Észak-Magyarország, 1977. augusztus (33. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-10 / 187. szám

,1977. augusztus 10., szerda ESZAK-MAGYARORSZAG 3 ŐSZNÉZŐBEN „Összekeveredtek az évszakok” — Ezt a növénykét is mi, segítettük a világra. — Mu­tatta az, arasznyi kukoricát Pataki László, az encsi Zója Termelőszövetkezet íőagro- nómusa. — A múlt hónap­ban vetettük, de nem akart kibújni, csak azután, hogy kétszer' megöntöztük. Nyu­godtan mondhatom, ha egy „normális” évben is úgy in­tézkednék, mint az idén, ha­marosan kezembe kapnám a munkakönyvem. Amin alig lehetne csodál­kozni, mert a kukoricát áp­rilisban vetik, s nem július első napjaiban, s ebbe a Hernád-parti táblába bizony csak akkor került a mag. A szakkönyvek, vetéstervek pontosan rögzítik a vetés ide­jét, helyét, s attól eltérni —• s főleg ilyen nagy időeltoló­dással — ésszerűtlen kocká­zat, mert a termés még kará­csonyra sem érhet be. — Diktált kockázat — le­gyintett a főagronómus. Ezek­ről a területekről május—jú­niusban vonult le a víz. Az­után még ölbe tett kézzel várhattuk, mikorra szárad ki a felszín annyira, hogy el­bírja a gépeket. * Parlagon hagyjuk? Vagy készítsük elő őszi vetésre? Őszintén meg­mondva, először csak ez a két kérdés járt a fejünkben. Végül mégis bevetettük, mert ha csak térdnyi nagyságúra nő meg, akkor is besillózzuk. Kegyetlen tavasznak őrzi nyomát a táj. Három vízfo­lyás, a Bélus, Bársonyos és a Her nád szegélyezi azokat a táblákat, amelyeken bel- vízfoltok, gyommezők hirde­tik a víz pusztítását. A gya­korlat nyelvére fordítva: 540 hektáron okozott kárt a bel­víz. A márciusban megkez­dett vetést április végén tud­ták csak folytatni. Ezért van olyan tavaszi árpájuk, ahol csak most sárgul a kalász, pedig a búza avatását ezelőtt 10 nappal befejezték. — Néha olyan érzésem tá­mad, hogy összekeveredtek az évszakok. Az árpa most érik, a kukorica nemrég bújt ki a földből, a szója még tel­jesen zöld, és lassan már őszt írunk. Igaz, a (150 hek­tár búzát már learattuk, s llem is rossz, 43 mázsás hek­táronkénti átlaggal. Volt olyan tábla, ahol 60 mázsa termett. És mit gondol, hol? — önmagának válaszolt — a devecseri fennsíkon a há­rom (!) aranykoronás földe­ken. A tények hasonlóan a ve­téstervekhez, teljesen felbo­rultak. A tavasz terveinél még csak érthető, hiszen a. talaj száradásának ideje szab­ta meg az odavethető kultú­rát. De hogy a Vitéz dűlő­ben, ezen a rossz, színt,iáLzó, vörös-fekete agyagos, kötött, savanyú (azért soroljuk, hogy „értékét” bizonyítsuk) földön ilyen hatalmas termés le­gyen, arról még senki nem álmodott. Húsz aranykoroná­val gyengébb talajok ezek a Hernád-parl tábláinál. Ke­resztesi András brigádvezető 17 éve dolgozik a devecseri tetőn: — Ilyen termésünk még soha nem volt. Szinte hihetetlen. Igaz, mindent megadtunk ennek a földnek. ami emberileg adható. Szán­tottuk, boronáltuk, mütrá- gyáztuk. Tudja, tavasszal hogy szórtuk ki a műtrágyát? Kézzel! A laposokba a gép nem bírt bemenni, erre ösz- szeszedtem egy brigádot, s úgy gumicsizmásán, kötény­ből szórták ki a műtrágyát, mint hajdanán a szánlóvetők a magot. A GO mázsás búza tarlóján a nemrég érkezett 240 lóerős Kába Steiger engedi a föld­re az altalajlazítót. Ez már az ősz jele. A jövő évek ter­mésnövelő módszere. — Először táblásítunk — magyarázta a főagronómus. Hét-nyolc kis földdarabból alakítunk egy 'nagyot, ahol ezek a nagy teljesítményű gé­pek gazdaságosan, uól dolgoz­hatnak. Már tavasszal kivág­tuk a fasorokat, hogy az al­talajlazítást el tudjuk végez­ni. Eöld alatti csatornákat szeretnénk kialakítani, mert először a domboldalra merő­legesen 00 centiméter mélyen áttörjük a vízzáró réteget, majd a domboldal esésével egyezően egy-két helyen el­végezzük ugyanezt, s így a víz nem a felszínen, hanem a kéreg alatt juthat a völgybe. Barnára hántolt tarlók, a szántások rögei, a most in­duló szervestrágya-szórók a ma augusztusában a holnap nyarának alapfeladatait hir­detik. A munkákat, a min­dennapokat, amelyek túlnő­nek a jelenen, mert nemcsak egyszerűen agrotechnikát je­lentenek, hanem nagyon aka­ratos és célzatos útját a jö­vőnek. Egyetlen fillér állami támogatás nélkül végzik a táblásítást, az út- és tábla­kialakítást. Máshol erre mil­liókat kérnek, s addig vár­nak, amíg a pénzt, a támo­gatást nekik ítélik. Encsen viszont vettek egy markoló­val és , tolólappal felszerelt gépet, kölcsön kértek egy al­talajlazítót, és elvégzik a me­liorációt saját erőből. A mi­értre választ lehet keresni a szövetkezet gyepgazdálkodá­sával is. — Érdekünk, hogy olcsón, többet termeljünk. Ezért nem várunk éveket az esetleges támogatásra, inkább nem te­lepítünk gyepet. Helyette ős­gyepeinket műtrágyázzuk, öntözzük (!), s a gyomok el­len kaszálással védekezünk. Ettől olcsóbb módszer nincs. Ezt „megfűszerezték” sok ötlettel; például az aprómag- cséplés törökével „vetik fe­lül” a legelőt, s ebben a sze­métben mindig marad annyi értékes pillangós vetőmag, hogy minőségileg javítja a gyepeket'. Nem áldoztak fel szántóterületet a takarmá­nyozás érdekében. így érték el, a bizonytalan szeszélyes év ellenére, hogy a növény- termesztés „hozza” a tervét, mert a devecseri dombokon már három évvel ezelőtt is a mát, lí)77. nyarát készítet­ték elő. Kármán István UJfajla - vezetőfülke Miskolcon a mindjobban gyarapodó forgalommal arányban növekszik a villa­mosvezetők nagy figyelmet kívánó felelőssége. Befolyá­solja munkájukat, növeli a vezetéssel járó idegmunkát, hogy nem lezárt, hanem nyi-' tolt fülkében dolgoznak. En­nek hátránya főleg a zsúfolt­ság esetében mutatkozik meg, amikor az utasok szinte lé­it*« beszorulnak a korláttal lezárt vezetőtérbe. Az MKV-nál a 139. számú villamoson — kísérleti jelleg­gel — zárt fülkét alakítottak ki. Ez az2al az előnnyel is jár. hogy a hátsó vezetőfül­kébe nem telepszerek be gyermekek, nem n.. úlkálhal- nak a berendezésekhez. Amennyiben a kísérlet meg­hozza a várt eredményt, ilyen vezetőfülkéket alakítanak ki a miskolci villamosokon. Az SZKP kongresszusa határozatot hozott, hogy a lenin- grádi atomerőmű kapacitását 4 millió kilowattra, azaz a je­lenlegi teljesítmény kétszeresére kell növelni. Az építők el­határozták: meggyorsítják a munkát és a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfordulójára átadják a terepet a szerelőknek. Elektromos gyertyafény Svédországban olyan elekt­romos lámpát készítettek, amelynek fénye a lobogó gyertyákat idézi. A lámpát ingával látták el, amely sza­bályos időközödben elektro­mos impulzusokat bocsát ki magából; ennek nyomán ke­letkezik a „lobogó” fény. A lámpái; történelmi épületek megvilágítására használják, illúziót kelt, ugyanakkor azonban jóval biztonságosabb a valódi gyertyáknál. r i iszÉpotlél és mtortó i • B orsod megye sem dicsekedhet azzal, hogy bőviben i van a munkaerőnek. Nagy gondot jelent ez, nem- | csak az ipari üzemekben, de a mezőgazdaságban , is. Mindenütt -keresik, kutatják azokat a forrásokat, 1 amelyek segítségével leküzdhetők az akadályok, elhá- j láthatók a gondok. E törekvéshez nagy segítséget jelen- i tett a július elsejétől adható felemelt műszakpótlék is. J Ez az ösztönző, a népgazdasági, a csoport- és az egyéni i érdekek összhangjára épülő rendelkezés máris ered- 1 menyekkel, figyelemre méltó kezdeményezésekkel pá- ! ro.su 11, mindenekelőtt a nagyüzemekben. A Lenin Ko- \ hászati Művek próbamegmunkáló üzemében például a i dolgozók kezdeményezésére határozták el, hogy a há- | romműszakos munkarendről áttérnek a folyamatos, te- ■ hát . a szabad szombatokon, a munkaszüneti napokon is történő termelésre. Ezzel nemcsak a termelés növelé- | seben, az itt legyártott termékek minőségének javuló- i sában értek el példamutató eredményeket — termé­szetesen a létszám bővítése nélkül —, hanem a kerese- i lek alakulása is kedvezőnek mondható. Számítások sze- [ rint egy-egy dolgozó keresete olyan mértékben nő egy , év alatt, mintha öt. évnek megfelelő bérfejlesztésben i részesült volna. E példa is tanúsítja; ahol nemcsak tudomásul vesz- i nek egy rendelkezést, hanem alkotó módon igyekeznek j a gyakorlatban is érvényesíteni, ott a siker sem* marad , el. Persze, az ilyen jeliegű, vagy más természetű, de ■ mindenképpen előremutató, a gazdasági építőmunkát | fejlesztő kezdeményezés megvalósítása különféle félté- i leiek megteremtésével, az ezzel együttjáró anyagi, szer- J vezési, anyagellátási, stb. feladatok végrehajtásával is ■ együttjár. S hogy érdemes új utakat, új lehetőségeket ' és forrásokat keresni, arra mind több példa a tanú me- J gyénkben is. i T F. * Export és Uj fennék a tloííiáíta Tervek a Sátoraljaújhelyi Dohánygyárban címmel nem­régiben írtunk róla, hogy a III. negyedévben megkezdik a filteres Simphonia készíté­sét. Az új termék bevezeté­sét az tette szükségessé, hogy az utóbbi években fokozato­san csökkent az úgynevezett „sima”, vagyis a filter nél­küli cigaretták iránti igény, ennek következtében nem tudták kihasználni teljes ka­pacitással a gépeket. Ezért határozták el, hogy részben a kiesett termelési érték pót­lására, másrészt a korszerűbb termék iránti nagyobb keres­let kielégítésére bevezetik a filteres Simphonia gyártását. A pár. hónappal ezelőtti el­képzelés azóta megvalósult. Július második felében meg­kezdték az új termék készí­téséhez szükséges gépek és a gyártás próbaüzemét. Augusz­tus elseje, óta pedig már két műszakban, folyamatosan ál­lítják elő a közkedvelt újhe­lyi Simphonia filteres válto­zatát, amiből idén a tervek szerint 150—200 millió dara­bol hoznak forgalomba. A termelés beindítása óta eltelt néhány nap alatt két­millió darabot készítettek, ezt Sátoraljaújhelyben és a környező vidéken már meg is vásárolhatják az üzletek­ben. a népgazdaság’ egyen­súlyi helyzetének további ja­vítása szempontjából döntő fontosságú, hogy a jövőben dinamikusabban növekedjék a tőkés kivitel. Ennek egyik gátja, hogy a fejlett tőkés or­szágok, különösen az Euró­pai Gazdasági Közösség or­szágai, továbbá Norvégia, Svédország még mindig nem vonták vissza a hazánkkal szemben alkalmazott diszkri­minatív mennyiségi korláto­zó törvényeket. Hivatalos szerveink minden lehetséges fórumon hangot adnak an­nak az alapvető elvnek, mi­szerint hazánk nyílt gazda­ságú ország, s partnereink­kel korlátozás nélkül, az azo­nos elvek és a kölcsönös elő­nyök alapján kívánunk ke­reskedni. Éppen ezért, a kül­kereskedelmi tárca vezetői, a külkereskedelmi vállala­tokkal egyetemben szüntele­nül kutatják a lehetőségeket a bennünket ért hátrányok csökkentésére, illetve teljes megszüntetésére... Amikor a tőkés export fo­kozásáról beszélünk, nem sza­bad megfeledkeznünk arról sem, milyen hátrányok szár­mazhatnak abból, ha a vál­lalatok nem ügyelnek szigo­rúan az áru minőségére. A dollárelszámolású kivitel nö­velésének egyik legfontosabb feltétele, hogy csak kiváló minőségű, korszerű árut vi­gyünk a határon túlra, hogv termékeink esztétikailag is megfeleljenek a vásárlók igé­nyeinek, s nem utolsósorban: minden exportőr határidőre teljesítse szállítási kötelezett­ségét. Ha a felsorollak kö­zül bármelyik tényező is hi­ányzik, komoly károk szár­mazhatnak belőle. Így példá­ul, árengedményt kell adni a megrendelőnek, eset leg még az yzlet is meghiúsulhat a rossz minőség miatt. Ezt pe­dig senki, egyetlen vállalat sem engedheti meg magának. A verseny nap mint nap élesedik a külföldi piacokon, a vevők igénye nőttön nő. A vásárlók a pénzükért kifo­gástalan árut akarnak kapni. Sajnos egyik-másik magyar vállalat időnként megfeled­kezik erről és olyan termé­ket is kienged a gyár kapu­ján, amely enyhén szólva nem felel meg a minőségi előírásoknak. Az utóbbi idő­ben több .fel zés érkezett a külkereskedelmi tárca veze­tőihez. hogy egyes exportőrök nem állnak feladatuk magas­latán. Az első fél évben me­gyénkben is volt. rá példa — a vegyiparban és a gépipar- ban egyaránt —, hogv hibás árut szállítottak külföldre. Ez megengedhetetlen, hiszen rontja a vállalat, sőt az egész magvar inar hitelét, deviza­kiesést jelent a népgazdaság­nak. olvkor még kártérítésre is kötelezik a szállítót. Országos tapasztalat —, s ez megyénkre is érvényes —, hogy a termelőüzemek több­sége az elmúlt fél év során jelentős eredményeket ért el a termelékenység, s a haté­konyság fokozásában, hnvült a gazdaságosakban előállít­ható, versenvkénes termékek köre. Ez mind helyénvaló, továbbra is ezen az úton kell járni. Ezek a törekvések azonban csak akkor hozhat­ják meg a várt eredményi, ha szüntelenül javul az áruk minősége, szélesedik a piac­kutató munka, ha a megter­melt javakat igyekeznek mi­nél jobb áron értékesíteni. Ezért minden olyan intézke­dést, amely az egyes vállala­tok és a népgazdaság nyere­ségérdekeltségében meglevő ellentmondások felszámolását célozza, messzemenően helye­selni lehet. Mint ahogyan ar­ra is megérett az idő, hogy a vállalatok a jövőben kap­janak nagyobb ösztönzést a gazdaságos export növelésére. A NEM RUBELELSZÁMO­LÁSÚ export erőteljes foko­zását segítik a tőkés export- árualapok bővítését szolgáló beruházások is, amelyekre a kormányzat 45 milliárd fo­rintos hitelalapot hozott Ilii­re. Borsodban is több válla­lat, üzem élt a lehetőséggel és kötelezettséget vállalt, hogy növeli kivitelét a tőkés piacokra. A közpooti intéz­kedés hatására már az év második feléhen számottevő exportnövekedésre lehet szá­mítani. iövöre pedig marsok száz millió forintot érő devi­zához jut a népgazdaság, ép­pen a komplex exportösztön­zési rendszer eredményekép­pen. A konvertibilis valutá­ért értékesíthető exportáru­alapokat növelő beruházások egvben megalapozzák a terv­időszak második felélien ese­dékes külkereskedelmi fel­adataink teljesítését. L. L. Postások féléve \ Pótolni telt a lemaradást A Miskolci Postaigazgató­ság az év első felében egé­szében jó gazdasági és mű­szaki eredményeket ért el, ám gazdálkodási mutatóikat rontotta —, s ennek a folya­matos elemzés és a körülte­kintőbb tervezés hiánya is oka —, hogy az igazgatóság beruházási munkálatai nem egészen a terveknek megfe­lelően folynak. A kazincbar­cikai központ szerelési mun­kálatait hátráltatta például az építkezéshez szükséges anyagellátás. Ugyanakkor be- "fejezödölt. 1-lcves megye há­lózatbővítése és ez a munka folyamatban van Miskolc- Tapolcán, valamint Sárospa­takon. Úiabb. postahivatalo­kat is építettek. Az első fél évben Mezőnagymihály, Eger­bakta, Vadna, Lak és Tömör kapott új postahivatalt. Az igazgatóság létszáma az elmúlt év hasonló időszaká­hoz viszonyítva nőtt, ám az idén a fluktuáció is nagyobb volt, mint tavaly. A kilépé­sek okait vizsgálva, az ille­tékesek a következő válaszo­kat kapták: „Alacsony a ke­reset, nem megfelelőek a munkakörülmények, kedve­zőtlen a munkabeosztás”. Ezek figyelembevételével kell gondoskodni a továbbiakban a létszámhiány pótlásáról, mert az igazgatóság csak igy tudja szolgáltatásait megfele­lően ellátni. Az eltelt időszakban a munkaerőhiány, valamint az év első hónapjainak rossz időjárási körülményei lema­radást okoztak a hálózat- fenntartási munkálatoknál is. Január 16-án és.március 30- án például az elemi kár kö­vetkeztében az igazgatóság területén 55 helyi és helykö­zi hálózatban keletkezett nagymérvű kár. A helyreál­lítást a beruházási hitel ter­hére végezték el, így a fenn­tartásra fordítható óra- és anyagfelhasználás nem a ter­vezettnek megfelelően ala­kult. A postaforgalomban a felvételi szolgálat mennyiségi mutatói általában a korábbi évek azonos időszakának eredményeihez hasonlóan ala­kultak. Nem így a kézbesítő­szolgálatnál, ahol az egyre nagvobb munkaerőgondok miatt a minőségi mutatók romlanak. A társadalmi tu­lajdon védelmével kapcsola­tos tevékenység is romlott. Mind a visszaélések száma, mind a visszaélések összege emelkedett az eltelt időszak­ban. A Miskolci Postaigazga­tóság ebben az évben tovább­ra is legfontosabb feladatai között tartja számon a táv­beszélő-szolgálat megbízható­ságának fokozását, minőségi színvonalának emelését. A túlterhelés csökkentése érde­kében az idén 43 darab, nagy forgalmú állomás ARF-köz- pontba való átkapcsolását tervezik. Folytatták az el­avult légvezetékek átépítését is. A Miskolci Postaigazgató­ság gondjai csak részben rajtuk kívülálló okokkal ma­gyarázhatók. Ahhoz, hogy má­sodik félévi gazdasági és mű- sz.a' i mutatóik jobban ala­kuljanak, minden területen, de különösen a fenntartási területeken dolgozóknak kell az eddiginél jobb munkát produkálniuk. — pusztafalvi —

Next

/
Oldalképek
Tartalom