Észak-Magyarország, 1977. augusztus (33. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

AZ MSZMP BORSOD-ACAÜJ.ZEMPLEN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIII. évfolyam, 180. szám Ára: 8(1 fillér Kedd, 1077. augusztus 3. Anvar Szadat egyiptomi elnök szerint egy jövendő genfi békekonferencia elölt meg kell .teremteni a palesz­tin—jordán államszövetség alapjait. Miután Izrael ellen­zi a Palesztinul Felszabadítási Szervezet részvételét a kon­ferencián. „lehet má:s lehető­ségeket találni” a palesztin képviseletre — mondotta Szá­dat, az amerikai ABC-háló- zalban vasárnap sugárzott nyilatkozatában. Az egyiptomi államfő kije­lentette: „bízom Carter el­nökben” és várja Cyrus Van­ce, amerikai külügyminisz­tert. Szadat egyiptomi elnök hétfőn az Alexandriába érke­zett Cyrus Vance amerikai külügyminiszterrel megbe­szélést tartott. Szadat az amerikai riporte­rek kérdéseire: hogyan bíz­hat a genfi konferenciában, amikor Izrael nem hajlandó kivonulni Cisszjordániából, nem táVgyal a palesztinokkal, azt mondotta, hogy „számítá­sai alapján” derülátó. Az egyiptomi államfő „jó kezdetnek” minősítette, hogy az Egyesült Államok 350 mil­lió dollár értékben katonai szállítógépeket ad el Kairó­nak. Mai számunkból Kertészet a Botirogzugban <3. oldal) A képernyő előtt (I. oldal) Sport (7. oldal) Jóváhagyták A KGST mezőgazdasági ál­landó bizottsága 46. ülését 1077, július 36—26. között tar­totta Moszkvában. A bizottság meghallgatta ..A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója és a KGST-tagállamok baráti együttműködése a mezőgaz­daság fejlődésében” című be­számolót. A bízoltság ülgsén megvi­tatlak a KGST-tagállamok és Jugoszlávia közötti kölcsönös szállításokra kijelölt gyü­mölcs- és bogyós növények iránti minőségi és növény­egészségügyi követelménye­ket, az országok együttmű­ködését a szabványosításban és a mezőgazdaság gépesíté­sében, Jóváhagyták az állat­tenyésztő komplexumok haté­kony védekezési rendszerét a veszélyes állatbetegségek be- hurcolása ellen, valamint a sertés- és baromfivész megelő­zésére irányuló intézkedést. Jóváhagyták „A mezőgazda­sági technika javító és kar­bantartó berendezéseinek sokoldalú gyártásszakos Húsá­ról és kooperációjáról”, szóló egyezménytervezetet is. Ügy tűnik, tovább folynak az elkeseredett harcok Dél- kelet-Etiópiáiban — írja a DPA nyugatnémet hírügy­nökség. Gardenben, Dire Dawa fon­tos vasúti csomópont közelé­ben az etiópiai csapatok sú­lyos harcodat vívtak a Szo­máliái egységekkel. Megfigyelőit szerint azoga- deni harci helyzet továbbra is áttekinthetetlen. Az etió- piaiak és a szomáliaiak egy­másnak ellentmondó jelenté­seket terjesztenek. A közönség díja és a jutalmazott közönség Sikeres seregszemle nyel ért véget a VII. mis­kolci kiállítás és vásár. Min­denekelőtt összesítették a szavazólapokat. A látogatók 85 százaléka a Miskolci Ker­tészeti Vállalatra adta vok- sát. Így a közönség diját Fejes László, a rendező bizott­ság elnöke, a megyei tanács elnökhelyettese adta át Csé- pányi József nek. a kertészeti vállalat igazgatójának. Izgal­mas pillanatok következtek; közjegyző jelenlétében sorso­lást tartottak, melynek alap­ján egy sor látogató kap ér­tékes tárgyjutalmakat. A záróünnepségre este 6 óraikor került sor. amelyen a kiállító vállalatok, szövet­kezetek, a magán kisipar kép­viselői mellett részt vett Molnár János, a HVDSZ me­gyei bizottságának titkára, Koltai Zoltán, a IvISZÖV el­nöke, Vámosi József, a Ma­osz.lályvezetője is. Fejes László összegezte a kiállítás eredményeit, tapasztalatai l. — Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy mindkét célkitűzésünkét sikerült tel­jesí tend — mondotta. — A kiállítók szántának jelentős növekedése, az a tény. hogy a megye csaknem valameny- nyi jelentős vállalata, szövet­kezete és magámkisipai-a kép­viseltette magát a vásáron, már eleve lehetőséget adott arra, hogy a megye iparának, fejlődését bemutassuk. Nóg- rad és Heves megyei kiállí­tói n!k :érmékéi is hozzásegí­tettek ahhoz —, ha kereszt­metszetében is, de — bemu­tassuk Ss aak-Magyaror s zá g iparának, fejlődésének jelen­legi színvonalát. Általános vélemény, hogy ilyen látvá­nyos. jól rendezett és szép kiállítás neg nem volt Mis­kolcon. Büszkék vagyunk ar­ra, hogy a kiállítás nagydiját olyan termékcsoport nyerte, amely nemcsak a hazai, ha­nem a külföldi piacon is nagy sikereket ért el. Gon­dolok itt a MEDICOR Művek orvosi diagnosztikai berende­zésére, amely már világsza­badulom. s amelyet itt a miskolci üzemben készítet­tek. — A kiullitus és vásár megfelelt a másik íö célkitű­zésének is — folytatta. — Nevezetesen annak, hogy tá­jékoztassa a lakosságot, va­lamint a kereskedelem szak­emberei! az egyes iparágak uj termékeiről. A vásár idő­tartama alatt az ipar és a kereskedelem egy sor olyan szerződést kötött, mintegy kétmilliárd forint értekben, amelyek végső soron a la­kosság jobb ellátását bizto­sítják. Az eddigi vásárokon a látogatók száma alig haladta meg a harmincezrei, jelenle­gi kiállításunkat 60 ezer fő tekintette meg. A miskolci kiállítás és vásár történeté­ben. első alkalommal került sor az ötvenezredik látogató megjutalmazására. A látoga­tok észrevételei, megjegyzé­sei ,ió lehetőséget biztosítot­tak kiállítóinknak arra, hogy közvetlenül tapasztalhatták; termékeik mennyire nyerték meg a látogatók tetszését. Ez is elősegíti a termékek kor­szerűsítését. Végűi köszönetét mondott a kiállitókiniaik, a rendező szervnek, a rendező bizottság tagjainak a színvonalas mun­káért. Este a miskolci Gyermek­város 18 lakója vette birtok­ba a Szerencsi Cukorgyár kirakatát. A gyerekek „zsák­mánya” összesen 14 kiló édes­ség volt. (csb) Megnyílt a Vi. tokaji írótábor Ma folytatódik a tanácskozás iz ÜSS is részt vett a líliia elleni agresszióban A Líbia ellen másfél héttel ezelőtt végrehajtott agresszió­ban az egyiptomi lel oldalán részt vett az Egyesült Álla­mok is — közölte hétfőn Tri- botiban Abdusszalam Dzsal- lud, a líbiai legfelsőbb népi kongresszus legfelsőbb titkár­ságának ta*>ia. A líbiai vezető politikus új­ságírók előtt kijelentette; bi­zonyítékok vannak arra, hogy az Egyesült Államok közve­tett és közvetlen módon is szerepet vállalt az egyiptomi támadásban. Dzsallud emlé­keztetett arra, hogy az ag­ressziót közvetlenül megelő­ző időszakban Líbia fölött négy amerikai, pilóta nélkü­li felderítő repülőgépet lőttek le. Mint mondotta a repülő­gépek roncsait bárki meg­tekintheti. Dzsallud közlése szerint a harcok kirobbanása után az Egyesült Államok úgy dön­tött. hogy fegyvereket szál­lít Egyiptomnak. „mivel Egyiptom ereje nem volt ele­gendő a. Libra elleni agresz- szióhoz”. A líbiai vezető arra is em­lékeztetett, hogy az egyipto­mi légierő lerombolta a líbiai Tobruk légibázisát, jóllehet Líbia egyetlen egyiptomi ka­tonai támaszpont ellen sem intézett támadást. „Nincs szándékunkban agressziót el­követni senki ellen, sem köz­vetve, sem közvetlenül nem lazítunk senki ellen, mert hi­tünk szerint a forradalom be­lülről fog jönni” — hangoz­tatta Dzsallud. A tervezett egyiptomi—lí­biai politikai és katonai 1a- lákozásról szójíva a líbiai ve­zető megállapította, hogy a politikai eszmecsere tervét Szadat egyiptomi elnök elve­tette, az egyiptomi hadifog­lyok kicserélésével kacsul at­ban pedig idézte Moamer Kadhafi líbiai államfő kije­lentését. miszerint Líbia kész visszaengedni hazájukba az egyiptomi foglyokat, az ilyen­kor szokásos összes formali­tások mellőzésével. Szocialista kultúra, szocia­lista ember címmel megkez­dődött a Vá. tokaji írótábor. A tegnapi vitaindító előadást Vitányi Iván, a Népművelési Intézett igazgatója tartotta. A Hegyalja, mint mindig, most is jó házigazdának bi­zonyult. Az írótábor résztve­vői közül sokan már ismerős­ként érkeztek a híres ven­déglátó községbe. A tábor fő­hadiszállása ezúttal Szerencs, az ódon hangulatú Huszárvár Szálloda. A megnyitót vasárnap tar­tottak a hagyományoknak megfelelően Tiszaladanyban. Borsod párt- és társadalmi szerveit Kövér Árpád, a me­gyei pártbizottság osztályve­zető-helyettese, Éles Gábor, a Szerencsi járási Pártbizott­ság titkára és Bujdos Janos, a megyei tanács elnökhelyet­tese képviselte. A megjelen­teket köszöntő Bcnyei Mik­lós tiszaladányi tanácselnök meleg szavakkal üdvözölte a résztvevőket, majd Hegyi Imre, a Hazafias Népfront megyei titkára nyitotta meg a VI. tokaji író tábor egyhetes eseménysorozatát. Vitányi Iván űtidéző emlékezésében a hajdani tiszaladányi író— olvasó találkozók jelentőségét méltatta. Ezt követően a ven­dégeli és vendéglátók tiszte­legtek Darvas József emlék­táblájánál. A koszorút Gu­lyás Mihály, Papp Lajos és Molnár Zoltán helyezte el. A héttői program kereté­ben az írók részt vettek To­kaj nagyközség fejlesztési bi­zottságának kibővített ülésén. Leskó István tanácselnök be­számolt azokról a törekvések­ről amelyek a megrékedt fej­lődésből való kimozdulást si­ettették. illetn e siettetik. (Ok­kal mondta Gergely Mihály író, hogy Tokaj nem kincs, de kincsesbánya lehet, ha Tokajt mindenki szívügyének tekinti, ha Tokaj nemcsak egy községnek számít a há­romezer magyar település kö­zött. ha megértjük, hogy To­kaj csak egyetlen van a vi­lágon.) A tanácselnök elmon­dotta, hogy ebben az ötéves tervben négyszer-ötször a (ív­nyit. 180—200 millió forintot költenek Tokaj fejlesztésére, mint az előző tervidőszakban. Felépítenek egy motelt, egy reprezentatív aszúborozói, befejezik a Tisza-part sé­tánnyá építését, s ulat épí­tenek a tévétoronyhoz. Per­sze sok még a nyitott kér­dés, a pénz híján megoldat­lan feladat. Tokajt évente mintegy százötvenezer turista keresi tel. Jönnének, jöhetné­nek többen is. A fejlesztési terv. amelyet a Tudományos Akadémia munkatársai ké­szítettek. nem kevesebbét tű­zött ki célul, mint ázt, hogy az. ezredfordulóig a nagyköz­ség arculata populáris és inf­rastrukturális ellátottsága (melyben benne foglaltatik az idegenforgalmi fogadóképes­ség is) méltó legyen a világ­hírű borhoz. Az írotábor résztvevői ma délelőtt a program szerint Szerencsen. a nagyközség művelődési központjában folytatják ..A szocialista kul­túra szocialista ember” té­mával kapcsolatos tanácsko­zásokat. Felkért előadók, hoz­zászólói:. Ger~ely Mihály író és dr. Tóth Árpád tudomá­nyos főmunkatárs. A vitát Papp Lajos, a Napjaink fő- szerkesztője vezeti. Délután az. Író tó bor résztvevői megis­merkednek a nagyközséggel, r ak életével, este pedig ta­lálkoznak a település vezetői­vel. A nemz.e(közi Tisza-lúra mezőnye. (Tudósítás a 8. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom