Észak-Magyarország, 1980. április (36. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-03 / 79. szám

tSZAÄ-MAG¥ARmSZÄG 4 shp 1980. április J., csütörtök fRo*yte*®s a 2. aklalrát) A watoszinúsegszamítás, a matematikai statisztika alkalmazása térén elért széles korú, nemzetközileg elismert eredményeiért: ár. Gyires Bélának, a matematikai tudomá­nyok doktorának, a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem egyetemi tanárának, A kohászati energiafelhasználás jelentős csökkentésében elért példamutató eredme- nyikért, megosztva dr. Hauszner Ernő kohómérnöknek, a IXinai Vasmű osztályvezetőjének, Ruslits Tibor kohómérnöknek, a Dunai Vas­mű föenergetikusának, iVJakray Tibor kohómérnöknek. a Dunai Vasmű kohászati gyáregység műszaki ve­zetőjének, dr. Kopási Gellert kohómérnöknek, a Du­nai Vasmű műszaki igazgatójának, Vala László kohómérnöknek, a Dunai Vas­mű kohászati gyáregység technológiai ve­zetőjének, Yerbó István kohómérnöknek, a Dunai Vas­mű pb-titkárának. A járműipari központi fejlesztési program megvalósításában, a munka- és üzemszerve­zésben, valamint a termelékenység emelé­sében elért eredményeiért: Horváth Ede Kossuth-dij ásnák, a Gyűri Rá­ba Vagon,- és Gépgyár vezérigazgatójának. Az ioncserélők kémiája és az ioncserélő kromalográfia terén végzett munkájáért; dr. lnczcdy Jánosnak, a kémiai tudományok doktorának, a Veszprémi Vegyipari Egye­tem tanszékvezető egyetemi tanárának. Magas színvonalú — korszerű eljárások­kal kivitelezhető — építészeti alkotásaiért: Jftrcsik Károly építészmérnöknek, az Észak- dunántuii Tervező Vállalat irányító terve­zőjének. A magyar természettudományos müzeoió- gia hazai és külföldi elismertetéseért, rudo- rnányos es ismeretterjesztő munkásságáért: Kaszab Zoltán akadémikusnak, a Termé­szettudományi Muzeum főigazgatójának. A szocialista munkaverseny-mozgaiomban végzett két évtizedes kiemelkedő eredmé­nyeiért Kollár Istvánnak, az Országos Érc- es Ás­ványbányák csapatvezető vájárának. A XVII—XVI11. századi magyarországi függetlenségi harcok nemzetközi összefüg­gésének kutatásában, valamint a társada­lomtudományi kutatások szervezésében elért eredményeiért Köpeczi Béla akadémikusnak, az MTA fó­ti tkar hely et tese n ek. A korszerű televíziómért) berendezések és ipari televiziórendszerek gyártásában vég­zett kiemelkedő műszaki es gazdasági muri- uassagáer 11 Köveskuti Lajos eiektromernöknek, a hír­adástechnikai szövetkezet elnökének. Az intenzív növénytermesztési termeiesi rendszerek megszervezésében, fejlesztésében és alkalmazásában elért jelentős teljesítmé­nyeikért. megosztva Lakatos Csaba gépészmérnöknek, a kukori- eatermeiési szocialista együttműködés (Szekszárdi igazgatójának, dr. Magyar Gábor agrármérnöknek, a kuko­rica- és iparinövény-terrrielési rendszer (Nádudvar) igazgatójának, Sibaiin Antal közgazdásznak, a bajai ku­koricatermesztési rendszer igazgatójának, dr. Tóth János áliaini díjas agrármérnök­nek, az iparszerű kukoricatermesztési rend­szer (Bábolna) igazgatójának. Az elméleti szilárdtest-fizika területén végzett kiemelkedő kutatásaikért, megosztva Menyhald Nórának, a fizikai tudományok kandidátusának, az MTA Központi Fizi­kai Kutató Intézete tudományos íőmun- ka társának, dr. Sólyom Jenőnek, a fizikai tudományok i doktorának, az MTA KFKI tudományos főmunkatársának, dr. Zawadowski Alfrédnak, a fizikai tudo­mányok doktorának, az MTA KFKI tudo­mányos tanácsadójának. A gyors baleseti ellátás, a fekvőbeteg- ellátás kiemelkedő megszervezéséért, tudo­mányos tevékenységéért: dr. Morva Lászlónak, az orvostudományok kandidátusának, Tataháza községi egészség- ügyi szolgálat körzeti főorvosának. A meddőhányók gyors mezőgazdasági hasznosítását szolgáló eijárás kidolgozásáért és gyakorlati megvalósításáért, megosztva Oláh János agrármérnöknek, a Mátraaljai Szénbányák részlegvezetőjének, dr. Szegi Józsefnek, a mezőgazdasági tudo­mányok doktorának, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet tudományos osztályvezetőjének. A mezőgazdaságban alkalmazott repülő­gépek műszaki ellenőrzésére és javítására kidolgozott új, jelentős importanyag-meg­takarítást eredményező módszerekért meg­osztva a Pestvidéki Gépgyár „Béke" szo­cialista brigád tagjainak: Szenteszki Pál technikusnak, a brigád ve­zetőjének Amberboy Kiss Attila hibafelvevőnek, Del Antal hibafelvevőnek. Kecskés Imre hibafelvevőnek, Merész István csoportvezetőnek. Németh László csoportvezető-helyettesnek, Vass Elek László csoportvezetőnek. Zagyvái Tibor hibafelvevönek. A nemzetközi és hazai távhívásos rend­szer kiépítésében, az üzemeltetéshez szük­séges műszerek fejlesztésében végzett ki­emelkedő munkájukért megosztva a Posta Kísérleti Intézet „Integrál” távbeszélő szo­cialista brigád tagjainak: Szentannai Péter villamosmérnöknek, a bri­gád vezetőjének, Bílszky László villamosmérnöknek, Boros László technikusnak, Farkas Vilmosné technikusnak, Horváth Béla technikusnak. Kertész Tamás technikusnak, Krizsán Péter technikusnak, Soós György' villamosmérnöknek, Tóth Gyula technikusnak. A .szövetkezeti gazdálkodás fejle/ttéseben, az új termelési eljárások bevezetésében és elterjesztésében végzett szervező munkájá­ért : Szabó István Kossuth-di.jasnak, a nádudva­ri „Vörös Csillag” Mezőgazdasági, Terme­lőszövetkezet elnökének. A József Attila-életmükutatásban elért eredményeiért, a huszadik századi magyar irodalommal foglalkozó tanulmányaiért: Szabolcsi Miklós akadémikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudomá­nyi Intézet igazgatóhelyettesének. A magyar szociológiai oktatás és kutatás kibontakoztatásában végzett tevékenysegé- érl: Szalai Sándor akadémikusnak, az MTA Tu­dományszervezési Csoportja tudományos tanácsadójának. Uj gyümölcs- és szőlőfajták nemesi léséért, kiemelkedő oktatói és tudományszervezői munkásságáért: dr. Tamássi István akadémikusnak, a Ker­tészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának. Az általános iskolai matematikaoktatás tartalmi és módszertani korszerűsítésében elért eredményeiért: Varga Tamásnak, a matematikai tudomá­nyok kandidátusának, az Országos Peda­gógiai Intézel főmunkatársának. A kiemelkedően végzett közúti szállítá­sért, a balesetmentes közlekedésért, meg­osztva, a Volán I. sz. Vállalat „Mező Imre” szocialista brigád tagjainak: Leblanc Győző gépjárművezetőnek, a bri­gád vezetőjének, Balogh Imre gépjárművezetőnek, Grützl Jenő gépjárművezetőnek, Imre József gépjárművezetőnek, Orbán János á ép járművezetőnek. Á Magyar Népköztársaság Minisztertaná­csa hazánk felszabadulásának 35. évforduló­ja alkalmából KOSSUTH-DIJAT ADOMÁNYOZOTT: a forradalmiság mai tartalmát kifejező iro­dalmi munkásságáért, Lenin életrajzáért Gyurkó László József Attila-díjas írónak. A környezet- és tárgykultúra tervezésé­ben, fejlesztésében elért eredményeiért: Hornicsek László Ybl Miklós-díjas belsőépí­tésznek, az Út-, Vasúttervező Vállalat munkatársának. , Klasszikus operaszerepekben és a kor­társ oratórikus művek megszólaltatásában elért eredményeiért: Kincses Veronikának, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-dijas magánéneke­sének. Realista prózájáért, irodalmi publiciszti­kájáért: Kolozsvári Grandpierre Emil, József Attila- díjas írónak. Színpadi és televíziós alakításaiért, vers­előadó művészetéért: Mcnsáros László, Jászai Mari-díjas színmű­vésznek, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művészének, a Madách Színház tagjának. A zenei érettséggel és színészi tehetség­gel formált szerepeiért: lyiiller Lajosnak, a Magyar Állami Opera- ház Liszt Ferenc-díjas magánénekesének. Magas színvonalú, nemzetközileg is elis­mert előadóművészi tevékenységéért: Percnyi Miklós, Liszt Ferenc-díjas gordon­kaművésznek, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészének, az Országos Filhar­mónia szólistájának. Humanista, antifasiszta szemléletű ver­seiért, költői munkásságáért: Pilinszki János, József Attila-díjas költő­nek. Klasszikus és mai balettművek színrevi- teléért, koreográfus eredményeiért: Seregi László, Erkel Ferenc-díjas koreográ­fusnak. a Magyar, Népköztársaság Kiváló Művészének, a Magyar Állami Operaház balettigazgatójának. A hazai bábművészet fejlesztéséért, nem­zetközi elismertetéséért, művészetpedagógiai tevékenységéért: Szilágyi Dezsőnek, az Állami Bábszínház igazgatójának, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művészének. A szobrászatban, különösen a kisplaszti­kában elért eredményeiért: Vili Tibor, Munkácsy Miháiy-díjas szobrász­művésznek. a Magyar Népköztársaság Ki­váló Művészének. A Magyar Népköztársaság Miniszterta­nácsa a szocialista kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül, ha­zánk felszabadulásának 35. évfordulója al­kalmából a MAGYAR NEPKÖZTARSASAG KIVÁLÓ MŰVÉSZE KITÜNTETŐ CÍMET ADOMÁNYOZTA Agárdi Gábornak, a Nemzeti Színház Já­szai Mari-díjas színművészének, a Ma­gyar Népköztársaság Érdemes Művészé­nek. Avar Istvánnak, a Nemzeti Színház Kos- suth-dijas színművészének, a Magyar Nép­köztársaság Érdemes Művészének, rr \ Balogh István Munkácsy Miháiy-díjas al­kalmazott grafikusművésznek, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészének. Békés Andrásnak, a Magyar Állami Opera ház Erkel Ferenc-díjas rendezőjének, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művé­szének, i Déry Gabriellának, a Magyar Állami Ope­raház Liszt Ferenc-díjas magánénekesé­nek, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészének. Fényes Szabolcs Erkel Ferenc-díjas zene­szerzőnek. a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művészének. Horváth Sándornak, a József Attila Szín­ház Jászai Mari-díjas színművészének, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művé­szének. Jancsii Miklósnak, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kossuth-dijas filmrendezőjének, a Magyar Népköztársaság Érdemes Mű­vészének. Kékesi Máriának, a Magyar Állami Opera- ház Liszt Ferenc-díjas magántáncosának, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művé­szének, Kolonils Ilonának, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas filmrendezőjé­nek. a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészének. Kovács Andrásnak, a Magyar Filmgyártó Vállalat Kossuth-dijas filmrendezőjének, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művé­szének, Márkus, Lászlónak, a Madách Színház Já­szai Mari-díjas színművészének, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészének, Maros Rudolf, Erkel Ferenc-díjas zeneszer­zőnek, a Liszt Ferenc Zeneművészeli Fő­iskola nyugalmazott egyetemi tanárának, a Magyar Népköztársaság Érdemes Mű­vészének. Molnár István koreográfusnak, a Budapest Táncegyüttes nyugalmazott művészeti ve­zetőjének. a Magyar Népköztársaság Ér­demes Művészének. Marion László Munkácsy Mihály-díjas szob­rászművésznek, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészének, Palcsó Sándornak, a Magyar Állami Opera­ház Liszt Ferenc-díjas magánénekesének, a Magyar Nép köztársaság Érdemes Művé­szének, Pongrácz Péter, Liszt Ferenc-díjas oboamű­vésznek. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárá­nak, a Magyar Népköztársaság Érdemes M űvészének. Szabó Vladimír, Munkácsy Mihalv-díjas festő- és grafikusművésznek, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészének, Tarjáni Ferencnek, a Magyar Rádió és Te­levízió Szimfonikus Zenekara Liszt Fe- renc-díjas kürtművészének, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi docen­sének, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művészének, Vámos Lászlónak, a Fővárosi Operettszín- báz Kossuth-dijas főrendezőjének, a Ma­gyar Népköztársaság Érdemes Művészé­nek. MAGYAR NEPKÖZTARSASAG ÉRDEMES MŰVÉSZE KITÜNTETŐ CÍMET ADOMÁNYOZTA Bállá Ferencnc Megyeri Gabriellának, a Ma­gyar Televízió vezető rendezőjének, dr. Baross Gábornak, az Eötvös Művészeti Együttes Liszt Ferenc-díjas vezetőjének, Bozóky Istvánné Barta Máriának, a Sze­gedi Nemzeti Színház színművészének, Benedek Árpádnak, a József Attila Színház Jászai Mari-dijias rendezőjének, Bcrcs Ferenc, Liszt Ferenc-díjas népdal­énekesnek. Csákány Mártának, a Pannónia Filmstúdió BaJázs Béla-díjas szinkronrendezőjének. Demeter Hedvignek, a Miskolci Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművészé­nek. Domahidy Lászlónak, a Magyar Állami Operaház magánénekesének, Fehér Miklósnak, a Vígszínház Jászai Mari- díjas díszlettervezőjének, Gaál Évának, a Magyar Állami Operaház Liszt Ferenc-díjas magóntáncosának, Gábor Pálnak, a Magyar Filmgyártó Vál­lalat Balázs Béla-díjas filmrendezőjének, Gémes Józsefnek, a Pannónia Filmstúdió Balázs Béla-díjas rajzfilmrendezőjének, Gergely István Munkácsy Mihály-díjm belsőépítésznek. Győri Emilnek, a Pécsi Nemzeti Színin) Jászai Mari-díjas színművészének.'. Hara László Liszt Ferenc-díjas fagott mű­vésznek, Haumann Péternek, a Madách Színház Já­szai Mari-díjas színművészének, Horváth Tivadarnak, a Vidám Színpad Já­szai Mari-díjasj színész-rendezőjének. Kaesz Gyuláné Lukáts Kató grafikusművész nek. Kalmár Magdának, a Magyar Állami Ope • ráhúz Liszt Ferenc-díjas magánénekesé­nek. o Kiss-Rooz Ilona. Munkácsy Miháiy-díjas ke­ramikusművésznek, ‘ Kiss Sándor Munkácsy Miháiy-díjas szob­rászművésznek, Kurtág György Kossuth-dijas zeneszerző­nek. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő­iskola egyetemi tanárának. Lchoczky Évának, a Magyar Állami Opera ház magánénekesének. Lengyel Györgynek, a Madách Színház Ja szai Mari-díjas rendezőjének. Luzsicza Lajos Munkácsy Miháiy-díjas fes­tőművésznek. Magyar Józsefnek, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Bela-díjas operatőr ren»i dezőjének, Németh József Munkácsy Mihály-díjas fes­tőművésznek, Németh Sándornak, a Fővárosi Opereltszin- iiáz Jászai Mari-díjas színművészének, Pécsi Ildikónak, a Radnóti Miklós Színpad Jászai Mari-díjas színművészének. Plcsnivy Károly Munkácsy Miháiy-díjas go­belintervező iparművésznek, az Iparművé­szeti Főiskola tanszékvezető egyetemi do­censének, Kados Ferenc zongoraművésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tanárának, Ragályi Elemérnek, a Magyar Filmgyártó Vállalat Balázs Béla-díjas operatőrének, Szécsényi Fcrcnencnek, a Magyar Film- g”ártó Vállalat Balázs Béla-díjas vágójá­nak. Tordy Gézának, a Vígszínház Jászai Mari- clíjas színművészének. Tréfás Györgynek, a debreceni Csokonai Színház Liszt Ferenc-díjas magánéneke­sének. IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI DIJAK: JÓZSEF ATTILA-DlJ Ágh István költő, Csanády János költő, Csurka István író. Domokos Mátyás kritikus. Görgey Gábor író, műfordító, Győré Imre költő, Lázár István író, Szepesi Attila költő. ERKEL FERENC-DU Feuer Mária, a Muzsika című folyóirat fe­lelős szerkesztője, Hidas Frigyes zeneszerző, ] Kocsár Miklós zeneszerző, dr. Körívclyes Géza, a Magyar Táncművé­szek Szövetsége főtitkára. Simon Zoltán, a Nemzeti Színház zenei ve­zetője, • dr. Vargyas Lajos népzenetudós. LISZT FERENC-DIJ Geiger György, a Magyar Rádió es Tele­vízió Szimfonikus Zenekarának irombita- müvpsze. Jandó Jenő zongoraművész, Matuz István fuvolaművész. Nagy János, -a Magyar Állami Operaház magánénekese, Szőnyi Nóra, a Magyar Állami Operahaz magántáncosa, Tokody Iloná, a Magyar Állami Operaház magánénekese. JÁSZAI MARI-DIJ Andorai Peter, a Népszínház színművésze, Balogh Zsuzsa, a Budapesti Gyermekszin­ház színművésze, Bodnár Erika, a Nemzeti Színház színmű­vésze, ' Bor József, a győri Kisfaludy Színház ren­dezője. Donnert Károly, a Magyar Cirkusz és Va­rieté artistája, Gálvölgyi János, a Thália Színház színmű­vésze, Hámori Ildikó, a Thália Színház színmű­vésze, Hegedűs D. Géza, a Vígszínház színművé­sze. Kovács Zsuzsa, a Fővárosi Operetlszínház színművésze, I’aál István, a szolnoki Szigligeti Színház rendezője, Pákozdy János, a szolnoki Szigligeti Szín­ház színművésze, Pataky. Imre, az Állami Bábszínház szín­művésze. Pós Sándor, a Magyar Rádió rendezője. Radnóti Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja, Sándor János, a kecskeméti Katona József Színház rendezője, Tiniár Béla, a Madách Színház színművésze. BALÁZS BELA-DIJ Sódnál Nándor, a Magyar Televízió rende­zője. Czipauer János, a Pannónia Filmstúdió film­vágója, Deine Gábor dramaturg, a Magyar Televízió osztályvezető-helyettese. Hurling Róbert fotóművész, a Magyar Tav­ira li Iroda művészeti vezetője, Kardos Ferenc, a Magyar Filmgyártó Vál­lalni rendezője Nagy József, a Magyar Televízió operatőre, Neményi Ferenc, a Magyar Filmgyártó Vál­lalat opera tőr-rendezője Pásztor Erzsi, a Magyar Filmgyártó Vailalat színművésze, Vitézy László, u Magyar Filmgyártó Valla- lai rendezője.. YVicber Marianna, a Magyar Televízió jel— 'meztervezője. MUNKÁCSY MIHALY-DIJ Borbás Tibor szobrász- és- éremmüvész, Dicnes Gábor festőművész. Diószegi. Balázs festőművész. Fürtös György keramikusművész. Horváth György mű veszet kritikus. Minya Mária iparművész, keramikus. Molnár Árpád ipari formatervező. Nagy Gábor festőművész. Paizs László szobrászművész. Szabados János festőművész. Verebi Sándornc nyomottanyag-tervező. Veszprémi Imre szobrászművész. 1 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom