Észak-Magyarország, 1978. július (34. évfolyam, 153-178. szám)

1978-07-23 / 172. szám

Pótmamát keresünk 9 hónapos kisfiúnk mellé, 8—17 óráig. Le­hetőleg a Semmelweis Kórház környékén. Dr. Szőnyi, Semmel­weis u. 10. ni 41. ADAS-VÉTEL IR-es rendszámú, feher Zsiguli eladó. Miskolc, Huszár utca 19, Telefon: 15-538. Chevrolet Camaro negyszemelyes. tepre- zentativ amerikai sportcoupé, aranyme- tal igényesnek eladó. Miskolc II., Szirma u. no. _szám.__ U G Zsiguli 1200 el­adó. Sajószentpéter. Tel.: 140.__________ Z enekarok, zeneba*. rátok! Egy 4x1000 W- os „VISOUND" telje­sen új l'ényorgona al­kalmi áron eladó. Ér­deklődni: 12-811 tele­fonom _____________ E ladó japán Sankó filmfelvevő cs összes tartozéka komplett. Tel.: 8-17 óráig 16-253. CJC írsz. Wartburg de Luxe eladó. Ér­deklődni: Tiszolczki, Edelény. Borsodi ut 2. sz. 11/7._________ B etonkeverő gépek készítésé, eladása. Bu- zsik Barna, Szerencs, Hidegvölgy út 27.__ K uvasz kiskutyák eladók. Miskolc, Huba u. 34.______________ A utóba való gyer­mekülés és sárga mély gyermekkocsi eladó. Dl. kei*.. Martinász út 10. sz. Vargahegy. ZK rendszámú Wart­burg gépkocsi eladó. Érd.: 17 óra után. Du- gonics 13.__________ 6 00-as Trabant el­adó. Megtekinthető: Miskolc III., Kabók Lajos u. 4. sz. A Pin- tes mellett. Eladó Sajókeresztúri hegyen G80 négyszög­öl szölő-gyümölcsös (megosztva is). Gép­kocsival megközelít­hető. Érd.: Sajószent- péter. Mátyás u. 5. du. i*> órától. Kétszobás I. emele­ti komfortos lakás, nagyméretű garázzsal együtt eladó Mezőkö­vesden, Ifjúság út 6. szám alatt. Érdeklőd­ni a fenti címen, na­ponta 16 órától. Garzonra elcserél­ném másfél szobás, összkomfortos. ma- gasföltíszinti, erkély es gázfűtéses tanácsi la­kásomat. Miskolc, Szentpéteri kapu 85. fszt. 1. Érd.: keddi napokon. __________ N yékládházán ker­tes családi ház fürdő­szobával, garázzsal el­adó. Érdeklődni: hét­főtől Nyékládháza, Széchenyi u. «70. Üzlethelyiség átadó. Tel,: 12-808. Szerencs, Petőfi ut­ca 2. sz. alatti .2 szo­bás teljes, komfortos azonnal beköltözhető ház — fizetési ked­vezménnyel is — el­adó. Érd.: Szerencs, Kossuth u. 55. Csáky. Tel.: 167. ___________ B ükkszentkereszten 70 négyszögöles telek eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, VI.. Puskin u. 21._______________ Ela dó Hejöszalontán. Rákóczi út 15. szám alatti ház. központ­ban 2 szoba, konyha spájz, nyári konyha, nagy meilékneiyise- gek és gazdasági épü­letek 700 négyszögöl telekkel, lugassal és gyümölcsfával tele­pítve. Ugyanqtt 800 négyszögöl könnyű művelésű szőlő es málnás is eladó. Kertes családi ház garázzsal eladó. Más­fél szobás tanácsi la­kás es cseregarázs szükséges. Bezerédi u. 24. szám. ___________ G arázs a Dankó P. utcában kiadó. Ér­deklődni: a 9. szám 3/2. alatt.__________ T izennégy éves di­áklány zongorás al­bérletet keres, előny­ben zeneszerető, egyedülálló, nyugdíjas pedagógusnő. Válaszo­kat: dr. Szörényi Gyu- láné, Mátészalka, Mó- ricz Zsigmond u. 60. Eladó Miskolc-Ta­polcán közművesített telek. 100 négyszögöl. Érdeklődni: Miskolc I. kér., Korvin O. u. 1. sz., 6/3., 17—20 óráig. ______________ 1 5o ezer Ft kész­pénzzel, társasház építéséhez beneveznék. ,,Nyár 65 676” jeligére a hirdetőbe. Elcserélném debre­ceni nagyméretű 1 -f- 1/2 szobás, földszinti, komfortos tanácsi la­kásomat miskolci egy- szoba-összkomíör- tosra. Garzon is meg­felel. Érdeklődni: 33­787 telefonon. _ ___ N yékládházán 150 ezer Ft kp.-vei lakást vennék. „Csak nyéki oldalon 65 666” jeligé­re a miskolci hird’e­töbe.______________ B ükkszentkereszten 70 négyszögöles, 850/ 139, hrsz. hétvégi te­lek eladó. Közmüvek: víz, villany. Érdek­lődni levélben: 1121 Budapest, Eötvös u. 51/B. Vasvári. 2 szoba összkomfor­tos, szövetkezeti la­kás eladó Kazincbar­cikán. Érd.: Kazinc­barcika. Pollack M. 6. 11/1. 16 órától. ______ K étszer egyszoba, konyha, spajzból álló kertes családi ház Miskolc belterületén eladó. Érdeklődni: 17­876-os telefonon.____ S ajópetriben kétszo- ba-konyhás lakás, kis kerttel, mellékhe­lyiségekkel eladó. Ér­deklődni : Sajópelri. Szabadság u, 43. (Az önkiszolgáló bolt mel­lett.)________________ Fiatal gyermektelen házaspár, üres garzon­lakást bérelne — fél­évre előre fizet. Aján­latokat: „Július 46 945” jeligére a ki­adóba. 47 éves, 172 cm ma­gas, műszaki, rende­zett anyagiakkal, ká­ros szenvedélyektől mentes özvegyember vagyok, társaság hiá­nyában ezúton kere­sem azt a független, házias özvegy, elvált asszonyt, aki vjdéki városban levő ottho­nomba jönne, és éle­téből hiányzik a sze­retet és megbecsülés. Lehetőleg fényképes leveleket várok. ..Rossz egyedül 46979” jeligére a kiadóba. Önhibáján kívül el­vált 54 éves MAv- nyugdíjas 4000 Ft nyugdíjjal keres füg­getlen házias asszonyt házasság céljából. Le­veleket „Kölcsönös szimpátia 65 991” jel­igére a hirdetőbe ké­rek. A KOHÁSZATI ALAPANYAG-ELŐKÉSZÍTŐ KÖZÖS VÁLLALAT Miskole-repülőtéri Gyáregysége azonnali belépéssel felvesz 8 általános iskolát végzett, 18 éven felüli férfi segédmunkásokat valamint a utogénvágókafi liíddaruvezetőket i A segédmunkásokat megfelelő előgyakorlat után,' saját szervezésű tanfolyamokon autogénvágóknak vagy híd­daruvezetőknek képezzük ki. Vidéken lakók részére munkásszállást biztosítunk. Cím: Miskolc-Repülő.tér. Pf: 130. Telefon: 17-898. Jelentkezés a munkaügyön. Pályázati felhívás! A BUDAPESTI BOR- ÉS MÜBÖRFELDOLGOZÖ VÁLLALAT Ózd környéken működő telepe részére üzemegység vezetőt keres Fiatal üzemmérnökök vagy technikusok jelentkezését várjuk, akik munka- és üzemszervezési képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. Bőr-, műbőrfeldolgozó iparágban dolgozók előnyben részesülnek. Bérezés a képzettség és a gyakorlat figyelembevételé­vel történik. Belépés azonnal! Pályázatokat „Nagyüzemi termelés 5701” jeligére, a Felszabadulás téri hirdetőbe kérjük. EGYES Süteményes készletek Gyermek pulóverek Mokka szóló kávés csészék Bútorvásznak Bonbonniere Bőrdíszmüáruk Q — 250 kvarclámpa MA—1 masszírozó-gép „Ondula” hajsütő vas HE—4574 asztali lámpa Nyári vásár 1978. JÚLIUS 24-TÖL AUGUSZTUS 13-IG! OLCSÓBBAK 20-25-30-40 százalékkal egyes — bébíáruk, napozószerek, desodorok, háztartási tisztítószerek, autóápolási és nórinbergi cikhekí AMÍG A KÉSZLET TART! /^SODHEVESMFíj» ©FŰSZERT MISKOEL yfrYKERESKEDEl^ \ Kaphatód az illatszer- és háztartási boltokban, áruházakban, élelmiszerboltokban. Dolgozókat alkalmazóiak Az cUelényi tüdől^órház azon­nali felvételre keres gépkocsive­zetőt. Fizetés kulcsszámon be­lül, megegyezés szerint. A Vám- és Pénzügyőrséghez felvételre pályázhatnak azok a fiatalok, akik középiskolai vagy magasabb végzettséggel rendel­keznek, sorkatonai kötelezettsé­güknek eleget tettek és a 30. életévüket még nem töltötték be. A pályázók részletes felvilágosí­tást a megyében levő vám- és pénzügyőri szerveknél kapnak. HALÁLOZÁS Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal., akik Ismerték és szerették, hogy a felejthetetlen, szerető férj, testvér és rokon Somlai István volt DIGÉP-dolgozó 58. éves korában, rövid szen­vedés után elhunyt. Drága ha­lottunkat július 25-én, 14 óra­kor kísérjük utolsó útjára a Szentpéteri kapui új temető­ben. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk a Bor­sod megyei Rendőr-főkapitány­ságnak, a Hőtechnika Vállalat­nak. testvéreknek, rokonoknak, Darátoknak és ismerősöknek, akik Sárvári Béla BM-nyugdíjas őrnagy temetésén megjelentek, vala­mint tisztelettel és szeretettel adóztak drága elhunytunk erői­ekének. Gyászoló felesége.' A MERKUR KÉRÉSE A MERKUR Személygépkocsi Értékesítő Vállalat ked­ves vásárlóinak szíves türelmét kéri a megrendelések visszaigazolásának elhúzódása, valamint a leveleikre adandó válasz késedelme miatt. Vállalatunknál a személygépkocsi-megrendelések és a vásárlók leveleinek igen nagy száma miatt jelentős ad­minisztrációs lemaradás keletkezett. Ennek a felszá­molásához időre van szükségünk. Ezért előreláthatóan az év végéig — a személygépkocsi-megrendelések visszaigazolásá­nál 90 napos, — áz egyéb levelekre (típusmódosítás) és a kért in­formációkra adandó válaszok eseteiben pedig h(í napos határidőt tudunk vállalni. Ezeknek a válaszadási határidőknek a figyelembevéte­lével, mindenkor a megrendelőlap hátoldalán l’eltünte- letl „Vásárlási feltételek”-ben foglaltak szerint járunk el. Kérjük továbbá kedves vásárlóinkat, hogy a válla­latunkhoz intézett leveleikben a megrendelt gépkocsi típusát és sorszámát is mindig szíveskedjenek közölni. A vásárlóközönség megértését és türelmét előre is köszönjük. /tr. MülikUI! VÁLLALAT A MISKOLCI HÚSKOMBINÁTBA felveszünk — gépkocsivezetőket, — szállítási rakodókat, — autószerelőt, — szervizmunkást, I — karosszéria-lakatost, — villanyszerelőt, — lakatost, — vízvezeték-szerelőt, — festő-mázolót, — férfi segédmunkást betanulásra, ■— női segédmunkást betanulásra, — férfi segédmunkást, — női segédmunkást, — női segédmunkást raktári munkára, — üzemtakarítót, — mérlegelőt (érettségivel), 1— irodagép-műszerészt. Jelentkezni- lehet a Miskolci Húskombinát munkaügyi osztályán (8-as autóbusz végállomásánál.) Értesítés! Értesítjük t. Gázfogyasztóinkat, hogy a TIGÁZ Miskolci üzemegység Kazincbarcikai Gázszolgáltató üzemének címe MEGVÁLTOZOTT ÚJ CÍM: 3701 Kazincbarcika Lenin út 34. sz. Pf. 106. Telefon: 534 Szolgáltatási körzetébe tartozik: Kazincbarcika, Sajószentpéter és Rudabánya vezetékes gázfogyasztóinak, valamint a terület településein üzemelő propán-bután gázfogyasztóinak üzemzavar-elhárítási, javítási igényeinek kielégítése Új telephelyén is éjjel-nappal folyamatos ügyeleti szolgálattal állnak a gázfogyasztóink rendelkezésére TIGÁZ MISKOLCI ÜZEMEGYSÉG

Next

/
Oldalképek
Tartalom