Észak-Magyarország, 1982. július (38. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

V* 'w jiA* Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására jú­nius 28-a és 30-a között lá­togatást tett hazánkban a Zambiai Egyesült Nemzeti Függetlenségi Párt küldött­sége, amelyet Humphrey Mulemba főtitkár vezetett. A küldöttséggel — ame­lyet fogadott: Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, az Elnöki Ta­nács elnöke — megbeszélést folytatott Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára, Ballai íjászló, a KB gazda­ságpolitikai osztályának ve­zetője, Púja Frigyes külügy­miniszter, Veress Péter kül­kereskedelmi miniszter és Korcsog András művelődési minisztériumi államtitkár. A zambiai vendégek látogatást tettek a Budapesti Húsipari Vállalatnál és megismerked­tek Budapest történelmi és kulturális nevezetességeivel. A szívélyes légkörben foly­tatott megbeszéléseken az MSZMP képviselői tájékoz­tatták a vendégeket szocia­lista építőmunkánk helyze­téről, a XII. kongresszus ha­tározatainak végrehajtásá­ról, az MSZMP hazai és nem­zetközi törekvéseiről. A zambiai küldöttség ve­zetője ismertette azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az ország elmaradottságának megszüntetéséért és a dolgo­zók életkörülményeinek ja­vításáért tesznek. Tájékozta­tott a párt munkájáról, so­ron levő feladatairól és a dél­afrikai térség helyzetéről. A látogatás elősegítette a két ország és pártjai hely­zetének, álláspontjának, és törekvéseinek jobb megis­merését. Mindkét párt kép­viselői megerősítették kész­ségüket a népeik érdekeit szolgáló párt- és államközi kapcsolatok bővítésére. Az elmúlt évben, ha sze­rényebb mértékben is, de emelkedett a lakosság egész­ségügyi, szociális, oktatási és kommunális alapellátása Borsod megyében. A felada­tok következetes rangsorolá­sa, a tartalékok feltárása, a szigorúbb gazdálkodási vi­szonyok ellenére is jól segí­tette az ellátás javítását. A költségvetési bevételek tavaly 0,8 százalékkal haladták túl az előirányzatot, az előző évi pénzmaradványokat is figye­lembe véve. A költségvetési kiadások 1981-ben 520 millió forinttal voltak magasabbak az előző évinél. Itt kell elmondani, hogy a helyi tanácsok sokat tettek a rendelkezésre álló összegek takarékos és haté­kony felhasználása érdeké­ben. Kiemelt jelentőségű fel­adatként kezelték, a cselekvé­si program alapján, a köz­tisztasági és belvízelvezetési tennivalókat. Az elmúlt év­ben a közterületek tisztán tartására 59 millió forintot költött a megye és több mint 20 millió forintot bel­A zambiai pártküldöttség szerdán elutazott Budapest­ről. A vendégeket a Ferihe­gyi repülőtéren Várkonyi Péter, a Központi Bizottság titkára búcsúztatta. vízelvezetési, illetve vízren­dezési munkákra. A telepü­léseken átvezető vízfőgyűjtők kiépítése, körtöltések helyre- állítása ugyancsak jelentős összegeket igényelt, mint ahogy sokba került a parkok gondozása, a nyolcvanezer közvilágítási lámpa áram­számlája, a berendezések ja­vítása, karbantartása is. A tanácsok és a tanácsi intézmények 1981-ben 127,9 millió forinttal többet fordí­tottak az egészségügyi és szociális ellátásra, mint az 1980-as esztendőben. Ennek megfelelően javult a fekvő­beteg-ellátás színvonala, az egészségügyi intézmények műszerekkel való felszerelt­sége, illetve a szakorvosi, körzeti orvosi rendelők tech­nikai ellátottsága is jobb lett. Tizenegy százalékkal ha­ladta meg az oktatási és köz- művelődési feladatokra for­dított összeg a korábbi esz­tendőben számon tartott ki­adásokat, ugyanis számotte­vően nőtt az óvodai helyek (Folytatás az 5. oldalon) A megye 111. évi gazdálkodásáról Ülést tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács «.i/TLAG PROLETÁRJA!, EGYESOUETEK1 AZ MSZMP BORSOD-ABAŰJ-ZEMPLffiN MFGYET BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA évfolyam, 152. szám Ara: 1.40 Ft Csütörtök, 1982. július 1. TARTALÉKOK TAKARÉKOSSÁGBÓL (3. oldal) A MÓDOSULÓ ÉLETMÓD (4. oldal) A ZÖLD SZANATÓRIUM (5. oldal) lazáiitta Hejőpapi „varázsige”: aratunk a Francia Köztársaság elnöke Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására Fran­cois Mitterrand, a Francia Köztársaság elnöke július 7—9. között hivatalos lá­togatást tesz a Magyar Népköztársa­ságban. Kombinátban épülő újabb, évi 40 000 tonna kapacitású poiipiopiléngyár por- VEGYÉPSZER tiszakécskei gyárában készítik. A hetvenes években, amikoi ai első épült, o hatalmas tárolótciftalyokcit közúton szállították Leninvárosba. Ezúttal e! a berendezéseket renaelirtési helyére amely gyorsabb és lényegesen ki- Képünkön: az első két, egyenként 300 köbméteres tartály megérkezik Munkában a tsz újdonsült „masinája”, a Claas Dominátor 106-os. A vezetőfülkében a segédve- zeto, Kiss Zoltán A kalász „lényege" a szem. Ürítés, avagy az E-512-es könnyít terhén Tegnap reggeli telefon. ® A vonal túlsó végén Ragályi József, a hejő­papi Üj Élet Tsz elnöke. — Aratunk... Irány a hejőpapi határ! Szerencsére nem kell so­kat keresgélnünk. A Mező- csatra vezető országút bal ol­dalán — a Bodzáson, ahogy Bartha István brigádvezető­től később halljuk — köny- nyen rátalálunk a négy kom­bájnra. A három kék E—512- es és az egy, bejáratós Claas Dominátor 106-os pontosan, szépen araszolja az árpame­zőt. A tarló nagysága jelzi: itt már tegnap is arattak. Lám, a hejöpapiak hűek ma­radtak a néphagyományhoz, s az idén is Péter-Pál nap­ján kezdtek hozzá az aratás­hoz. — Nincs mire várnunk — tárja szét a karját Bartha István. — A szem beérett. Sőt, az utóbbi napok esői miatt a gyom is feljött, ami kicsit lassítja a betakarítás ütemét... Az üríteni érkező egyik kombájn vezetője, Árvái La­jos ugyanezt erősíti meg: — A tavalyi őszi árpa tisztább volt. Most a zöld aljnövény­zet miatt óvatosabban ha­ladunk .. — Volt már géphiba? — Szerencsére még nem. Ügy érzem, az idei gépjaví­tás jól sikerült, s ez megnö­veli az üzembiztonságot. A gyomosodás ellenére a termés több a tavalyinál, ál­lítja Rivnyák Miklós, a Claas Dominátor kombájnosa. Vele a tábla szélén beszélgetünk, miközben kombájnja fárad­hatatlanul rója a fordulókat. — Most Kiss Zoltán, a se­gédvezető, aki egyben a vöm is, vezeti — magyarázza. —- Nagyszerű, de drága gép ez. Ennek egy percre sem sza­bad állnia! Még ebédidőben is mennie kell. Ezért is kell rá két vezető — dicséri az új masináját, amelyik, mint mondja, egy vagon terményt takarít be óránként. Monoki Mihállyal, a szö­vetkezet főmezőgazdászával ugyancsak a helyszínen ta­lálkozunk. — A kalászosaink közül az őszi árpa a leggyengébb, de az eddig betakarított ter­mény alapján mondhatom, ez is hozza a tervezett, hektá­ronkénti 34 mázsát. A búza pedig? Remélem, nem kia­bálom el, itt ugyanis rekord­ra számítunk. Ez azt jelen­tené, hogy jóval túl leszünk a 40 mázsán ... Ragályi József elnökkel odabent a tsz-irodán váltot­tunk szót. — Mint annyi más helyen, nálunk is az ősziárpa-beta- karítás a kezdet, a kombáj­nok főpróbája. Most vizsgáz­nak a szerelők, illetve most még lehetőség van a felszín­re került hibák kijavítására. Ezzel a 108 hektár árpával csütörtökön végzünk. Ezután lesz néhány nap szünet, s úgy egy hét múlva hozzá­kezdünk a legfontosabb ka­lászos, a búza aratásához. Ebben a hagyományoknak megfelelően csehszlovák, mégpedig a kralovcei tsz kombájnjai is részt vesznek, segítenek ... A tsz-irodából visszafelé újra Bodzás mellett jövünk el. Ami a munka ütemét il­leti, a látvány nem válto­zott. A négy gép előtt dűl a kalász, miközben por. és törek száll fel, s a tarló percről percre nagyobb lesz. Június 30—július 2. XX. ipari szeminárium Miskolcon Tegnap Miskolcon, a Ne­hézipari Műszaki Egyetemen, az Energiagazdálkodási Tudo­mányos Egyesület miskolci csoportja és a Tüzeléstechni­kai Kutató Intézet (TÜKI) rendezésében megkezdődött a XX. ipari szeminárium. Témája igen időszerű, hiszen az előadások zöme a másod­lagos energiahordozók alkal­mazásának lehetőségeivel, a hulladékhő-hasznosítási kér­désekkel foglalkozik. A szeminárium megnyitó­ján Csirmaz István, a TÜKI igazgatója üdvözölte a részt­vevőket, majd Franczia Jó­zsef, az OMFB főosztályve­zetője ismertette az energia- gazdálkodás 1981. évi ered­ményeit. Előadásából kitűnt, hogy az ésszerűbb gazdálko­dás eredményeként a bruttó termelés 2,3 százalékos emel­kedése mellett az energiafel­használás 0,2 százalékkal csökkent. Ezek átlagszámok, ám a népgazdaság mikro- struktúráját, szerkezetét vizs­gálva. abban jelentősebb szó­ródásokat találunk. A kohászati termelés szer­kezetének változása, a terme­lés volumenének csökkenése mérsékelte az energiafel­használást Az importált vas­érc minősége az elmúlt év­ben sem javult számottevő­en, ezért a fajlagos koksz­felhasználásban nem mutat­kozott javulás. A kohászat (Folytatás az 5, oldalon) árpa Beérett az iszi A z párt '•AMi:

Next

/
Oldalképek
Tartalom