Észak-Magyarország, 1980. július (36. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-02 / 153. szám

if ad Új autóbusz-pályaudvar épüí Qzdon Heti időjárás-előrejelzés Változékony idő SPIIhäms •"fa? mmm IS ÉÜ^iS&woJW-.­íM** ci----­Az elmúlt időszakban az évszakhoz képest hűvös, csa­padékos volt az időjárás. A hazánktól északra élhelyezke­dő, nagy kiterjedésű, alacsony nyomású ciklon áramlási rendszerében nyugatról, északnyugatról különböző nedvességű, hűvös léghullá­mok érték el Magyarország térségét. Időnként erősen megnöveltedéit a felhőzet és az ország minden részén hul­lott csapadék. Sok helyen volt zivatar is, Sopronhorpá- cson 78 mm csapadékot mér­tek. A hőmérséklet egyes na­pokon és helyeken 4—8 fok­kal maradt .el a sokévi átlag­tól. Az elkövetkezendő időszak­ban folytatódik a változékony idő. E hét második felében a napsütés lesz jellemző, de a hét végén és a jövő hét ele­jén újabb csapadékzóna éri el hazánk területét. A hő­mérséklet csúcsértéke általá­ban 2(1—25 fok között lesz, az éjszakai órákban 10, 15 fokig hűl le a levegő. Súlyos közlekedési baleset Siófokon Súlyos tömegszerencsétleri- ség történt hétfőn este 20 óra 55 perckor Siófokon. Siófok és Sóstó között a siófoki Volán 2-es számú autóbusza egy fényjelzéssel működő vasúti sorompónál haladt át, miközben egy szerelvények nélkül közlekedő mozdony derékba kapta a járművet. Az összeütközés tömegszeren­csétlenséget okozott: 17-en a helyszínen, ketten pedig a kórházba szállítás után meg­haltak: Kovács László 48 éves kaposvári lakos, az autóbusz vezetője, Budai Béla 63 éves pénzügyi csoportve­zető, faddi lakos, Gönczi Imre 23 éves egyetemi hall­gató, budapesti lakos, Endl Gabriella 21 éves egyetemi hallgató, "dunaújvárosi lakos, Balogh Tibor 21 éves pénz­táros, kaposvári lakos, Varga Károly 33 éves elektroműsze­rész siófoki lakos, Tóth Ist­ván 30 éves gépésztechnikus, miskolci lakos, Tóth István­ná -30 éves építésztechnikus; miskolci lakos, dr. Szebeczki Imréné 33 éves gyógyszerész, tatabányai lakos, dr. Bán András 39 éves orvos, tata­bányai lakos, Kanan Maggie, 23 éves libanoni állampolgár, trippli lakos, Musztapha Ak- metlh El-Failah 24 éves li­banoni állampolgár, dr. Bo­ros Mária 39 éves orvos, ta­tabányai lakos, Bán Ildikó 9 éves tanuló, tatabányai la­kos, .Tóth Gábor-6 éves, mis­kolci lakos, Maria Bugarova 35 éves csehszlovák állam­polgár, komáiméi lakos, Sze­beczki Attila 11 éves, tata­bányai lakos, Borvendég Ist­ván 14 éves, tatabányai la­kos. A szerencsétlenség egy gyermek áldozatának azono­sítása még folyamatban van. A mentők 12 személyt szál­lítottak kórházba súlyos, il­letve életveszélyes állapot­ban. A baleset körülményei­nek tisztázására és a felelős­ség megállapítására a rend­őrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot. A táborban mm Wmi ? ; fm A Farkasíyuki Bányaüzem pihenőházának és sporttelepének terü­letét nyaranta az úttörők veszik birtokukba. Június közepén nyi­tották meg a tábort, s az üdültetési idény végéig csak Nyíregy­házáról mintegy 400 általános iskolás gyerek pihen Farkaslyukon. Fotó: Kozma A határidő: augusztus 20. Jó ütemben halad az új ózdi Volán-pályaudvar építé­se. Az eredeti terveknek meg­felelően a város központjá­ban. a Munkás úton a kor­szerű. 32 kocsiállásos pálya­udvart. várótermei, irányító helyiségeket közös beruhá­zásban készíti el a vállalat és a városi tanács. Az alépit­Megyei útlörőversenyek gyiz'esei Igazi erőpróbák voltak a inegye úttörői számára azok a versenyek, melyeket a ta­vasszal bonyolítottak le a megyei úttörőszövetség szer­vezésében. A tudományos technikai szemle, a matema­tikai, valamint a mezőgazda- sági verseny, a Lenin ifjú Színház alakul Nyíregyházán Bozóky Istvánt nevezték ki a leendő nyíregyházi Mó­ricz Zsigmond Színház igaz­gatójává. A beiktatási ün­nepséget .kedden tartották meg Nyíregyházán a megyei tanács székhazában. Bozóky István korábban a miskolci és szegedi színháznál tevé­kenykedett, 1978-tól pedig a Pécsi Nemzeti Színház szí­nész-rendezője volt. A tár­sulat művészeti vezetői fel­adatának ellátásával Fehér György rendezőt bízták meg. A Móricz Zsigmond Színház 1981. őszétől kezdi meg te­vékenységét. A két, most munkába álló vezető felada­ta lesz többek között a szín­társulat megszervezése, s az első szezon műsortervének kialakítása. rirto szer A CHEMOL1MPEX Külke­reskedelmi Vállalat közre­működésével a Chinoin je­lentős együttműködési meg­állapodást kötött az angol Wellcome Foundation cég­gel. Eszerint az úgynevezett Piretroid rovarirtószer-alap- anyagok kooperációs szállí­tásával, vegyipari termék­cserével a Chinoin a magyar mezőgazdaságot újfajta és korszerű rovarirtó szerrel lát­ja el, amely hatékonyabb a szokásosnál, ugyanakkor em­berre, melegvérű állatra ve­szélytelen. A kooperációval a hazai ellátáson túl jelentős exportra is lehetőség nyílik. TELEX IIIOEG­ÉS HŐHULLÁM Tizenhét halottja volt ed­dig a múlt hét óta tartó szokatlan hideghullámnak a ■ Dél-afrikai Köztársaságban. Johannesburg környékén mínusz 10 fok alá süllyedt u hőmérő higáriyszála. Ugyanakkor az egyesült államokbeli Dallasban jú­niusi rekordot jelentő több mint 40 fokos meleget mér­tek hétfőn. Orvosi jelenté­sek szerint — légkondicio­nálás hiánya miatt — a kánikula 27, többségükben idős személy halálát okozta, további 28 halálesetnél pe­dig a rosszullét egyik ki­váltó tényezője volt a szo­katlan hőhullám. ■■V' * • .. 1 TERRORISTÁK Párizsban kedden letartóz­tatlak 11 szélsőjobboldali terroristát, köztük Marc Fredriksent, a FANE (Nem­zeti és Európai Akciószö­vetség) és Jean-Gilles Mal- liai’akis-t az MNR (Nemzeti Forradalmi Mozgalom) ve­zetőjét. Ez a két szervezet vállalta magára többek kö­zött a MRAP (a iajüldözés és az antiszemitizmus elle­ni és a békéért küzdő moz­galom) székhaza elleni bomba merényletet. %­i ' menyi munkák és a kocsiál­lások kialakítása már befe­jeződött. jelenleg a fogadó-és indítóhelyiségekben a szak­ipari munkákat végzik. Az autóbusz-pályaudvar átadásá­nak határideje: augusztus 20., s ezt várhatóan tartják is az építők. távírásza megyei vetélkedők­re már az úttörőcsapatok leg­jobbjai kerültek. A helyezé­seiül dt a öröm mellett szép jutalmak is vártak a gyere­kekre: a győztesek közül 27- en július 6-án és 22-én Neu- brundenburgba. 30-an július 27-én Csehszlovákiába a Zemplén-tó partjára utaznak. Dt megye: Borsod, Hajdú, Heves, Szabolcs és Nógrád legjobb targoncavezetői mérkőztek meg Miskolcon az or­szágos verseny területi elődöntőjén. A nyolcvannyolc részt­vevő közölt nők is indultak a léniákkal azonos feltételek mellett. ParafautáBzatú papír A papír- és a dohányipar szakemberei nHegoldolfák a cigarettákhoz szükséges pa­rafa utánzaté szopókapapir és a füstszűrőbetétek bur­koló papírjának hazai elő­állítását, A több évig tartó kísérletekben a Pécsi Do­hánygyár és a Lá hallani Vé- konypapírgyár szakemberei működtek együtt. A lábal- laniak készségesen vállalkoz­tak a gyártásra is. Beruhá­zás nélkül, a meglevő be­rendezésekre alapozva oldot­ták meg a feladatokat. Az idén már annyit termelnek belőle, hogy inas hazai do­hánygyáraknak is tudnak szállítani. Rádiós népzenei fesztivál Vácott Júliusban ismét megren­dezi a Rádió népzenei fesz­tiválját, amelynek ezúttal Vác ad otthont. Az immár ötödik alkalommal sorra ke­rülő seregszemle — csak­úgy, mint elődei — az utób­bi hároméves időszak mun­kájáról ad számot. A megnyitó július 5-én, szombaton este 19.40-kpr lesz a váci Madách Imre Murj­kás és Ifjúsági Művelődési : Közppnt színháztermében. A ' műsort — amelyet a rádió j egyenes adásban közvetít — I Magyar népzene címmel j szerzői feldolgozások váloga­tása fémjelzi. Az első népzenei fesztivált tíz évvel ezelőtt Kecskemé­ten rendezte meg a Rádió. A legutóbbinak — 1977-ben — Szentendre adott otthont V Érdekességek, furcsaságok INDIAI VENDÉGMUNKÁSOK KÜLFÖLDÖN A calcutlai Commerce , cimü hetilap szerint 1978-bun y kül­földön dolgozó indiai állampol­gároktól származó átutalások összege 22 milliárd rúpia volt. 1979,-re ezt az értéket 25 milliárd- ra becsülik. Ez a külföldi va­lutatartalékok feltöltésének fon­tos forrása. Pillanatnyilag 154 800 indiai dolgozik külföldön főképp a kő­olaj termelő közel-keleti orszá­gokban és Líbiában. A legfelsőbb bíróság határo­zata szerint az állampolgárok külföldön nem vállalhatnak az emberi méltóságot lealacsonyító munkát, s nem dolgozhatnak olyan munkaterületen, amelyet az indiai törvénykezés otthon tilt. SZAKEMBER KÉPZÉS IRAKBAN Irak nagy figyelmet fordít a nemzetgazdaság számára szük­séges* szakemberek képzésére. Állandóan bővíti a felső- és kö­zépszintű oktatási intézmények hálózatát. Az 1979—80-as tanévben 154 szakmunkásképző intézet több mint 85 00« hallgató oktatásával foglalkozik. CSALADTERV EZ ESI PROGRAM AZ ÁZSIÁI ES AFRIKAI ORSZÁGOKBAN .Malaysiában a második egész­ségügyi program megvalósítása során intézkedéseket irányoznak elő a lakosság növekedésének visszafogására. I97ü-ban a növe­kedés 2,5 százalék volt, s ezt 1985-ig 2 százalékra kívánják csökkenteni. Sarawakban és Sa- bahban családtervezési szolgála­tot vezetnek be. Az indiai törvénykezés ki­mondja. hogy a férfiak 21 éves, a nők 18 éves korukban köthet­nek házasságot. Sri Lanka oktatási program­jában külön fejezet foglalkozik a kormány lakossági politikájá­nak ismertetésével. Kenya elnöke az ország füg­getlensége kivívásának 15. év­fordulója alkalmából mondott beszédében kijelentette, hogy a koimány ösztönözni fogja a csa­ládtervezési politikát. Az első ilyen tartalmú hivatalos nyilat­kozat összefügg azzal, hogy a 15,4 millió lakosú ország népes­ségének növekedési üteme ta­lán a világon a leggyorsabb: 1979 végén 2,9 százalékot ért el. UTCAI TELEFONOK ALGÍRBAN A közeljövőben felszerelik az első 20 nyilvános telefont Algír utcáin. A határozatot az Algé­riai Népi Demokratikus Köztár­saság postaügys e.s telekommu­nikációs minisztériuma ho/.la a városfejlesztői kampány kereté­ben. MOZAMBAKBAN IS LESZ TELEVÍZIÓ Maputóbán, Mozambik löváro- sában megtartották a televízió kísérleti próbaüzemét. A szük­séges berendezések Olaszország­ból érkeztek. Az egyik maputói magasépűJetre felszerelt antenna segítségével a kísérleti műsort a főváros /l5 kilométeres kör­zetében lehetett venni. Több hé­ten keresztül minden este sugá­roztak — színes — műsort. A nézők számára azonban csupán 80 készülék állt rendelkezésre, amelyeket nyilvános helyeken (iskolákban, kórházakban, klu­bokban stb.i állítottak lel. Még. nem ismeretes, mikor kezdődnek meg Mozambikban a televízió rendszeres adásai. A DANAUSZÜK LESZ ARMAZOT TAI Ma Törökország nevezetessé- j gei közé tartozik y trójai ló. Ter­mészetesen nem az, amit Ho­mérosz az Iliászban leírt, ha­nem egy hozzá hasonló. A Mis- ; serlik-dombon áll, nem messze i attól a helytől, ahol a régészek j szerint a legendás Trója kapuja i volt. , A mai 'trójai lovat egy val- í lalkozo kedvű vendéglős rendez- ! te be. A lo belsejében 140, ha , nem is harcos, de kíváncsi tu- \ l ista fér el. Ily megnézték az egykori Trója romjait, nem tud- ; nak ellenállni a kísértésnek. 3 hogy ne ebben az étteremben á ebédeljenek. A danaos/ok furfan- \ gos örököse mindenképpen jól > jár. TÉRHATÁSÚ TELEVÍZIÓ A térhatású sztereovizió kifej­lesztésével mar régóta foglalkoz- j nak a tudósok es a feltalálók. ■' Japánban nemrégiben nagyszerűik új megoldását javasolták. A tér-» hatást a hagyományos televíziói két kiegészítésének kombináció-*, javai biztosítják: az egyik a képernyőm ragasztott polarizált j szűrő, y másik pedig egy szem- I üveg, amelynek üvegében meg- i határozott összetételű , szűrők vannak. Az így felszerelt tv-né- í zö térhatású adást lát. Leg- j ’ alábbis ezt mondja a szabadak : mi hivatalba beadott szerzői ta­núsítvány. ÉSZAK-IYÍAGYARoítSZÁG. — Az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: WIRTH LAJOS. Szerkesztőség: Miskolc, Bajcsy-Zs út tíí. — 3527. Postacím: Miskolc, PL: 351. Telefonok: központ: 38-941, titkárság: 16-886, ipari rovat: 16-035, belpolitikai rovat: 16-450, kultúrrovat: 16-067, sportrovat: 16-049. levelezési rovat, panaszügyek: 16-046. Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat, Miskolc, Bujcsy-Zsilinszky út 15. — 3527. Postacím: Miskolc, Pl.: 178. Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-131. Hirdetésfelvétel: Miskolc, Széchenyi út 15—17. — 3525. Telefon: 16-213. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: a postahivataloknál és a híriapkézbesítőkné). Az előfizetés díja egy hónapra 30 Ft, negyedévre 90 Ft, egy évre 300 Ft. Index: 25655. ISSN 0133—0357. Készült a Borsodi Nyomdában. Felelős vezető: KILIÁN BÉLA. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom