Észak-Magyarország, 1983. április (39. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

XXXIX. évfolyam, 77. szám Ára: 1,4» Ft Péntek, 1983. április 1. Az elmúlt év őszén kezdték el Sajósrentpéteren őt lakóépület építését. A főútvonal mellleS épülő házak földszintjén üzletek, míg a felső szinteken 116 lakás lesz. Az épületek földszintjét az Út- és Vasútépítő Vállalat építi, az emeletek szerelését a BÁEV szakemberei készítik eh AZ MSZMP BORSOD - AB AŰ.T-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Kádár János fogadta a jugoszláv államfőt w i\Ct ISO K VTLAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Kádár János fogadta Petar Sztambolics. jugoszláv államfőt. Hivatalos, baráti látogatá­sát befejezve, csütörtökön, a délutáni órákban elutazott Budapestről Petar Sztambo­lics, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság El­nökségének elnöke. A ssojn- szédos baráti szocialista or­szág államfőjét ünnepélye­sen búcsúztatták. A jugoszláv államelnök lá­togatásának utolsó napján is sor került tárgyalásokra:. Kádár János és Petar Sziam- bolics megbeszélésén kívül a baráti ország elnökének kí­séretében érkezett politiku­sok is véleménycserét foly­tattak magyar partnereikkel. Púja Frigyes külügyminisz­ter jugoszláv kollégájával. Lazar Mojszov.val megvitatta ' a köiicsünös érdeklődésre számotlartó nemzetközi kér­déseket, valamint a kétolda­lú kapcsolatok alakulását. Hetényi István pénzügymi­niszter. a magyar—jugoszláv fíuzdí.oági «íícyfiífa Zi ű köd é«l bizottság magyar tagozatá­nak elnöke Nedeljko Man- diccsal, a Szövetségi Vég­rehajtó Tanács tagjával, az együttműködési bizottság ju­goszláv tagozatának elnöké­vel találkozott. A társelnö­kök áttek i nt ették a külke­reskedelmi forgalom, vala­mint a kooperációs kapcso­latok helyzetét, s kölcsönö­sen tájékoztatták egymást a legutóbbi találkozójuk óta végzett munkáról. Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára csütörtökön fogadta Najef Havatmeht, a Demok­ratikus Front Palesztina Fel­szabadításáéit Szervezet fő­titkárát, aki küldöttség élén tartózkodik hazánkban. A szívélyes légkörű talál­kozón véleményt cseréltek a nemzetközi politika aktuális kérdéseiről, különös tekintet­tel a közel-keleti helyzet legutóbbi eseményeire. Az MSZMP képviselője, megerő­sítette a magyar nép szolida­ritását a palesztinai arab nép igazságos harcával, amelyet a PFSZ vezetésével folytat. Petar Sztambolics és kísé­retének ünnepélyes búcsúz­tatására a magyar és ju­goszláv zászlókkal díszített Országház előtt, a Kossuth Lajos téren került sor. ahol felsorakozott a Magyar Nép­hadsereg díszzászlóalja. A vendégek búcsúztatására megjelent Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke. Sar­lós István, a Minisztertanács elnökhelyettese, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai. Péter János, az ország­gyűlés alelnöke. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke. Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Púja Frigyes külügyminisz­ter, a kormány több más tagja, s az állami, a társa­dalmi élet számos vezető képviselője. Ott volt Simon Pál, Magyarország belgrádi és Milan Veres, Jugoszlávia budapesti nagykövete, vala­mint a Budapesten akkredi­tált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja. Kürtszó harsa ot:, a dísz- zászlóalj parancsnoka jelen­tést tett. Petar Sztambolics- ,nak,' ma Ki felcseiSniü * két' ország himnusza. A magas rangú vendég Losonca Pál társaságában elhaladt a ka­tonák sorfala előtt, majd üdvözölte a búcsúztatásra a téren összegyűlt budapesti dol gozókat, fiatalokat. A ju­goszláv államfő és kíséreté­nek tagjai elköszöntek a ma­gyar közéleti vezetőktől, s a budapesti diplomáciai testü­let megjelent képviselőitől. Az ünnepélyes esemény a zászlóalj díszmenetével zá­rult Ezután a vendégek Loson­czi Pál és felesége társasa­gában gépkocsikba szálltak, és díszmotorosok kíséretében a Keleti pályaudvarra haj­tattak. A pályaudvaron Losonczi Pál és felesége baráti búcsút vett Petar Sztanibolicstól és feleségétől, s néhány nerc múlva az elnöki különvonat kigördült a pályaudvarról. (Folytatás a 2. oldalon) Kitüntetések átadásával összekötött ünnepséget tartóit, tak tegnap hazánk felszaba­dulása tiszteletére a Miskolc- csanyiki KISZ-iskolán. Az ünnepség résztvevőit a megyei diáknapokon szereplő diákok műsorral köszöntötték. Ez* követően dr. Illés Pál, a XISL Borsod megyei Bizott­ságának titkára köszöntötte a megjelenteket — köztük Be- Ovik Jánost, a Borsod megyei Pártbizottság osztályvezető­jét. Ax ünnepségen Bartus István, a KISZ megyebizott­ság osztályvezetője mondott beszédet Megemlékezett ha­zánk történelmi sorsfordulói­ról, a három tavaszi ünnep je­lentőségéről. Szólt azokról az áldozatkész emberekről, akik életüket áldozták népünk fel­szabadulásáért, azokról a tet­tekről, amelyeknek ma, békés körülmények között méltó folytatói lettek a fiatalok. Az ünnepi beszéd után ki­tüntetéseket adlak át azok­nak. akik kimagasló munkát végeztek az ifjúsági mozga­lomban. Az ifjúság nevelésé­ben kifejtett eredményes te­vékenységük elismeréseként KlSZ-kilür.tetéseket adott át Szabó Pál, a KISZ Boiysod megyei Bizottságának első titkára. Ifjúságért Érdemér­met kapott dr. Kovács László, a Miskolc városi Pártbizott­Ezekben a napokban, ter­vezett nagyjavítás miatt, kar­bantartó szakemberek vették birtokukba a Lenin Kohá­szati Müvek nemesacél hen- ge, müvének finomsorát. A vjllamoshálózat átvizsgálása, felújítása mellett kicserélik az elkopott, .elhasználódott al­katrészeket, gépészeti beren­dezéseket, megújítják a kor- mánypadokat és újrafestik a korróziónak leginkább ki­tett szerkezeti elemeket. A munkálatokban — a henge­részek mellett - a vállalat karbantartó és üzemeltető, il­letve a gépgyártó és -szerelő, gyáregységének dolgozói vesznek részt. A két hétre tervezett finomsori nagyjaví­tás befej'eztével a középsor felújítása kezdődik el. A ké­pen: Tomolya Károly, Tóth Ferenc és Csiszár Sándor, a karbantartó- és üzemeltető gyáregység szakemberei ság titkára, Soós Roland, az MSZMP megyei Tanács Bi­zottságának titkára, Engi An­dor. a Csepel Jákó sárospata­ki gyáregységének igazgatója és Varga Lajos, az Ormost Bányaüzem normása. Ugyan, csak Ifjúságért Érdemérmet kapott Nemes Árpád, a üAEV művezetője, Faragó Andor, az LKM -gyár-egység­vezetője, valamint Bernáth Elemér, az encsi Mezőgép Vállalat igazgatója, akik a magas elismerést központi, il­letve helyi ünnepségeken ve­hették át. KISZ Érdemérmet tizen­négy aktíva, Kiváló Ifjúsági Vezető érmet Csabai Gyula, az edelényi nagyközségi KISZ-bizottság titkára ka­í I Szénbányászok I lervlniteliesitéss Kiemelkedő teljesítménnyel I * zárták az első negyedévet a hazai ázénbányászat dolgozói; a három hónap alatt 6,8 mil­lió tonna szenet termeltek. 300 000 tonnával többet a tervezettnél. A több tüzelő­it anyag felszínre küldése nem \ kis erőfeszítésükbe került, ! mert az igényekhez igazodva ismét kénytelenek voltak a hétvégi napokon is dolgoz­ni. Míg a múlt év első ne­gyedévében átlagosan 4,9, az idén 5,9 szabadnapon ter­meltek a bányászok. Így si­került a szerződésben vál­laltnál több szenet szállítani a Magyar Villamosipari Trösztnek, s ugyancsak lé­nyegesen több minőségi sze­net adtak át a bányaválla­latok a kereskedelemnek is. A túlteljesítésben kiemelke-. dó szerepük volt a veszpré- és a borsodi bányászok­nak. patt. Az AnmyföoszortSs KIS®­jelvényt hárman, a KISZ KB Dicsérő Oklevelét négyen, ve­hették át. A Magyar Úttörők Szövet­sége Országos Elnöksége és Országbs Tanácsa által ado­mányozott kitüntetéseket Sorlap Petemé a Magyar Út­törők Szövetségének Borsod megyei elnöke adta át. Az or­szágos elnökség által adomá­nyozott Otlűrővezető Érdem­érmet hatan, az országos t»- náős által adományozott Ki­váló Ütlöróyezető kitüntetést hárman, a Kiváló Ifjúsági Vezetői Munkáért kitüntetést keiten. és a MÜSZ Országos Tanácsának Dicsérő Okleve­lét. ugyancsak ketten vehették át. ntswn'auwmgvr«»»• wi'r.-wuwr. Nagyjavítás „Atvonulóban” tért be egy kis gyorsjavítóira o nagyborcai tsz gépműhelyébe a K-701-es óriás trakíor vontatta, kor- szerű, nagy teljesítményű munkagép, a RAU-kombinátor. Bocsa Sándor, a legtapasztaltabb szerelők egyike perceit alatt rendbehozza a meghibásodott hidraulikát. Annak ide­jén, amikor az egykori gépállomáson a „kormosokét11 javi- ; tóttá, aligha gondoll orra hogy ilyen gépekkel is rendel* ! kezik majd a mezőgazdaság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom