Észak-Magyarország, 1982. augusztus (38. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

I SHAG PROLETÁRJAI. EGYESOUETEKl AZ MSZMP BORSOD-ABAŰ.T-ZFMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA KXXVTII. évfolyam. 170 szám Ara: 1.40 Ft Vasárnap, 1982. augusztus 1. Libanoni helyzetkép isroel visszaufasfifa a BIT feihlwását A legújabb hírek szerint viszonylagos nyugalom uralkodik Bejrut­ban a nyolcadik izraeli—palesztin tűzszünet megkötése után. Ké­pünkön: a Nemzetközi Vöröskereszt gyógyszerrel megrakott teher­autókat küldött a libanoni fővárosba a rászorulók és sebesültek megsegítésére. Viszonylagos nyugalom ural­kodik Bejrútban a péntek es­ti tűzszünet bejelentése óta — közölték egybehangzóan a hírügynökségek. A péntek délutáni heves izraeli tüzér­ségi és légitámadások után a jelek szerint — a Bejnítot ostromgyűrű alatt tartó iz­raeli erők és a palesztin har­cosok elszórt lövöldözéseitől eltekintve — a felek egyelő­re betartják az újabb, Liba­non izraeli itiYáziója óta im­már a nyolcadik t.űzszünetet. Egy .'.izraeli katonai 'szóvivő ‘ pénteken este megerősítette, hogy az izraeli harci gépek és naszádok visszatértek bá­zisaikra. A diplomáciai fejlemények alapján azonban nem vehető bizonyosra, hogy az elmúlt három nap alatt kétsz.er megújított fegyvernyugvás ezúttal tartós marad. Izrael visszautasította a Biztonsági Tanács felhívását a libanoni főváros blokádjának meg­szüntetésére, valamint Nyu­gat-Bej rút áram- és vízellá­tásának helyreállítására. Az Husr.onlálenceciik alkalommal népesüli be a tokaji nyári művésztelep. A második turnus mintegy száz résztvevője ma búcsúzik az alkotótábortól. Róluk szól lapunk 4. oldalán A huszonkilencedik cimü írásunk. Képünkön: hárman a gra- íikai műhelyből. A huszonkilencedik izraeli külügyminisztérium szóvivője szerint Tel Aviv fenntartásokkal viseltetik az Arab Ligának a palesztin harcosok távozására vonatko­zó tervével szemben, és nem teljesíti a PFSZ kérését, hogy katonai egységeit távolítsa el a Bejrútot Damaszkusszal összekötő útvonaltól. Mint is­meretes, az elképzelések sze­rint a Bejrutban állomásozó mintegy hatezer palesztin harcos Szírián keresztül tá­vozna több arab országba. Kamal Hasszán Ali egyip­tomi külügyminiszter, aki Washingtonban tárgyalt Ró­náid Reagan el nőkkel és Ge­orge Shultz külügyminiszter­rel, üdvözölte a Bejrút elha­gyásáról szóló palesztin dön­tést, és felszólította Izraelt, hogy tegyen megfelelő ellen­szolgáltatást. Az egyiptomi diplomácia vezetője — meg­figyelők szerint — anélkül fejezi be amerikai látogatá­sát és utazik tovább Párizs­ba, hogy a legcsekélyebb ga­ranciát kapta volna Reagan elnöktől a palesztin mozga­lom politikai jövőjét, a pa­lesztinok önrendelkezési jo­gát illetően. Jordánia hajlandó befo­gadni mintegy 800—2000 pa­lesztin harcost — közölte McCloskey szenátor, aki am- mani látogatása befejeztével Szaúd-Arábiába érkezett. Az amerikai kongresszusi kül­döttség Dzsiddában a hat­pontos arab tervezet részle­teit vitatja meg a szaudi ve­zetőkkel. Az izraeli kormány a Nyu­gat-Bej rútra nehezedő kato­nai, közellátási és lélektani nyomás egyidejű fokozásával próbálja siettetni a palesztin ellenállási mozgalom libanoni jelenlétének felszámolását. E szándék szemléletes példája volt a hetedik tűzszüneti megállapodás péntek délutá­ni felrúgása, az izraeli légi­erő, a tüzérség és a hadiflotta összehangolt, intenzív táma­dása, amelynek legkevesebb 20 halottja és 50 sebesültje volt. Minthogy Safik el-Vaz- zan libanoni miniszterelnök óvóhelyen keresett menedé­ket és az Arab Liga dzsiddai tanácskozásáról visszatért Fuad Butrosz külügyminisz­ter sem juthatott el az elnöki palotába, az izraeli agresszió paradox módon késleltette a tárgyalásokat, a Tel Aviv ál­tal sürgetett kiürítési megál­lapodás véglegesítését. A közúti közlekedés biz­tonsága, a balesetek megelő­zése érdekében időszakon­ként a rendszeres és folya­matos ellenőrzéseken túl, át­fogó közúti vizsgálatokat tar­tanak az országban, illetve egy-egy megye területén. Legutóbb Borsodban július 29-én délután 14 órától 22 óráig, illetve másnap reggel hattól délután kettőig ren­deztek ilyen alapos közúti el­lenőrzést útjainkon. Ebben a munkában a rendőrségen kí­vül részt vett a honvédség, a KPM Autófelügyelete, a Volán forgalmi-műszaki gár­dája, önkéntes rendőrök, az MKBT aktivistái, ifjúgárdis­ták stb. Néhány szót az ellenőr­zést végzők műszaki felsze­reltségéről: több gépkocsiba szerelt és kézi sebességmérő, füst-'és Zajmérő, gumi pro­fil mélységmérő, és ott volt i. I Nagy teljesítményű kotrógépek segítik a kitermelést a nagycsécsi Sajómenti Termelőszövetkezet ’ kavicsbányájában. A kitermelt kavicshegyekből több tonnás teherautókkal Borsodon kívül a szón», szédos megyékbe is nagy mennyiségben szállítanak. Javutt a minőség Több tejet vár a tejipar — A „pfllanathGtok" előnye — Nő a fogyaszthatósági idő — Kevesebb „csepegős” zacskó A közelmúltban megyénk 62 termelőszövetkezeti tej­hasznosítású tehenészetének idei első félévi termelésével foglalkozva, arról adhattunk hírt, hogy összességében ja­vult a tejtermelés, a bázishoz viszonyítva 132 literrel nőtt a tehenenkénti tejhozam. Ked­vező, hogy az üzemek több mint 40 százalékában fél év alatt 200 liternél magasabb termelési színvonal-emelke­dést értek el. Ugyanakkor cseppet sem megnyugtató, hogy a tehenészetek több mint 40 százalékában még mindig jóval 3000 liter alatti lesz a tehenenkénti tejhozam, s a megye élenjáró tejterme­lőihez, de még inkább az or­szágos átlagokhoz hasonlítva a megyei termelési szintet, kitűnik, hogy nagyon sok még a kihasználatlan lehetőség. A Borsod megyei Tejipari Vállalatnál is elkészült az el­ső félévi összesítés. Lakatos Árpád főmérnök szerint: — Több tejet várt a tejipar a megye mezőgazdaságától. Igaz, a bázishoz viszonyítva, minimális mennyiséggel, 0,2 százalékkal sikerült több te­jet felvásárolnunk, de ez a 65,3 millió liter 2,5 százalék­kal elmarad a tervezettől. így sajnos. Szolnok megyéből és Hajdú-Biharbói rendszeres „behozatalra" szorulunk. Re­méljük, hogy az év második felében javul a tejtermelés, s nagyobb lesz a felvásárlás. — Köztudott, hogy a tej­ipar a jövőben szeretné beve­zetni a „minőségi”, az úgyne­vezett összcsiraszám szerinti tejátvételt. Vajon javul-e a tej minősége, tisztasága? — Tájékozódó jelleggel, fo­lyamatosan végeztetjük a nyers tej minősítését. A deb­receni tejvizsgáló laboratór - um mérései szerint jelentősen javult megyénkben a tej mi­nősége, tisztasága, ami egy­ben a tenyésztői munka szín­vonalának javulását is jelenti. Az. első osztályú, azaz 500 000 összcsiraszám alatti tej meny. nyisége nőtt. (Folytatás a 3. oldalon) Feketefuvar - karnis rendszám Egy akcióellenőrzés gyorsmér’ege az utakon a piros jelzésen áthajtó járműveket fényké­pező robotkamera is. Ezzel még korántsem teljes az el­lenőrzésben résztvevők mű­szaki berendezéseinek arze­nálja. A kétnapos akció utáni percekben igyekeztünk gyors­mérleget vonni a járási ka­pitányságok segítségével. v Mivel az ilyen alapos el­lenőrzések alkalmával sok al­koholszondát is magukkal visznek a. vizsgálatban részt­vevők, hadd írjuk le, ezek közül tizenhárom színeződott el, és ezen belül hat esetben a szondázást vérvétel is kö­vette. A szerencsi járásból jelentették, hogy két jármű­vezetőtől. akik erősen ittasak voltak, a vezetői engedélyt a helyszínen bevonták. Az akció végét követő órákban még tartott a gyors- hajtásos esetek összeszámlá- lása. Most kiugró, száztíz- százhúsz kilométeres sebes­séggel hajtők nem akadtak. átlagosan húsz-harminc ki­lométerrel lépték túl a meg­engedett sebességhatárokat a „tettenért” gyorshajt ók. akik­nek ezért vállalniuk kell a következményeket. Az úti okmányok, menetle­velek. 'szállítólevelek vizsgá­lata során feketefuvarozók- ra is bukkantak, az FV 13— 85-ös rendszámú teherkocsin a rakodó lakására palát vit­tek az egyik miskolci intéz­mény járművével. Már a rendőrök láttán ide­gesség fogta el azt a moto­rost, akinek a járművéről (műszaki vizsga híján) már korábban levették a rendszá­mot. O azonban szerzett he­lyette egy másikat és így motorozott. A felelősségre vo­nás során arról is számot kell adnia, hogyan jutott a hamis rendszánthoz. (Folytatás az S. oldalon) J

Next

/
Oldalképek
Tartalom