Észak-Magyarország, 1982. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

VILÁG PROLE1 ARJAI* EGYES0UE1EKI , AZ MSZMP BORSOD-AT? AfT.T-ZFlWPT PN 1WFOVFI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII. évfolyam, 204. szám Ara: 1.40 Ft Szerda, 1082. szeptember 1. ! szíriai egységek is eiiiagyták Bejrutot Jnsszer Arafat, a PFSZ elnöke, elhagyta Bejrutot. Képünkön: elindu­lása előtt búcsúzik az ottmaradó palesztin menekültektől, s a har­cosok hátrahagyott családtagjaitól. légierő között. Képünkön: egy lelőtt szír repülőgép. Megyénk mezőgazdasági üzemeiben min- @ denütt igyekeznek fokozni az őszi mező- gazdasági munkálj ütemét. A silózás mel­lett sok gazdaságban megkezdték a naprafor­gó kombájnolását, szedik az almát, a zöldség­féléket, küszöbön a burgonya, majd a cukor­répa betakarítása, és gyorsítani kell a talaj előkészítését az őszi kalászosok vetéséhez is. A szárazság, a csontkemény talajok miatt ez a munka sok vidéken réndkivüli erőfeszítéseket igényel. Az elmúlt vasárnapon is megyeszerta dolgoztak a megye mezőgazdasági üzemeiben. A füzérradványi határban, az úgynevezett Feny­ves-táblában találkoztunk a pálházi Rákóczi Tsz két nagy erőgépével. Repka József és Emri Béla traktorosok vasárnap is végezték a vető- szántást a rendkívül nehéz hegyközi talajokon. Vb-ülés Ózdon Feleiuús kép a városi építkezésekről Kedden további ezer Szí­riái katona hagyta el az iz­raeli hadsereg által bekerí­tett Nyugat-Bej ni tot, hogy csatlakozzék a kelet-libano­ni Bekaa-völgyben állomáso­zó arab békefenntartó erők­höz. A több nemzetiségű haderő olasz egységei által elkísért, 265 járműből álló konvoj a távozó csapatok nehéztegyverzetét, páncélo­sait is magával vitte. Ezzel befejeződött az 1976 óta Bej­rutban tartózkodó szíriai egységek kivonása. ünnepi gyűlést tartanok ma Encsen a járási hivatal ta­nácstermében és ezzel meg­kezdődik az immár hagyo­mányos őszi barátsági és szo­lidaritási akció rendezvény- sorozata. A következő hóna­pokban megyénk több hely­ségében tartanak majd ba­rátsági gyűléseket, baráti ta­lálkozókat, határ menti talál­kozókat. Az őszi barátsági, szolidaritási akció részeként magyar—NŐK barátsági na­pokat rendeznek az NDK megalakulásának 83. évfor­dulóin alkalmából. Szó lesz a barátsági rendezvényeken a magyar— NDK kapcsolatok fejlődéséről is. A gyűlések szónokai a bé­kés egymás mellett élés, az enyhülés, a leszerelés kérdé­seiről. a szocialista országok közösségének békepolitiká­járól szólnak majd a hallga­tóság előli az, aktuális külpo­litikai kérdések mellett. Megyénk lakossága kiállí­tásokon. filmvetítéseken, ba­rátsági esteken ismerkedhet a szomszédos, vagy távolabbi országok lakosságának életé­vel, kultúrájával. A kiürítési művelettel egyidejűleg izraeli—szíriai légicsata zajlott le Libanon légterében, amelynek során egy szíriai harci gépet lelőt­tek. A repülőgép egy lakó­házra zuhant Bejrut közelé­ben. Közben váratlan feszült­séget okozott Nyugat-Bejrút- ban az az izraeli vád, hogy a Palesztinái Felszabadítási Szervezet — a kiürítési egyezményt megsértve — nem a libanoni hadseregnek, (Folytatás a 2. oldalon) A Hazafias Népfront • Moziüzemi Vállalattal közö­sen szovjet filmnapokat ren­dez, melynek keretében nép­szerű szovjet filmalkotásokat tekinthet meg a közönség a mozikban. Mint ahogy a korábbi évek­ben, most is részt vesznek a rendezvények, barátsági es­tek programjának szervezé­sében a Szovjet Tudomány és Kultúra Házának képvi­selői. az NDK Tájékoztatási és Kulturális Központ veze­tői, munkatársai. Szeptember elsejével, az antifasiszta világnappal kez­dődő, az év végéig tartó bé­ke-barátsági és szolidaritási akció politikai fórumainak, kiállításainak, gyűléséinek és találkozóinak célja, hogy köz­véleményünk minél széle­sebb körben ismerje és meg­értse a nemzetközi helyzet összefüggéseit, a békéért, s leszerelésért folytatott küzde­lem eseményeit. A ma délután Tincsen sor­ra kerülő gyűlésen Sarkad! Nagy Barna, az Országos Bé­ketanács főtitkára mond be­szédet. a Barátság kőolajvezeték Húsz esztendeje annak, hogy a Barátság kőolajveze­téken megindult a rendsze­res kőolajszállítás Magyar- országra. Ebből az alkalom­ból tanácskozás kezdődött kedden Hajdúszoboszlón a vezeték építésében és üze­meltetésében részt vevő or­szágok — Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK és a Szovjetunió — szakembereinek részvételé­vel. A megnyitó plenáris ülé­sen elmondták, hogy a Ba­rátság kőol aj vezeték-rendszer az európai szocialista orszá­gok közötti integrációs folya­mat egyik előhírnökeként épült meg. A vezetékrendszer északi ágán Lengyelország­nak és a Német Demokrati­kus Köztársaságnak, déli ágiin pedig Csehszlovákiának és Magyarországnak szállít a Szovjetunió kőolajat a Volga menti mezőkről. 1962-től ez év szeptemberéig 100 millió tonna kőolaj érkezett Ma­gyarországra a Barátság kő­olajvezeték-rendszeren, a fel­használó négy országba együttvéve pedig több mint 700 millió tonna. A Barát­ság-vezetéken érkező olaj nélkül elképzelhetetlen lett volna a korszerű magyar kő­olajfeldolgozó és petrolkémiai ipar megteremtése. A tanácskozáson részt ve­vő szakemberek szekcióülé­seken tárgyalják meg a két évtizedes működés tapaszta­latait, s egyeztetik a követ­kező időszak tennivalóit. Tegnap Ózdon ülést tar­tott a városi tanács végre­hajtó bizottsága. A testület tagjai — több napirendi pont mellett — megtárgyalták azt a jelentést, amely a kohász­város 1982 első félévi fej­lesztési alapjának felhaszná­lásáról nyert tapasztalatokat összegzi. Mindenekelőtt megállapít­ható, hogy az építőipari vál­lalatok a. csökkenő beruhá­zások ellenére sem tudtak maradéktalanul eleget tenni feladataiknak, vállalt: kötele­zettségeiknek. A közmű- és mélyépítési munkák lassan, vontatottan haladnak. Külö­nösen jellemző ez a tapasz­talat a gáz- és távfűtés ve­zetékeinek építésére, kivite­lezésére. A közművek gyak­ran a létesítmények átadása előtt készülnek el, a szorító határidő kényszerítő hatásá­ra. A vontatott kivitelezés jellemző az ft A EV alapköz- művesítési munkáira is. Gya­kori a késlekedés, a határ­idő módosítás a víz- és szennyvízvezetékek, a gerinc­vezetékek és a szennyviztisz- tító-telep építésénél, illetve bővítésénél. Remélhető — ál­lapítja meg a jelentés —, hogy a most felvonuló KÉV— METRÓ-s szakemberek már pontosabban végzik munká­jukat ~áz év második felében. Javult viszont a postai hír­közlőhálózat építésének szín­vonala, a kivitelező, a Sáros­pataki GT jó munkát végez. Ugyancsak az éves tervnek megfelelően dolgoznak a Bor­sod megyei Vízművek mun­kásai, akik a peremterülete­ken bővítik az ivóvízhálóza­tot. A fejlesztésre fordítható pénzösszegnek csak alig ne­gyedét használták fel az év első fél évében. Az éves terv teljesítésének kilátásai azon­ban ennél kedvezőbbek, hi­szen a különböző létesítmé­nyek átadási határideje zöm­mel a III. negyedévre esik. Az Újváros 224—225. számú épülete, a lakberendezési áruház és a fogtechnikai la­boratórium is ősszel készül el — együttesen 70 millió fo­rintos értékben.. Felemás a lakásépítésekről alkotott kép. A 60 darab ta­nácsi értékesitésű, és az ugyanennyi tanácsi, bérlakás kivitelezése a megfelelő ütemben halad, a III. negyed­évi átadásnak várhatóan nem lesz akadálya. Az OTP be­ruházásában készülő 80 lakás épületeinek szerkezetszerelé­se már megtörtént, a műsza­ki átadást azonban még az év végére seró ígéri a BÁÉV. örvendetes tény, hogy e hónapban már fogadhatja a kicsinyeket a Katona József úti bölcsőde. Elkészült a Bem József úti Ált. Isk. is, az új tanév megnyitásának itt nem volt akadálya. Mindkét gyer­mekintézmény környékén ez év végére készül el a parko­sítás. A Pap utcai Általános Iskola tantermi szárnyát a BÁÉV már összeszerelte, s megkezdte a tornatermi rész kivitelezését is. Az átadást a következő tanév kezdetére tervezik, ennek feltétele a téli munkavégzés lehetősé­geinek megteremtésé, amely elsősorban a fűtővezeték ide­jében történő megépítésétől függ. A régen várt strandfürdő június 25-én nyílt meg Oz- don, s rendkívül nagy a lá­togatottsága. Az MHSZ-lőtér bekerítése októberre készül el. a teljes befejezés, ameny. nyiben a szükséges pénz idő­ben rendelkezésre áll majd, a jövő év végére várható. A jelentés — egyebek kö­zött r— megállapítja, hogy a városi tanács a beruházáso­kat nagyon alacsony kivite­lezési kapacitás mellett kény­telen megvalósítani. A vá­rosi tanács vezetői, az ille­tékes osztályok előadói ez év első felében több alkalom­mal is tartottak feladategyez- tetö megbeszéléseket az érin­tett lebonyolító, tervező és kivitelező vállalatok párt- és gazdasági vezetőivel. Emel­lett rendszeresek a kivitele­zői munkahelyi koordinációs megbeszélések a végrehajtó apparátus részéről is. A vá­rosi tanács nagy gondot for­dít a beruházások előkészíté­sére, igyekszik minden felté­téit megteremteni az építő­ipari vállalatok számára, s egyben törekszik arra, hogy már most megteremtse a kö­vetkező évek építkezéseinél? feltételeit is. Hélkileziieteileiek 2 széuierigíslen... Alig több mint kétszázán vannak, de nélkülük megbénulna a szénbányák termelése. A berentei bányagépjavitó üzem mechanikai üzemegységében javítják ugyanis a fontos biztositóberendezé- seket, a jövesztőgépeket, itt gyártják a pótalkatrészeket is. Újabban még komolyabb feladatok hárulnak a kollektívára, marótárcsákat gyártanak az Eickhoff-jövesztőgépekhez. (Cikkünk a 3. oldalon.) Megyei megnyitó Encsen

Next

/
Oldalképek
Tartalom