Észak-Magyarország, 1979. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-03 / 1. szám

5ÖIÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXV. évfolyam, 1. szám Ára: 80 fillér Szerda, 1079. .január 3. Egy munkás évet hagyva magunk mögött, bizakodás­sal köszöntjük az új esz­tendőt. Mozgalmas, esemé­nyekben gazdag időszakot zártunk le. Belpolitikai életünknek fontos állomása volt a Központi Bizottság tavaly áprilisi ülése, ame­lyen áttekintettük a XI. kong­resszus óta végzett munkán­kat. Nemcsak a párttagok, hanem egész népünk egyet­értésével találkozott az a fő következtetés, hogy a kong­resszus határozatai kiállták a gyakorlat próbáját: hogy tovább folytatjuk a népünk támogatását élvező politikai irányvonalunkat. Az óévben — a magyar nép helytállása, szorgalmas, jó munkája nyomán — anyagiakban és szellemiek­ben gyarapodott országunk, emelkedett az életszínvonal, javultak az életkörülmények. Népünk jó politikai légkör­ben tevékenykedik szocia­lista hazánk gazdasági és kulturális felemelkedésén, a fejlett szocialista társadalom építésének nagy művén. 1978- ban, ötéves tervünk harma­dik évében nem minden si­került úgy. ahogyan szeret­tük volna. De a nehezebb és bonyolultabb feltételek elle­nére is elértük vagy meg­közelítettük a magunk elé tűzött célokat. Közös nagy ügyünk tette­ket szülő egységbe fogja össze a nemzetet. Életünk valósága lett a hazánk bol­dogulását szolgáló nemzeti egység, amelynek megte­remtéséről a múltban any- nyit álmodoztak népünk leg­jobbjai. Jószerével már csak az emlékezetben élnek azok az ellentétek, amelyek még nem is olyan régen megosz­tották a társadalmat, ré­szekre szaggatták a nemze­tet. Pártunk szövetségi poli­tikája iut kifejezésre abban, hogy a szocializmusért, a béke megőrzéséért, népünk javára jó egyetértésben együtt munkálkodnak pár- tonkívüliek és párttagok, a különböző világnézetű ál­lampolgárok. Eredményeink legfőbb for­rása a pártunk vezetésével megvalósuló szocialista nem­zeti egység, a párt és a tö­megek közti kölcsönös biza­lom. Ez a legfőbb feltétele annak is, hogy az 1979-es esztendőre meghatározott feladatainkat megoldjuk. Az idei népgazdasági terv előirányzatai valamivel sze­rényebbek az eddiginél. Fej­lődésünknek most olyan sza­kaszában vagyunk, amikor az a döntő feladat, hogy megszilárdítsuk elért ered­ményeinket, s megalapozzuk népgazdaságunk •fejlődését, népünk életszínvor i Iának a rendszeres növelését Feladataink sikeres meg­valósítása mindenkitől fele­lősségteljesebb munkát kö­vetel. Olyan világban élünk, amikor a követelmények szigorúbbak lettek a gazda­sági életben. Általános kö­vetelmény a gazdaságosság javítása, az országon belül és a határainkon túl is jól értékesíthető termékek rész­arányának növelése. Ez az útja az ország további álta­lános fejlődésének, az élet- színvonal megalapozott eme­lésének. Társadalmunk túl­nyomó többségének igazság­érzetével és helyeslésével ta­lálkozik az a törekvésünk, hogy a jobb. eredményesebb munka nagyobb megbecsü­lésben, kellő anyagi és er­kölcsi elismerésben részesül­jön. Mindannyiunknak érdeke fűződik ahhoz, hogy a jó gazda gondosságával haszno­sítsuk a szocialista építés évtizedeiben létrehozott anyagi és szellemi erőinket az ország, a közösség érde­kében. Meggyőződésünk, hogy az idei népgazdasági tervben megfogalmazott cé­lok. összhangban vannak a helyzetünkből fakadó köve­telményekkel, lehetőségeink­kel: valóra váltásukkal jól szolgáljuk közvetlen és táv­lati céljainkat, elősegítjük hazánk szocialista fejlődését. Amikor eredményeinket számba vesszük — a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt immár több mint két évtize­des bevált politikájának és gyakorlatának megfelelően — nem hallgatunk a gondok­ról, a nehézségekről sem. A part. a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom tükröződik abban, hogy nyíl­tan szólunk problémáinkról is. Ez a nyíltság és őszinte­ség élteti a társadalmunkban egyre erősödő szocialista de­mokráciát, am el}' egyaránt jelenti a jogok bővülését, a felelősséget, a tevőleges köz­reműködést közös dolgaink intézésében. Ez a szilárd alap a biztosítéka annak, hogy eredményesen elvégezhessük bonyolultabb teendőinket amelyekhez hasonlókkal sőt lényegesen nehezebbekkel is sikeresen megbirkóztunk az elmúlt évtizedekben. Kedves Elvtársak! Szocializmust építő mun­kánkhoz nélkülözhetetlen a béke. Külpolitikánk legfon­(Folytatás a 2. oldalon) Több országban Fa^MEám, Mvibar, életveszély Megyénkben eddig szelíd a tél Számos országban rosszul végződött az óév és gond­dal, hajjal érkezett az új esztendő. Belgrádban, Szófi­ában, Washington államban kisebb erejű földrengés volt, a spanyol partok közelében kigyulladt és léket kapott egy görög, olajszállító tar­tályhajó, de az igazi nagy gondot Európa számos or­szágában a rendkívül ke­mény tél. a gyors lehűlés, a hóvihar okozza. Az utak a legtöbb országban járhatat­lanná váltak és fennakadá­sok keletkeztek az energia- ellátásban. Az NSZK-ban 12 ember fagyott meg. Itt már több, mint 80 órája szakad a hó. harckocsikkal próbálják a betegeket kórházba vinni. Számos helységben egyálta­lán nincs energiaszolgálta­tás, az ország egyes részein rendkívüli állapotot hirdettek ki- Angliában egy autós megfagyott, három halász megfuuadtj amikor hajójuk a viharban zátonyra futott. Több helyütt 5 méter magas hótorlaszokkal küszködnek a gépek. Svájcban négy síelő pusztult el a hógörge' - ben. Lengyelországban ugyan­csak súlyos gondokat oko- aott a téL Jellemző, hogy a minisztertanács az ország északi és középső körzeteit természeti csapás sújtotta területnek nyilvánította. A városok polgármesterei felhatalmazást kaptak rá, hogy mozgósítsák a lakossá­got az utak, a vasútvonalak megtisztítására. A közleke­désben, a szállításban, az energiaellátásban, a fűtés­ben keletkeztek súlyos gondok. Jólesik egy kis meleg Mai szilül (3. oldal) A kM eil (4. oldal) (4. oldal) t «m («•■íj (5. oldal) íeresés Mlakéleo (5. oldal) (7. oldal) Pane!s2.e,eiök £ Az új év első munkanapján már reggel 6 órakor el­kezdte a házszerclést a Bihari Károly vezette szocia­lista brigád. A BÁEV panelszcrelő brigádja az avast lakótelepen a 242-es épület hármas szintjén dolgozik. Fotó: Laczó József Az új év első munkanapján EL$3£K33S Kulcshelyzetben a szénbányák Jó esztendőt zárt tavalya Borsodi Szénbányák Válla­lat, hiszen 103,4 százalékra teljesítette éves termelési tervét, ar.ü 5 millió 305 ezer 400 tonna szénnek felel meg. A borsodi szénmedence bá­nyászaira az idén is nagy feladatok várnak, különös tekintettel arra, hogy hirte­len hidegre fordult hazánk­ban az időjárás, a hőmér­séklet — várhatóan — to­vább csökken. A szakembe­rek szerint egy fok hőmér­A fagyhullám hazánkat is elérte. A rendkívül nagy hő­mérséklet-csökkenést szinte egyik óráról a másikra va­lamennyien tapasztalhattuk. Elsősorban a dunántúli ré­szek szenvednek a tél okoz­ta bajoktól, de az alföldi megyékben is megsokasodtak a gondok. A dunántúli ré­szeken, főként Pécs kör­nyékén községek, illetve vá­rosrészek maradtak áram nélkül. A rendkívüli erejű szél, hóvihar nagy pusztítá­sokat okozott. Tetőket ron­gált meg, villanyoszlopokat, fákat csavart ki, vezetéke­ket szaggatott el. Sopron környékéről még tegnap reg­gel is 140 kilométeres szél­ről érkezett jelentés. Csong- rádban, Békésben ugyancsak erős a szél, az utak több helyütt járhatatlanok. A du­nántúli megyékben sok személygépkocsit egyszerűen az úton hagytak tulajdono­saik, mert nem tudtak ve­lük tovább menni. Budapes­ten ugyancsak sok kárt oko­zott a szél. Kémények dől­tek le, lépcsőház szakadt le, villanyvezetékek rongálód­tak meg. A mi megyénket a kemény tél egyelőre elkerüli. A KPM hóügyeletétöl kaptuk a leg­fontosabb hírt: valamennyi út járható, következésképp a szállítás zavartalan. Az utak szárazak, tiszták, csupán a bükki, valamint a Sátoralja­újhely környéki utakon ta­lálható néhány hófolt. Re­méljük, hogy ez a helyzet lesz érvényben ma is és a következő napokban is. (Folytatás a 2. oldalon) sélclet-csökkenés országosan 100 ezer tonna szén hőmeny- nyiségével ellensúlyozható. A Borsodi Szénbányák Vál­lalat adja a hazai szénter­melés egynegyedét, amelyet elsősorban az erőművekben és a háztartásokban használ­nak feL A vállalatnál zökkenő- mentesen kezdődött az úi esztendő. Mint az üzemek, a központnak jelentették, a munkásjáratok időben meg­érkeztek. A bányaüzemek­nél. aknáknál az alaposan elkészített téli intézkedési tervnek megfelelően tegnap reggel hozzáláttak az üzem- biztonság szigorú ellenőrzé­séhez, amelyre azért volt szükség, mivel a nagy tö­megtermelő munkahelyeken, a frontokon az ünnepek mi­att néhány napig nem folyt termelés. A vállalat berentei köz­ponti szénosztályozóműve jelentheti a legtöbb problé­mát a téli időszakban. A kö­zel 26 kilométer hosszú kö­télpálya-rendszer igen | érzé­keny a viharos időjárásra, az erős szél belengetheti a csilléket, amelyek megakad­nak az oszlopnál, s üzemza­vart idézhetnek elő. Ezért 12, úgynevezett szélért állítottak be. bányásznyugdíjasokat, akik telefonösszeköttetésben vannak a gépházzal. Sze­rencsére hó ez idáig még nem akadályozta a munkát, de felkészültek a feladóál­lomásoknál a hófúvás elhá­rítására is. A hideg idő a vonalvizsgálókat is erősen A Borsodi Hőerőtnű villa­mos vezénylőtermében nem érezni a kinti hideget. Mar- czisák Győző vezető elekt- rikus a frekvenciajelző mű­szeren mutatja, hogy teljes terheléssel működnek, sőt... A 49-es és az ennél alacso­nyabb frekvencia (ötvennek kellene lenni) arra utal. hogy az országos villamos- energiarrendszer. sőt az ösz- szekötött közép-európai vil- lamosenergia-rendszer is na­gyon küszködik. Erőlködnek a kazánházak, gépházak, a turbinák •-* • igénybe veszi, akik terepen mozognak és naponta kéfc- három oszlopot kell meg­vizsgálni, ami nem csekély­ség. hiszen a legmagasabb oszlop C4 méter. December végén a vasúti kocsihiány okozta a legtöbb gondot; volt olyan nap — mint az illetékesek elmondották —, hogy a bányaüzemekből ér­kező szénszállítmányokat 15 órán keresztül nem tudták kiüríteni. Ez azzal a veszély- lyel jár, hogy a szén bele­fagy a vasúti kocsiba. Ezért igen fontos, hogy a termelő bányaüzemek rakodás előtt íürészporozzák az üres vas­úti vagonokat, havazás ese­tén pedig kitakarítsák. A központi szénosztályozómű téli intézkedési terve egyéb­ként tartalmazza az esetle­ges üzemzavarok, hibák gyors elhárítását Az osztályozóépületben három műszakban összesen 350-en dolgoznak, palaválo­gatók és gépkezelők, akik- nak nagy része nő. A hi­deg. huzatos helyen megfe­lelő téli munkaruhával van. nak ellátva, a lábuk alatt és derékmagasságban egy cső­rendszeren forró vizet ára­moltatnak, védőitalként pe­dig forró teát kapnak. A buktatón és a rakodón öt nagy teljesítményű kályha se­gítségével melegedőket ala­kítottak ki. A központi szén­osztályozómű kulcshelyzet­ben van, hiszen ide érkez­nek be a bányaüzemek szén- szállítmányai. és naoonta át­lagosan 1400 vagon osztályo­zott szén kerül innen továb­bításra. Többek közöt' in­nen kapja . fűtőanyagát a Borsodi Hőerőmű is. — Kell-e attól tartani, hogy a szokásosnál nagyobb hideg és a villamosenergia­rendszer túlterhelése miatt balok lesznek az energiaellá­tásban ? — Nem. nem. ilyen na­gyon ritkán van. Legutóbb Franciaországban fordult elő olyan eset. hogy minden erő­mű „leült”. Nálunk — a Bor­sodi Hőerőműben — frek­venciavédelem biztosít, A (Folytatás a 3. oldalon) Teljes terheléssel Losoigzí Pa! p koszmiie

Next

/
Oldalképek
Tartalom