Észak-Magyarország, 1979. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

Betonfeszítő huzaléi ; AZ MSZMP BORSOD-ABAÜJ-ZEMPLßN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam, 77. szám Ara: 1,60 Ft Vasárnap. 1979. április 1. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! flz Olasz KP koniresszusának iáseiil Kapja Szombaton délelőtt plená­ris üléssel folytatódott az Olasz Kommunista Párt XV. kongresszusa. A delegátusok megkezdték a vitát a kong­resszusi beszámolóról, a bi­zottságok pedig a tézisterve­zet végső változatán dolgoz­nak, A kongresszuson részt vevő több mint 100 külföldi párt­küldöttség vezetői szomba­ton 22 olasz városba utaz­tak, hogy pyűléseken talál­kozzanak a kommunista dol­gozókkal. Aczél György, a Magyar Szocialista Munkáspárt kül­döttségének vezetője, a Po­litikai Bizottság tagja, reg­gel az észak-olaszországi Bresciába uitazott, s este be­szédet mondott egy kommu­nista gyűlésen. Giulio Carlo Argan pro­fesszor. Róma város polgár- mestere, pénteken este a Capitóliumban fogadást adott az OKP XV. kong­resszusán részt vevő külföldi küldöttségek tiszteletére. Pénteken nyílt meg a római Sportpalotában az Olasz Kom­munista Párt XV. kongresszusa. Az előzetes tervek szerint a kongresszus kedden fejeződik be. Képünkön: Enrico Berlin- guer, az OKP főtitkára tartja beszámolóját. Bagdadi döntés Tizempic arab állam visszahívja nagyköveiéi Kairóból — A Bagdadban tanácsko­zó arab külügy- és gazdasá­gi miniszterek elhatározták: „Egy hónapon belül kidol­gozzák azokat az intézkedé­seket, amelyek alkalmasak a diplomáciai kapcsolatok meg­szakítására Egyiptommal” — jelentette ki szombaton Bag­dadban Szabah al-Ahmad al- Dzsabir al-Szabah sejk, ku­vaiti külügyminiszter. Bejelentette azt is, hogy a konferencia „megállapodást hagyott jóvá, amely kimond­ja: haladéktalanul hazaren­delik 3 Kairóban akkreditált arab nagyköveteket”. Az AP hírügynökség az ér­tekezlethez közelálló forrásra hivatkozva jelentette: a ta­nácskozáson részt vevő 18 arab ország, valamint a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezet megállapodott abban, hogy: — megszüntet minden arab segélynyújtást Egyiptomnak; — haladéktalanul hazaren­deli az összes arab nagykö­vetet Kairóból; — teljesen megszakítja a kormányközi kapcsolatokat Egyiptommal — minden egyes ország tetszésének megfelelő időpontban. Egy szaúd-arábiai újságíró szerint a Perzsa-öböl menti konzervatív államok képvise­lői ragaszkodtak ahhoz, hogy ők szabhassák meg a diplo­máciai kapcsolatok megsza­kításának időpontját. Szíria, Líbia. Algéria, Dél-Jemen és a PFSZ e kapcsolatok azon­nali megszakítását szorgal­mazta. (Folytatás a 2. oldalon) A parlament épületében elkövetett politikai gyilkos­ság mélyen megrázta a vá­lasztásokra készülő közvéle­ményt Nagy-Britanniában. A Westminster-palotában több, mint 160 éve történt utoljá­ra hasonló merénylet. Az ír egységért terrorista módsze­rekkel küzdő maroknyi IRA pedig sohasem vetemedett még arra, hogy ilyen kiter­velt és időzített merénylettel mérjen csapást a brit pol­gári demokrácia szívére. Az ideiglenes IRA és a be­lőle kiszakadt ír nemzeti • fel­szabadítás! hadsereg Dublin- ban és Belfastban lapszer­kesztőknek leadott telefon­közleményekben küldte az üzenetet: „hatalomra akar­juk bombázni a torykat". Merlyn Rees belügymi­niszter bejelentette, hogy a Scotland Yard értesülései szerint az IRA nagy me­rényletsorozatra készül a vá­lasztási kampány idején. A parlamentben és környékén fokozzák a biztonsági intéz­kedéseket. A rendőrségnél egyelőre minden szabadságo­lást leállítottak. A vezető politikusok különleges védő­őrizetet kapnak. A rendőrség egyelőre nem tud válaszolni arra a kér­désre, hogy hol szerelhették fel a robbanószerkezetet Airey Neave kocsijára. A parlament föld alatti gará­zsába csak igazolvánnyal le­het belépni, és zártláncú tv-n tartják szemmel állan­dóan valamennyi szintet. London helyettes rendőrfő­kapitánya szombat déli saj­tóértekezletén arra kérte a fővárosban tartózkodó turis­tákat, hogy akik pénteken 10 és 15 óra között a parlament környékén fényképeztek, je­lentkezzenek a rendőrségen, mert amatőr képeik fontos információt szolgáltathatnak a merénylőkről. A brit kommunisták lapja, a Morning Star rámutat, hogy Észak-írország problé­máit nem oldja meg, csak súlyosbítja az ilyen barba­rizmus, a jobboldali lobby tekintélyét épp most érte sú­lyos csapás az északír rend­őrség kihallgató központjai­ban elkövetett kínvallatások lelepleződésével. A December 4. Drótművekben gyártják a esavarbordás betonfeszítő huzalokat, cwnt vóíta- táti szabadalom A gabonaipar felkészült az idei feladatokra: a termelők­kel megkötötték a termék­értékesítési szerződéseket, és a malmokat, gabonatárolókat jó ütemben készítik elő a sze­zonra — az idén tovább nö­vekszik az abraktakarmányok iránti kereslet. Az ipar 5,3 millió tonna takarmány érté­kesítésével számol, ami 0,3 millió tonnával haladja meg az elmúlt évi eredményt. Fokozódik a kereslet a ma­gas biológiai értékű keverék­takarmányok iránt, a Gabona Tröszt vállalatai bérmunkára adnak megbízást a termelő­szövetkezeti takarmánykeve­rő üzemeknek azért, hogy nö­velhessék a készletet. Az ipar eredményesen támogatja a kistermelők takarmányellátá­sát, ?000 helységben összesen mintegy; 5300 elárusítóhelyen vásárolhatják meg a kister­melők az állatok tartásához, felneveléséhez szükséges ab­rakot, tápot, takarmánykeve­réket. Vetik a Készülődés április 4-re Ezekben a napokban me­gyénkben is mindenütt ké­szülnek hazánk felszabadulá­sának 34. évfordulója meg­ünneplésére. Miskolcon a megye párt-, állami és társadalmi szervei, valamint a fegyveres erők képviselői április 3-án koszo- rúzzák meg a Felszabadulási Emlékművet a Bartók téren, a Hősök temetőjében levő Szovjet Hősi Emlékművet és megkoszorúzzák a Román Hősök Emlékművét. A megye más városaiban, községeiben ugyancsak fello- bogózták már az épületeket és mindenütt megkoszorúzzák a szovjet hősök emlékműve­it, valamint a katonák sírjait. A gyárakban, munkahelye- . ken, intézményekben ünnep­ségeken emlékeznek meg az évfordulóról. Özd most ünnepli várossá nyilvánításának 30. évfordu­lóját is. A felszabadulás és a várossá válás évfordulója al­kalmából április 3-án a Liszt Ferenc Művelődési Központ­ban a városi pártbizottság és a városi tanács együttes ki­bővített ülést tart. Ezen az ülésen adják át a város fej­lesztéséért végzett, kimagasló munkákért a díszpolgári cí­met és a Városért kitünteté­seket is. Ugyancsak Özdon a Felszabadulás téren koszo­rúzás! ünnepséget rendeznek és megkoszorúzzák a szovjet hősök sírját is. A felszabadulási évforduló megünneplésének hagyomá­nyai közé tartozik új létesít­mények átadása, felavatása is. Az elmúlt napokban, mint már beszámoltunk róla, me­gyénkben ismét számos, új létesítményt adtak át. Ápri­lis 3-án adják át Miskolcon, a Szabó Lajos utcában a szol­gáltató házat és ugyancsak ezen a napon avatják fel az új, egészségügyi szakközépis­kolát S H Késet, n tavasz torlódnak a munkák. Megyénk minden mezőgazdasági üzemében^ igyekeznek kihasználni a já időt, siettetik a ta- lalelökészítő és vetési munkákat, hiszen a munkára fordítható napok szama csökkent. Képünkön; tavasz, árpát vetnek a meg- tárcsázott táblában a Lajta-vetögépek. A csanyiki KlSZ-ükoUui tegnap ülést tartott a KISZ megyei bizottság Védnökségi Operatív Bizottsága. Tájékoz- tató hangzott el a megyei számítástechnikai védnökségi operatív Csoport munkájáról, a további feladatokról, meg­vitatták a KISZ védnökségi mozgalom feladatait az 1979. évi tervek megvalósításában, majd értékelték a védnöksé­gi operatív bizottság 1978 évi munkáját. Elfogadták a Lenin Kohászati Művek kombinált acélmű beruházás megvalósítását segítő KISZ- védnökség 1979—80-as moz­galmi évre szóló feladatter­vét, valamint a Tiszai Kő­olajipari Vállalat KISZ-bi­/.ottságának védnökségi mun- kaverseny-felhívását a tó 1. ütemének hátralevő Ív- emelt feladatainak megvaló­sítására. A védnökségi operatív bi­zottság ülését követően ke­rült sor a megyei védnökségi aktívaértekezletre. amelyen részt vett dr. Havasi Béla. a megyei pártbizottság tikára. Korpás Im;íos. a KISZ me­gyei bizottságának kára tartott beszámolót a Borsod1 megyei nagyberuházások fe­lett vállalt KISZ-védnöksé­gek tapasztalatairól, majd ezt követően megjutalmaz­ták a védnökségi munkában kiemelkedő munkát végzett fiatalokat Ünnepségek megnkta fóliái soll Mritaooii Gabonaipari feladatok KISZ vÉörai akíívaértekezlet

Next

/
Oldalképek
Tartalom