Észak-Magyarország, 1979. december (35. évfolyam, 281-305. szám)

1979-12-01 / 281. szám

yitAü PKOLEIAMM, feS^kiJJ-LJtfcÜÜ AZ MSZMP BORSOD-ABAŰ.1 -ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam, 281. szám Ara: 1.20 forinl Szómba!, 1!)!!). december 1. Mozdony Bangladesbe i*. '»A Együttes üléssel folytatta munkáját pénteken délelőtt Moszkvában a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának két háza. A Szövetségi Tanács és a Nemzetiségi Tanács csü­törtökön külön-kütön ülésen vitatta meg a jövő évi nép- gazdasági és szociális tervet, valamint a költségvetés elő­irányzatát. A pénteki együt­tes ülésen Nyikolaj Bajba- kov miniszterei nők-helyettes, az Állami Tervbizottság el­nöke válaszolt a képviselők felszólalásaira. javaslataira, hangsúlyozva: a vita meg­mutatta, hogy az S.ZKP KB határozatának útmutatásával a jövő évi terv teljesíthető s a szovjet törvényhozás tag­jai maguk is. Hozzá kívánnak járulni annak végrehajtásá­hoz. A költségvetéssel kap­csolatos felszólalásokra Gar­buzov pénzügyminiszter vá­laszolt. A Legfelsőbb Tanács a tervet és a költségvetést egy­hangúlag elfogadta. A Szovjetunió népi el­lenőrzéséről .szóló törvény- tervezetét Nyikolaj Tyiho- nov. az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Mi­ll isztertanács einö'.<he 1 yettess terjesztette elő. Hangsúlyoz­ta: a törvénytervezet előse­gíti a szocialista törvényes­ség fokozott érvényre jutá­sát, még jobban bevonja a dolgozókat a szovjet állam ügyeinek igazgatásába. A né­pi ellenőrzés feladata, hogy elősegítse az SZKP, a Leg­felsőbb Tanács és a Minisz­tertanács határozatainak megvalósítását, segítse a szovjet állam gazdasági épí­tőmunkájának sikeres foly­tatását. A népi ellenőrzésben ma már mintegy kilencmil­lió szovjet állampolgár vesz részt, 1,3 millió ellenőrző csoport működik. A törvény szabályozza a népi ellenőr­zés szervezetét és hatáskö­rét, összhangba hozza azt a Szovjetunió új alkotmányá­val. A törvénytervezetet a Leg­felsőbb Tanács egyhangúlag elfogadta. A Szovjetunió bí­róságáról, ügyészségéről, a gazdasági döntőbíróságról és az ügyvédi munkáról .szók) törvények tervezetét Mihail Gorbacsov, a Politikai Bi­zottság póttagja, a Közpon­ti Bizottság titkára terjesz­tette elő. Hangsúlyozta, hogy a tervezetet az illetékes bi­zottságok gondosan áttanul­mányozták. A tervezetek el­fogadása szabályozza az igazságügyi szervek munká­ját, fokozottan érvényre jut­tatja a szocialista törvényes­séget. A Legfelsőbb Tanács a törvényeket egyhangúlag el­fogadta. Ezzel a Legfelsőbb Tanács ülésszaka befejezte munká­ját. A pénteki ülésen részi vettek az SZKP és a szov­jet állam vezetői, élükön Leonyid Brezsnyevvel. A Gcmz-MÁVAG Vasúti Járműgyárának mozdony gyáregy­ségében az idén 20 Diesel-mozdonyt gyártanak bangladesi megrendelésre. A 600 lóerős mozdonyokra a megrendelést több nyugati cég részvételével lezajlott versenytárgyaláson nyerték el. Az ENSZ-közgyűlés pén­tekre virradóra nagy jelentő­ségű határozatot fogadóit el, amelyben megbélyegzi az Egyiptom és Izrael által pa­lesztinul nép 'és más arab népek érdekeinek semmibe­vételével kötött Camp Da- vid-i kulönmegállapodást. A határozatban, amelyet 75 szavazattal, 33 ellensza­vazattal, • 37 tartózkodás mel­lett fogadtak el, a közgyű­lés érvénytelennek nyilvá­nítja a szerződést a Palesz­tinái nép jövőjének megha­tározása, szempontjából, s elutasítja azokat a tételeit, amelyek semmibe veszik, sér­tik vagy tagadják a palesz­tinul nép elidegeníthetetlen jogait. Egy másik jogerős hatá­rozatában a világszervezet felszólítja a Palesztinái Fel­szabadítás! Szervezetet, hogy egyenjogú félként vegyen részt minden — a közel-ke­leti rendezést célzó — ak­cióban, erőfeszítésben és ér­tekezleten. Ezt a határozatot 117 ENSZ-tagállaim támo­gatta szavazatával. Jorge Castaneda mexikói külügyminiszter pénteken hajnalban bejelentette, hogy nem engedik v.issza az or­szágba a jelenleg New York­ban tartózkodó Reza Pahla- vit, a megbuktatott iráni sa- hot. Emlékezetes, hogy az ex-sah és családja korábban Mexikóváros melletti rezi­denciáján tartózkodott, s a volt uralkodó onnan utazott gyógykezelésre New Yorkba. Irán nem küldi el képvise­lőjét a Biztonsági Tanács szombatra tervezett üléséin — jelentette be pénteki saj­tóértekezletén Szadegh Ghotb- zadeh iráni külügyminiszter. Tegnap délutáni4 órakor a mezőkövesdi Matyó Háziipa­ri Szövetkezet MSZBT-tag- csoportja aklivaülést tartott. Az aktívaülésen megjelente­ket, Fügcdi Istvánná, a szö­vetkezet párttitkára köszön­tőt lé. A rendezvényen részt vett Heine László, a megyei pártbizottság titkára is. Az üdvözlést követően Szekeres Mátyásáé, a tagcsoport ügy­vezető elnöke tartott ünnepi beszédet. A milliók barátsá­ga gondolatkörbe foglalt be­szédében szólt a magyar— szovjet barátság terén kifej­tett tevékenységről, méltatta annak szerepét a tagcsoport életében, munkájában. A tag­csoport a magyar—szovjet barátság ápolása terén vég­zett kiváló munkájáért ez .alkalommal vette át az MSZBT Országos Elnöksége állal adományozott oklevelet és MSZBT emlék aranypia- kettet. Mint az ősz elején már részletesen beszámoltunk ró­la, befejeződött a Magyar Tudományos Akadémia vidé­ki bizottságainak szervezése. Az 1061-ben megalakult Sze­gedi Akadémiai Bizottság után Pécsett, Veszprémben, Debrecenben alakultak bizott­ságok, s a sort a Miskolci Akadémiai Bizottság létreho­zása zárta. Ezzel teljessé lett az MTA vidéki bizottsági há­lózik a. A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége ez év márciusában ' határozatbani állapította meg, hogy meg­éretlek a feltételek Észak- Mag yarország. azaz Borsod- Abaúj-Zemplén megye. He­ves megye, valamint Nógrád megye' területére kiterjedő feladatokkal akadémiai bi- zollság létesítésére. Ekkor hozták létre a 25 tagú Mis­kolci Akadémiai Bizottságot, amelynek elnöke Zambó Já­nos akadémikus, miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi taná­ra lett, a két alelnöki tisztet Szűcs László, a műszaki tu­dományok kandidátusa, az egri Ho Sí Mint) Tanárkép­ző Főiskola főigazgatója, va­lamint Bandur Károly, a tör­ténelemtudományok kandi­dátusa, a Nógrád megyéi Pártbizottság Oktatási Igaz­gatóságának vezetője tölti be. A bizottság titkára Tcrplán Zénó, a műszaki tudományok doktora, a Nehézipari Mű­szaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A bizottság az azóta eltelt idő alatt fel­mérte a három megye terü­letén működő tudományos minősítésű dolgozókat, hoz­zálátott a szervező 'munká­hoz. A hivatalos alakuló ülésre tegnap, november 30-án ke­rüli sor Miskolcon, a Nehéz­ipari Műszaki Egyetem ta­nácstermében. Zambó Janos, a Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke üdvözölte az alakuló ülésen megjelenteket, a három me­gye pártbizottságainak és ta­nácsainak, valamint Miskolc város Pártbizottságának és Tanácsának vezetőit, és a tiársakadémiai bizottságok képviselőit, illetve az ülés valamennyi résztvevőjét. Be­vezetőjében. az akadémiai bizottság céljairól és felada­tairól szólva, többek között azt hangsúlyozta, hogv min­denféle formalizmustól men­tesen szereimének dolgozni, mert a legkisebb tett is töb­bet ér minden díszes beszéd­nél. Hangsúlyozta, hogy a Miskolci Akadémiai Bizott­ság munkája olyan desz mint a szakbizottságoké, illetve a szakbizottságokban folyó munka határozza meg a tes­tület egészének munkáját. Az a feladat, emelte ki, hogy el­válasszuk a lényegest a lé­nyegtelentől, a döntő kérdé­sekre összpontosítsunk, ne vesszünk eh a tetszetős rész­letekben. Igen fontosnak kell tartanunk Zambó professzor­nak azt a megállapítását, hogy a gazdasági elet kané- nyedése közben fokozottan szükség vall a szellemi erük összefogására, és most az vár­ható, sőt. megkövetelhető a szakbizottságoktól, hogy telte­ikben, munkájukban legye­nek keményebbek, forradal- miabbak. Szó esik arról is, ■ mondta, hogy bizonyos mű­szaki-, vagy egyelomi-centri- ku.sság veszélye áll fenn a miskolci egyetemi bizottság­nál. Ezzel kapcsolatban utalt arra Zambó professzor, hogy a feladat a három menye nemzeti, kultúráiénak és mű­veltségének segítése, az ará­nyok következetes tartása, de természetesen nem lehet fi­gyelmen kívül hagyni o te­rület, a megy éle sajátossága­it és ezen a területen az iparnak domináns szerepe van. Fiilöp József akadémikus, a Magya'i- Tudományos Aka­démia alelnüke köszöntötte cd követően az új Miskolci Akadémiai Bizottságul és szólt a vidéki akadémiai bi­zottsági hálózatot építő folya­mat lezárulásáról, a . tudó many és a gyakorlat össze­fogásának, a koordinálásnak szükségességéről, a szakbi­zottságokra háruló feladatok­ról. Köszönetét mondott a helyi szerveknek a helyiség biztosításáért. (A Miskolci Akadémiai Bizottság majdan, a múzeum elköltözése után. a Szabadság tér 3. alatti épü­letben fog működni, addig a Nehézipari Műszaki Egyetem rektora biztosított helyet szá­mukra.) Drótos László, a Miskolci városi Pártbizottság első tit­kára a város nevében kö­szöntötte a Miskolci Akadé­miai Bizottságot, kiemelve, hogy ez Miskolcnak elsősor­ban nem előnyöket, hanem kötelezettségeket jelent. Szólt a területi tudományszervező és -koordináló feladatokról, a három megyének a népgaz­daságban elfoglalt helyéről és szerepéről, arról, hogy ma különösen fontos es jelentős itt ezen a területen az aka­démiai bizottság létrejötte és működése. -4 tiz évvel ez­előtt. hozott tudománypoliti­kai határozat végrehajtásá­nál; helyi felülvizsgálata so­rán megállapítást, nyert, hogy még igen sole feladat, megol­dása hatra, van. több terüle­ten elmaradás tapasztalható. (Folytatás a 2. oldalon.) A képviselőcsoport napirendjén Megyénk országgyűlési kép­viselőcsoportja tegnap Kúrái­don üjést tartott. Napirenden a Borsodi Szénbányák tevé­kenységével ismerkedtek, en­nek megfelelően az ülés elölt is a bányászatról gyűjtöttek ismereteket. A program 9 órakor kez­dődött Putnokon, a tanács­házán, ahol Nagy Győr Gyu­la. tanácselnök a bányászla- kás-építésröl tájékoztatta a képviselőket A tervidőszak­ban itt 290 bányászlákás épül meg, az idei évre 54-et adtak át rendeltetésének, a jös'ő év elején ugyancsak több lakásba költözhetnek be a bányászok. A tájékoz­tató utón a képviselőit meg­tekintették az építkezést. Ezt követően a vendégeli a Putnoki Bányaüzemhez men­tek, ahol Kottái Árpád üze­mi főmérnök és Balogh Bé­la, vállalati főmérnök tájé­koztatta őket. Megtekintették a korszerű diszpécserközpon­tot, a szalaghidszerkezetet, a lejtős akna bejáratát. A lá­togatás során hangzott el a jő hír: a Putnoki Bánya­üzem idei tervét — 484 ezer tonna szén kitermelése — november 2!)-én teljesítette! Ev végéig többletként még mintegy 40—45 ezer tonna szén kitermelésére számíta­nak. A képviselők ezt követően Királdra mentek, ahol a mű­velődési házban tartottak meg az ülést. Itt elsőként Béres László, az MSZMP Ózd járási Bizottságának el­ső titkára tájékoztatta őket erről az érdekes, szép járás­ról, melyben már száz oviiéi korábban is működtek ipari üzemek. A nők foglalkoztatá­sára az utóbbi években 12 helyen alakítottak Iá kisebb üzemeket, melyekben a fe­hérneműtől kezdve a villa­mossági cikkeken át az aranyláncig igen sok min­dent gyártanak. A felszere­lésre jellemző, hogy a vala­hol már régen kiselejtezett gépektől a legmodernebb technikáig szinte minden megtalálható. Ami a mező­gazdaságot illeti: vagy a dombos, eróziós földek, vagy pedig — a Sajó völgyében — a belvizek, árvizek nehezítik a termelést, de például a (Folytatás a 2. oldaton.) A Mefripond Mérleggyárban a hagyományos mérőeszközök mellett ma már korszerű elektronikus mérlegeket és mér­legrendszereket is készítenek. A gazdasági mérleg már az utóbbi javára billen. Egész évi árbevételük 64 százaléka a korszerű elektronikus elemekből összeállított mérőrendszer. im

Next

/
Oldalképek
Tartalom