Észak-Magyarország, 1980. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

i iKS ^ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMI> BORSOn-ABAÜJ-ZEMPTJGN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXVI. évfolyam, 101. szám Ára: 1,(10 forint Csütörtök, 1980. május I.- 0 sínét a munkát ünne- I peljük. Május elseje * tele a munka dicsé­retével, költői szimbólumai­val. Alanya, a dolgozó em­ber maga is jelképpé ma­gasztosul. A munka verej­téke csillogó gyöngyökké nemesedik, az izmok kisi­mulnak, a tekintet öntuda­tot sugározva fürkészi a távolságot, és már-már ta­lálni kell egy rendetlen vo­nást, egy inakacskodó aszimmetriát, hogy össze­tartsa a valóságot a meg­álmodott ideállal. Makacs- kodhat bennünk is a gon­dolat, az ellenvetés: majd holnap — az ünnep után — újra megindul a hajna­li-reggeli áradat, hogy a ..névtelenek” álmos és fá­radt tömegként elözönlik a nagy munkahely, a társa­dalom számukra kijelölt terepét, hogy tegyék azt, ami nélkül nincs hierar­chia, nincs státus, nincs hatalom, nincs pozíció és nincs kultúra sem. ördögi alku: egy napért majd há­romszázat! Ám mégis: nincs az a kajánkodás, amely tagad­hatná az ünnep jogossá­gát. Az- alkotás öröme, a dolgok feletti uralom sza­badság-érzete, s a nyomába szegődő tágabb öntudat, amely alapján majd év­százada éppen a maga szá­mára vívta ki a munkás a munka ünneplésének jogát, az ünneplés önkéntessége — megannyi érv, -hogy be­lássuk: a munkával a mun­ka világa ünnepli, becsüli és emeli társadalmi érvé­nyűvé önmagát. Ezt a tar­talmat pedig nem lehet sem kívülről ráerőszakolni, sem megtagadni tőle. Be­lülről nőtt ki, a munka el­idegenedett társadalmi vi­lágából történelmileg is. „Alulról", hogy a társada­lom úri és hatalmi világá­ra rákényszerítse saját ba­kó Imát'. és értékrendszerét. Ezért nem tűri meg ma sem az ájtatoskodó. semle­gesített, állapotokat kon­zerváló mechanikus vissza- visszatérés léleknélkülisé- gét és külsődlegességeit. Ünnepelni csak létező, va­lóságos eszmei és etikai tartalommal lehet, s ez alól a munka ünnepe sem ki­vétel. De ugyanez az értékrend­szer dacol azokkal az el­lentmondásokkal is, ame­lyek mindmáig kísérik a munka társadalmi világát, és éles kontrasztokat ké­peznek a munka általános- társadalmi és etikai tartal­ma, valamint konkrét for­mái között. Hiszen nem fe- lesel-e mindmáig egymás­sal „a munka tette az em­bert emberré” elv a mun­kában megrokkantak szo­morú látványával, egyes munkafajták butító mono­tóniájával ? A megkövetelt intenzitás az emberformá­lás mértéket parancsoló visszafogottságával ? A spe­cializáltság a sokoldalúság és teljesség eszményével? A „pénzből élünk” elv nem­csak cinikus, de piacot, üz­leteket járó, vagy éppen csa­ládi házra várók hétköz­napi igazságaként a „mun­kából élünk” egyenlőtlen­ségeivel? Vagy éppen a ki- sebb-nagyobb ügyeskedők kérkedő tehetőssége és ki. vételezettsége. kihívó pök- hendisége a munkából élők lehetőségének behatároltsá- gával ? Egyéni fegyelmezetlensé­gek, .abnormális, „szabályt erősítő” ■ elhajlások felna­gyított, rossz • hangulatot keltő vagy szándékoló ki­siklásairól lenne csupán szó? A társadalomtudo­mány tagadja ezt. Kategó­riái, amelyekből levezeti a valóság tarka 'jelenségvilá­gának e negatív oldalát, túl általánosak ahhoz, hogy az egészet a véletlenszerű­ségek, vagy éppen a szub­jektív rosszakarat számlá­jára Írhatnánk. Munka- megosztás a maga tagoló, hierarchiákat eredményező formáival; árutermelés, a maga külsődleges mércét és követelményt támasztó mértőktelenségével. „rossz végtelenjével”, csak egyé­nek és nemzetek vetélke­dőjében győztesek és vesz­tesek. nyerőket és vésztő­két . feltételez — ezek azok az alapkategóriák, a rrnjn- ka társadalmilag és törté­netileg létező objektív meg­határozottságai, amelyekből kinő a társadalmi uralom és egyenlőtlenség minden modern disszonanciája. S amely a munka végleges felszabadítását még ott is egy hosszú és tudatosan vég.igviendő történelmi fo­lyamattá oldja fel. ahol — mint a szocializmusban — e feladat közvetlen társa­dalmi célkitűzésként jele­nik meg a politikai-társa- dalmi akarat szintjén. A munkamegosztást és az. árutermelést nem lehet rendelettel eltüntetni, sem puszta lelkesedéssel túlha­ladni. Ünnepeljünk hát és ad­juk meg magunkat? Szo­cialista társadalmunknak aligha lehet ez a logikája. Igaz, a szocializmust mint a munka társadalmát ma már nem egyszerűen csak harmonikus és probléma- mentes valóságként idézzük meg a magunk szálfiára, hanem „a munka társadal­ma” meghatározásba egyre inkább beleértjük a felada­tok és követelmények bo­nyolult és korszakos jelle­gét is. Nem ígérhetjük a magunk számára, hogy fel­oldjuk a munka egyoldalú erőfeszítéseket teremtő, „mértéken felüti” jellegét; de azt igen, hogy ez az erőfeszítés és áldozat az élet minden területén meg­kapja, és egyre inkább meg kell kapnia a maga társadalmi elismerését és felértékelődését. És ez ko­rántsem kevés. Hiszen ez a munka nem szavakat igé­nyel, hanem maradandó, eredményes — és sokszor a ma még nyerészkedők és privilegizáltak lenézését, olykor ellenállását kiváltó — tetteket. Bátorságot, de­mokratikus intézményrend­szereket, nyilvánosságot és társadalmi részvételt. A mindig '.újraformálódó tár­sadalmi és történelmi kö­rülményekhez mért társa­dalmi — politikai és köz- éieíi — hozzáállást; köz­gazdasági számításokat, a munka társadalmi szerve­zetének állandó módosítá­sait és' a teljesítmény min­denkori, bürokráciamentes megbecsülését és a teljesít- ménynélküllség egyértelmű elutasítását. Fejlett, társadalmasult világunk bonyolult és szer­teágazó rendszereiben a munka felszabadítása csak e bonyolult rendszerek köz­vet ítőcsatomá in keresztül biztosítható. Ezeken keresz­tül őrizhetjük meg és te­remthetjük újjá a munka társadalmilag olyan fontos és nélkülözhetetlen etiká­ját, amely egyre kevésbé lehet ma már a közéletből kiszorult — kiszorított egyének életelve, mert egy­re inkább e társadalmat magáénak valló, közéleti tudattal és öntudattal ren­delkező egyének kötelesség- tudataként élhet csak to­vább. •> Jnnepeljük hát a mun­kát! Megidézve telje­sítményeit, s a tel­jesítményeiben megvaló­sult alkotó embert. De ün­nepeljük kritikával és ön­kritikával is. A már tel­jesített. és még teljesítetlen feladatainkról nem elfe­ledkezve. FaEnvégi Lajos párizsi tárgyalásai Faluvégi Lajos pénzügymi­niszter befejezte párizsi tár­gyalásait, amelyek során Maurice Papon költségvetési miniszterrel és René Monory gazdasági miniszterrel orszá­gaink gazdasági és pénzügyi kapcsolatainak kérdéseiről folytatott eszmecserét, s a költségvetési miniszterrel megállapodást írt alá a ket­tős adóztatás elkerüléséről. Faluvégi Lajos az MTI munkatársának elmondta, hogy a megállapodás elősegí­ti a két ország közötti gaz­dasági, kulturális és egyéb kapcsolatok fejlődését, közös vállalatok létrehozását. Egyéb tárgyalásai is a gazdasági kapcsolatok fejlesztését szol­gálták. Különösen hasznos lehet a kapcsolatok kiépítése a francia kis- és középvál­lalatokkal, amelyek a fran­(Folytatás a 2. oldalon) Nenzetközi Lenin Békedíjak öt kimagasló személyiséget tüntettek ki Nemzetközi Le­nin Békedíjjal — tették köz­zé Moszkvában a nemzetközi munkásmozgalom ünnepének előestéjén. A népek közötti béke meg­szilárdításáért adományozott magas kitüntetést a bizottság Urho Kekkonen finn köztár­sasági elnöknek, Le Düh Ti­na fc, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága fő­titkárának, Miguel Otero Sil­va venezuelai írónak, Hervé Bazin francia írónak és Ab­durrahman Al-Hamizi egyip­tomi írónak ítélte oda, Szerdán hazaérkezett Varsó­ból a KISZ Központi Bizott­ságának háromtagú delegáci­ója, amelyet Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a KISZ KB első titkára vezetett. A dele­gáció részt vett a Lengyel Szocialista Ifjúsági Szövetség most lezajlott II. kongresszu­A munka ünnepén Jakab SiitÉr A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, Népköztársaságunk kormá­nya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében a munkásosztály nagy nemzet­közi ünnepének előestéjén tisztelettel köszöntőm mind- annyiukat, munkásokat, ter­melőszövetkezeti paraszto­kat, értelmiségieket, hazánk minden dolgozóját. Kilencven esztendővel ez­előtt 1890-ben, a magyar proletárok budapesti első májusi harcos tüntetésének szónoka mondotta: „A tár­sadalom leghasznosabb tag­jai vagyunk, de nekünk nincs abból hasznunk; az ál­lamnak polgárai vagyunk, de védtelenül állunk; vérben és pénzben adózunk, de ne­künk nincsenek jogaink!”. Azóta a májusi menetben nemzedékek sokasodó sere­gei indultak harcba az őket megillető jogokért. Az első győztes állomás: 1919., a Ta­nácsköztársaság. A dolgozók bizakodva kö­szöntötték 1919. május 1-ét, mert érezték, oroszországi és európai testvéreik szolidari­tását. A proletárdiktatúra példája negyedszázadon át erőt adott, lelkesített az el­nyomók elleni harcban. 35 esztendeje 'az alkotás, a munka ünnepe, a dolgozók nagyszerű megmozdulása minden május elseje. A fejlett szocializmust épí­tő társadalmunkban több nemzedék munkálkodik együtt. Köztük vannak még azok, akik nagy áldozatvál­lalással, forradalmi hittel .Utat törtek mai, szabad éle­tünknek. Növekvő számban, mind gazdagabb tudással folytatják ezt a munkát a fiatalok. , Ma, amikor gazdasági épí­tőmunkánk .külső feltételei a korábbinál kedvezőtleneb­bek, hazai feladataink pe­dig bonyolultabbak, különö­sen fontos, hogy lehetősé­geinket jól hasznosítsuk, adottságainkkal megfelelően éljünk. Csakis a munkában becsülettel helytállókra, a jó szellemű közvéleményre támaszkodva teremthetjük meg azt a közérzetet, amely újabb lendületet ad további fejlődésünkhöz, a szocialista demokrácia gazdagításához. A hazához, a szocialista rendszerünkhöz való hűsé­günk, az országunk boldogu­lásáért érzett felelősségünk mércéje napjainkban a jobb. eredményesebb munka, a ha­tékonyabb, jövedelmezőbb gazdálkodás, gondoskodnunk kell arról, hogy társadal­munk figyelme, teljes elis­merése övezze a jó munkát, és életünk minden területén érvényesüljön az elv; aki többet, -s jobbat ad. többet is kapjon, mert ez nemcsak a társadalom előrehaladásá­nak a meghatározója, hanem az egyén boldogulásának i- forrása. Meggyőződésem, hogy jú­nius 8-a, az országgyűlési képviselő- és lanácétagvá- lasztás is népünk, nemzetünk egységének méltó megnyil­vánulása lesz. kifejezi rend­szerünk demokratizmusát és azt. hogy a- szocializmus épí­tése nemcsak a kommunis­ták ügye, hanem a Hazafias Népfront programja, minden állampolgár sajátja. Az elmúlt években kibon­takozott a kommunista és a szociáldemokrata pártok, il­letve a különböző irányzatú európai szakszervezetek kö­zötti párbeszéd. Előrehaladt az egy irányba ható, együt­tes cselekvés lehetőségeinek: feltárása, módszereinek ki­munkálása. Meggyőződé­sünk, hogy a munkásmoz­galomban erősödő együttmű­ködés hasznosan mozdíthatja elő (j nemzetközi feszültség enyhülését, a különböző tár­sadalmi rendszerű országok kölcsönösen előnyös kapcso­latainak kiszélesedését, végső soron ai emberiség közös gondjainak megoldását. A magyar munkásosztály — népünk egyetértésével — együtt halad a világ külön­böző országaiban élő osztály­testvéreivel, az emberiség jö_ vőjét fenyegető erők elleni harcban. Pártunk XII. kongresszusá­nak szellemében munkálkod­junk tovább a szocialista építés külső feltételeinek ja­vításán. Szilárdítsuk tovább testvéri barátságunkat, ösz- szefogásunkat a Szovjetunió­val, a szocialista közösség or­szágaival. Erősítsük interna­cionalista szolidaritásunkat a tőkés és a fejlődő országok dolgozóinak, népeinek impe­rialistaellenes küzdelmével. Járuljunk hozzá hazánk to­vábbi felvirágoztatásához, az egyetemes béke, a társadal­mi haladás ügyéhez. v ájus elseje! w A kohász

Next

/
Oldalképek
Tartalom