Észak-Magyarország, 1982. március (38. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJA!, EGYES OUETEK í AZ MSZMP BORSOD-ABAOJ-ZEMPLCN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII. évfolyam. 51. szám Ara: 1.40 Ft Kedd. 1082. márcins 2. Jaruzelski vezetésével Lengyel párt- és állami küldöttség tárgyal Moszkvában Wojciech Jaruzelski hadseregtábomokot, a LEMP KB első titkárát, miniszterelnököt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, államfő üdvözli a moszkvai repülőtéren. Katonai tiszteletadással kö­szöntöttek Moszkvában, a Vnukovói repülőtéren a Len­gyel Népköztársaság párt- és állami küldöttségét, amely Wojciech J aruzelskinek, a LEMP KB első titkárának, a Minisztertanács elnökének ve­zetésével hétfőn délben érke­zett hivatalos látogatásra a szovjet fővárosba. Az ünnepi díszbe öltözött repülőtéren a lengyel vendé­geket elsőnek Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitká­ra, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke köszöntötte. Megjelent a párt- és állami küldöttség fo­gadására az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának több tag­ja: Jurij Andropov, Konsz- tantyin Csernyenko, Andrej Gromiko, Nyikolaj Tyihonov, Dmitrij Usztyinov. Ott volt Konsztantyin Ruszakov, a (Folytatás a 2. oldalon) Jól haladnak a munkával Épül az újhelyi átkelési szakasz J6 ütemben halad Sátor­aljaújhelyen a város átkelé­si szakaszának rekonstruk­ciója. Az elmúlt év októbe­réig a főútnak az Árpád út­ig terjedő szakasza, vala­mint az ez évre ütemezett munkák egy része elkészült. Az útkorszerűsítéssel párhu­zamosan korszerűsítették a közvilágítást, járdákat építet­tek és zöldterületeket alakí­tottak ki. A tavaly elvégzett munkák költsége mintegy 25 millió forint értékű. Az építők az idő javulásá­ra várnak, s ha lehetséges, az Adpád úttól a Volánig hamarosan folytatják az út­korszerűsítést, s a közművek elhelyezése után új burko­lattal látják el ezt a sza­kaszt. Ebben az évben a tervek szerint befejezik a járdák asz­faltozását, továbbá a Hősök terén és a Kossuth utca ke­leti oldalán a járda építését. A tanácsi munkák költségei ebben az évben elérik a 11 millió forintot, amelyből 6 milliót költenek a szenny­víz- és csapadékelvezető csa­tornák építésére, a fennma­radó 5 millió forintból pedig elvégzik az esedékes járda­építéseket és a zöldterületek kialakítását. A KPM Közúti Igazgatósága a főutcai kor­szerűsítés befejezéseként vál­lalta a Lenin út korszerűsí­tését is, amely 1982 végén, illetve a jövő év elején ke­rül átadásra. A sátoraljaújhelyiek nem bosszankodnak már sokáig a nagyarányú építkezéssel já­ró kényelmetlenségek miatt, hiszen a rekonstrukciós mun­kák jelentős része ebben az évben befejeződik. Az útkor­szerűsítés során természete­sen megváltozik a belváros forgalmi rendje is. Az Uvaterv tervei alap­ján az átkelési szakaszhoz csatlakozó utcák forgalom- szabályozásában jelentős vál­tozások lesznek. Így például a főutcától nyugatra eső szűk burkolatszélességű uta­kat egyirányúsítják; a Pető­fi és Bercsényi út a főúttól felfelé, a József Attila és Fejes út az Esze Tamás út­tól lefelé. Az átkelési szaka­szon három helyen a csomó­pontok elválasztott felálló sávokkal kerülnek kialakí­tásra. Lenlnmsi ifjüiáii Három hétig tartó rendez­vénysorozat vette kezdetét tegnap Leninvárosban, az I. leninvárosi ifjúsági és diák­napok; amely három hét le­forgása alatt, mintegy negy­ven városi és megyei szintű eseményt, programot foglal magában. i •Fórumok, tanácskozások, vetélkedők szakmai tapaszta­latcserék adnak módot a vá­ros fiatalságának, hogy köze­lebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás gond­jait, problémáit, és a három­hetes rendezvénysorozattal követendő példát, hagyo­mányt teremtsenek a városba kerülő fiataloknak. A LIN rendezvényeiben épp­úgy szerepet kapnak a film­vetítések, a fiatal tanácsta­gok találkozója, mint az út­törők mozgalomtörténeti ve­télkedője, az ifjúsági klubok nemes versengése, a társadal­mi munkaakció, a sportver­Részlet a díszítőművészeti kiállításról A nagybarcai Bánvölgye Mg. Termelőszövetkezetben befejeződött az őszi kalászosok tavaszi fej- trágyázása. A nitrogén hatóanyagú műtrágyát 730 hektáron szórták ki, átlagosan 56 kg ha menf- nyiségben. Képünkön a szórótartály töltése látható. Juhvágóhíd a Csereháton Erősödő melléküzemágak a Szikszói Állami Gazdaságban A mezőgazdasági áruter­melés szempontjából rendkí­vül mostoha adottságú tájon, a Cserehát dombjain, a Szá­razvölgyben, s részben a Hernád völgyének vízjárta határrészeiben gazdálkodó Szikszói Állami Gazdaságban az utóbbi esztendőkben nyil­vánvalóvá vált, hogy csak az alaptevékenységből nem tud­nak megélni. Szántóterületei­ken az aszály és az erózió, északi fekvésű gyümölcsöse- ikl>en a gyakori fagykár teszi rendkívül bizonytalanná a termelést. Költségeik ugyan­akkor a domborzati viszo­nyok, a szétszórtság, a nagy szállítási távolságok miatt nagyobbak az átlagosnál A nagy kiterjedésű gyepterülete­ik hatékony hasznosítására alapozott állattenyésztés, a húsmarhatartás és a juhászat sem képes az alaptevékeny­ség veszteségeit kiegyenlíteni. Ezért igyekeznek az állami gazdaságban is — a mostoha adottságú tsz-ekhez hasonló­an — a nyereséget biztosító melléküzemági tevékenységet kiépíteni. Az elmúlt eszten­dőben már sikerekkel is járt ez a törekvés, az idén pedig várhatóan tovább fejlődnek, erősödnek élelmiszeripari és ipari részlegeik. senyek, a kiállítások, a szak­mai beszélgetések. Három hétig a fiataloké a város. A KISZ zászlóbontásának 25. évfordulója, a KISZ X. kong­resszusának határozata arra ösztönözte a fiatalokat, hogy mozgalmi munkájuknak, te­vékenységüknek teret adja­nak, bemutassák tehetségü­ket, képességüket. A március 1—21-ig tartó rendezvénysorozatot Olasz László, a KISZ Leninvárosi Bizottságának titkára nyitot­ta meg a Derkovits Gyula Művelődési Ház színházter­mében összegyűlt fiatalok előtt. E sajátos számvetést igye­keztünk úgy összeállítani, hogy képet adjunk és képet kapjunk önmagunkról, mu­tassuk be hogyan készüljünk és készülünk a ránk váró feladatok végrehajtására — mondotta többek között. A.z ünnepélyes megnyitót amatőr művészeti csoportok bemutatója követte. Ezután a fafaragás és népi díszítőmű­vészeti kiállítás győzteseinek dijakat adtak át A szikszói gazdaság legje­lentősebb, nemcsak, nyeresé­get termelő, de „hiányt is pótló” melléküzemága a cse­reháti juhászat egyik köz­ponti helyén, Homrogd és Kupa között, a Lencsés-ta­nyán létesített juhvágóhíd. Kihasználatlan, régi épüle­tekben, olcsón alakították ki a vágóhidat, amelynek ter­melési értéke az elmúlt év­ben már megközelítette a 7 millió forintot. Évi 7—8 ezer vágójuh kerül innen a Mis­kolci Élelmiszer Kiskereske­delmi Vállalat húsboltjaiba, á vendéglátóipar gasztrofol „konyhájába", s részben még a budapesti fogyasztókhoz. Jó áron tudják értékesiteni a vágóhíd melléktermékeit, így a szőrmés bőröket, sőt még a juhbelet is. Nyereséget hozott ast el­múlt év nyarán, az aszalói hűtő-tárolóban, a Szerencsi Édesipari Vállalattal koope­rálva létrehozott csokoládéd csomagoló részleg is. A Hernád menti kavicsva­gyont hasznosítja a kiskini- zsi kavicsbánya és a Csobád alatt létesített betonelemeket gyártó kis melléküzemág. Gagyvendégiben és Léhen lakatosüzemet hoztak létre, amely többek között Mezó- panel-vázakat, csőkarámokat és a bányászat részére hi­ánycikkeket gyárt. Az ipari tevékenységet műanyagfel­dolgozással is tó szeretnék bővíteni. Léhen — a Kömyei Álla­mi Gazdasággal kooperálva —• ez év elejétől takarmányke­verő-üzemük működik, amely juh-, szarvasmarha- és ba­romfitápokat gyárt. Az idén a melléküzem- ágaktól már mintegy 25 mil­lió forintos termelési 'értéket vár a Szikszói Állami Gazda­ság. Daruszerelők A hatalmas daru egyik súlyos alkatrésze a lánctalp. Képünk ennek a szerelését örökíti meg az Ózdi Kohászati Üzemek járműjavító műhelyében, a daruszerelö csarnokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom