Észak-Magyarország, 1981. november (37. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-19 / 271. szám

Ikarus Hieitába Új piaccal bővült az Ikarus. Nemrégiben kezdték meg az IK—286 típusszámú csuklós városi autóbuszok sorozatgyártását, amelye­ket az amerikai piacra szállítanak. A szép kivitelű, speciális fel­szerelésekkel ellátott jármüvekből az idén száztizenöt darabot kap­nak a megrendelők. A képen: az Amerikába exportált buszokat az Ikarus Mátyásföldi Gyárának egyedi gyáregységében készítik. Kempingezik lizgyüse r Újjáválasztották a vezetőséget r A Magyar Camping és Ca­ravanning Club Borsod me­gyei Szervezete tisztújító köz­gyűlést tartott. A több mint 300 tagot, illetve családot számláló szervezet tevékeny­ségéről Kiss József, a klub borsodi csoportjának elnöke számolt, be a résztvevőknek. Elmondta, hogy a Camping és Caravanning Club me­gyénkben alig több mint egy­éves múltra tekint vissza. Rövid működése ellenére szerteágazó tevékenységet fejtett ki, növekedett a klub­tagok száma és több alka­lommal szervezett egy-, il­letve több napos túrákat a kempingezést és a sátorozást kedvelő családok számára. Számos kezdeményezés Bor­sodból indult el, ezek közé sorolandó például a klub aktivistáinak továbbképzése, amit elsőként megyénkben vezettek be. A közgyűlésen részt vett és felszólalt dr. Menyhárt Ádám, a Magyar Camping és Caravanning Club főtitkára. Elismeréssel szólt a borsodi szervezet ed­digi munkájáról, majd arról beszélt, hogy a klub milyen további szolgáltatással igyek­szik bővíteni tevékenységét. Jelentős előrelépésnek szá­mít, hogy jövőre elkészül a Hajdú megyei Vekeri-tónál épülő kemping, amit a klub saját kezelésben üzemeltet, a tervek szerint mintajelleg­gel. A közgyűlésen Józsa Tibor- né, a megyei pártbizottság munkatársa előterjesztésére 'újjáválasztották a klub me­gyei szervezetének vezetősé­gét, amelynek elnöke ismét Kiss József, a 3. számú Vo­lán Vállalat főosztályvezetője lett. TELJESEBB AZ ÖRÖM, HA AJÁNDÉKA IDEJÉBEN ÉRKEZIK. KÉRJÜK, MÁR MOST ADJA FEL KÜLFÖLDRE KARÁCSONYI KÜLDEMÉNYEIT! BELEHALT ÉGÉSI SEBEIBE Ifjabb Cziffra György, Párizsban élő magyar szár­mazású karmester, kedden este belehalt égési sebeibe. A 3íj éves karmester, Cziff­ra György világhírű zon­goraművész fia, a lakásán keletkezett tűz következté­ben harmadfokú égési se­beket szenvedett. MOBUTU VAGYONA Mobutu Sese Seko, Zai­re köztársasági elnöke mintegy 4.4 milliárd dollár értékű magánvagyont hal­mozott fel 1965 óta tartó elnöksége sorún. Ez az összeg nagyobb, mint az ország külföldi adóssága — állította kedden egy ró­mai sajtóértekezleten Paul- Roger Mokede, a Lumumba Kongói Nemzeti Mozgalom ellenzéki párt vezetője. Más összehasonlításban ez az összeg megfelel Zaire brut­tó nemzeti terméke 70 szá­zalékának. A letétbe he­lyezett vagyonba nincse­nek beszámítva a Mobutu tulajdonában levő gyémán­tok, amelyek bányászatá­ban Zaire világelső. A po­litikus emlékeztetett arra a tényre, hogy Mobutu el­nök jövedelme az ország éves költségvetésének 17 százalékát emészti feL TÍFUSZ A török fővárost övező nyomortanyák közül hat­ban észleltek tífuszos meg­betegedést, összesen 180 esetben. Az egészségügyi hatóságok felhívták a kör­nyék lakosait, hogy ne igyanak a közös kutak vi­zéből. Az egészségügyi mi­niszter közlése szerint öt napja észlelték az első megbetegedést, és a jár­vány rövid idő alatt átter­jedt hat nyomornegyedre. Antikvár könyvaiikció Az Állami Könyvterjesztő Vállalat az idén 15. alkalom­mal rendez könyvárverést Budapesten, a MOM Szaka- sits Árpád Művelődési Köz­pontjában, a XII. kerületi Csörsz utca 18. szám alatt. A kétnapos aukció 1981. novem­ber 20-án, pénteken délután fél 5 órakor kezdődik, és másnap, szombaton reggel fél 10 órakor folytatódik — adja hírül az ÁKV tájékoztatója. A teljes lista szerint 573 té­tel kerül kalapács alá! íme egy különleges, érdeklődésre és kalapácsütésre váró alko­tás: Németh László Galilei című drámájának tintával írt teljes kéziratát javításokkal, instrukciókkal és magánter­mészetű bejegyzésekkel az író édesanyja orvosának, Tomoa Kálmánnak dedikálva 30 000 forintért kínálják. Nászufasoknak kedvezmény A Pannónia Szálloda- és Vendéglátóipari Vállalat köz­li, hogy kilenc szállodájában 1982. március 15-ig féláron üdülhetnek a nászúLasok, — akik egy hónapnál nem ré­gebben házasok —, illetve azok a házaspárok, akik 50 évnél régebben kötöttek há­zasságot, s ezt házassági anyakönyvi kivonatukkal igazolják. A Pannónia-ked- vezményt a következő szál­lodák kínálják: Hotel Arany Bárány (Zalaegerszeg), Hotel Árpád (Tatabánya), Hotel Balaton (Zalaegerszeg), Hotel Central (Nagykanizsa), Ho­tel Diana Touring (Tata), Hotel Dorottya (Kaposvár), Hotel Gemenc (Szekszárdi; Hotel Nimród (Dobogókő), Hotel Olympia (Budapest — Szabadsághegy). A kedvez­mény a következő négy hó­napon belül, tetszés szerinti időtartamra szól. Színes A bisztróba mindennap be­állít egy férfi, egy pohár vizet rendel, megissza, le­tesz két márkát és távozik. A csapos végül megúnja a dolgot: — Ide hallgasson: itt nem lehet csupán vizet inni és azon nyomban kimenni. — Mit vár tőlem? — kér­di a vendég. — Talán tán­torogva menjek ki? * Egy amerikai színésznő a korára vonatkozó kérdés elől ezzel a megjegyzéssel tér ki: — A legjobb akarattal sem tudom megmondani. Hi­szen percről percre válto­zik! * Kinze doktor felkeresi egyik betegét. A páciens lá­nya csecsemővel a karján jön elébe. — Bájos gyereke van — jegyzi meg az orvos. — Ki a boldog apa? — Ezt csak jövő pénteken, a bírósági tárgyalás után tudjuk meg, doktor úr — hangzik a válasz. * Az egyik tisztviselő észre­veszi, hogy a kollégája hal­kan nyög. — Valami baja van? — kérdi részvéttel. — Dehogy — feleli a má­sik — csak szédülök, túlsá­gosan gyorsan olvastam az új körlevelet! * A személyzeti vezető így szól az állást keresőhöz: — Pillanatnyilag csak egy megüresedett állásom van, a fizetés 1200 márka, egy év múlva azonban 3000 márkát kereshet. — Jól van. akkor 1982- ben újra jelentkezem — vá­laszol az állást kereső. * A hölgy így szól a bank- tisztviselőhöz: — Hajlandó volna nagy szívességet tenni nekem és felváltani ezt az 1000 már­kás bankjegyet? A tisztviselő alaposan megvizsgálja, és kijelenti: — Sajnálom, ez a bank­jegy hamis. — Természetesen, hiszen ezért' kértem nagy szívessé­get öntől! * A szomszédasszony meg­kérdi : — Nos, hogy van a férje, Kalubkáhé? — Mióta az orvos közöl­te vele, hogy sohasem dol­gozhat újra, igazán jól érzi magát! Oszi-téli úton Tanácsok autósoknak A csúszós útfelületen, vagy ami annál is kedvezőtlenebb, a szakaszosan változó, hol nedves, hol száraz, hol jeges úton más-más technikával vezessenek, javasolja az autó­soknak az Országos Közleke­désbiztonsági Tanács. ’ Az őszi-téli úti taktika megvá­lasztásának egyik fő gondo­lata: mindenhez több idő kell és nagyobb terület. A kanya­rodás, a sávváltás, a gyor­sítás, a fékezés eleve lassab­ban kivitelezhető. Az út- és látási viszonyok rosszabbodá­sakor célszerű tehát hama­rabb és hosszabb időn át je­lezni a manőverezési szándé-, kot, vonatkozik ez akár az irányjelzők, akár a féklám­pák használatára. A Magyar Divat Intézet a Ho­tel Duna Interkontinental bál­termében a napokban bemu tatta az 1982. évre ajánlott to vaszi és nyári divatújdonságait Nyáron újra divat lesz az egy- részes fürdőruha, csak éppen a megszokottnál merészebb kivi­telben. Kínai Osztag Bender Négyévi háborítatlan mű­ködés után letartóztatták a KNK történetének legna­gyobb szélhámosát az 57 éves Cseng Meng-hsziaót, aki ma­gas rangú púrtfunkcionárius- nak adta ki magát, nem lé­tező intézetet vezetett, tö­mérdek pénzt csalt ki illeté­kesektől, és kiterjedt kapcso­latokkal rendelkezett felsőbb körökben. A név nem ismeretlen a kínai igazságügyi szervek) előtt: 1958-tól 1964-ig Csen, a Kuomintang hadseregé­nek egykori tiszti szárnyse­gédje, diplomahamisításért) és múltjának megszépíté­séért hat évet húzott le átnevelő táborban. 1964- től segédmunkásként ten­gette életét, majd 1976-ban elhelyezkedett a pekingi 4, számú műanyaggyárban. Egy évvel később, mérnöknek ad­va ki magát, Honan tarto­mányban bukkant fel, maga után hozatta pekingi cimbo­ráit, s egy Neihuang megyei vegyi üzem vezetőivel, vala­mint a helyi ipari. és mező- gazdasági iroda igazgatóhe­lyettesével együtt beindította a párját ritkító vállalkozást. Megalakították „a formalin átfogó felhasználásának tu­dományos intézetét”, pecsétel) csináltattak, védjegyet talál­tak ki, s mi több: export- és importjoggal ruházták fel magukat. A nem létező in­tézmény nevében szerződése­ket kötöttek külföldi és kí­nai cégekkel; 1977 óta több mint kétszáz kínai hivatalos személyt és ötven kormány- hivatalt vesztegettek meg, sőt, Csen Meng-hsziao, veter rán párttagnak adta ki ma­gát, és fizetését 275 jüanban, állapította meg. Helyi étel- kvilönlegességekkel, ezer jüant is meghaladó banket­tekkel korrumpálta a pekin­gi káderekét, megígérte, hogy rokonaikat elhelyezi intézetében. Biztosítás Az Állami Biztosító felké­szült arra, hogy 1982-ben megszaporodnak a magán- vállalkozások. A már ma is létező összevont vagyonbiz­tosítási szerződéseket novem­ber közepéig több, mint ezer kisiparos, kiskereskedő és szerződéses üzemelésű ven­déglátóegység bérlője kötötte meg. 1982. január 1-től a kisvál­lalatok, kisszövetkezetek az összevont vagyonbiztosításon túlmenően üzemszüneti, va­lamint építési és szerelésbiz­tosítást is köthetnek annak érdekében, hogy a váratlan események, károk esetén js megőrizzék gazdálkodásuk stabilitását. ÉSZAK-MAGYARORSZÁG. — Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: WIRTH LAJOS. Szerkesztőség: Miskolc. Bajesy-Zs. út 15'. — 3527. Postacím: Miskolc, Pf 351. Telefonok: központ: 38-941, titkárság: 16-886, ipari rovat: 16-035, belpolitikai rovat: 16-450 kultúrrovat: 16-067 sportrovnt: 16-049 levelezési rovat pa­naszügyek: 16-046 Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15 — 3527 Postacím: Miskolc. Pf. 178 Felelős kiadó: VERES MlH.AtY Telef-ni 36-131 Hirdetésfelvétel: Miskolc. Széchenyi út 15—17 — 3525. Telefon: 16-213. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a postahivataloknál és a hírlapkézbesítőknél Az előfize­tés díja egy hónapra: 34 Ft, negyedévre 102 Ft, egy évre: 400 Ft. Index: 25655. ISSN 0133—0357. Készült: a Borsod megyei Nyomdaipari Vállalatnál. F. v.: KILIÁN BÉLA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom