Észak-Magyarország, 1979. augusztus (35. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-01 / 178. szám

/A i u v TB.AG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BORSOD-ABAÜJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam, 118. szám Ara: 1,20 forint Szerda, 1979. augusztus 1. Befejezi! a; euripai gyemektaliazó neaizetkizi szánna jában felnövekvő fiatalok körülményeit ecsetelő hoz­zászólások. A szocialista or­szágokból érkezett küldöttek örömmel, de nem a megelé­Záródoku meritum Az európai gyermektalál­kozón részt vevő delegációk, á gyermek- és serdülőkori szervezetek képviselői, a há­romnapos nemzetközi szemi­náriumon záródokumentumot fogadtak el. amelyet eljut­tatnak az ENSZ nemzetközi gyermekév bizottságához és az UNICEF-hez is. A záródokumentum hang­súlyozza : a nemzetközi gyer­mekév előkészületei, eddigi és várható eseményei meg­felelő keretet biztosítanak a földkerekség különböző ré­szein élő gyermekek helyze­tének elemzéséhez, és a húsz évvel ezelőtt elfogadott gyer­meki jogok deklarációja vi­lágméretű érvényesítéséért folytatott harc szélesebb ala­pokra helyezéséhez. A gyermekek, a felnövek­vő nemzedék jelene és jövő­je elválaszthatatlanul kap­Brit nemzetközösségi csúcs gedeltség hangján szóltak a gyermekeket körülvevő tár­sadalmi gondoskodásról, amely az állami politika ter­mészetes és szerves része. csolódik korunk alapvető társadalmi és politikai prob­lémáinak megoldásához, amelyek közül a béke és a leszerelés elsőrendű fontos­ságú — hangsúlyozza a köz­lemény. A résztvevők meg­állapították, hogy a jelenle­gi körülmények között nincs, és nem is lehet más ésszerű alternatíva, mint a béke és az enyhülés. E mély meg­győződés alapján megerősí­tették a különböző gyermek­es serdülőkori szervezetek együttes elkötelezettségét a béke és a haladás erői ál­tal folytatott közös harcban, amelynek célja a nemzetkö­zi helyzet pozitív változásai­nak elmélyítése. Ez az elkö­telezettség ma annál is in­kább fontos, mivel a reak­ciós. militarista és háborús (Folytatás a 2. oldalon) A megyei tanács vb-ülése napirenden: az epszséppy A gyermekek körében vég­zett mozgalmi munka új módszereivel, hasznos for­máival ismerkedtek meg — többek között — a kedden zárult háromnapos nemzet­közi szeminárium résztvevői, akik az európai gyermekta­lálkozón 34 országnak 44 ha­ladó és demokratikus gyer­mekszervezetét képviselik. Általános vélemény alakult ki arról, hogy hazatérve kontinensünk és más földré­szek küldöttei is kamatoz­tatják majd itt szerzett is­mereteiket, hogy még ered­ményesebben munkálkodhas­sanak a gyermekeknek a bé­kére, a burátságra. a szoli­daritásra nevelésében — je­lentette ki Horváth Éva, a Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bi­zottsága (CIMEA) főtitkára. A hétfői záróülést követően több delegáció vezetője saj­tókonferencián tájékoztatta az újságírókat a tanácskozás eredményeiről. összesen 33 hozzászólás hangzott el, s a résztvevők őszinte, reális képet kaptak az európai földrészen, Afri­kában, Ázsióban és Latin- , Amerikában élő gyermekek : egészségügyi, szociális, poli­tikai és társadalmi helyzeté­ről — mondotta el a CIMEA főtitkára. A nyílt, alkotó lég­körben folytatott eszmecse­rék égető társadalmi gon­dok, igazságtalanságok tük­rében vázolták például a fej­lett európai tőkés országok­ban élő gyermekek lehetősé­geinek korlátáit. Nem ken­dőzték el az igazságot, hogy még az iskolarendszer is a társadalmi egyenlőtlenségek ú j ra te r mel ődésének eszköze, a szegényebb rétegek, az ala­csony jövedelműek gyerme­kei nem jutnak megfelelő tanulmányi lehetőségekhez. A gyermekekért, a társadal­mi haladásért vívott harc összefonását tükrözték a munkanélküli szülök család­Mária de Lurdes Pintassil- go, Portugália kinevezett ügy­vezető miniszterelnöke hét­főn esté nyilvánosságra hoz­ta kormánya összetételét. A tizenhat főnyi kabinetben há- fom katona található, a fcylcspoziciókal Ean.es állam­A zambiai fővárosba, Bú­sakéba sorra érkeznek a küldöttségek, hogy részt ve­gyenek a brit nemzetközös­ség szerdán kezdődő egyhe­tes csúcsértekezletén. A de­legációk és a nemzetközi sajtó képviselőinek köreiben elsősorban ott vitatják, hogy áthidalhatók lesznek-e a tag­államok közötti nézeteltéré­sek Rhodesia kérdésében. A brit nemzetközösség guyanai főtitkára, Shridath terelnök-helyettes és egyút­tal belügyminiszter Manuel da Costa Bras ezredes, a hadügyminiszter ismét Jose Ioureiro dós Santos ezredes. Megerősítették tisztségében a korábbi külügyminiszteri, Joao Freitas Cruzt is. Ramphal kedden úgy véle­kedett, hogy önmagában is a csúcsértekezlet nagy sike­rének számítana, ha elkerül­nék a „drasztikus szaka­dást” a 39 tagállam között a rhodesiai kérdés megítélésé­ben. Egyes diplomáciai körök azt terjesztik, hogy Mal­colm Fraser ausztráliai mi­niszterelnök útipoggyászában (Folytatás a 2. oldalon) Pintassilgónak nyilván­valóan törekednie kellett ar­ra, hogy a kormány összeté­tele és annak programja el­fogadható legyen a két balol­dali párt — a kommunista és a szocialista párt —, vagy legalábbis az utóbbi számá­ra. Ezt bizonyítja Mario Soa- resnek, a szocialista párt fő­titkárának első állásfoglalá­sa. Soares rendkívül elége­detten nyilatkozott az átme­neti kormány összetételéről, mint mondotta, az teljes mér­tékben megfelel annak a kö­vetelménynek, hogy „semle­ges és független” választá­sok megtartását biztosítsa. Az egymással választási szövetségbe lépett két jobb­oldali párt vezetője viszont élesen támadta a kormány összetételét, s hangot adott „aggodalmának”, hogy az át­meneti kormány a baloldal javára befolyásolhatja az őszi választások kimenetelét. A két jobboldali politikus azzal vádolta a miniszterelnököt, hogy az általuk túlságosan baloldalinak tartott Meló Antunesnek, a forradalmi ta­nács befolyásos tagjának bi­zalmas, elkötelezett híve. Tegnap Miskolcon ülést tartott a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága. Az üté­sen — amelyet dr. Ladányi József, a megyei tanács el­nöke vezetett — részt vett és felszólalt dr. Zsögön Éva, egészségügyi minisztériumi államtitkár is. A vb napi­rendjén több téma tárgyalá­sa szerepelt, közte megyénk egészségügyi helyzete. Milyen a helyi tanácsok egészségügyi intézményeket irányító tevékenysége? Erről számolt be elsőként a vb tagjainak dr. Szabó István, a megyei tanács egészségügyi osztályvezetője. A tanácstörvény megjele­nése óta jelentősen növeke­dett az egészségügyi ágazat­ban is a helyi tanácsok ha­tásköre és jogköre. Az eltelt évek tapasztalatai azt bizo­nyítják, hogy a jogkörök megváltoztatása helyes volt, mert eredményeképpen a he. lyi tanácsok az egészségügyi és szociális intézményeket és szolgáltatásokat magukénak érzik. Látják, hogy ezek az ottani problémák megoldá­sát segítik, saját lakossági érdekeket és szükségleteket fejeznek ki. Az egészségügyi intézmények és szolgáltatá­sok ellátottsága az utóbbi években jelentősen javult. Megyei tartalékokból több esetben biztosították céljel­legű juttatásokat a városi kórházak felszereltségének javítására, a községi körzeti orvosi rendelők, tanácsadók felszerelésének kiegészítésé­re. az öregek napközi ottho­naiban levő készletek teltöl­tésére. Kedvező tapasztalat az is. hogy a helyi tanácsok a különböző feltételeket az utóbbi időben mind jobban igyekeznek biztosítani. A jobb ellátás érdekében sokat tesz­nek az egészségügyi szak­emberek letelepítése érdeké­ben, elsősorban a jobb élet- és munkakörülmények meg­teremtésével. A községek, nagyközségek többségében megfelelő szolgálati lakás és jól felszerelt rendelő várja az orvost. A városok és vonzáskörze­tek együttműködésének egyik nagyon jó és eredményes példáját reprezentálja a vá­rosi kórházak által lenntar­tott, községekben működte­tett ügyeleti szolgálat. A vá­rosok és vonzáskörzetek kö­zös érdekeltségét bizonyltja, hogy kedvező tapasztalatokat szerezhetlek a füzérradványl kórház Sátoraljaújhelyhez, valamint a borsodnádasdi szociális otthon Ózdhoz tör­ténő csatolásával. A helyi tanácsok vb-ülé- seken, tatiáfcs üléseken rend­szeresen foglalkoznak az irá­nyításuk alatt álló egészség­ügyi és szociális intézmé­nyekkel, valamint szolgálta­tásokkal. Határozataikban a lakosság egészségügyi ellátá­sának javítása, feltételeinek megteremtése a cél. Az Egészségügyi Miniszté­rium az elmúlt évben mint­egy kétszáz szakértő bevond, tsával vizsgálatot tartott me­gyénkben, amelynek tapasz­talatairól szintén szó esett. Dr. Zsögön Éva hozzászólá­sában kiemelte, hogy a hó­napokig tartó, mélyreható vizsgálatok eredményeként a teljes megyét áttekintő elem., zés készült el. amely jól szolgáiul az. eredmények és hibák feltárását. — Ügy látjuk — mondot­ta —, hogy Borsod megyé­ben nagy figyelmet fordíta­nak az egészségügy kérdései, re, gondjaira. Olyan eredmé­nyek születtek, amelyek or­szágosan is példamutatónk, így kiemelhetjük az anya- és ..gyermekvédelmi ellátóét, és különösen az üzemegész­ségügy érdekében tett lépé­seket. intézkedéseket. Az üze­mi egészségügy szervezeilsé­Megalakult a portugál kormány Maria Pintassilgo asszony, új portugál miniszterelnök bemutatta szakértőkből és katonatisztekből álló új kormányát. Képünkön: a kormányfő mellett Freitas Cruz külügyminiszter. fő hívei töltik be. A minisz­(Folytatás a 2. oldalon) KGST-kooperációban francia licenc alapján mágnestár­csás tárolókat, valamint adat­állomásokat gyártanak a MOM számítástechnikai üze­mében. A moszkvai olimpia számítógép-központjában negyven itt gyártott memória­egység fogja rögzíteni, illetve tárolni a versenyek adatait. A képen: Hennel Attila R 10-os számítógép segítségével szalaglyukasztót és olvasót tesztel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom