Észak-Magyarország, 1979. február (35. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-01 / 26. szám

J/ * VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESDLJETEKI AZ MSZMP BORSOD-AB ACJ-ZEMPLCN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam, 2G. szám Ara: 1,20 forint Csütörtök, 1979. február 1. Saclli Bendzsedid ezredest választotta a párt főtitkárá­vá az FLN .4. kongresszusa és őt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre a február 7-i népszavazáson. Ily mó­don bizonyosra vehető, hogy a népszavazás eredménye­ként Sadli Bendzsedid lesz az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság elnöke. A döntést a kongresszus szerda délután ünnepélyes keretek között megtartott zúróülésén jelentették be. Sadli Bendzsedid ezt köve­tően rövid beszédet mondott és ismertette a párt 17 tagú Politikai Bizottságának név­sorát. Ezután az elnök zárszavá­val véget ért a Nemzeti Fel- szabadítási Front 4. kong­resszusa, amely új, átszerve­zett pártot hozott létre és lefektette a jövőbeni fejlő­dés alapjait. Sadli Bendzsedid ezredes 1029-ben szüléiéit. Algéria függetlenségi harcában kez­dettől fogva részt vett. 1960- ban a nemzeti felszabaditási hadsereg < ALN). az FLN fegyveres ereje zászlóaljpa­rancsnokává nevezték ki és 1961 óla az ALN vezérkará­nak tagja, 1963-ban a cons- tantinei katonai körzet pa­rancsnoka lelt, 1964 óta pe­dig az oráni katonai körzet élén állt. Bumedien hata­lomrajutása. 1965 óta tagja a most megszüntetett forra­dalmi tanácsnak. Bumedien elnök halála után a forra­dalmi tanács az új politikai vezetés megválasztásáig meg_ bízta a nemzeti néphadsereg ügyeinek koordinálásával. Megfigyelők szerint az ezre­des főként a hadseregben él­vez nagy népszerűséget, de vitathatatlan tekintélye van az egész országban. Ez ide­ig nem túl gyakran szerepelt politikusként a nyilvánosság előtt. Az olasz kormány bejelen­tette lemondását, miután fel­bomlott parlamenti többsége. Giulio Andreotti miniszter- elnök a parlamentben szer­dán délután véget ért általá­nos politikai vita után meg­állapította, hogy kormánya többé nem élvezi azoknak a pártoknak a bizalmát, ame­lyekre eddig támaszkodha­tott és közölte, hogy a ki­sebbségi kereszténydemokra­ta kabinet leköszön. A kormányfő hétfői parla­menti előterjesztésében még egy kísérletet tett arra, hogy az OKP bennmaradjon az eddigi többségben, de sem­miféle kötelezettséget nem volt hajlandó vállalni azok­nak a reformoknak a végre­hajtására, amelyeket a kom­munisták sürgetnek. Emiatt az OKP megerősítette dön­tését, miszerint ilyen ala­pon többé nem hajlandó együttműködni a keresz­ténydemokratákkal. A kormányválság nemcsak az OKP döntése miatt vált elkerülhetetlenné, hanem amiatt is, hogy sem a szo­cialisták, sem a szociálde­mokraták nem akarták to­vábbra is támogatni ezt a kabinetet. Végül is ők maguk is kormányszerepre töre­kednek. Római sajtókörökben arra számítanak, hogy Pertini a pártok vezetőivel folytatan­dó konzultációi után ismét Andreottit kéri fel az új kormány megalakítására. Szerda délután Szófiában megkezdődtek a hivatalos i tárgyalások Todor Zsivkov és Edward Gierek, valamint a két államférfi által veze­tett tárgyaló küldöttség kö­zött. A rendkívül szívélyes, baráti légkörben zajló meg­beszéléseken a kétoldalú kapcsolatok és a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit vitatják meg. A hivatalos tárgyalások megkezdése előtt Edward Gierek udvariassági látoga­tást tett Todor Zsivkovnál. Ugyancsak a tárgyalásolt előtt, a Gierek által vezetett lengyel küldöttség megko­szorúzta Georgi Dimitrov szófiai mauzóleumát. Fejlesztési felaialek MeziLmsien Folytatják a lakásépítést — Korszerűsítik az utakat , A közelmúltban ülést tar­tott Mezőkövesd város Taná­csa. Napirenden szerepelt az 1979. évi költségvetési és fej­lesztési terv, továbbá szó volt a város gyermekellátásának helyzetéről, továbbfejlesztésé­nek feladatairól, valamint a tanácstagok tevékenységéről. Az idei esztendő költségve­tési és fejlesztési tervéről — többek között — a követke­zők hangoztak el: az 1979. évi költségvetési bevétel 21 szá­zalékkal, a megosztott bevé­telek pedig 5 százalékkal haladják meg az elmúlt évit. A saját bevétel 8 százalékkal növekszik, amely megfelel a középtávú tervben előírtak­nak. Megállapították, hogy 1979-ben a közfogyasztás az eddiginél mérsékeltebb ütem­ben növekedhet. A kiemelt feladatok között szerepel a fekvőbeteg ellátó intézmé­nyek, a körzeti orvosi ellá­tás, valamint az óvodák és általános iskolák ellátásának, színvonalának javítása. A költségvetési javaslatot ennek figyelembevételével alakítot­ták ki. Az 1979. évi költség- vetés 12,2 millió forinttal ha­ladja meg az előző évit, ami 21 százalékos növekedést je- lant Ezen belül a gazdasági ágazat előirányzatai 32 szá­zalékkal, az egészségügyi ága­zaté 17 százalékkal, a kultu­rális ágazaté pedig 40 szá­zalékkal haladják meg az 1978. évit. Ebben az évben jelentősen emelik az utak-hidak kar­bantartására és korszerűsíté­sére fordítható pénzösszeget, hasonlóan a kommunális fel­adatok megvalósításához ren­delkezésre álló pénzhez. Köz- művelődési célokra, közel 200 ezer forinttal nagyobb az előirányzata a tanácsnak, mint tavaly. Ebből az összeg­ből lényegesen javítható a művelődési ház felszereltsé­ge, a könyvtár zenei részle­gének állománya. Tervükben szerepel még további 100 óvo­dai férőhely biztosítása; 2 ál­talános iskolai napközis cso­port, 1 gyógypedagógiai cso­port és 60 általános iskolai tanuló menzai étkeztetésének megoldása. Fejlesztési alapra a ma­radványokkal együtt 1979- ben, 31,2 millió forintja van a tanácsnak, ami 4 százalék­kal magasabb az előző évi­nél. Befejezik a Béke téri lakások építését és megkez­dik a Bacsó Béla úton 26 la­kás, valamint az Állami Biz­tosító üzlethelyiségének épí­tését, a már épülő 12 lakás építésével együtt. Ezzel pár­huzamosan folytatják a Bacsó Béla út előközművesítését, valamint az Egri út melletti OTP társasházakhoz szüksé­ges közművek építését. A Mezőkövesdi városi Ta­nács kulturális ágazatának fejlesztési tervei között sze­repel, az elmúlt évben — ha­táridő előtt — megvalósult 100 férőhelyes óvodának bel­ső útépítése, tereprendezése és kerítésépítése. Folytató­dik a nyolctantermes iskola beruházása, bár elkészítésé­nek üteme lassul. Átadását 1980 májusára tervezik. En­nek oka részben a szerkezeti anyagok szállítási idejének csúszása, amely meghiúsítot­ta az eredeti 1979. szeptem­beri átadást, A helyi sport­pálya öltözőépületének kivi­teli tervei társadalmi mun­kában már elkészültek. Meg­valósítása előre láthatóan 2,2 millió forintba kerül. A szük­séges anyagok egy része már megvan, azonban végleges elkészültéhez további, széles körül társadalmi munkaak­ciók szükségesek. (monos) Nehezen boldogul a vastag jégtorlaszokkal a Jégvirág IX. dö ngelös jégtörő hajó. • • Ülésezett a vízkárelhárítási területi bizottság Jeges árvíz a Tiszán Szivattyúkkal a belvíz ellen Tegnap délelőtt Miskolcon dr. Ladányi József, a megyei tanács elnökének elnökleté­vel ülést tartott a vízkárelhárí­tási területi bizottság. A ta­nácskozáson Vezse Sándor, nz Északmagyarországi Víz­ügyi Igazgatóság igazgatója, védelemvezető számolt be a kialakult helyzetről, vázolta az eddigi védekezési munká­latokat és javaslatokat tett a további intézkedésekre. A bizottság a jelentést el­fogadta, a javaslatokkal egyetértett, és megállapította, hogy az eddigi védekezési munkálatok eredményesek voltak. Ezenkívül számos in­tézkedést tettek. Ezek közül is ki kell emelni, mely sze­rint a továbbiakban még in­kább fokozni szükséges az együttműködést az ár- és belvíz elleni védekezésben résztvevő különböző szervek, valamint a szomszédos or­szágok vízügyi szervei között. Miután a Bodrogon rend­kívül magas és tartós árhul­lám vonul le, a bizottság in­tézkedett arra vonatkozóan is, hogy a folyó jobb partján, a mentesítetlen területeken megfelelő módon felkészülje­nek a fokozott védekezésre, helyenként az esetleges ki­telepítésekre. A bizottság megállapította; a belvízkár elhárításánál a feladatokból az eddigieknél nagyobb részt kell vállalniuk az érintett já­rási tanácsi hivataloknak és a községi tanácsoknak, de az ipari és a mezőgazdasági üzemeknek is. A bizottság intézkedett arra vonatkozóan is, hogy meggyorsítsák min­denütt a belvíz levezetését az elöntött területekről, hiszen a nagy teljesítményű szivaty- tyútelepek és szivattyúállomá­sok még mindig nem tudnak teljes kapacitással dolgozni. A helyi vízkárelhárítással kapcsolatosan a bizottság megállapította, hogy javítani kell a riasztási rendszert, jobban meg kell ismertetni az érintett szervekkel az ez­zel kapcsolatos feladatokat és még tovább kell javítani az illetékes szervek, vállala­tok, mezőgazdasági üzemek együttműködését. A tegnapi legfrissebb je­lentések szerint — amelyről a helyszíneken mi magunk is meggyőződhettünk —, me­gyénk területén a folyók nagy részén igen heves és tartós­nak Ígérkező árhullám vonul le. Az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgató­helyettes-főmérnökének, Sió­ján Mártonnak, a tájékozta­tása szerint jeges árvíz vo­nul le a Tiszán. Zemplén- agárd és Üjlőrincfalva kö­zött másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben. Az áradás Tokaj térségében az elkövetkezendő napokban igen heves lesz. Ennek több oka is van. Elsőként a Bod­rog „rekordjavítását” kell említeni. Ugyanis a folyó tegnap Felsőbereckinél 743 centiméterrel tetőzött, ami az 1974-ben mért maximumnál 33 centiméterrel több. A Bodrog mentén az országha­tártól a torkolatig harmad­fokú árvízvédelmi készültség van érvényben. A Bodrogon levonuló igen magas árhul­lám fokozatosan a folyó al­só szakaszára tevődik át. Felsőbereckinél a tavaly épült új bal parti töltésnél földmunkagépek dolgoznak, mivel a be nem fejezett munka és a jelenlegi magas vízállás miatt most mintegy 100 méteres szakaszon 50— 60 centiméteres töltésmaga­sításra van szükség. Az új töltés egy részét hullámverés ellen fóliatakaróval is védik. Igen magas' vízállással vo­nul le az árhullám a Sajón, amelyen ma reggel várható a tetőzés Miskolc térségében. A folyó mentén mindvégig árvízvédelmi készültség van érvényben. A Taktán már tetőzött az árhullám, apud is valamelyest a folyó, az ár­vízvédelmi készültség azon­ban még mindig másodfokú. A Hernádon kisebb árhullám vonul le, készültségi fokoza­tot nem rendeltek el. „Re­kordot javított” a Heves me­gyei Tárná is, amely az ed­dig észlelt maximális víz­állás feletti árhullámot „pro­dukált”. A magas vízállás levonulóban van. A Tiszán Kenézlő és Ti- szakarád térségében a he­lyenként 8—10 méter vastag jégtorlaszt az ÉVIZIG öt jégtörő hajója, valamint az Országos Vízügyi Hivatal ál­tal iderendelt még két jég­törő hajó, az ÉVIZIG két robbantó járőre és az Orszá­gos Vízügyi Hivatal központi robbantó járőre megbontotta és leúsztatta. Á robbantó járőrök és a jégtörő hajók munkáját tegnap igen meg­nehezítette a sűrű köd. A munkálatokat tovább folytat­ják, mivel mára várják Ke­nézlő és Tokaj térségébe a Szamosról leúszó 30—40 cen­timéter vastag jégtáblákat (Folytatás a 2. oldalon) Egy elöntött épület a megáradt Szerencs-patak mentés Algériában Mii tafceÉ az ebijei Lenit az olasz kormány Gierek Szófiában

Next

/
Oldalképek
Tartalom