Észak-Magyarország, 1979. november (35. évfolyam, 256-280. szám)

1979-11-01 / 256. szám

II (3. oldal) Ideiglenes (3. oldal) (4. oldal) (4. oldal) (5. oldal) (7. oldali Uj gyár A leninvórosl Tisiai Kőolajfinomitó megépítésével ú|' ipar­ággal gazdagodott Borsod megye. Az évi hárommillió ton­na kőolaj feldolgozására alkalmas létesítmény technológiai kombinált üzemében szeptembertől már gázolajat, vegy­ipari benzint és fűtőolajat állítanak elő. xA Kongresszusi munka verseny A minőség javításáért, a hatékony gazdálkodásért, az export fokozásáért Az MSZMP Központi Bi­zottsága június 29-i határo­zatának ismeretében megye- szert e nagyon sok szocialis­ta brigád és munkáskollektí­va határozta el. hogy a párt XII. kongresszusa .és hazánk felszabadulásának tiszteleté­re újabb felajánlásokat tesz, illetve a korábbi vállaláso­kat kiegészíti. A kongresz- szusi versenyben a minőség javítását, a gazdasági tarta­lékok feltárását, az ésszerű takarékosság következetes megvalósítását tűzték célul, ezzel is hozzájárulva nép­gazdaságunk helyzetének ja­vításához.' A Beton- és Vasbetonipa­ri Müvek Alsózsoleai Gyárá­nak kollektívája a feladatok sikeres végrehajtása érdeké­ben újabb vállalásokkal egé­szítene ki év eleji felajánlá­sukat. A gyár 80 szocialista brigádjába tömörült 1212 dol­gozó tudatában van. hogy a hatékony munka a szocialis­ta építés egész folyamatában követelmény és a gazdaság- fejlesztés döntő forrása. Ezért a kormány által kiemelt be­ruházások fokozott igényei­nek kielégítése érdekében a szocialista brigádok vállal­ták. hogy a gvár 1979. évi tervében elfogadott 230 ezer négyzetméter UF—MV vako­latmentes födémpanel légvár- tását 15 ezer négyzetméter­rel kiegészítik A vállalást a napokban elkészült számve­tés szerint időarányosan tel­jesítették. , \ E felajánlás értékét az ad­ja, hogy a termékeket főként a középtávú kormányprogra­mok keretében — paksi atomerőmű, konverteres acél­mű slb. építésénél használ­ják fel. Az anyag- és energiataka­rékosság érdekében a szocia­lista brigádok vállalták, hogy gondos, figyelmes és szak­szerű munkával — a minő­ség szintentai'tása, sőt. annák javítása mellett — csökken­tik az acélhuzalokból, beton- . fiúéiból és a cementből a gyártás során keletkező vesz­teséget. Ez a célkitűzés -ez ideig másfél millió forintos megtakarítást eredményezett. A dolgozók a feszített ter­vek megvalósítása érdekében több mint 20 ezer óra társa­dalmi munkát vállaltak. Ed­dig két kommunista műszak keretében segítették elő a ki­egészítő vállalások teljesíté­sét. Szervezettebb munkájuk eredményeként a munkaidő- alap k ihásználtsági foka 0,3 százalékkal javn1*. A Borsodi Vegyikombinát- ’ bán háromszáztíz szocialista brigád, csaknem hétezer bri­gádtág fáradozik a munka- vállalások teljesítéséért. A kongresszusi munkaverseny- felajánlás > lényeges része, hogy a tőkés exportot az idén mintegy 25 százalékkal növelik, amit elsősorban az új pvc-gyár korszerű termelő­be re n-dezése i nek f o 1 va in a tos működtetése tesz lehetővé. A BVK ebben az évben 150 ezer tonna pvc-óor előállítá­sára tett vállalást, s ebből 70 ezer tonna kerül tőkés exportra. így egyéb, hagyo­mányos termékekkel együtt a kombinát mintegy 50 mil­lió dollár értékű terméket ad el a lökés piacokon. A válla lás teljesítésében nagy ré­szük van a pvc-gyár kulcs- fontosságú üzemeiben dolgo­zó szocialista brigádoknak, s elsősorban a kollektívák fe­gyelmezett munkájának kö­szönhető. hogv az export fo­kozására iranvulo felajánlás többségéi már teljesítették. A napokban elkészített szám­vetés szerint eddig 40 mil­lió dollár értékű, kiváló mi­nőségű, kedvező áron érté­kesíthető termék került a tő­kés piacokra. Nagy fontosságot tulajdo­nítanak a vállalatnál az anyag- és energiafelhaszná­lás csökkentésének is. A szolgáltató egységek, elsősor­ban az áramellátási gyáregy­ség és a termelőüzemek ha­tékony együttműködése ré­vén, a vállalt 80 millió fo­rint megtakarításból eddig 51 millió forint valósult meg. Számos figyelemre méltó kezdeményezés bizonyítja a munkáskollektivák kezdemé­nyezőkészségé!. cselekvő rész­vételét a kongresszusi mun­kaversenyben. Már eddig is számottevő eredmény szár­mazott például azokból az újításokból, amelyek az ener­giával és anyagokkal való ta­karékosabb gazdálkodást .se­gítették. Eddig 431 újítást nyújtottak be az újítási iro­dára: ebből 273 kollektív brigádújitás. Ezek gyors be­vezetésével közvetlenül is hozzájárultak a hatékonyabb, gazdaságosabb munkavégzés­hez. Az első három negyedévet összességében kiemelkedő si­kerrel zárták a December 4. Drótművek dolgozói. Pedig ió néhány váratlan problé­mával kellett Szembenézniük. 'Olegendö csak a belföldi igé­nyek csökkenését említeni. Például a korábban keresett, korszerű termékükből, a he­gesztett hálóból 3 ezer ton­nát visszamondjak. Ez a megrendelési-szerződési bi­zonytalanság sok gondot okozott a harmadik negyed­évben. Hogyan kell rugalmasan viszonyulni a megváltozott helyzethez? Erre mutattak (Folytatás a 2. oldalon.) AZ MSZMP BORSOD-AB AÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam, 258. szám Ára: 1,20 forint Csütörtök, 197!). november 1. Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülé­sét november 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kérdésekről szóló tájékoztató és a XII. kongresszus előkészítésével kapcsolatos fel­adatok megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Paja Frigyes és Gaston Ital megbeszélése A képen balszélen Púja Frigyes, vele szemben pedig vendége, Gaston Thom luxemburgi külügyminiszter. Szerdán a Külügyminisz­térium épületében Púja Fri­gyes külügyminiszter, s a meghívására hivatalos láto­gatáson hazánkban tartózko­dó Gaston Thorn luxemburgi külügyminiszter tú rgy a 1 á s o- kat folytatott­A nyílt, őszinte légkörű megbeszélésen a -két külügy­miniszter nagy figyelmet szentelt a nemzetközi kérdé­seknek. Részletesen foglalkoz­tak az enyhülés. az európai biztonság, együttműködés és a leszerelés kérdésével. A tárgyaláson áttekintették Magyarország és Luxemburg kapcsolatait is, aláhúzva: elégedettek azok alakulásá­val. Aczcl György, a Miniszter- tanács elnökhelyettese a meg­beszéléseket követően az Or- szúgházban fogadta Gaston Tho'rnt. A szívélyes légkörű találkozón részt vett. Púja Frigyes. Veress Péter külkereskedel­mi miniszter délután hivata­lában találkozott Gaston Thornnal. Az eszmecsere so­rán áttekintették a kél- or­szág gazdasági kapcsolatai­nak alakulását. Map felszólalások az EUSZ-I Az ENSZ-közgyülés 1. szá­mú politikai bizottságában a leszerelési kérdések általános vitájában kedden felszólalt dr. Kőmíves Imre nagykövet, a Magyar Népköztársaság képviselője .a genfi leszerelé­si bizottságban. Beszédében — emlékeztetve a korábbi magyar kezdeményezésre sürgette a vegyi fegyverek eltiltására vonatkozó egyez­mény mielőbbi megkötését. Az atomfegyverek elterje­désének, megakadályozásával kapcsolatban a magyar kül­dött sikraszállt az alomso- rompó.-szerZödés egyetemessé tételéért, a nukleáris fegy­verrel nem rendelkező álla­mok biztonságának szavato­lásáért. Támogatta azt a szovjet javaslatot, amely sze­li nt az államok vállalnák, hogy, nem helyeznek el nuk­leáris fegyvereket olyan or­szágok területén, ahol jelen- le" nincsenek ilyen fegyve­rek. Az ENSZ-közgyülés admi­nisztratív és költségvetési bizottságában af titkárság ösz- szetételével foglalkozó napi­rendi pont vitájában kedden felszólalt Gubcsi Tibor, a magyar küldöttség tagja is. Kiemelte, hogy az ENSZ- alapokmány betartása, a ha­tározatok végrehajtása szem­pontjából elengedhetetlen a valóban hatékony titkársági munka. Hangsúlyozta: min­den tagállam érdekében vé­get kell vetni a titkárság létszáma növekedésének, mi­vel az csökkenti a hatékony­ságot, és pénzügyi terheket ró a tagállamokra anélkül, hogy ezzel arányosan emel­né a munka színvonalát. A magyar küldött rámutatott az egyenlő földrajzi képvise­let elve betartásának szüksé­gességére, és ezzel összefüg­gésben hangsúlyozta, hogy az ENSZ-titkárság összetételé­ben a szocialista országok továbbra is aránytalanul ke­véssé képviseltek. Vontatóhajó készül A Magyar Hajó- és Darugyár óbudai gyáregységében hamarosan átadjál! a szovjet meg­rendelésre készült, 1240 lóerős tutajvontató speciális hajót. A szibéűai vizekre készülő hajó a lafeldolgozó üzemeket fogja kiszolgálni. Képünkön: a vontatómotor szigetelését ellenőr­zik műszerekkel. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESüULltRI

Next

/
Oldalképek
Tartalom