző fizikai számokból ál­ló ügyességi vetélkedő részt­vevői mindvégig szorosan haladtak egymás mellett, s csak a végén lakúit ki a he­lyezettek sorrendje. Első lett Mezőkövesd város és járása csapata, majd Miskolc I. szá­mú, a miskolci járás nagy­részt nyékládháziakból álló együttese, továbbá Kazinc­barcika, Miskolc II. számú és Sárospatak csapata követke­zett. Valamennyi együttes elis­merést érdemel, s dicséret illeti a „házigazda” encsie- ket is, akik az ügyhöz méltó alapossággal működtek köz­re a megyei döntő lebonyo­lításában. A győztes mezőkövesdiek május 7-én Borsod megye színeiben Szolnokon, a négy országos elődöntő egyikében Budapest, Szolnok, Hajdú és Szabolcs megye győztes csa­pataival mérik össze képes­ségeiket, küzdenek a szep­temberben megrendezésre kerülő országos döntőbe ju­tásért. Velük együtt vetél­kednek a néphadseregünk megyénkben állomásozó ala­kulatainál és a határőrség­nél lebonyolított hovédelmi játék négy-négytagú győz­tes csapatai is. T. I. Tavaszi teesÁi a szobanövények ápolásánál Talán nincs is olyan csa­lád, ahol ne lenne a szo­bában valamilyen dísznö­vény, virág, amely zöld le­veleivel, vagy pompázó szí­neivel a természet egy pa­rányi küldötte a lakásban. De vajon tudja-e minden virágkedvelő, hogy ezeäc a cserépben tartott növények milyen kezelést, gondosko­dást igényelnek így tavasz­tájt? A szakembert, Fancsik Józsefet, a Miskolci Kerté­szeti Vállalat dísznövény- termeltető és áruforgalmi üzemágának vezetőjét kér­deztük meg, mondja el az ápolással kapcsolatos idősze­rű teendőket. — Elsősorban az átültetés fontos. A növényeink az egész éven át tartó fejlődés során rendszerint tavaszra kinövik a cserepeiket, fel­élik a rendelkezésükre álló talajt, és ilyenkor, ha nem ültetjük át, csak sínylődnek, nem fejlődnek tovább. Az átültetés során ügyeljünk ar­ra, hogy a korábbinál egy számmal nagyobb átmérőjű cserepet, vagy műanyag tar­tót válasszunk, amelybe az átültetett növény kerül. Fon­tos, hogy a cserép aljára kavicsréteget szórjunk, majd ez után a növényt az új edénybe belehelyezzük. Az átültetésnél főleg az alsó friss hajszálgyökerekre ügyeljünk, azokat ne sért­sük meg, így az ép gyökér- labdás növény az új helyén is gyorsan fejlődik majd. Ha vigyázunk a gyökérzetre, ak­kor elkerülhetjük azt a ve­szélyt is, hogy a kevés vi­zet felvami képes sérült gyökerű növényt túlöntöz­zük. Mert; ilyenkor ezek haj­lamosak a gyökérrothadásra. Az átültetésnél fontos a föld megválasztása is. Jelenleg megfelelő mennyiségben kap­ható a Miskolci Kertészeti Vállalat által forgalmazott semleges kémhatású virág­föld, a vállalat is ezt hasz­nálja a neveléshez, így a virágok átültetés után is azonos minőségű földbe ke­rülhetnek. Ez * virágföld a kaktu­szok kivételével valamennyi szobai nem virágzó leveles dísznövény nevelésére, tar­tására alkalmas, de alkal­mas például a tűzföldi ibo­lya tartására is. Az átülte­tés során az is baj, ha a virág, vagy a növény túl nagy cserépbe kerül, ekkor ugyanis felborulhat a lom­bozat—gyökér arány. Ezek a legfontosabb ta­vaszi teendők, de azt is hoz­zá kell tenni az elmondot­takhoz, hogy a szobai dísz­növények tulajdonképpen az év minden időszakában át- ültethetők, hiszen ezek több­sége nem a mérsékelt égöv­ben őshonos. De hangsú­lyozni kell, hogy a számuk­ra az egész évből a legked­vezőbb a tavasz és az ősz, hiszen ilyenkor erőteljeseb­ben fejlődhet a lombozat és a gyökérzet is. H. G. iáira, ernni Leninvárosban két közép­fokú tanintézet működik. A Kun Béla Gimnázium és Ipari Szakközépiskola, ahol ötszázegy, és a 106-os szá­mú Szakmunkásképző Inté­zet és Ipari Szakközépiskola, amelyben hatszázötvenkét diák tanul. A diákok moz­galmi munkáját a leninvá- rosi KISZ-bizottság irányítá­sával. az iskolai KISZ-bi- zottságok szervezik. Tevé­kenységükben kiemelkedő szerepe van a tanulófiatalok érdekképviseleletének, a di­ákönkormányzat működésé­nek. Mindkét középiskolában az önkormányzat legfőbb szer­ve az iskolai KISZ-bizottság, illetve a diákbizottság. Fel­adataikat az iskolai párt- szervezetek segítségével old­ják meg. A KlSZ-szerveze- tek érdekvédelmi és érdek- képviseleti munkája kettős irányú. Egyrészt segítik a tanulmányi munkát, képvi­selik a fiatalok érdekeit az őket érintő kérdésekben, a döntések meghozatala előtt, másrészt pedig fellépnek az iskolai, a kollégiumi rend és fegyelem megsértőivel szemben. Az érdekvédelmi tevékenység egyébként sok­rétű, hiszen beletartozik az iskolai ügyelet megszervezé­se, az iskolarádió szer­kesztőségének kiválasztása, a műsorok összeállítása. Része­sei a továbbtanulási javaslat készítésének is a diákbizott­ság tagjai, de segítik a szak­körök beindítását, a hagyo­mányos iskolai rendezvé­nyek megszervezését is. A KISZ-tagság vélemény­nyilvánításának legfőbb fó­ruma az ifjúsági parlament. amelyen a fiatalok elmond­hatják problémáikat, melyek az oktatásra, szabadidős te­vékenysége egyaránt vonat­koznak. A gimnáziumban például sokan kevesellték a szabadidős rendezvények számát, kifogásolták a klu­bok hiányos felszereltségét. A szakmunkásképzőben pe­dig az elhelyezkedési lehe­tőségeket kevesellték. Vég­zés után ugyanis jó néhány tanulónak más városban kell állást vállalnia. Mindkét iskolának van kollégiuma, ahol a diákön­kormányzat irányító szerve a diáktanács. Tagjait a kollé­giumi közgyűlés választja meg.' Mivel vezetője egyút­tal tagja az iskolai KISZ- bizottságnak is, folyamatos és állandó a kapcsolat a két testület között. A diáktanács vezetője részt vesz azokon a nevelői, testületi értekezle­teken, ahol a diáksággal kapcsolatos témákat tárgyal­ják. A tanács önállóan és eredményesen végzi mun­káját. Tevékenységük na­gyobb hatással van a fiata­lokra, mint az iskolai KISZ- bizottságé. Ez abból adódik, hogy a kollégisták idejük nagy részét együtt töltik, több lehetőségük van a kö­zös programokra, a közös­ségi élet megszervezésére, önállóságuk ellenére sem nélkülözhetik azonban a felnőttek segítségét, amely különösen a tanulmányi munka, a politikai nevelés megszervezésében, irányítá­sában és ellenőrzésében ér­zékelhető. Kanyarban ... Bereci Péter, a Borsodi Volán sportolója imponáló magabiztossággal nyerte a miskolci elődöntőt. Berecz lews győzelme Három miskolci jutott tovább Kifogástalan, óc kissé szedés idei, remekül előkészített pálya, és viszonylag szép számú közön­ség fogadta az országos egyéni salakmotoros bajnokság elődön­tőjének részvevőit Miskolcon, a népkerii sporttelepen. A tét jelentőségének (az első nyolc helyezett kerülhetett az I. osztályú fináléba, a többiek erre az évre csak II. osztályú minő­sítést szerezhettek) megfelelően .kiélezett, küzdelmes futamokat láthattak a szurkolók. Az gyorsan kitűnt, hogy B ere ez remek for­mában versenyez, két futam megtételéi követően már csak Sziráczki József voK veretlen rajta kívül, de szorosan a nyo­mukban haladt az ugyancsak miskolci Juhász F., ■walsminí a debreceni Tihanyi. A 3. futamban Sziráczki vá­ratlanul aJulmara<ft a debreceni Juhász Lászlóval szemben, nem sokkal később pedig a kizárás sorsára jutott (kettős bukást idé­zeti elő, s futamot kellett ismé­telni), így elszálltak dobogós re­ményei. Berecz rendre vissza­verte ellenfelei próbálkozásait, pontveszteség és különösebb megszorítás nélkül végzett az ólén. Kisebbfajta meglepetést jelentett a nyiregy*róad Kovács második helye, aki szürke kezdés után egyre jobban nokidurálta magát, s három futamot is nyert zsinórban! Egyébként a miskolciak körül hármán harcolták kj a döntőbe kerülést, ahol — kiemeltként — ugyancsak három Borsodi Volán­sportoló lehet jelen, a sportsze­rű viadal egyetlen szépséghibá­ját a gyulai Gyepes Barnabás edzője követte el, aki a 15. fu­tamban az orvosi vélemény elle­nére is rajthoz küldte verseny­zőjét. A vezető bíró azonban igen erélyesc-n és a szabályok: szellemében járt el. a depóba küldte a 37 esztendős sportolót- A dolog csupán azért érdemel fi­gyelmet, mert az eredmény hal- hászás semmiképpen nem lesre jót, s helytelen irányba vihet*. Gyepes kétségkívül reményekre jogosító fejlődését. Az elődöntő végeredménye: t* Berecz (Borsodi Volán) 15; 2. Ko­vács (Nyíregyházi Volán) 13; 3, Juhász F. (B. Volán) 11; 4. Tiha­nyi (D. Volán) 10; 5. Kuss (Gyu­lai Volán) 10; 6. Sziráczki J. (B. Volán) 9; 7. Juhász L. (D. Volán) 9; 8. Gyepes (Gyulai Volán) 9 ponttal. * ■ ' A hét végén Wiener Neu­stadtban nagyszabású nemzetközi versenyt rendezték. A magyarok kettős sikerével ért véget az esemény, a debreceni Adorján szerezte meg az első, a miskolci Farkas Ferenc pedig a 2. helyet. Kosárlabda Az KB I. kapujában a MEAFC OSC—DVTK 75:54 (31:37). Mis­kolc, városi sportcsarnok. Fel- szabadulási Kupa, női. Vezette: Kiss T., Budanovics. A tartaléko­sán szereplő diósgyőriek a szü­net után gyenge teljesítményt nyújtottak. Ld.: Papp (24), Jász­ka (19). Miskolci EAFC — tfyfregyházi MGFSE 85:60 (44:35). Nyíregyhá­za, NB II., női. Ld.: Szabó (30), Richlik (23). Járdánházi (22). Miskolci EAFC — Salgótarjáni TC 61:59 (32:29, 54:54). Miskolc. NB II., női. a miskolciak nagy küzdelemben, a hosszabbításban szerezték meg a győzelmet. Ld.: Szabó (22), Richlik (19), Járdán­házi (12). Miskolci EAFC — Békési Afész 79:49 (43:21). Miskolc, NB II.. női. A MEAFC újabb sikerével az NB I. „kapujához” érkezett. Három mérkőzést játszanak még, s már csak egy győzelemre van szük­ségük alihoz, hogy ősztől az vonalban szerepelhessenek! Ld.: Szabó. Veres (16—16), Farkas (12), Járdánházi (11), Richlik (10). Salgótarjáni TC—Miskolci EAFC 69:57 (39:29). Miskolc, NB II.f férfi. Ld.: Házi (16), Meskó Cs., Lőrincz (10—10). Miskolci EAFC — Nyíregyházi MGFSE 85:61 (40:26). Miskolc. NB II., férfi. Ld.: Házi (20). Bar- nóczky (13). Balázs. Lőrincz (13 -12). Miskolci EAFC — Békéscsaba 102:27 (48:9). Miskolc, NB II.. férfi. Ld.: Balázs (20), Mitnyite (14). Házi, Bamóczkv Árvái (13 —12). Miskolci EAFC—Békési Afess 94:65 (47:22). Miskolc. NB II., férfi. Ld.: Házi (24), Somodl (18). Lőrincz (11), Meskó Cs. (10), Bamóczky (8). Árvav (7). Kézilabda Kettős ózdi vereség Elektromos—Ózdi Kohász 32-21 (19-9). Budapest, NB I. férfi. Vezette: Lázár, Veszter. A Ko­hász alárendelt_ szerepet játszott, nem tudta megszorítani a ha­zaiakat. Ld.: Cseri (10), pribék (6). Jó: Cseri. Miskolci EMTE—Mátészalka 29-21 (15-10). Miskolc, NB II. férfi. A MEMTE közepes telje­sítményt nyújtva is fölényesen nyert. Ld.: Szabó F. (11). Húsos SE—Miskolci Spartacus 15-11 (8-7). Budapest, NB II. női. Ld.; Varkoly (5), Erdődi, Dem* jén (3—3). Átlagon felüli telje­sítményt egyik szövetkezeti játé­kos sem nyújtott. Borsodi Bányász—Dunakeszi 34-26 (18-11). Miskolc, NB II. férfi, a Bányász ötletes támadó­játékkal rukkolt ki. Ld.: Bes­senyei, Németh (—6), Montovai, Kozma, Matusek (5—5), Barnócz- ky (4). Jók: Fegyvernek! (a me­zőny legjobbja), és a legjobb dobók. Borsodi Bányász—KEV Metró 20-12 (10-8). Budapest. NB I/B női. A sajószentpéteriek a má­sodik félidőben nagy Iramot dik-! táltak és percről percre növel­ték előnyüket. Ld.: Budqi (7)J Kerti (5), Dobainé (3). Jó; Ro­vó csné. Nagykanizsa—ózdi Kohása 22-12 (12-4). Nagykanizsa, NB I/B női. Rendkívül nehezen ka­pott lábra a vendégcsapat és már az első félidőben jelentős hátrányba került. A szünet után is sok pontatlanság jellemezte aa ózdiak teljesítményét. Ld.: Mu­cha (5). Dicséretet egyik ózdi já« tékos sem érdemel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom