Észak-Magyarország, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! XXXIX. évfolyam, 1. szám Ara: 1.4(1 ( t Hétfő. 198'. iamiár ; toiezs Pál újévi Ksziitifs Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke január elsején új­évi köszöntőt mondott a Kossuth rádióban és a televízióban. Tisztelt honfitársak! Kedves elvtársak! Ismét eltelt egy esztendő. Gondokkal'és megpróbáltatásokkal nehéz tizenkét hónap áll mögöttünk. Válságokkal, feszültségekkel terhes világban, a vártnál nehezebb feltéte­lek mellett kellett dolgoznunk. A kedvezőt­len változások év közb m. előre nem látható gazdasági, pénzügyi intézkedések met hozata­lára kényszerítettek bennünket, hogy meg­védj ük az ország fizetőképességét és meg­őrizzük szociális vívmányainkat. A nehéz és bonyolult körülmények között elért eredményeink értéke így különösen nem lebecsülendő. Népünk szorgalmának és alko­tóképességének köszönhetően lényegében a tervek szerint alakult az óesztendő mérlege. Legfontosabb társadalmi, politikai és gazda­sági vívmányainkat megvédtük. Fejlődött iparunk.- kiemelkedő eredményeket értei me­zőgazdaságunk. Javult külkereskedelmi mér­legünk egyensúlya. Tovább bővültek lakás­építés! és kommunális beruházásaink. Mind­ezt egy olyan világhelyzetben értük el, ami­kor a nálunk fejlettebb országok sern talál­nak megoldást gazdasági bajaikra. Eredményeinkről, országunk stabilitásáról, állapotáról megbecsüléssel beszélnek határa­inkon túl is. Engedjék meg, hogy pártunk és kormányunk köszönetét tolmácsoljam honfi­társaimnak a helytállásért, a nehéz körülmé­nyek közt végzett szorgalmas munkáiért és a bizalomért, amely forrása és záloga eredmé­nyeinknek. Kedves elvtársak! Az 1983. évi népgazdasági terv a szokásos­nál szerényebb mennyiségű növekedést irá­nyoz elő. A világgazdasági hanyatlás követ­keztében mind több akadályba ütközik ter­mékeink külföldi értékesítése. A megválto­zott körülmények most arra kényszerítenek, hogy mérsékelt növekedési ütem mellett a minőségi követelményeket helyezzük előtér­be- Ez nem kisebb, hanem nagyobb feladat, hiszen egy gyorsan változó világgazdaságban kell helytállnunk. Gazdasági szabályozóink is a jobb munkára ösztönöznek, sőt kényszerí­tenek is erre. Versenyképességünk növelésére hozott intézkedéseink kezdeti eredményei mutatkoznak abban, hogv az igényesebb ha­zai és külső piaci kővele1 ményeknek mind jobban eleget tudtunk tenni. Kedves barátaim! Szocialista társadalmunk eredményei az egyes osztályok, rétegek, csoportok, emberi közösségek támogatása nélkül nem valósul­hatlak volna meg. Szocialista nemzeti egy­ségben munkálkodunk közös céljainkért;. Eb­ben jut kifejezésre a párt. a kormány és a név) közötti kölcsönös bizalom, ami nemcsak feltételezi, de kívánja is az alkotó vitát. Ki­bontakozó szocialista demokráciánkat a nyílt­ság, a sokszínűség és az őszinteség élteti. Ez egyaránt jelenti a ioíok kiteliesedését és a felelősségvállalást köz.ös dolgaink előre- vitelében Szocialista élveink, de igazságérze­tünk is követeli a színvonalasabb, az eredmé­nyesebb ' munka méltóbb megbecsülését, ugyanakkor az emberiesség szellemében a társadalom legnehezebb körülmények között élő rétegeiről való fokozottabb gondosko­dást is. Kedves elvtársak! * Békés építőmunkánk hazai feltételeit ne­hezíti a nemzetközi helyzetben kialakult fe­szültség. Külpolitikai törekvésünk, hogy az államok közötti viszonyt az enyhülés légköre hassa át. A békés egymás mellett élés szelle­mében minden országgal és nénoel a kölcsö­nös előnyök alapján jó viszonyra, együttmű­ködésre törekszünk. Változatlanul küzdünk azért, hogy az országok közötti vitás kérdése­ket tárgyalások utján, békés eszközökkel ren­dezzék. Mindent elkövetünk, hogy a fegyver­kezési hajsza újabb fordulója helyett á tö­megpusztító fegyverek gyártásának befa­gyasztására, majd a fegyverzetek csökkenté­sére kerüljön sor. Meggyőződésünk, hogy az államok biztonságát a fegyverzetek alacso­nyabb szintje is garantálhatja. A békéért és leszerelésért folytatott harcunknak mind több támogatója van szerte a világon. A fenyege­tésektől mentes világ a mi népünknek élet- eleme, legforróbb vágya és boldogulásának egyik feltétele. A feszültebb világhelyzet arra int bennün­ket. hogy békés építőmunkánk zavartalan folytatása érdekében tovább erősítsük barát­ságunkat és együttműködésünket a Szovjet­unióval, a többi szocialista országgal. Szövet­ségünk és a kölcsönösen előnyös együttmű­ködésünk volt a záloga ecTdigi fejlődésünk­nek. és az marad a jövőben is. A szocialista országokkal folytatott együttműködés szol­gálja a legjobban nemzeti érdekeinket is­A fejlődő országokhoz fűződő sokoldalú kapcsolataink • fejlesztéséhez hosszú távú ér­dekeink fűződnek. Gazdasági adottságaink, az új társadalom építésében szerzett tapasz­talataink szinte kínálják'az alkalmat a gyü­mölcsöző együttműködéshez. A békés egymás mellett'élés elveinek meg­felelően egymást tisztelve, jó viszonyra, köl­csönösen előnyös együttműködésre törek­szünk a fejlett tőkés országokkal. A külön­böző társadalmi rendszerű országok jó viszo­nya a kétoldalú előnyökön túl hasznosan já­rulhat hozzá a jelenlegi nemzetközi légkör javulásához. Kedves honfitársaim! Bonyolult viszonyok között kezdjük az új évet. de bízunk a világ haladó erőiben, a bé­ke megőrzésének lehetőségében. Mélyen meg vagyok győződve róla, — ha békében élhe­tünk. tehetséges és szorgalmas népünk az előző évekhez hasonló odaadással veszi ki ré­szét nagy nemzeti ügyünk előbbreviteléből. Gyarapodó nemzeti önismeretünk és önbe­csülésünk mondatja velem, hogy népünk ké­szen áll az erőpróbára. Megbirkóztunk már nehezebb feladatokkal is, ha együtt, közös erővel kerestük a jó megoldást. Bízunk abban, hogy társadalmunk megérti a gon dókat és vállalja azok megoldására az egyetemes felelősségei. A felelősséget abban, hogy a szocialista társadalom építése során kibontakozott anyagi és szellemi erőinket megvédjük és a jó gazda gondosságával a nemzet javára azokat tovább kamatoztatjuk., Meggyőződésünk, hogy a közös ügy, a kölcsö­nös bizalom, a közös célok összhangján ala­puló szocialista nemzeti egységünk, a súlyos­bodó körülmények ellenére is állja az idő próbáját. Gondjainkkal nem vagyunk egyedül és nem is maradunk magunkra. Hű szövetsége­seket és mind több jó barátot, korrekt part­nert tudhatunk magunk mellett. Ez meg­könnyíti dolgainkat itthon és a nagyvilágban egyaránt. Engedjék meg. hogy 1983 első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága. az Elnöki Tanács és a kormány ne­vében. honfitársaimnak, hazánk valamennyi állampolgárának, minden barátunknak ered­ményes és békés új esztendőt kívánjak. üj szovfet javaslatok Genfben A hadászati fegyverek kor­látozásáról és csökkentéséről folyó tárgyalások és az. ezek­ről a fegyverekről szóló meg­állapodás megváltoztathatat­lan alapelvei a paritás, az egyenlőség és az egyenlő biz­tonság. Ezek figyelembevéte­lével terjesztette elő konkrét javaslatait a tárgyalásokon a Szovjetunió. Ha Washington­ban bárki is azt reméli, hogy ezzel kapcsolatban egyoldalú­an katonai fölényre tehet szert a Szovjetunióval szem­ben. az. téved: a Szovjetunió nem engedi meg az esemé­nyek ilyen -fordulatát — hangsúlyozza vasárnapi szer­kesztőségi cikkében a Prav­da. Az SZKP KB lapja megál­lapítja: á szovjet—amerikai (á rgy alások on napi rend en szereplő kérdések túlmutat-, nak a két ország kapcsola­tainak problémakörén, lénye­güket tekintve globális je­lentőségűek. A kérdés az. si­kerül-e megálljt parancsolni (Folytatás a 2. oldalán) Az iparban és a mezőgazdaságban A December 4. Drótmüvek hóióhegesztö üzemében zavartalanul folytatódott a termelés 1983. január 2, vasárnap. .4 napkelte 7.32. nyugta 16.04. Deres, borús hajnalon csöngött az ébresztő-, óra. mindén házban, ahonnan vonatok, autó­buszok, villamosok vitték az első munkanap délelőttös műszakjának dolgozóit. Az öltözők vasszekrényeiböl előkerültek az olajtól merev munkaruhák, a félretaposott sarkú bakan­csok. Helyükre került a még az otthon me­legét őrző utcai ruha, a táska, a táskában nylonban az ünnepi étkekből maradt — töl­tött csirke, kirántott hús, füstölt kolbász —• a reggelinek való, kendőben a már kissé fá­radt, szikkadt kenyér. A gyárvárosokban reggel 6 órakor könyör­telenül megszólaltak a munka kezdetét jelző kürtök, dudák. A nagy csarnokokban kék- hidegséggel kigyulladtak a góliátégők, meg­indultak a villanymotorok, munkájuk fölé hajollak a munkások. Elkezdődött. Miskolcon, a December 4. Drótművekben tegnap a megszokott hétköznapi munka folyt. A huzalmű gyáregységben Béres Sándor mű­vezető körülmutatott a nagy zajban; minden- ki a helyén, minden gép dolgozik. A háló­hegesztő üzem gépsorát Kapus László irányí­totta. aki szívesen emlékezett vissza a szila vesztene, amelyet otthon, Szirmabesenyőa töltött felesegével és két kisgyermekével. Tegnap, a délelőttös műszak nyolc órája alatt a gyárban 85 tonna huzalt, 20 tonna sodronykötelet, 12 tonna színesfém-kábelt, 4 tonna acélszemcsét. 20 tonna hegesztett há­lót és 2,5 tonna betonfeszítő pászmát állítot­tak elő, amelynek 20 százaléka export. A Borsod megyei Állami Építőipari Válla­lat dolgozóival a miskolci Avas-dél II. iiteZ mének munkaterületén találkoztunk; a teg­napi vasárnapon pénteki munkarend szerint dolgoztak, vagyis reggel 7 órától fel 2-ig„ Mikula Sándor és Varga Árpád daruszerelők­nek Torna Bertalan és Bányáczi Bertalan pá- lyaépítö segített. .4 toronydaru reggel még vízszintes helyzetben pihent. As építők kezére elkélt a védőkesztyű, hiszen hideg a vas, és ilyenkor nehezebb a szerszám is. Az Ózdi Kohászati Üzemek több gyáregységében, ahol fo­lyamatos üzemmenet zajlik, az új év első napja az esz­tendő bármely hétköznapjá­hoz hasonlított. A kohók, martinkepiencék mellett dol­gozó olvasztárok és a kiszol­gáló üzemek dolgozói szá­mára ez a nap is meghozta a feladatokat. Január elsején a kohókból ezerkilencszáz ton­na nyersvasat, a martinke­mencékből háromezer tonna acélt, csapoltak, amiből 730 tonna a folyamatos öntőmű­be került. Eközben nem pi­hentek a szállítás, a karban­tartás és az energiaellátás dolgozói sem. A hengersorokon január másodikán indultak, de már elsején az üzemkezdés előké­szítésén, a sorozatok átvizs­gálásán, beállításán és az elő­melegítő tolókemencék ter­melésre való felkészítésén munkálkodtak. A IV-es számú kohó át­építése is folyamatosan tör­ténik. A felújítással párhu­zamosan elvégzik a fúvószél- hőmérséklet növelésére irá­nyuló beruházási munkákat is, mellyel már a holnapok feladatait alapozzák meg. * A Tiszai Vegyi Kombinát december 31-én sikeres évet zárt, amit az 1982-ben elért 63 millió dollár körüli nem rubel elszámolású export és a szocialista országokba irá­nyuló kivitel növekedése is kellőképpen érzékeltet. S bál­áz új esztendő a tavalyinál nehezebbnek ígérkezik.- a kombinátban azon fáradoz­nak. hogy a gazdálkodásban elérendő eredmények össz­hangban álljanak a népgaz­dasági tervben megfogalma­zott célokkal. A TVK-ban Szénást Tibor műszaki ve­zérigazgató-helyettestől ér­deklődtünk az évkezdésről. — Az esztendő első két napján mindegyik üzemünk tervszerűen, az igényeknek megfelelően termelt, s bal­eset sem történt a munka­helyeken — tájékoztatott a vezérigazgató-helyettes. — Az elmondottak egyben azt is jelentik, hogy rendelkezé­sünkre álltak a termelés ob­jektív feltételei, azaz volt miből termelni, nem hiány­zott a szükséges alapanyag. Persze nemcsak termeltünk, hanem az előállított termé­ket egyúttal el is szállítottuk a megrendelőknek. Az igé­nyeknek megfelelő mennyi­ségű olefineket továbbítot­tunk feldolgozásra a Szovjet- . unióba és több más ország­ba. * A Borsod megyei Tejipari Vállalat üzemeiben az elmúlt év utolsó napján és az új év első napján is folyamatosan dolgoztak — tájékoztat Czing- ler Dávid, a vállalat, igazga­tója. A megye mintegy 460 felvevőhelyéről, a gazdasá­gokból, a szövetkezetekből naponta körülbelül 340 ezer liter tejet gyűjtöttek be, amelynek nagyobb részéből napi fogyasztási cikkeket, te­jet, csecsemőtejet, különféle készítményt, összesen rnint- . egy 120-féle terméket állítot­tak elő. Mivel az ünnepek alatt a kereskedelmi létesít­ményeknek lényegesen keve­sebb tejet szállítottak ki. ezeken a napokon a felesleg­ként megmaradó részből tej­port készítettek. Ugyancsak korán megkezdték a munkát vasárnap, január másodikán a tejüzemek dolgozói és a -szállítók: az év első munka­napján már reggel 6 órakor a megye városaiban és fal­vaiban levő mintegy 2500 boltban a nyitáskor már ott voltak a friss tejkészítmé- nvek. * Az új év első napján a He- jőcsabai Cement- és Mész- müvekben folyamatosan ter­meltek a mész- és klinker- kemencékben. Tegnap pedig már ismét megindult a ce­mentőrlés és -kiszállítás is, A programnak megfelelően több mint kétezer tonna ce­mentet szállítottak el a gyár­ból. A sikeres évkezdést azonban nehezíti néhány szállító vállalat kampánysze­rű munkája. Karácsony óta a napi száz-kétszáz tonnás alap- és adalékanyag-igé­nyüknek többszörösét kény­telenek fogadni. A cement­gyár nagy teljesítményű ra­kodórendszere kevésnek bizo­nyult a tíz nap alatt beérke­zett 355 tonna anyag fogadá­sára. Kénytelenek voltak túlórában a kézi rakodást is megszervezni az ünnepek! idejére. Munkásgyűléssel kezdték tegnap az esztendőt a Csa­varj pari Vállalat 2. számú, Ongai Gyárában. A gyár ve­zetői köszönetét mondtak a kollektívának az elmúlt év­ben végzett munkáért, majd ismertették az ez évi, felada­tokat. A tervezett létszámtól kevesebben dolgoztak, ennek ellenére sikerrel oldották meg a feladatot: a tervezettől többet, 387 millió 240 ezer forint termelési értéket állí­tottak elő. A kötelemellátás javítására az idén további 4.5 százalékos termelésnöve­kedést terveznek. A munkás- gyűlésen megtárgyalták a nö­vekedés. feltételeit, is. A tar­talékokról szólva hangsú­lyozták az úgynevezett n»:i- gógépes műszák váltósban, U­(Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom