Észak-Magyarország, 1982. október (38. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-01 / 230. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZAG 2 TBMK mmmnmm rnr^srsasms^aBxiBn 1982. október 1., péntek Az MSZMP Központi Bi­zottsága és a Minisztertanács 1982. április 7-én — széles körű társadalmi vita után — irányelveket fogadott el a la­kásépítés és -fenntartás, a lakáselosztás és -gazdálko­dás fejlesztésére. A Minisz­tertanács csütörtöki ülésén megtárgyalta éá jóváhagyta az ezzel kapcsolatos állami in­tézkedéseket. A Minisztertanács megálla­pította, hogy a lakáshoz ju­tás esélyei egyenlőtlenek. A lakásépítéssel és a lakásfenn­tartással összefüggő kiadá­sok aránytalanul oszlanak meg az állam és a lakosság, illetőleg a lakosság egyes cso­portjai között. Jelenleg a la­kások 24 százaléka bérlakás. A legnagyobb terhet azok a bérből és fizetésből élő csa­ládok viselik, akik saját tu­lajdonukban levő lakásokban laknak, vagy ilyen lakást építenek, illetve vásárolnak. Nem megfelelő a meglevő la­kásállománnyal való gazdál­kodás, az új lakások építése még nem tud lépést tartani az igények növekedésével, ezért a városokban élő fiatal házas­pároknak sokáig kell lakásra várakozniuk. A lakáscserék száma kicsi, s a jelenlegi pénzügyi feltételek nem is ösztönzik kellően a cserére a lakosságot. A lakásépítésre és -vásár­lásra, illetőleg a lakásfenn­tartás céljára adható állami támogatás nem igazodik elég­gé a családok jövedelmi és szociális helyzetéhez. Az álla­mi támogatás csak a települé­sek egy részére, csak bizonyos építési formákra és foglalko­zási rétegekre terjed ki, a la­kásfenntartás költségeihez pedig csak a bérlakásban élők kapnak állami hozzájárulást. 1_ A Minisztertanács az el­lentmondások mérséklése vagy teljes feloldása érdeké­ben 1983. január 1-4 hatály- lyal módosítja a lakáselosztás, valamint a lakásépítés állami támogatásának rendszerét az alábbiak szerint-; — A lakáshoz jártásban né­hány éven belöl általánossá válik a fokozatosság. A vá­rosban élő fiatal házaspárok első lakásként szerényebb komfortfokozatú és kisebb alapterületű lakást vagy ön­álló lakrészt kaphatnak.. Kö­vetkező lakásukat — a család szociális és jövedelmi helyze­téhez igazodó feltételekkel — tanácsi lakáskiutalás útján, cserével, vagy önerőből való építkezéssel, illetőleg vásár­lással szerezhetik meg. — Az állami lakásellátás keretében továbbra is taná­csi bérlakást kaphatnak az erre rászoruló, kis jövedelmű és többgyermekes családok. E családok változatlanul az 1981-ben megállapított mér­tékek alapján fizetnek hasz­nálatbavételi díjat. A jövőben korlátozott szám­ban olyan családok is bérla­káshoz juthatnak, amelyek jövedelmi helyzetüknél fogva ugyan nem jogosultak erre, de nem kívánnak lakástulaj­dont szerezni. E családoknak azonban vállalniuk kell,- hogy megfizetik a jogszabályokban előírt használatbavételi díj többszörösét és a valóságos fenntartási költségeknek meg­felelő nagyobb lakbért. — A tanácsok csökkentik a szanálás miatt és a népgazda­sági érdekből kiutalt bérlaká­soknak a számát. Az új és a megüresedő lakásoknak a korábbinál nagyobb részét csereigények kielégítésére használhatják fel. Azoknak a bérlőknek, akik nagyméretű lakásukat a tanács révén kí­vánják kisebbre cserélni, a használatbavételi díj kétsze­resének-háromszorosának megfelelő összeget térítenek vissza. A tanácsok és más szervezetek (pl. az OTP, az ingatlanközvetítő) fokozottab­ban bekapcsolódnak a szemé­lyi tulajdonú lakások vissza­vásárlásába és újraértékesí­tésébe, s ezt a tevékenységü­ket lakossági szolgáltatásként végzik. A lakáscseréket segí­ti az is, hogy az átírási ille­ték 12 százalékról 7 százalék­ra mérséklődik. 2. A Minisztertanács elha­tározta a magánerőből való lakásépítés támogatásának korszerűsítését azzal a céllal, hogy mérséklődjenek a lakás­építés pénzügyi feltételeiben mutatkozó indokolatlan kü­lönbségek a városon, illetőleg a falun élők, a vállalatoknál, intézményekben és szövetke­zetekben dolgozók, valamint a különféle építési formák kö­zött. — Aat álkuni támogatás 1963. január 1-től a családok szociális helyzetéhez igazo­dik, amit legjobban a család­tagok, illetve a gyermekek és az eltartottak száma tükröz. A jövőben a családi házat építők is kapnak gyermeken­ként 30 ezer forint, nagykorú eltartottakra pedig 20 ezer fo­rint vissza nem fizetendő tá­mogatást. — A lakásépítőknek és a lakásvásárlóknak egysége­sen 3 százalékos kamatra és 35 éves törlesztési időre ad­ható építési kedvezményes kölcsön. A nagyobb létszámú családok az átlagosnál több hitelt kaphatnak. Indokolt esetben a hitelvisszafizetés első öt évére törlesztési ked­vezményt (haladékot) lehet kérni. A többszintes, vagy csoportos telepítésű lakóhá­zak építésére adható kedvez­ményes kamatozású kölcsön a szociálpolitikai kedvezmény­nyel csökkentett építési költ­ségek legfeljebb 70 százalé­káig, a családiház-építés ese­tében pedig azok 60 százalé­káig terjedhet. Azoknak, akik az átlagosnál nagyobb vagy költségesebb, igényesebb lakást építenek, többletköltségeik egy részé­nek fedezetéül nagyobb ka­matterhű, rövidebb lejárati idejű kölcsön is adható. Az építési hitelek összegének fel­ső határát a Minisztertanács évente határozza meg a hi­telpolitikai irányelvekben. — A jövőben a dolgozók szélesebb köre részesíthető munkáltatói támogatásban. Az állami költségvetésből nyúj­tott támogatás megszűnik, s a munkáltatók (vállalatok, szövetkezetek, intézmények) maguk dönthetik el, hogy dolgozóik közül kiket és mi­lyen mértékben támogatnak. A lakásépítésre és lakásvá­sárlásra adható — vissza nem térítendő — támogatások és a kölcsönök forrásai a válla­lati gazdálkodás eredményes­ségével összhangban alakul­nak. — A tanácsi értékesítésű (szövetkezeti) lakásjuttatási forma fokozatosan csökken. Az állami támogatás 1935. vé­géig megszűnik. 3. A lakóházfemrtartás SSSa~ *m támogatásának csökken­tése érdekében a lakbérek 1983. július 1-től átlagosan 130 százalékkal emelkednek. Annak érdekében, hogy a bérlők kiadásai ne növeked­jenek ugrásszerűen, az állami lakások bérlői — 1988-ig fo­kozatosan csökkenő mérték­ben — állami hozzájárulást kapnak. E hozzájárulás össze­ge 1983-ban a lakbértöbblet V) százaléka lesz. A lak bérnövekedés eQea- wúlyozásáca az arra legjob­ban rászoruló nagycsaládosok és nyugdíjasok szociális tá­mogatást kapnak. — A lakbérek emelésének mértéke a lakások használati értéke szerint eltérő: a kom­fort nélküli lakások havi bé­re négyzetméterenként 2,40 Ft-ról 4,50 Ft-ra, a félkomfor­tos lakásoké 3,60 Ft-ról 7*50 Ft-ra, a komfortos lakásoké 5,40 Ft-ról 12,0 Ft-ra, az összkomfortos lakásoké pe­dig 6 Ft-ról 15 Ft-ra válto- zik. — A tanácsok legfeljebb az új lakbér 50 százalékáig mér­sékelhetik azoknak a laká­soknak a bérét, amelyeknek az épületen belüli elhelyez­kedése, a műszaki állapota vagy a környezete kedvezőt­len. Az állami tulajdonú szük­séglakások lakbére nem emel­kedik. — A jelenleginél nagyobb mértékben lesz mód arra, hogy a lakbéreket — a lakás­nak a településen belüli fek­vésétől (zöldövezet, város- központ) függően — az új lak­bér — 25 százalékáig növel­jék. Azokban az egy-két la­kásos épületekben, ahol ki­zárólag a bérlőké a kerthasz­nálat joga, a növelés felső határa további 20 százalék le­het. — A lakbért az ingatlanke­zelő szervezetek állapítják meg, s 1983. március végéig írásban közük a bérlőkkel, a bérlőknek az új lakbérekkel kapcsolatos észrevételeit és az esetleges vitás- kérdéseket a tanácsok bírálják el 1983. márciusától június végéig. A lakbérek rendezése kiter­jed az állampolgárok tulaj­donában levő, de bérbe adott lakásokra is. Az úgynevezett kötött bérű lakások lakbérét a bérbeadó az állami laká­sokéval azonos mértékben ál­lapíthatja meg. — A három- és többgyer­mekes családok egységesen havi 150 Ft szociális támo­gatást kapnak. Ezt azok is megkapják, akik 1983 után válnak nagycsaládossá. — A nyugdíjas bérlők kö­zül azoknak jár szociális tá­mogatás, akiknek — eltartot- taikat figyelembe véve — egy személyre jutó havi nyugdíja nem haladja meg az 5000 Ft-ot. A támogatás az 1983. évi lakbértöbblet mértékéig, de legföljebb ha­vi 150 Ft-ig terjedhet. A la­kásbéremelés után nyugdí­jassá váló bérlőknek a ta­nács vagy a nyugdíjintézet ■— igénylés alapján — kivé­teles szociális támogatást ad­hat. — A nagycsaládos bérlők a családi pótlékkal, a nyug­díjasok pedig a nyugdíjjal együtt kapják meg a szociá­lis támogatást. — Azok a bérlők, akik jo­gos lakásigényüket nagymér­tékben (két vagy több szo­bával) meghaladó nagyságú lakásban laknak, sem álla­mi hozzájárulást, sem szo­ciális támogatást nem kap­nak. 4. 1983 júliusától az új és a felújított lakásokban ^ be­rendezési tárgyak javításá­nak és kicserélésének költ­sége a bérlőket terheli. A jö­vőben a bérlők közvetlenül részt vállalhatnak lakóházuk fenntartásában, s ezzel a céllal bérlőközösséget alakít­hatnak. Ugyanakkor az íngaíSanke- Beiő szervezetek szolgáltatá­sainak színvonalát emelni kelL E szervezetek elsősor­ban házkezelői szolgáltatáso­kat (karbantartást és üze­meltetést) végeznek majd, továbbá műszakilag és gaz­daságilag előkészítik, lebo­nyolítják a lakóházr-felújítá- eokat 5. A lakásgazdálkodási el­vek alkalmazásában bővül a helyi tanácsok önállósága. A jövőben a tanácsok komplex módon határozzák meg a la- kásszüfeségletek kielégítésének legésszerűbb módját, vagyis azt, hogy meglevő forrásaik­ból mennyit használjanak fel állami lakásépítésre, a ma­gántulajdonú lakások terület­előkészítésére, illetőleg fel­újításra, korszerűsítésére, az infrastruktúra (víz-, villany-, úthálózat stb.) fejlesztésére. A lakásigénylések nyilván­tartásának pontosítása céljá­ból a tanácsok 1983-ban el­rendelik az igénylések meg­újítását. A tanácsrendeletek­ben az igénymegújítást, ille­tőleg új igénylés beadását igénylési díj letétbe helyezé­séhez köthetik. A letét első­sorban előtaltarékosságul szolgál, amit beszámítanak a kiutalt lakás használatbavé­teli díjába, illetőleg értékesí­tési árába. A lakásigénylés visszavonásakor a tanácsok a letétbe helyezett összeget ka­mataival együtt visszafizetik. Ahol a tanácsok igénylési letét elhelyezését rendelik el, annak mértékét a lakás­igénylő család jövedelmi, va­gyoni és szociális helyzetétől, továbbá az igényelt lakás jellegétől és nagyságától füg­gően szabják meg, s tanácsi bérlakásoknál a lakáshaszná­latbavételi díj mintegy 10 százaléka lehet. A lakáshoz való jutásnak 1983. január 1-től érvényes részletes feltételeit s a la­kásra várók előtakarékossá- gának formáit és mértékét a tanácsok — a helyi adott­ságoknak megfelelően — he­lyi lakásrendeletekben sza­bályozzák. * A kormány- és miniszteri rendeletek a Magyar Köz­lönyben jelennek meg októ­ber első felében, a helyi ta­nácsrendeleteket november­ben hirdetik ki. Kína nemzeti ünnepén Harminchárom esztendő­vel ezelőtt, 1949. október 1- én Pekingben kikiáltották a Kínai Népköztársaságot. Vi­lágtörténelmi jelentőségű esemény volt ez: Földünk legnépesebb országában le­számoltak a kolonializmus- sal, a kommunista párt ves­zette forradalmi harc győ­zött az imperializmus és hazai kiszolgálói fölött. A hatalmas állam hozzálátott az évszázados elmaradott­ság felszámolásához. A KNK megalakulását követő években a testvéri szocialista államok — első­sorban a Szovjetunió — hathatós segítségét is fel­használva valóban nagy lendületű építőmunka kez­dődött. Helyreállították a gazdaságot, véget vetettek az éhínségeknek, megindult a szocialista fejlődés alap­jainak lerakása. Az ígére­tes folyamat azonban az 50-es évek 'végére megtört: a pekingi vezetésben teret nyert ultraradikális és na­cionalista eszmék mélyre­ható bel- és külpolitikai torzulásokhoz vezettek. Kí­na fejlődése a „nagy ug­rás”, majd a „kulturális forradalom” éveiben meg­torpant, szembefordultak a marxizmus—leninizmus, s az internacionalizmus el­veivel. Mindez súlyt*» és napjainkig ható következ­ményekkel járt az ország külpolitikai kapcsolataiban is, káros szembenállást hoz­va létre a Szovjetunióval, a szocialista táborral, a vi­lág haladó erőivel. Peking szovjetellenes éllel alakí­totta ki kapcsolatait az USA-val, s a NATO számos tagállamával. A Mao Ce-tung halála után bekövetkezett változá­sok is egyelőre inkább csak a belső gazdasági-társadalmi helyzetre gyakorolnak ha­tást. Kína külkapcsolatai- ban még nem következett be érdemi, tényleges mó­dosulás, annak dacára, hogy a szocialista közösség kor­mányai változatlanul a vi­szony normalizálására tö­rekszenek. Hazánk is azt vallja, hogy a fejlődés var­gabetűi ellenére Kína meg­őrizte alapvetően szocialista társadalmi berendezkedését és valódi nemzeti érdekei azt diktálnák, hogy a szo­cialista országokkal fenn­tartott kapcsolatok javítá­sával térjen vissza a ba­ráti együttműködés útjára, a világpolitika porondján pe­dig a békéért és a társa­dalmi haladásért lépjen fel. fi táppénzfieSyzeirő! tárgyán a MfBiszterlanáes A kormány Tájékoztatási Hivatala közli; A Minisztertanács csütör­töki ülésén megvitatta és el­fogadta a lakásépítés és -fenntartás, valamint a la­kásgazdálkodás és -elosztás továbbfejlesztését szolgáló jogszabályokat, amelyek célja a lakáshoz jutás esélyeinek javítása, a lakosság arányo­sabb teherviselésének ki­alakítása, a saját lakás épí­tésében való érdekeltség fo­kozása, a lakásfenntartás ál­lami terheinek mérséklése, továbbá a helyi tanácsok ön­állóságának bővítése. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta az egészség- ügyi miniszter jelentését a táppénzrendszerről 1976-ban hozott határozat végrehaj­tásának tapasztalatairól, megállapította, hogy az ál­lami és társadalmi szer­vek, valamint az egész­ségügyi hálózat munkája nyomán az utóbbi években megállt a táppénzesek ará­nyának növekedése. A Mi­nisztertanács a társadalmi fegyelem növelése, az ellen­őrzés fokozása útján lehető­séget lát az indokolatlan táppénzkifizetések további mérséklésére. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a külföldi részvétellel működő gazda­sági társulások magyar vám­szabad területen történő léte­sítéséről szóló előterjesztést. Felhatalmazta a pénzügymi­nisztert, hogy a szükséges jogzabályokat kiadja és — az érdekelt miniszterekkel egyet­értésben — indokolt esetben egyedileg engedélyezhesse a jogszabályok egyes pontjai­nak alkalmazását vámterüle­ten működő vegyes vállala­tokra is. Budapestre értei Janez Zeniliarics Marjai Józsefnek, a Mi­nisztertanács elnökhelyettesé­nek meghívására csütörtökön hivatalos baráti látogatásra Budapestre érkezett Janez Zemljarics, a Szlovén Szocia­lista Köztársaság Végrehajtó Tanácsának elnöke. A vendé­get a Ferihegyi repülőtéren Marjai József fogadta. Dél­után a Parlamentben meg­kezdődtek a hivatalos tár­gyalások. A megbeszélésen a gazdasági, kulturális, tudomá­nyos együttműködés fejlesz­tésének további lehetőségeit vizsgálták meg. Sajtótájékoztató Becsben (folytatás az 1. oldalróT) Szólt a magyar gazdasági helyzet eredményeiről és gondjairól, kiemelve, hogy hazánk a nehéz gazdasági vi­szonyok között is megőrizte fizetőképességét, és az idei tőkés külkereskedelmi for­galom is várhatóan aktív lesz. Említést tett a magyar energiagazdálkodás helyze­téről, problémáiról, és ártól, hogy fokozott takarékosság­gal oldjuk meg a növekvő energiaszükségletek kielégí­tését. Beszélt a magyar—osztrák gazdasági együttműködés le­hetőségeiről, s elmondotta, hogy többek között a hír­közlésben, az energiaiparban és a harmadik országokkal való kooperációban van le­hetőség a továbblépésre. Alá­húzta Magyarország készsé­gét a gazdasági együttmű­ködés fejlesztésére a kölcsö­nös előnyök alapján, és kije­lentette, hogy hazánk kész megvizsgálni azokat az oszt­rák javaslatokat, amelyek ezt a célt szolgálják. A kormányfői tárgyalások­ról közös közleményt adtak ki, * Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke, felesége, valamint a kíséretében levő személyiségek csütörtökön délután különvonaton haza­utaztak Bécsből, s a kora es­ti órákban megérkeztek Bu­dapestre. isi értőit nfisok bolliia Skoda téli gumiköpeny 155x14 905,- Ft 12 V-os 55 amperos akkumulátor 1250,— Ft Csehszlovák fejtámla nagy 477,1- Ft, kicsi 339,— Ft TESLA autóhangszóró 4 ohmos 6—10 W-ig 194—470 Ft-ig November 5-ig minden pénteken ingyenes fagyállófolyadék- mérés az Autóklub Győri kapui szervizében. Ugyanitt fagyállófolyadék-árusítás. SZÁLLÍTÁSHOZ AUTŐUTANFUTÖ 250 kg teherbírású 23 800 Ft 500 kg teherbírású 35 500 Ft VARJA ÖNT A AUTÓSOK BOLTJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom