Észak-Magyarország, 1982. február (38. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-02 / 27. szám

V VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BORSOD-ABAŰJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII. évfolyam, 37. szám Ara: 1,40 Ft Kedd, 1983. február 3. Jesszer Arafat Sarlós István, az MSZMP PB tagja, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára (balról) megbeszélést folytatott Budapesten Jasszer Arafattal, a Palesztinái Felszabaditási Szervezet Végrehajtó Bizottságának elnökével. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsá­gának és a Hazafias Népfront Országos Tanácsának meghí­vására hétfőn a Palesztinái Felszabadítás: Szervezet kül­döttségének élén, hivatalos baráti látogatásra hazánkba érkezett Jasszer Arafat, a PFSZ Végrehajtó Bizottságá­nak elnöke. A palesztin delegáció tag­jai: Abdel Mohszin Abu Maj- zer, a Palesztinái Felszaba- dítási Szervezet Végrehaj Ló Bizottságának tagja, a nem­zetközi kapcsolatok osztályá­nak vezetője, a szervezet szó­vivője, Szahar Abu Nizar, a PFSZ Központi Tanácsának tagja, az El-Fatah Forradalmi Tanácsának titkára, Moham­mad Dzsihad ezredes, a PFSZ Központi Tanácsának tagja, katonai vezető a PFSZ-ben, Ibrahim Ammuri, a PFSZ Központi Tanácsának tagja. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Hazafias Nép­front Országps Tanácsának főtitkára, Gycnes András, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára és Házi Vencel külügyminiszter-helyettes fo­gadta. Jelen volt Abdallah Hijazi, a Palesztinái Felsza- badítási Szervezet budapesti irodájának vezetője. A megérkezést követően Sarlós István megbeszélést folytatott a palesztinai dele­gációval. A szívélyes légkö­rű, az imperializmus elleni harcban vállalt kölcsönös szo­lidaritás szellemében megtar­tott tárgyaláson véleménycse­rére került sor a magyar és a palesztinai arab nép kap­csolatáról, a PFSZ-szel ki­alakult együttműködésről. Sarlós István tájékoztatást adott társadalmi és gazdasági fejlődésünkről, a szocializmus építésének időszerű felada­tairól. Jasszer Arafat ismer­tette a PFSZ tevékenységét, a palesztinai arab nép harcá­nak helyzetét. A megbeszélésen részt vett Nagy Gábor, az MSZMP Központi Bizottsága külügyi osztályának helyettes vezető­je és Kovács Béla, a Haza­fias Népfront Országos Taná­csának titkára. (Folytatás a 2. oldalon) Több mint 5 százalékkal növeli termelé- © sét az idén az Észak-magyarországi Kő­bányák Vállalat, az elmúlt évben elért eredményéhez képest. A munkáskollektíva ta­valy 4 120 000 tonna követ bányászott ki, szál­lított nagyszámú megrendelőinek. Az ez évi terv már 4 350 000 tonna kő lefejtését Írja elő, tehát a többlet 230 000 tonna. Mindezt Gyenes Béla műszaki igazgatótól tudtuk meg, cki még azt is elmondta, hogy elsősorban az apróbb, a legfeljebb 20 milliméter szemnagyságú termel- vény iránt emelkedett a kereslet. A legjelentő­sebb partner az útépítő vállalat, felhasználják még a követ vasútépitéshez, csatornák, pata­kok, folyók medrének megerősítéséhez. A kérdésre, miszerint a vállalat eleget tud-e majd tenni a megnövekedett feladatának, a szakember igenlő választ adott. Az indokok kö­zött elsőként említette a tállyai kőbánya fej­lesztését, melyre több mint 200 millió forintot fordítanak. A pénzből korszerűsítették a szállí­tást; a kötélpályát gumihevederes szállítósza­laggal váltották fel, melynek jóval nagyobb a teljesítménye. Új rakodógépet is üzembe állí­tattak a külszíni fejtésen, továbbá új dömpert és fúrógépet vásároltak, illetve szándékoznak vásárolni. A beruházás jelentős részét képezi az új osziályozórendszer megépítése, üzembe helyezése. A tállyai bánya a fejlesztés eredmé­nyeként másfélszeresére növeli termelését, s az idén már 1 730 000 tonna követ, ad a népgaz­daságnak. Hasonló nagyarányú beruházás nem várható a jövőben a vállalatnál, mindössze ki­sebb rekonstrukcióról van szó az egyik Nógrád megyei és a szobi üzemben. Divatos csizmák, kabátok és kötöttáruk téli vásár sz üzletekben tletbe lépett a Jenivel árreform • Zavargások Gdanskban Lengyelországban hétfőtől életbe lépett az árreform, amelynek értelmében átlago­san két-háromszáz százalék­kal emelték az élelmiszerek árát, és drágult a fűtőanyag, a központi fűtés és az elektro­mos energia díja. Az intéz­kedéseket széles körű bérki­egészítésekkel ellensúlyozzák. I A gazdasági reform kereté­! be illeszkedő áremelések cél­ja az. hogy helyreállítsa a piaci egyensúlyt. Varsói megfigyelők az in­tézkedések kapcsán emlékez­tetnek arra, hogy az árre­form — az átfogó gazdasági reform részeként — különle­ges helyzetben, a december 13. óta érvényes szükségál­lapotban kerül bevezetésre. Immár több évre visszate­kintő hagyomány, bevált mód­szer és gyakorlat, hogy a pártszervek az új esztendő elején (általában kétévente) pártnapokat tartanak. Az idén februárban tartandó tanács­kozások résztvevői az 1981. évi gazdasági építőmunka ta­pasztalatairól és az 1982. évi feladatokról cserélnek eszmét. A beszámoló taggyűlések után a mostani gazdaságpo­litikai pártnapok kitűnő alkal- mul szolgálnak arra, hogy a kommunisták és pártonkívuliek a múlt évi munkát mérlegre téve, a tapasztalatokat, tanul­ságokat levonva, konstruktívan előretekintve vitassák meg az idei legfontosabb tennivaló­kat. Mindannyiunk érdekében, hiszen nincs a gazdasági élet­nek olyan területe, amelynek előrehaladása ne függne nép­Ily módon egyelőre nem ér­vényesülhet kellően sem a termelést ösztönző, sem pe­dig a gazdasági kapcsolato­kat pezsdítő hatása sem. A szükségállapotnak a gazda­sági élet alakulását is dön­tően befolyásoló korlátozó in­tézkedéseit emiatt is kíván­ja minél előbb enyhíteni a lengyel kormány. Vasárnap Janusz Obodows- ki miniszterelnök-helyettes elnökletével az illetékes mi­niszterek értékelték az elő­készületeket. Így az /ország­szert e végrehajtott általános leltározást, amelyben több mint tízezer ember vett részt az árhatóságok részéről. Be­kapcsolódtak az akcióba a gazdaságúnk fejlődésétől, és megfordítva; amelytől ne függne a gazdaság fejlődése. Pártunk XII. kongresszusa ál­tal meghatározott célok —, gondoljunk csak oz életszín­vonal-politikára, vagy a tár­sadalmi tudat, a közgondol­kodás, a művelődés folyama­taira — meghatározó módon kapcsolódnak a gazdaság fej­lődéséhez. Kommunistáink és a pár- tonkivüliek többsége termelő munkahelyen dolgozik, de akikről ez nem mondható el. közvetve azok munkája is ösz- szefügg előbbre jutásunk anyagi megteremtésével, foly­tonos újratermelésével. Mind ezért is érthető és helyénvaló hogy a februári pártnapokon a gazdasági építőmunka kérdéseit állítjuk a középpont­munkahelyi kollektívák, va­lamint a rendőrség és a had­sereg képviselői is. Néhány helyen leltározás során áru­rejtegetésre derült fény, de ennek mértéke a hivatalos közlemény szerint, nem volt nagy. Megállapították, hogy a me­zőgazdaságban az utóbbi idő­ben túl magas árat szabnak a gazdálkodóknak nyújtott szolgáltatásaikért. A mező- gazdasági és élelmiszer-gaz­dasági minisztert ezért köte­lezték, hogy biztosítsa a szol­gáltatások árának igazságos kiszámítását. A reform kere­tében létrehozott különleges munkacsoport folyamatosan (Folytatás a 2. oldalon) ba. Mégpedig a gazdasági építőmunkának a saját mun­kahelyen elért konkrét ered­ményeit (vagy az eredmény­telenség okait) és tapaszta­latait. A helyi elemzéseket természetesen az országos ta­pasztalatokkal összefüggésben kell elvégezni. Az eszmecse­rék alapját a pártunk Köz­ponti Bizottságának decem­beri és a megyei pártbizott­ság januári ülésén elfogadott jelentések alkotják, természe­tesen mindenütt kiegészítve a saját munkahelyek számveté­seivel, terveivel. A most kez­dődött pártnapok minden bi­zonnyal újabb tartalékokat tárnok fel, hasznosítható ja­vaslatokat és jó módszereket hoznak felszínre munkánk to­vábbi, eredményesebb folyta­tásához. Tegnap megkezdődött me­gyénk boltjaiban a két hétig tartó, húsz—harminc- és negyvenszázalékos árenged­ményes téli vásár. A nagyobb áruházak bejáratánál már jóval a nyitás előtt hosszú sorban várakoztak a vevők. A nagy érdeklődésre való te­kintettel több helyen a szo­kásosnál korábban nyitottak az üzletek. Az ózdi Centrum Áruház­ban például a megszokott kilenc óra helyett már nyolc­kor megkezdődött az árusítás. A kéthetes vásárt hétmillió­hatszázezer forintos árukész­lettel kezdték az áruházban, amelyből hatmillió forint ér­tékben saját termék kerül a pultokra. A legnagyobb for­galma a konfekcióosztálynak van, sokan vásárolnak téli- kabátot, ám hasonlóan nagy az érdeklődés a csizmák, téli cipők iránt is. A mezőkövesdi Matyó Áru­házban közel húsz százalék­kal nagyobb árukészlettel várják az idén a téli vásár­ra érkezőket, mint tavaly. Ebből saját termékeik érté­ke hat és fél millió forint, a nagykereskedelemtől beszer­zett áru értéke pedig mint­egy másfél millió forint. Lé­nyegesen kedvezőbb a hely­zet az engedménynél is, mint az előző évben, hiszen a legtöbb cikkre a negyvenszá­zalékos kedvezmény vonat­kozik. Mint az áruház veze­tője mondta, első perctől kezdve fantasztikusan nagy az érdeklődés, különösen vo­natkozik ez a téli ruhane­műkre, a kötöttárukra és a méterárukra. Az engedmé­nyes vásárba néhány füg­gönyt is bevettek, amelynek az előzőekhez hasonlóan ugyancsak nagy sikere van. A tavalyival ellentétben az idén kedvére válogathat a vásárlóközönség Kazine- , barcikán a Kazinc Aruház kötöttáru-termékeiből. Bőven van választék és elegendő a kínálat is a tergál, a szinte­tikus pulóverekből és a Hó­diköt termékeiből. Tegnap, a nyitáskor közel hatmillió forintos árukészlete volt az áruháznak. A többi üzlethez hasonlóan, itt is gondoskod­tak a folyamatos utánpótlás­ról. A hét közepén például a Duna Cipőgyár közkedvelt termékeiből érkezik szállít­mány. Válogathatnak majd az érdeklődők. A sárospataki Bodrog Áruházban nem is annyira a kora reggeli, inkább a dél­előtti órákban emelkedett meg a forgalom. Az áruház­nak nagy a vonzáskörzete a Bodrogközben. A vidéki bu­szok beérkezésével kezdetét vette az igazi vásár. Az áru­ház kétmillió-háromszázezer forintos árukészlete megkö­zelítette a tavalyi téli vásár idejére biztosított árualap összegét. Beninvárosban, a Sajó Áru­házban ugyancsak az elmúlt esztendőhöz hasonló áru­készlettel kezdték a vásárt. Bár a konfekcióosztályon mérsékelt a kínálat, a fe­hérnemű- és kötöttáruosztá­lyon elegendő mennyiség van a flanell hálóingekből, a pi­zsamákból. ágykabátokból. A miskolci Centrum Áru­ház — huszonhárommillió forintos — árukészlete húsz százalékkal nagyobb az idén, mint az elmúlt esztendő téli vásárideje alatt. Az eddigi­től eltérően másként szervez­ték meg az árusítást is az áruházban. Ahol lehetőség van, ott igyekeznek elkülö­nítve árusítani az enged­ménybe bevont cikkeket, csökkentve ezzel a vásár ide­je alatti, szokásos zsúfoltsá­got. Az árusítás ideje alatt a cikkek döntő többsége negy­venszázalékos engedménnyel kerül a pultokra és a vá­sárlókhoz. A miskolci Centrum Áruházat is sokan keresték fel tegnap. Képűn, kön: cipöpróba. i------—1 1 ...........................— ...................... '■ i P ártnapok megyénkben !

Next

/
Oldalképek
Tartalom