Észak-Magyarország, 1982. január (38. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! W5ZMP BORSOD-ABAÜJ-ZFlVirFLEN tWFOTFI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVIII. évfolyam, 1. szám Ara: 1.10 Ft Vasárnap, 1982. január 3. Losenczi Pál újévi köszöntője Tisztelt Honfitársaim! Kedves Elvtársak! Ü,j esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szokásunkhoz híven mérleget készítünk a múlt esztendőről és kifejezzük egy­másnak jókívánságainkat az új évre. Milyen is volt a múlt esz­tendő? Nem mondható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Foly­tatása volt annak a munká­nak, amelyet kipróbált, be­vált politikánk szellemében 25 éve folytatunk. Eredmények­ben gazdag negyedszázadunk­ról méltóképpen emlékeztünk meg magunk és megemlékez­tek mások is. Nyugodt lelki- ismerettel mondhatjuk, hogy bár sok minden történt a vi­lágban és itthon is bőven akadt tennivalónk, fejlődé­sünk töretlen volt. Ennek a negyedszázadnak az eredmé­nyeit nyugodt lelkiismerettel vállalhatjuk most és a követ­kező nemzedékek előtt is. Népgazdaságunk a súlyo­sabb nemzetközi feltételek el­lenére tovább szilárdult és új módon, az új követelmények­nek , megfelelően kezd dol­gozni. Gazdálkodásunkban már jelentkeznek erőfeszíté­seink első eredményei. Két fő célunknak megfelelően a kül­gazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriz­tük. Hazánk politikai, gazda­sági és társadalmi eredmé­nyeiről határainkon túl is el­ismerésre! beszélnek. Ennék kézzelfogható jele, hogy a külső piac a világgazdasági hanyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadja terméke­inket. Ez alkalommal is megkö­szönöm a párt- és az állami vezetés nevében munkásosz­tályunknak, szövetkezeti pa­rasztságunknak, értelmisé­günknek, társadalmunk min­den más rétegének, minden jó szándékú állampolgárunk­nak a közös nagy célok el­érése érdekében kifejtett erő­feszítést. Kedves Barátaim! Feszültségekkel terhes vi­lágban élünk. Terveink meg­valósításának külső feltételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételeinek alakulásában viszont kedvező változások tapasztalhatók. Városokban, községekben egy­aránt szaporodnak a közös gondolkodás, a közösen vég­zett munka, a szorgalom biz­tató eredményei. Jó a politi­kai légirör, a létbiztonság, ak­tív a közélet, így nemzeti cél­kitűzéseink elérése során ki­ki személyes elképzeléseit is valóra válthatja. Szocialista társadalmunk­ban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erő­feszítései alakítják és emelik a közügy rangjára. A Magyar Szocialista Munkáspárt ki­próbált politikája, a Hazafias Népfront programja egész dolgozó népünk eszére és szí­vére apellál. Innen a színes vitákban alakuló szocialista nemzeti egység, amelyet a kü­lönböző társadalmi rétegek nemzetiségre, vallásfelekezet­re, korra ás nemre való te­kintet nélkül a sajátjuknak éreznek és vallanak, s amely­nek örvendetes eredménye a politika, a gazdasági és a tár­sadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitat­hatók, de óvakodnunk kell azok túlértékelésétől. Vala­mennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a veze­tésben, a vállalatok, intézmé­nyeit irányításában, a társa­dalom fejlesztésében. Szocia­lista céljaink, gazdasági hely­zetünk realitásai és a világ­piac hei.Vztie arra kénysze­rítenek, hogy munkánkban a fő figyelmet az 1982-es esz­tendőben is két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: a külgazdasági egyensúly to­vábbi javítására és az élet- színvonal megőrzésére, vagyis egész életünk nyugodt, biz­tonságos körülményeinek fej­lesztésére. Ez reális, megva­lósítható cél. Kedves Elvtársak! Napjainkban nőnek a nagy­világ gondjai, veszélybe ke­rültek az enyhülés eredmé­nyei. Az irpperializmus reak­ciós erői elvesztett pozícióik visszaszerzésére törekszenek. Katonai erőfölénnyel szeret­nék akaratukat a világra kényszeríteni. Nem akarják tudomásul venni, hogy a né­pek szabadon akarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszafordítani. Az erőviszonyok egyensú­lya kialakult és ez a garan­ciája annak, hogy a haladás és a béke erői nélkül, vagy azok ellenére ma már nem le­het tenni semmit a világon. A mi véleményünk a világ nagy kérdéseiben világos. A béke elkötelezett hívei va­gyunk. Barátainkkal és szö­vetségeseinkkel szoros egy­ségben, nem kíméljük erőin­ket azért, hogy az enyhülést, a békét és a haladás ügyét megoltalmazzuk. Ennek ér­dekében pártunk és kormá­nyunk a jövőben is folytatja aktív, széles körű nemzetkö­zi tevékenységét. Békénk, biztonságunk, szo­cialista fejlődésünk szem­pontjából különös fontossága van annak, hogy folytassuk testvéri barátságunk ápolását, sokoldalú együttműködésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a többi szocialista ország­gal. Ebben a szellemben 'üdvö­zöltük és támogatjuk len­gyel barátainknak a szocia­lizmus védelmére és a belső rendteremtésre irányuló lé­péseit is. Abban a meggyőző­désben, hogy ez a legjobb megoldás a lengyel nép és a világ .sitim:«ca is Külpolitikánk sarkalatos tételei változatlanok: a Ma­gyar Népköztársaság hű szö­vetségeseihez, barátja a nem­zeti szabadságukért, az önál­ló fejlődésért küzdő volt gyarmati népeknek és a bé­kés egymás mellett élés elve alapján korrekt partnere a fejlett tőkés országoknak. Mindannyiunkat foglalkoz­tat a gondolat, hogy mit vár­hatunk az új esztendőtől. Mindenekelőtt békét. Szilárd meggyőződésünk, hogy a bé­keszerető erők meg tudják akadályozni a nemzetközi fe­szültség fokozódását«, a béke megvédése reális lehetőség. (Folytatás a 2. oldalon) íz SZSI’ U újévi itózfete A Szovjetunió Kommunis­ta Pártjának Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának Elnölcsége, valamint a Szovjetunió Mi­nisztertanácsa újévi üdvözle­tei intézett a szovjet néphez. — Az' 1081-es év a szovjet emberek számára az új tör­ténelmi távlatokat kijelölő XXVI. kongresszus, a nagy­szabású alkotómunka, a béke megőrzéséért és megszilárdi- ísáért folytatott kemény harc éve volt — iiangoztatja a szovjet vezető testületek üdvözlete. Az 1981-es év ram volt könnyű: mostoha időjárás sújtotta a mezőgaz­daságot, feszültebbé vált a. nemzetközi helyzet. A Szov­jetunió azonban türellenül halad előre a kommunizmus építésének útján. Tervszerű­en valósultak meg a szociális programok,' milliók költöztek új lakásba, nőtt a gyermekes családoknak, az anyáknak, a dolgozó nőknek és a fiatalok­nak nyújtott állami támoga­tás, felemelték a nyugdíjakat. Nőtt a közszükségleti cikke­ket gyárló ágazatok termelé­se, bővült a szolgáltatási há­lózat. A gazdasági élet leg­különbözőbb területeinek dolgozói új eredményekkel gazdagították országunkat — Köszönet illeti mind­azokat, akik hozzájárulnak országunk anyagi és szellemi értékeinek gazdagításához, védik határainkat. Biztosak vagyunk abban, hogy a párt XXVI. kongresszusának és a KB 1901. novemberi plénu­mának történelmi jelentősé­gű határozatait, valamint a 11. ötéves terv célkitűzéseit dolgozó népünk megvalósít- ja. — Számunkra a két legfon , losabb dolog a kommunist: építőmunka, és a világbéke megőrzése — folytatódik a; üzenet. — Pártunk és korma nyunk mindent megtesz azért hogy biztosítsa a szovjet em bereit békés életét; követke . zetes békepolitikát folytat együttműködésre törekszik a világ minden népével. Ugyan­akkor határozott választ ad a reakciós erők támadására, erőteljesen törekszik a fegy­verkezési verseny megfékezé­sére, S eredményeket akar eh érni a leszerelés területén (Folytatás a 2. oldalon) ^ Ghánái pocs Jerry Rawlings repülő szá­zados vezetésével a ghanai hadsereg egységei csütörtökön megdöntötték Hilla Limáim elnök kormányát, s Rawlings 3 éven belül másodszor is ha­talomra került — jelentették a hírügynökségek, az accrai rádióra hivatkozva. Előzőleg arról tájékoztattak, hogy lö­völdözés robbant ki az accrai repülőtéren, a rádió épületé­ben, és a helvőrség-parancs- nokság környékén. Jerry Rawlings 1979 júniu­sában szervezte első katona’ államcsínyét, katonai, kor­mányzata azonban még ugyanazon év októberében polgári kormányzatnak' adta át‘helyét. Rawlings csütörtö­kön az accrai rádióban „egy­ségre” szólította fel Ghana lakosságát. Elnyomónak ne­vezte a polgári kormányzatot, megbélyegezte a közállapoto­kat, a korrupciót, s felszólí­totta a külföldi országokat, hogy ne avatkozzanak bele a helyzet javítására, a „valódi demokrácia megteremtésére' (Folytatás a 2. oldalon) (7. oldal) A Sajtszenlpélcri Üveggyárba!) ? Nagy a keletje az úgynevezett HC-záras üvegeknek. Percen- £, ként 30-32 darab ötnyolcados konzervesüveget gyárt a ké- j pen is látható automata gép az Üvegipari Müvek Sajószent- jr péfeii Üveggyárában. Képünkön: Ferenczy József gépész jr gyártás közben ellenőrzi az üvegek minőségét. SÜvzr pás évfcczif és Körkép Borsod üzemeibőí Csak azokban a gyárakban, vállalatoknál töltötték a dol­gozók munkával az ünnepet, amelyekben a technológia megkívánta a folyamatos üzemmenetet. De még így is sok ezren teljesítettek szol­gálatot a vegyipari üzemek­ben, a kohászatban, közleke­désben és egyéb ágazatokban t--~i.lv ■ ■ or az új’ esz­tendő első napján. Általában mindegyik ter­melőüzemben csendes év vé­ge és évkezdés jellemezte a termelőmunkát. A Tiszai Vegyi Kombinát gyáraiban mintegy 600-an dolgoztak 1982. január 1-én. Sem üzem­zavar, sem egyéb külső té­nyező nem zavarta az üze­mek tevékenységét. Vala­mennyi gyárban a terv által előírt termékmennyiséget ál­lították elő. s nem volt fenn­akadás az áru elszállításában sem. — A várakozáson felül alakult a Borsodi Vegyi Kom­binát termelése — hallottuk a vállalat: ügyeletes diszpé­cserétől. Íme néhány szám­adat: ammóniából, illetve műtrágyából 104 százalékra teljesítették a január 1-i előirányzatot, de más ter­mékből is többet termeltek a tervezettnél. Egyedül a lúgos vasúti kocsikból volt keve­sebb a kelleténél, ám ez nem mai keletű probléma, hetek óta gondot jelent a kocsi­hiány. * Hazánk legnagyobb válla­latánál, a MAV-nál termé­szetesen az ünnepi órákban is dolgozták. Sőt, a szokásos­nál is nagyobb volt a forga­lom, ami érthető. Dicsére­tükre legyen mondva: vas­utasaink jói felkészültek a csúcsforgalomra. Különösebb esemény nem történt, s ez úgyszintén örvendetes. Az időjárás, az eső nem zavarta a munkát, késések alig for­dultak elő. Tegnap, január 2-án vasár­napi és munkaszüneti for­galmat kellett a vasutasok­nak lebonyolítaniuk. A ka­pott információ szerint hat vonattal több indult útnak, a hétköznapokhoz képest. Egy érdekesség: a Tokaj exp- ressznek volt mentesítő já­rata is. * A kohászoknál már mag; tói értetődő, hogy va.sárna és ünnepnap munkával te1;' csali ritkán van részük igazi ünneplésre a család körében. Így volt ezúttal is, és a Le­nin Kohászati Művek mint­egy 8000 dolgozója termelt szilveszterkor, illetve az új esztendő első napján. Eubauer László műszakvezető szerint nyugodtan teltek el az ünnepi órák, a tűz, a bal- ;:;ei „elkerülte” &■ munkahe­lyeket. A termelés mennyi­ségileg elérte a hétköznapit, helyenként meghaladta a 100 százalékot is. A termé­kek kiszállítása zökkenő­mentes volt, naponta 3000 tonna áru hagyta el a gyá­rat. Jól kezdődött az idei esztendő is az LKM-ben, a kisüzemeken kívül valameny- nyi egységben dolgoztak a tegnapi napon. * A Diósgyőri Gépgyár mun- káskoilektivája pihent de­cember 31-e és január 2-a között. Rászolgált a közösség a pihenésre, hiszen küzdel­mes, nehéz, de eredményes esztendőt tudhat maga mö­gött. Néhányan viszont teg­nap is dolgoztak, mégpedig az edzőrészlegben. Itt a mun­ka folyamatos, nem lehet le­állni. Ma reggel pedig vala­mennyi gépgyári dolgozó munkába állt. Nagyok a fel­adatok ... * A szénbányászok eredmé- , nyes évet zártak, így nyu- godt lelkiismerettel ünnepel­hettek. Az aknákban ugyan­akkor felügyeletet tartottak, hiszen a víztelenítést folya­matosan el kell végezni. Né­hány üzemben, így többek között Lyukóbányán 2-án kezdték az esztendőt, s a létszám a szokásos hétközna­pi volt. A várható termelés — ahogyan az egyik műsza­ki szakember délelőtt tájé­koztatott — 4300 tonna lesz. A lyukóiakon kívül dolgoz­tak a berentei szénosztályozó munkásai, munkásnői is, s hozzájuk hasonlóan a kötél- pályások sem pihentek. Csak így vált ugyanis lehetővé a termelés a frontokon. * A 3. számú Volán Vállala­tot nem állították nehéz fel adat elé az ünnepek. Min' azt Farkas Pál, a miskolci autóbusz-pálvaudvar álló másvezetője kérdésünkre el "o on d ta: szi 1 veszterkor és új ­évkor a vártnál kevesebben vették igénybe a Volán szol­gáltatásait. A korábbi évek­hez képest ugyanis ezúttal igen lanyha volt a személy- forgalom, amely elmaradt a hétköznapok átlagától. Ebben közrejátszott az is, hogy az esztendő első napján az eső elriasztotta az embereket a kii.'f.ndulástó1 Végeredmény­ben sem szilveszterkor, sem újévkor nem volt fennaka­dás a .személyszállításban: a járatok időben indultak és érkeztek megyeszerte. Az is örvendetes, hogy a Volán- gépkocsivezetők az ünnepek alatt balesetmentesen közle­kedtek. * A mezőgazdasági nagyüze­mekben elsősorban az állat­tenyésztés területén az ün­nepek alatt sem állt meg az élet. Az állatok etetése, a te­henészetekben pedig a fejes, a tej kezelése, szállítása ál­landó és folyamatos kötele­zettségeket rótt az ágazatban dolgozókra. A megyei tejipa­ri vállalattól tegnap kapott információ szerint újév nap­ján és 2-án is 200—220 ezer liter tejet szállítottak be hoz­zájuk. Ez körülbelül 40 ezer literrel több mint a hétköz­napokon szokásos mennyiség, Ennek az a magyarázata, hogy ilyenkor, ünnepek ide­jén, többek között a szol­noki i és egri tejüzemek ka­pacitásának egy, részét is magára vállalja a miskolci tejüzem. A borsodsziráki Bartók Béla Tsz sertéshizlaldájában ugyancsak nem maradlak egy napra sem munka nélkül a dolgozók. Barcsok Béla te­lepvezető elmondta, hogy bár az év végére a sertésállo­mányuk az értékesítés miatt lecsökkent, ennek ellenére ezekben a napokban 1500 da­rab hízó etetéséről kell gon­doskodni. Napjában kétszer etetnek, a süldők, a hízók süldő- illetve hízótápot, va­lamint savót, .vagy fölözött tejet kapnak. Az etetés mel­lett a hizlalda dolgozói teg­nap 100 darab hízót készí­tettek elő mai napi értéke­sítésre. Ezek a hízók — el­érve a 100—110 kilogrammos vágási súlyt — az Állatfor- galmi és Húsipari Vállalat niskolci húsüzemében kerül­nek feldolgozásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom