Észak-Magyarország, 1980. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1980-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Százéves a nagyüzemi vasércbányászkodás XXXVI. évfolyam, 127. szám Ára: 1.(50 forint Vasárnap, 1980. június 1. A békéért, az enyhülésért Kubai javas!at Kuba. mint az el nem kö­telezett mozgalomhoz tartozó országok egyike konzultá­ciósorozatot kezd, hogy ez év júliusára Havannába ösz- szehívják a mozgalom rend­kívüli külügyminiszteri érte­kezletét. A kubai külügymi­nisztérium szóvivőjének pén­tek esti nyilatkozata szerint az értekezlet megvitathatná a nemzetközi helyzet, vala­mint a gazdasági élet kü­lönböző kérdéseit. — Az el nem kötelezet­tek tervezett miniszteri ta­nácskozásának elsőrendű c»1- ja — jelentette ki a szóvi­vő —. hogy hozzájáruljon a Teljes készültségben van a bolíviai hadsereg, és vezetői kinyilvánították, hogy „ké­szek beavatkozni az ország politikai életébe”. , Hírügynökségi jelentések szerint az országban újabb katonai puccs veszélye fe­nyeget, főként azért, mert a hadsereg irányítói minden áron meg akarják védeni Hugo Banzer tábornokot, Bo­A Vietnami Szocialista Köztársaság külügyminiszté­riuma szombaton nyilatko­zatban tiltakozott amiatt, hogy Kína a Paracel-sziget- csoport egyik szigetecskéjén repülőgép-irányító tornyot ál­lított fel. A nyilatkozat ezt a tényt Vietnam szuverenitása durva megsértésének minősíti. A külügyminisztérium egyben ismételten alátámasztja Viet­béke és az enyhülés ügyé­hez, amelyre az elmúlt idő­szakban különböző nemzet­közi konfliktusok kedvezőt­len hatást gyakoroltak. A megbeszélések során ennek, valamint az új feszültséggó­cok keletkezésének fényé­ben 'megvizsgálnák: milyen gyakorlati lehetőségek kínál­koznak ezek békés és tár­gyalásos úton való megoldá­sára. A miniszteri tanácskozás pontos dátumát Sz előzetes konzultációk során döntik majd el a tagországok kép­viselői. lívia volt diktátorát, aki el­len államfői tevékenysége so­rán elkövetett visszaélések vádjával képviselők egy cso­portja pert akar indíttatni. A jobboldali tábornokok ezt „a hadsereg lejáratásának és a katonai intézmények elleni támadásnak” próbálják be­állítani, és azzal fenyegetőz­nek, hogy bíróság elé állít­ják a képviselőket. nam szuverén jogát a Para­cel-szigetekre és a Spiatly- szigetesoportra. t A vietnami kormány és nép kész szuve­renitásának megvédésére — szögezi le a nyilatkozat, vé­gezetül pedig megállapítja, hogy az adott térségben min­den területhódító cselek­mény, építkezés vagy tudo­mányos kutatás — törvény- ellenes. . A svéd—szovjet külügymi­niszteri tárgyalások után Andrej Gromiko szovjet, és Óla Ullsten svéd külügymi­niszter nyilatkozott a szov­jet televíziónak. — 'A tárgyalások eredmé­nyeivel elégedettek vágyunk, eszmecseréink konstruktív légkörben zajlottak le — mondotta Gromiko. —Mind­két fél kifejezte azt a véle­ményét, hogy a két ország jó kapcsolatai megfelelnek a kölcsönös érdekeknek. Azt nem mondhatjuk, hogy min­den kérdésről teljesen azo­nos a véleményünk. A nem­zetközi élet igen bonyolult, jelenségeinek értékelésében természetesen vannak' bizo­nyos különbségek. Mégis azt szeretném hangsúlyozni, hogy Svédország és a Szovjetunió egyaránt a feszültség enyhí­tése mellett van. határozot­tan a béke mellett, a lesze­relés mellett, a fegyverke­zési hajsza megfékezése mel­lett foglal állást. Ezek pe­dig óriási jelentőségű terü­letek. Általában nem lehet elválasztani- a kétoldalú kap­csolatokat a nemzetközi ál­lásfoglalásoktól — fűzte hozzá. Uüstén a maga részéről ugyancsak pozitívan értékel­te a látogatást, amelynek fo­lyamán nyílt és hasznos esz­mecserét folytatott Groniikó- val, majd Koszigin minisz­terelnökkel. Ezek az eszme­cserék elősegítették a konst­ruktív párbeszéd továbbvi­telét. Megállapítottuk, hogy országaink jószomszédi kap­csolatai szilárdak, és alá­húztuk e kapcsolatok meg­őrzésének és fejlesztésének szükségességét — mondotta a svéd külügyminiszter. Mlaaesíiy fenyegeti Bolíviát Vietnami tiltakozás Pekinpél A tegnapi munkaprogram A Föld megfigyelése és a légkör kutatása A szokásosnál 50 perccel később volt ébresztő szómba, ton a Szaljut—6 űrállomáson dolgozó nemzetközi űrexpe­díció részére, mert a kísér­leti programban szereplő fel­adatok teljesítése miatt pén­teken este valamivel később mentek aludni is. A délelőtti munkarendben a. Föld megfigyelése és film­felvételek elkészítése szere­pelt: Valerij Kubászov ér, Far­kas Bertalan napi program­ja mintegy fél tucat kísérletet irányzott elő, főként az at­moszféra és a bioszféra vizs­gálata terén. Az űrállomás lakói együtt ebédelnek és va­csoráznak, s együtt készítik elő, tartják meg napi televí­ziós riportjukat is, amelyben beszámolnak a szombati ese­ményekről. A ■ szovjet—magyar űrex­pedíció szombati programjá­ban szereplő „Bioszféra—M” program célja az érdekesebb földfelszíni képződmények és a természeti jelenségek ta­nulmányozása. E kísérletben az űrhajósok személyes dön­tettük, szabad szemmel vég­zett megfigyeléseik alapján készítenek kézi kamerájuk­kal színes fényképfelvétele­ket. A Szojuz—36 űrhajósai szombaton is folytatták a légkör kutatását. E célt szol­gálta a „Polarizáció—l”. és a „Polarizáció—2” kísérlet — mindkettő a navigációs fel­adatok végrehajtásához kap­csolódik. A navigációs optikai ké­szülékek által végzett méré­sek adatai attól függően vál­toznak, hogy az űrhajó mi­lyen távolságban repül a Földtől, s- hogy az adott tér­ségben milyen a légtér álla­pota. A „Polarizáció—1” kísérlet célja a különböző at­moszferikus helyzetek hatá­sainak kutatása azokon a pontokon, ahol a napfényt * a Föld különböző szögek alatt tükrözi. A kísérletet az űrha­jósok polarizációmérő-eszköz segítségével hajtják végre. Negyedik közös munka­napját kezdte meg szomba­ton reggel a Szál juh—6 űr- komplexumon a Popov— Rjumin és a Kubászov—Far­kas űrpáros. £ földi irányí­tási központban kapott tájé­koztatás szerint az űrhajósok egészségi állapota jó, hangu­latuk, munkakedvük és mun­kabírásuk kitűnő. Anatolij Jegorov, a repü- lésvezelő orvosbíológiai kér­désekkel foglalkozó helyette­se, az orvostudományok dók. tora. aki szombaton reggel beszélgetett az űrhajósokkal, (Folytatás a 2. oldalon) Dr. Simon Pál nehézipari miniszter átadja a centenáriumi oklevelet Tegnap délelőtt a bányász- himnusz elhangzása után, a helyi művelődési házban Bics István, a rudabányai egység vezetője nyitotta meg a centenáriumi ün­nepséget. Üdvözölte a meg­jelenteket, az ércbányá­szokat, hozzátartozóikat, az elnökségben helyet foglaló Jakab Sándort, az MSZMP KB tagját, a Szakszerveze­tek Országos Tanácsának fő­titkár-helyettesét, dr. Simon Pál nehézipari minisztert, dr. Csépányi Sándor kohó- és gépipari miniszterhelyet­test, Kovács Lászlót, a Bá­nyaipari Dolgozók Szakszer­vezetének főtitkárát, dr. Ha­vasi Bélát, a megyei párt- bizottság titkárát és dr. La­dányi Józsefet, a megyei ta­nács elnökét. Ezt követően dr. Simon Pál nehézipari miniszter tar­tott ünnepi megemlékezést — Századik évfordulóját ün­nepeljük annak — mondotta —, hogy Rudabányán, a Bor­sodi Bányatársulat megala­pításával kezdetét vette a nagyüzemi vasércbányászat. — Ha a mai ünnep alkal­mából még távolabb tekin­tünk a múltba — folytatta a miniszter —. először is az tűnik szemünkbe, hogy már az újkori iparosodás Bükk hegységi előhírnökei: a dé- desi, a szendröi, az ó- és új- massai vasolvasztók és há­morok, majd a jelenlegi borsodi vas- és acélipar elődje, a Diósgyőri Kincstá­ri Vasgyár már az 1700-as évek derekától kezdve igény­be vették Rudabánya érce­it. Még távolabbra tekintve azt láthatjuk, hogy Rudabá­nya már az Árpád-házi ki­rályok uralkodása alatt bá­nyaváros volt. A tatárjárás és a török pusztítás közötti 3 évszázadban a virágzó, ki­rályi bányavárosok sorába tartozik Rudabánj’a, - melyet azonban nem a vas, hanem a réz és az ezüstös ólom­érc bányászata alapozott meg. A bányaművelés ép­pen úgy, mint a világon mindenütt, a külszínen kez­dődött. A külszínen folyó ér­cek után a réz- és ezüstér­ceket már a középkorban a föld alá kényszerülve ter­melték. A helyi múzeumban ezer-, kétezer éves múltra visszatekintő bányászati, ko­hászati emlékek is vannak, így hát nem is tudjuk pon­tosan. hogy az itteni bányá­szat hányadik születésnapját ünnepli. A nagyüzemi bányászko­dás kezdetéhez — folytatta a miniszter — az 1867-es ki­egyezést követő gazdasági fellendülés, az iparfejlesztés, az ország vasúti hálózatá­nak kiépülése adta meg a lehetőséget. Nagy lendület­tel megindult a külfejtés Rudabányán, kiépítettek a gőzvontatású vasutat, amely- lyel a miskolc—putnoki vo­nalhoz Barcikán csatlakoz­tak. Stájerországból és Dob- sináról szakinbereket tele­pítetlek ide, éveken belül la­kótelepeket építettek 'meg­felelő ellátóhálózattal, üzle­tekkel. kórházakkal, gyógy­szertárral, postával és isko­lával. Az egyre bővülő lakó­telepen a magyar, német, szlovák, lengyel -nemzetiségű dolgozók egységes munkás­sággá kovácsolódtak össze. A 12 órás munkaidőben vég­zett teljesítményük és ka­pott munkabérük között óriá­si ellentmondás volt. Ezer- nyol cszázny olcvanban olyan gazdasági, műszaki, társa­dalmi fejlődés indult még Rudabányán. amely a két világháború, a közöttük tom­boló gazdasági válság szo­rítása és korlátozásai elle­nére. máig is folyik és re­mélhetőleg további évtize­dekig folytatódni fog. Ru­dabánya lakosainak száma (Folytatás a 3. oldalon.) Megyénk 'ipari üzemeiben, intézményeiben az elmúlt na­pokban megkezdődtek és zajlanak a szakszervezeti válasz­tások. A szakszervezeti élet e fontos eseménye jó alkalom 'a végzett munka összegzésére, a hiányosságok, fogyatékossá­gok feltárására, az időszerű tennivalók az együttes cselekvés útjának, lehetőségeinek meghatározására. Tegnap több nagy­üzemben került sor szakszervezeti választásra. Az alábbiak­ban ezekről számolunk be. , Tiszai Vegyikombinát A kombinát több mint hat­ezer szervezett dolgozójának képviseletében »3 bizalmi küldött jeleni meg a szak- szervezeti választáson, ame­lyet Doktor Károly nyitott meg. és köszöntötte az elnök­ségben helyet foglaló Főcse Lajost, a SZOT oszt-' veze­tőjét, a Vegyipari 1 Igozók központi vezetőségének tag­ját. Kovács Kálmánnál, az SZMT titkárát Leninváros és a kombinát politikai, gaz­dasági. társadalmi szerveinek megjelent képviselőit. A szákszervezeti tanács­nak az elmúlt ö( esztendő­ben végzett munkáját rész­letesen összegző írásos be­számolójához Mészáros Já­nos, a szakszervezeti bizott­ság titkára fűzött szóbeli ki­egészítőt. Utalt rá, hogy az MSZMP XII. kongresszusa a szakszervezeti mozgalom számára' is meghatározta a jövő fontos tennivalóit, majd arról beszélt, hogy a válasz­tásokat megelőző bizalmi és főbizalmi választások rend­ben, demokratikus légkörben zajlottak le a TVK-ban, s ezeken a fórumokon kedve­ző, demokratikus politikai légkör alakult ki. a taggyű­léseket az őszinteség és a nyíltság jellemezte. A tiszt­ségviselők választásakor le­hetőség nyílt a -dolgozókkal való közvetlen eszmecserére, a hozzászólók többsége nyíl­tan, őszintén és felelősséggel nyilvánított véleményt. Nagy­ra értékelték mind a gazdál­kodásban. mind pedig a szakszervezeti munkában el­ért eredményeket, és többen is hangsúlyozták a szakszer­vezeti mozgalom megnöve- kedett politikai tekintélyét, felelősségét. Megállapítható — mondotta a szakszervezeti bizottság titkára —, hogy a TVK Szakszervezeti szervei­nek tekintélyé és befolyása minden tekintetben növeke­dett a beszámolási időszak­ban. A választott tisztségvi­selők többsége hozzáértően gyakorolta funkcióját, javu­lás tapasztalható a szervező­készségben és a politikai fel- készültségben egyarárjt A továbbiakban arról beszélt, hogy a következő években mind a termelés, mind pedig az érdekvédelem tekinteté­ben előtérbe került az egyes (Folytatás a 2, oldalon) ,j

Next

/
Oldalképek
Tartalom