Észak-Magyarország, 1982. december (38. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEKI A7 MS7MP BORSOD ARAÜ.I -ZI'MPI PN MFCYFI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X v win évfolyam. 282. szám Am: 1.4*1 KI Szerda. IÍI82. derem bor l. a A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülését december 1-rc összehívták. A Politikai Bizottság az 1883. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről készült előterjesztés meg­vitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Ülést tartott a Magyar—Szovjet Baráti Társaság Országos Elnök­sége. A képen: Apró Antal, az MSZBT elnöke beszél. (Tudósításunk a 2. oldalon.) Madridi találkozó Hogyan folytatódjék a zá­ródokumentum szerkesztése, milyen megközelítéssel kel­lene feloldani a fennálló né­zetkülönbségeket, hogyan válhat tonlos állomásává Madrid az európai politikai légkör enyhítésének? Ezek a témák foglalkoztatták az eu­rópai béke és biztonság kér­déseivel foglalkozó madridi találkozó keddi plenáris ülé­sét. , A 35 ország részvételével folyó találkozón nagy figyel­met keltett Igor Andropov- nak. a szovjet küldöttség tagjának elsőként elhangzott beszéde. A szovjet delegá­tus főként annak elemzésé­vel foglalkozott, hogy a ta­lálkozó eredményes befejezé­se érdekében hogyan lehet­ne a munkát meggyorsítani. Kitért arra, hogy a siker út­jába újabb és újabb akadá­lyokat gördítő nyugati kül­döttségek néhány, nemrégi­ben beterjesztett módosító javaslata olyan töltetet hor­doz, amely felrobbanthatja a találkozó kiegyensúlyozott menetét. Az amerikai delegáció ve­zetője, Max Kampelman azt a reményét fejezte ki. hogy a meglevő nézetkülönb­ségek ellenére a mostani ta­lálkozó a kelet—nyugati pár­beszéd nélkülözhetetlen fóru­ma marad. Tyiiionev fogadta a török miniszterelnököt Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke kedden Moszkvában fogadta liter Türkmen török külügy­miniszteri, aki a szovjet kormány meghívására va­sárnap óta tartózkodik hiva­talos látogatáson a Szovjet­unióban. A baráti légkörű megbe­szélésen a szovjet—török kapcsolatok néhány kérdé­séről volt. szó. A tárgyaló fe­lek megerősítették, hogy ér­dekeltek a jószomszédi kap­csolatok további fejlesztésé^ ben, a gazdasági kapcsola­tok és a kétoldalú' kereske­delem bővítésében. liter Türkmen hétfőn Andrej Gromiko külügymi­niszterrel folytatott megbe­széléseket. Kiállítás az SZMT-ben Karbantartás - biztonság A munkásvédelem és a karbantartás kapcsolata a té­mája annak a kiállításnak, amely tegnap délben nyílt meg a Hónai Sándor me­gyei Művelődési Központ színháztermének előcsarno­ka ban. A megye különböző válla­lataiból érkezett anyagokból összeállított kiállítást dr. Ba­logh András, az SUMT tit­kára nyitotta meg. Ajánló szavaiban utalt a közel há­rom évvel ezelőtt megjelent minisztertanácsi rendeletre, amely megszabta a karban­tartási munkakörök felada­tait. E rendelet alapján dol­gozták ki és hajtják végre a különböző vállalatoknál azokat az intézkedéseket, programokat, melyek a mun­kásember életét, egészségét hivatottak védeni. A legfon­tosabb szempont, hogy min­den munkaterületen meg kell teremteni azokat a kö­rülményeket. melyek maxi­málisan megszüntetik a ve­szélyhelyzeteket. Az elavult berendezések karbantartása, műszaki állapotának megóvá­sa. a balesetmentes munka­körülmények biztosítása még ebben a nehezebb gazdasá­gi lehetőségekkel terhelt vi­lágban is elsőrendű követel­mény. A termelési célok, a tervek teljesítése sehol sem veszélyeztethetik a dolgozó embereket. Felhívta arra is a figyelmet, hogy még a kar­bantartási munkák során is történhetnek balesetek, ám ezek csak akkor következ­nek be, ha a szakszerűség követelményeit nem tartják be. A kiállított tablók között nem egy humoros megfogal­mazású rajzot is láthatunk, ám igencsak elgondolkodás­ra késztetők az egyik mon­tázs fölött olvasható sorok: „Elektromos berendezések karbantartása közben min­dén évben történik baleset, a szabályok be nem tartása következtében. A vizsgálatok megállapították, hogy min­den haláleset megelőzhető lett volna az előírások be­tartásával. ellenőrzöttebb, fe­gyelmezettebb munkával.” Az. ember, a dolgozó mun­kás védelme tehát a legfon­tosabb. és ezt példázza ez a kiállítás is. ahová elhozták ötleteiket, megvalósított el­képzeléseikről a fotókat és a munkást védő berendezése­ket az Ózdi Kohászati Üze­mek, az Észak magyarországi Vegyiművek, a December 4. Drótművek, a Borsodi Vegyi Kombinát, a Tiszai Vegyi Kombinát, a Diósgyőri Gép­gyár, a Lenin Kohászati Mű­vek, a MÁV, a Szerencsi Cso­koládégyár, a Borsodi Sör­gyár, a Húsipar, az Elzett Művek és a XVI-os AFIT kiállítói. Látható, többek kö­zött, magasfeszültségű veze­ték szereléséről, daruk szer­kezeti és fővizsgálatáról, gáz­vezetékek ellenőrzéséről ké­szült. fényképfelvétel. Kiállí­tottak olyan műszereket, eszközöket, melyek a zajár­talom, a gázszivárgás és a levegő portartalmának mé­résére szolgálnak. Életünk, munkánk szinte valamennyi területe rejt magában vala­milyen veszélyt, és ezek megszüntetésének módjairól látható nagyon sok felvétel. A kiállítás egyben lehető­ség arra, hogy a különböző vállalatok, a más-más mun­katerületeken dolgozó szak­emberek megismerhessék a már bevált és hasznosítható ötleteket, karbantartási és munkásvédelmi intézkedé­seket. A nemcsak szakembe­rek számára tanulságos kiál­lítás, december 3-ig tekinthe­tő meg. A kiállítással pár­huzamosan a témához kap­csolódó filmeket is vetítenek a Rónaiban. Szocialista horizont II BYTEX gyárban Közismertek az észak-cseh­országi vratislavícei BYTEX Vállalat szőnyegei. Az egyik legkeresettebb termékük a „kovral”-nak nevezett, nem szőtt, faltól-falig szőnyegtipus gyártását húsz esztendeje kezdték meg. Azóta a BYTEX dolgozói majdnem 70 millió néqyzetméternyi „kovral" sző­nyeget készítettek. Az idei kollekcióban a választék 30, a minták 39, a színválaszték 62 százalékát újították meg. A „kovral” szőnyegek Cseh­szlovákián kívül a Szovjet­unióban. az NDK-ban, Ma­gyarországon és máshol is keresettek. A képen Daniela Spacková ellenőrzi azt a kü­lönleges gépsort, amely az idei év egyik új termékét, a ,,Karpov" típusú szőnyegeket készíti. —1 ÍSEláCSfCOZQtt a 101 elnöksége Bizakodó hangulat Eifitértien a mfnlság a iexport Műszaki-gazdasági konferencia a Borsodi Vegyi Kombinátban A termelőszövetkezetekben a szőlő- és gyümölcstermelé­si ágazatok évente mintegy tízmilliárd forint értéket ál­lítanak elő. A közös gazda­ságok az országos termelőte­rületnek mintegy kétharma­dát művelik. A szőlő- és gyümölcster­melés, illetve a feldolgozás és a tárolás között mutat­kozó aránytalanság felszámo­lásáért a következő időszak­ban az eddiginél többet kell tenni, ezzel ugyanis javítani lehet ezeknek az ágazatok­nak a jövedelmezőségét — állapította meg a TOT elnök­sége keddi budapesti ülésén, amelyen Szabó István el­nökletével a termelőszövet­kezeti szőlő- és gyümölcs- termelés helyzetét és a fej­lesztés lehetőségeit vitatták meg. Az első három negyedév­ben végzett munkát össze­gezték, s a jövő évi tervfel­adatokat vitatták meg teg­nap a Borsodi Vegyi Kombi­nátban megtartott műszaki- gazdasági konferencián. Az írásos anyaghoz dr. Tolnai Lajos vezérigazgató fűzött szóbeli kiegészítést. Beveze­tőjében utalt rá, hogy már az előző műszaki-gazdasági konferencián is szóba került, milyen hatást gyakorolt a vállalat gazdálkodására a megváltozott külpiaci hely­zet, az ebből adódó nehézé ségek és a szabályozóban bekövetkezett változások. Megemlítette, hogy sem a külgazdasági helyzet, sem a belföldi gazdasági körülmé­nyek nem változtak, ami je­lentősen befolyásolta a BVK gazdálkodását. Az előadó részletesen szólt a nitrogén­gyár, a pvc-gyár, a műanyag feldolgozógyár, a kaprolak- tám gyáregység tevékenysé­géről. A külső okok mellett, az egyes termelőüzemek, gaz­dálkodó egységek munkájá­ban felfedezhető hiányossá­gokra is rámutatott. A termékek minőségével kapcsolatban elmondta, hogy a kombinát termékei meg­felelnek a követelmények­nek. A több év óta expor­tált termékekről (rnészam- monsalétrom, karbamid, ammóniumszulfát, pvc-por, lúgoldat) szólva megjegyez­te, hogy jelentősebb kárigény­nyel járó minőségi reklamá­ció a külföldi vevőktől eddig nem érkezett. Első osztályú termékek mi­nőségének növelése továbbra is fontos feladat. Csökkente­ni kell a belső veszteséget és a műanyagok exportjá­nak fokozására a tőkés pia­con továbbra is szükség van. A kereskedelmi tevékenység kapcsán utalt arra, hogy a legtöbb termek termelését a BVK kevesebb létszámmal bázisszint fölött teljesítette, bár a terv eléggé feszített volt. Nőtt az egy főre jutó termelési érték is. Az első három negyedév eredményé-? 'nek ismeretében a tőkés ex­port előirányzatot éves szin­ten várhatóan teljesítik. így az 50 millió dollár árbevé­telt eléri a vállalat. Elmondható, hogy a BVIC az ez évi eredményeket az exportpiacok kedvezőbb meg­választásával érte él. A kom­binát a vállalkozói magatar­tását, ez irányú tevékenysé­gét szélesítette, fejlesztette; jelentős számú szakértője dolgozik igen eredményesen több fejlődő országban. Ez a szellemi export népgazdasá- gilag is számottevő, kiteriod többek között az. üzembe he­lyezésre, a vegyipari beren­dezések karbantartására 13J Olajüiőben Forró községben a Zója Tsz üzemelteti megyénk egyetlen olajütőjét. Az idén jó termés volt napraforgóból és a kis­termelők bőven adnak munkát a kis üzemnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom