Észak-Magyarország, 1982. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-17 / 218. szám

Az UNESCO támogatósával 1973 óta működik Veszprémben az Or­szágos Oktatástechnikai Központ. Felodatuk az oktatás korszerűsí­tése valamint audiovizuális anyagok fejlesztése. Ennek érdekében évente több ezer műsorpercnyi hanganyag, mozifilm, diasorozat és videoprogram készül a legkorszerűbb berendezésekkel felszerelt stúdiókban. Nemrég fejezték be o hiánypótló kilencrészes, ötnyel­vű, felsőfokú nyelvvizsgára előkészítő videoanyag' felvételeit. Fórum a miskolci rádióban A magáneris lakásépítés . nYOüiáiian A Magyar Rádió Miskolc kör­zeti stúdiója szeptember 27-én, hétfőn, délután 5 óra 5 perctől fórum-műsort sugároz A magán­erős építés nyomában címmel. Az adásban egyebek mellett szó lesz róla, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy valaki saját házat építsen, hogyan tör­ténik a telekkijelölés és -elosz­tás, milyen tervek és típuster­vek kaphatók, miként állapítják meg a vállalati hozzájárulást és az OTP-hitelt, kik vehetik igény­be a kölcsönöket, mik a lehe­tőségei a társasház- és a sor- házépítésnek, mi a különbség a félkész és a készfél lakások kö­zött, milyen költségek terhelik az építtetőket. a közműhálózat létesítésénél, és milyen a* épí­tőanyag-ellátás. Ilyen és hasonló kérdéseket várnak a stúdió meg­hívott vendégei. A műsorral kapcsolatos kérdé­seket levélben szeptember 24-ig kérjük eljuttatni a Magyar Rádió Miskolc körzeti stúdiója címé­re (Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15., 3527), az adás időpontjában tele­fonügyeletet tartunk, így továb­bi kérdések Miskolcon a 35-510-es, Egerben a 12-94G-OS, Salgótar­jánban pedig a 14-082-es tele­fonszámon tehetők fel. Kérdezzen, az illetékesek vála­szolnak! MAGYAR RADIO MISKOLC KÜRZÉTI STÜDIÖJA Amfora-bemutató és engedményes vásár a BIK vas-műszaki kis- óruházában, Ózd, Vörös Hadsereg út 3-7. sz. alatt. (X) MEGHALT A vaszari vasútállomáson Takács Gyula 59 éves MÄV- dolgozó, helyi lakos egy ki­induló személyvonatról le­szállás közben a vonat kere­kei alá esett, és a helyszínen meghalt. A VAR FALÁRÓL LEZUHANT Kisvárdán Kása István 19 éves segédmunkás, nyírbo­gát! lakos ittas állapotban felmászott a vár falára, ahol elaludt, majd 18 méter ma­gasból lezuhant. Kosa Ist­ván a helyszínen életét vesz­tette. LAKÁSTÜZ Csütörtökre virradóra tűz keletkezett Budapesten, a VII. kerület, Szövetség utca 12. számú, négyemeletes la­kóház egy III. emeleti laká­sában. A helyszínre érkezett tűzoltók megkezdték az ol­tást és a tűz felett levő la­kásokban tartózkodó hat személy kimentését. Ezek a személyek nem sérültek meg. Az égő lakásban tar­tózkodó 83 éves Bánki Im- réné nyugdíjast — aki ágy­ban dohányzott, s így idézte elő a tüzet — már nem lehe­tett megmenteni, füstmérge­zés következtében életét vesztette. A tüzet eloltották. A vizsgálatot a szakértők megkezdték. ELÜTÖTTE A VONAT Csongrád megyében, a vil- maszállási vasúti megálló közelében egy személyvonat elütötte Paragi Ferenc 57 éves segédmunkás, szatyma- zi lakost, aki a helyszínen meghalt. A vizsgálat eddigi adatai szerint a gyalogos fi­gyelmetlenül a fénysorompó tilos jelzése ellenére lépett a sínekre. ÉLETMENTŐK Életmentőket tüntettek ki csütörtökön Nyíregyházán, a megyei tanács székházé­ban. A kitüntetettek, Cseh Ádám és Rostás Sámuel kis- várdai lakosok az idén au­gusztus 8-án a Tisza sza- bolcsveresmarti szakaszán kimentettek a vízből két, tiltott helyen fürdő és, emiatt életveszélybe került rév- leányvári fiatalt. Ma este a képernyőn: Glemfaay Ltd, Kétrészes tévéjáték jelent­kezik ma este 21.15-kor az első műsorban, majd folyta­tását holnap este 21.40-kor sugározza ugyancsak az első adó. Miroslav Krleza, az el­múlt év elején elhunyt szerb-horvát nyelvű íróóriás trilógiájából az Agónia és a Léda címűeket már bemu­tatta a Magyar Televízió. Most Dömölky János rende­zésében elkészült a trilógia legmonumentálisabb darab­jának. a Glembay Ltd-nek tévéváltozata is, a magyar tévénéző közönség előtt a Glembay család történeté­ben felvázolódik a polgári civilizáció agóniája. A tévé­játék legfőbb szereplője Darvas Iván (őt látjuk a ké­pen), mellette Szemes Mari, Tahi Tóth i László, Drahola Andrea, I-Iaumann Péter, Benkő Gyula, Kern András, Bozóky István játszik jelen­tősebb szerepeket. Panelmenlő ragasztás A 43. számú Állami Építő­ipari Vállalat két mérnöke. Tóth Ferenc * és Horváth László újítást dolgozott ki a panelek ragasztásához. A kí­sérletek során bebizonyoso­dott, hogy a műszaki eljárás jól vizsgázott, mert a ragasz­tás szilárdabb, mint maga az elem anyaga. Több milliós megtakarítást lehet elérni a sérült panelek felújításával. A kétkomponensű ragasztó- anyag hazai termék, a Tiszai Vegyi Kombinát gyártmánya. Az újítás szerinti eljárással a hazai kötőanyagot nagy nyomással préselik a sérült panel repedéseibe, egy há­romkilós berendezéssel. Ez a módszer arra is jó“ hogy a már beépített elemek sérülé­seit is orvosolja. Rövidesen újabb 10 ilyen kisgépet kap­nak a vállalatok és megkez­dődhet a panelmentő ragasz­tás. Megelőzést szolgáló kiadványok Otthoni veszélyek Sok sérülés következik be a ház körül, otthon, mert kevésbé vigyázunk magunk­ra és a megelőzésre is ‘kevés figyelmet fordítunk. A mun­kahelyen bekövetkező balese­tek háromnegyede a laká­sokban, a kiskertekben éri az embereket. A legtöbb sérü­lést a háztartási gépek, a kézi szerszámok okozzák, de gyakoriak az esésből, csú­szásból, lezuhanásból eredő balesetek, és sűrűn szenved­nek égési sebeket is a fi­gyelmetlenek. Az a tapasztalat, hogy az emberek nincsenek tisztában a rájuk leselkedő veszélyek­kel. A közeljövőben a meg­előzést szolgáló kiadványo­kat, amelyek a legszüksége­sebb tudnivalókat tartalmaz­zák, új úton próbálják eljut­tatni az érintettekhez. Brosú­rákban ugyanis eddig sem volt hiány, de a kiadvány terjesztésével már keveset törődtek. A Hazafias Nép­front megalakította a bal­esetvédelmi bizottságot. Jó­váhagyták az elkövetkező két év kiadványtervét. A leg­több balesetet a tanulófiata­lok és az idősebbek szenve­dik, ezért több tízezer pél­dányban jelentetik meg a ne­kik szóló felvilágosító mun­kákat. A családi házat épí­tők számára adják ki az „Amit a magánépitkezőnek tudnia kell” c. kiadványt. Gödrök és buktatók Mire találták ki a járdát? Azt hinné az ember, arra, hogy a gyalogosok bizton, baj nélkül közlekedhesse­nek. Ámbár, ha mostanság Miskolc némely utcáján vé­gigmegy a járókelő, erősen kételkedhet ebben. Váro­sunk több forgalmas szaka­szán veszélyes buktatókra, gödrökre bukkanni, s ha nem eléggé figyelmes az ember, könnyen bokaficam, rándulás, vagy egy kiadós esés lehet a vége. Nem érdemes például kéz a kézben andalogni, vagy akár egy pillanatra is eláb­rándozni a József Attila ut­ca járdáján, ott, ahol a ma­gasba emelkedik a felüljáró. A 10-es számú húz előtt kez­dődik a veszélyes szakasz, amelyet az idősebbeknek bi­zony jobb elkerülni, de szür­kületben még a fiatalabbak­nak is kellő körültekintés­sel közlekedni. Alig 20 mé­ter távolságon több helyütt hiányzik a vízakna záró­csapjának fedlapja, odébb betörve a beton fedőlap, he­gyes dróthuzalok merednek a járda fölé belőle. S aki mindezeket a buktatókat baj nélkül megúszta, még min­dig pagyon figyeljen. Mert pár lépésre egy felújítás alatt álló lakóház állványain éles pléhtábla hirdeti, hogy vigyázzon a járókelő, mert. a tetőn dolgoznak. Ami rend­jén is van, csalt a táblát ne úgy helyezték volna el, hogy az óvatlan gyalogos épp be­verje a fejét a tábla sarká­ba .... Ettől azonban sokkal na­gyobb baleset történhet — sajnos — városunk új lakó­telepén, a Vándor Sándor utca sarkán. A tízemeletes lakóházak között, azon a té­ren, ahol a gyerekek elősze­retettel rohangálnak, egy majd’ két méter mély gödör tátong. A vasbeton gerendá­kat ugyan már félig ráhe­lyezték az aknára, ám még egy fein ott is nyakát törhet­né a fedetlen mélységben! Mit tehetnek a felnőtt la­kók? Óva intik gyereküket, nehogy a veszélyes területre tévedjenek. Vagy felváltva álljanak őrséget a gödör mellett? Ettől talán sokkal megnyugtatóbb lenne, ha sürgősen befednék a mély­séget, s kijavítanák a meg­rongálódott járdákat. Azok. akiknek ez kötelességük. (mikes) Egy kerékpár keresi gazdáját Jó szándékkal kereste ftsi szerkesztőségünket tegnap Alexa Lászlóné, a hejőcsabai 912-es ABC-áruház dolgozó­ja. Történt ugyanis, hogy egy szombati napon éppen zárás­hoz készülődtek, amikor egv közepes méretű gyermekke­rékpárt találtak gazdátlanul a bolt falához támasztva. A ta­karítás után még vártak is egy kis ideig, gondolván, a tulajdonos majd csak jelent­kezik a kerékpárért. Ám mi­vel senki sem kereste, betet­ték a raktárba. Teltek-múl- tak a napok, de ez idáig sen­ki sem kérdezte meg a bolt dolgozóit, nem találtak-e egy kerékpárt. Épp’ ezért fordul­taik hozzánk, s mi szívesen közreadjuk kérésüket. A jo­gos tulajdonos tehát a hejő­csabai ABC-áruházban át­veheti a gyermekkerékpárt. íj logikai játék A Politoys Ipari Szövetke­zet felkészült a bűvös koc­ka utáni évekre is és az őszi BNV-n elsősorban új logi­kai játékokkal mutatkozik be a 17-es pavilonban. Elkészült Rubik Ernő Forduló című társasjátéka, valamint a koc­kacsalád ,új tagja, a mini bűvös. A tele sem igaz is­meretellenőrző társasjáték a tv népszerű műsorának házi változata lett. A játékok a helyszínen megvásárolhatók. seregélyre Hangos dörrenések verik tel ezekben a napokban a Balaton-felvidéki szőlőket. A karbidágyúk hangjával ri­asztják el a seregélyekét. A karbidágyúk fi* csőszök, mun­káját. segítik, mert a sere­gélyek elriasztásához mar kevés a karikás ostor, a ko- lomp A kistermelők háló­val védekeznek ellenük. ÉSZAK-MAOYARORSZ/tG. 5= Az MSZMP Borsod-Ábáúj-Zemplén megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: WIRTH LAJOS. Szerkesztőség: Miskolc. Bajcsy-Zs út 15 — 3527. Postacím: Miskolc. Pt 351. Telefonok: központ: 38-941, titkárság: 16-886. ipari rovat: 16-035. belpolitikai rovat: 16-450 kultúrrovat: 16 067 sportrovat: 16 049 levelezési rovat oa- naszügvek: 16-046 Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. — 3527. Postacím: Miskolc. Pt 178 Felelős kiadó: VERES M (H Al. Y Telefonj 3Ő-131 Hirdetésfelvétel: Miskolc Széchenyi út 15—17. — 3525. Telefon: 16-213. Terteszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a postahivataloknál és 8 hfrlapkézbesfiőkné! Az előfize­tés dija egy hónapra 34 Ft, negyedévre 102 Ft, egy évre: 400 Ft, Index: 25 655. ISSN 0133—0357. Készült a Borsod megyei Nyomdaipari Vállalatnál. Felelős vezető; KILIAN BÉLA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom