Észak-Magyarország, 1977. április (33. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESULJETEKI | Igaz, még csak ma írjuk április elsejét, az elmúlt na­pok időjárása azonban már hamisítatlanul áprilisi szé- szélyességűre fordult. A KPM Miskolci Közúti Igazgatósá­gán készenlétet tartottak, de eddig még nem kellett az utakra vezényelni a gépeket: a szél hozta hó nem aka­dályozta a forgalmat. Így hát nem adott új munkát a közutak munkásainak az időjárás, hátráltatja azonban a tél okozta károk, az árvíz következtében megrongáló­dott utak, útszakaszok kija­vítását, helyreállítását. Mint már korábban is jeleztük, a felmérések alapján a megye közúthálózatából mintegy 750 kilométer bosszúságban kátyúzást, további 365 kilo­méteren pedig nagy felületű hengerlést és aszfaltszőnyeg- készítést. burkolatmegerősi- tést kell elvégezni. A helyre- állítás várható költsége 380 millió forintra lehető. A munkálatok, amíg „tar­totta magát” az idő. jó ütem­ben haladtak. Az igazgató­sás 50° dolgozója folyama­tos vallással, szombat-va­sárnapi műszakban is, dol­gozott. A helyreállításban részt vesz a Miskolc^ és az Egri Közúti Építő Vállalat is. Március végéig 25 kilo­méter hosszá útszakasz megerősítését végezték el, nagy felületen, hengerléssel. Elkészült a martonyi és a boldogkőváraljai bekötő út, az cdelény—lak—homrogdi út nyolc kilométer hosszon, az encs—szegilongl út há­romkilométeres szakasza, to­vábbá a miskolc—dédesta- polcsánvi út málvinkai sza­kasza. Nyolc útszakaszon je­lenleg is folyik a .munka. A nagy felületen, aszfalt­szőnyeggel történő burkolat- helyreállítással eddig 20 ki­lométer hosszon végezlek. Elkészült a miskolc—kistoka- ji út a Martintelep—Szirma közötti szakaszon, az ózd— szilvásvárad! út a csernelyi átkelési szakaszon, a Sátor­aljaújhely—Zemplénagárd közötti út a * 9 és a 21 kilométerek közötti szaka­szon, és helyreállították a Sajókaza—Szuhakálló kö- zölti út három és fél kilo­méteres szakaszát is. Mélykcmeneck — Ozdon a durvahengerműben KHMaeeaiBeBm®BBiBroi5tssmaii$»6*eü25seBKMfe Fotó: Mizcrák István A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIII. évfolyam, 77. szám Ara: 80 ===== filler Péntek, 1977. április 1. Az olasz kormány és a szakszervezetek egyezsége Fröccsöntő gépen sokféle gyermekjáték készül műanyagbólj: a borsodsziráki Bartók Béla Tsz müanyagüzemében Mai szárakból Nincs mit ioondaniok? (3. oldal) Rovatunk postájából (5. oldal) Rádió- és lv-müsor (7. oldal) 3« BaEnaarasBUMBEsanaaBn iz én ink tefiesítésÉért Konyhád várossá avatása Bár léli tájképpel, de megszépítve, és ifjúságának zenekarával fogadta vendé­geit a Tolna megyei Völgy­ség szívében elterülő Bony- hád, csütörtökön, várossá avatása napján. Á helyi Ott­hon filmszínházban rende­zett ünnepi tanácsülés dísz­elnökségében helyet foglalt Cselerki Lajos, a Magyar Népköztársaság ülnöki Ta­nácsának titkára, dr. Papp Lajos államtitkár, a Minisz­tertanács Tanácsi Hivatalá­nak elnöke is. A Himnusz elhangzása után dr. Hegedűs János, a már szerdán megalakult új városi tanács elnöke nyitotta meg az ünnepséget, majd Cselerki Lajos mondott be­szédet, s adta át a városala- | pító díszoklevelet dr. Hege­dűs Jánosnak, a városi ta­nács elnökének. Ezután •— a megyei tanács és a megyei pártbizottság nevében — K. Papp József, a Tolna me­gyei Pártbizottság első tit­kára köszöntötte az új vá­ros lakóit. Daradics Ferenc, a Bonyhádi járási. Pártbi­zottság első titkára a járás és az országgyűlési képvise­lők megyei csoportja, dr. Nedók Pál, a Szekszárdi vá­rosi Tanács elnöke pedig a megyeszékhely képviseleté­ben üdvözölte Tolna megye harmadik városát. A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom évforduló­ja tiszteletére kibpntakozott versenymozgalomhoz már eddig is számos üzem csat­lakozott megyénkből. Fel­ajánlásaikban általában az éves tervek határidő előtti teljesítését, terven felüli eredmények elérését tűzték célul. Bár rövid idő telt el a vállalások megtétele óla, több vállalatnál és munka­helyen máris elmondhatják: minden előkészületet, intéz­kedést megtettek azok telje­sítésére. Néhány üzem pedig már konkrét eredményekkel is dicsekedhet: Ezekről, va­lamint a kollektívák, szocia­lista brigádok további ter­veiről. a versenyben való részvételükről érdeklődtünk. * Az Üvegipari Müvek Mis­kolci Gyárának kollektívája az elsők között jelentette be a versenyben való .részvéte­lét. Vállalták, hogy a múlt évhez képest mintegy 10 millió forinttal több terme­lési értéket állítanak elő. Ezzel 174 millió forintra mó­dosult a gyár idei termelési terve. A gyár kollektívája felajánlotta továbbá, hogy a hazai vevők növekvő igényé­nek kielégítése mellett mint­egy 100 százalékkal növeli a tőkés exportot. Erre az esz­tendőre több mint 700 ezer dollár árbevételt terveznek. A gyár első negyedéves eredményei biztatóak: csak­nem 4 millió forinttal tel­jesítették túl eredeti tervü­ket, s így 40 millió érték­ben gyártottak termékeket. Termékeikből mintegy 112 ezer dollár értékű mennyi­ség exportra kerüli. Mindez részben már a vállalás tel­jesítését is jelenti. * A Miskolci Vasipari Szö­vetkezet dolgozol, szocialista brigádjai az éves terv no­vember 7-ig való időarányos teljesítését vállalták. Ez nagy feladatokat ró a kollektívá­ra, mert a terv jelentékeny részét korábban mindig az év utolsó heteiben sikerült teljesíteniük: november má­sodik felében és december­ben fejezték be a fontosabb vasszerkezetek gyártását. A felhíváshoz való csatlakozás eredményezte, hogy különbö­ző intézkedésekkel már most előkészítik a terv' időarányos teljesítését. A szövetkezet vállalta to­vábbá, hogy az első fél év­ben 1600, a másodikban pe­dig 1500 munkaórát dolgoz­nak társadalmi jelleggel, s az ebből származó pénzt (Folytatás a 2. oldalon) Folnalosan javítják az «lakai Megszületett a megállapo­dás a kormány és a szak­szervezetek között a terme­lési költségek csökkentése kérdésében, amely befolyá­solta a nemzetközi valuta­alaptól felveendő 530 millió dolláros kölcsön sorsát is. G.iulio Andreotti kormányfő és a hármas csúcsszövetség vezetői között két napig (he­lyesebben két éjszakán ke­resztül) folytatott tárgyalá­sok után a kormány vissza­vonta a termelési költségek csökkentését célzó rendelet két vitatott pontját. A kor­mány egyben kötelezettséget vállalt, hogy a termelési költségek, a bci-befagyasztás kérdését egy évig nem tűzi napirendre. Cserébe a szak- szervezetek hozzájárultak ah­hoz, hogy módosítsák a moz­góbérek kiszámítása alapját képező mechanizmust. A megállapodás több, mint öt hónapja húzódó konfliktus végére tett pontot. A tárgyalásokkal egyidő- ben Stammati kincstárügyi -miniszter Washingtonban tár­gyait a nemzetközi valuta­alap vezetőivel, hogy elfo­gadtassa velük a kormány es a szakszervezetek megálla­podását. Leonyid Brczsnycv, az SZKP KB főtitkára a Kremlben fo­gadta Cyrus Vance amerikai külügyminisztert. Március 28—30-án tárgya­lásokra került sor Leonyid Brezsnycv, az SZKP Köz­ponti Bizottságának főtitká­ra és Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió külügyminisztere, valamint a hivatalos látogatáson Moszk­vában tartózkodó Cyrus Vance amerikai külügymi­niszter között. A tárgyalások során elvi síkon megvitatták a szovjet —amerikai kapcsolatok kér­déseit, valamint néhány, a Szovjetunió és az Egyesült Államok kölcsönös érdeklő­désére számot tartó nemzet­közi problémát. A megbeszéléseken köz­ponti helyet foglalt el a ha­dászati támadó fegyverzetek korlátozásával kapcsolatos új megállapodás előkészítésének befejezését érintő kérdések vizsgálata. Ennek folyamán a felek megállapodtak, hogy folytatják e kérdések meg­vitatását. A fegyverkezés korlátozá­sával és a leszereléssel kap­csolatos más kérdésekről is véleménycserére került sor. Megegyezés született arról, hogy e kérdések megvitatá­sát kétoldalú találkozókon, ezen belül szakértői tanács­kozásokon folytatják. A nemzetközi problémák megvitatása során érintették az európai biztonsági érte­kezlet résztvevőinek küszö­bönálló belgrádi találkozójá­val, valamint a ciprusi és a dél-afrikai helyzettel kapcso­latos kérdéseket. A felek megerősítették az 1971. szeptember 3-i négy­oldalú megállapodás nagy jelentőségét. Különös figyel­met fordítottak a közel-ke­leti helyzetre. A felek egyetértettek ab­ban, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok, mint a genfi közel-keleti békekon­ferencia társelnökei, közötti együttműködés rendkívül fontos a körzet igazságos és tarlós békéjének megterem­tése szempontjából. Megál­lapodlak abban, hogy ez év májusának első felében Géniben találkozóra kerül sor a Szovjetunió és az Egye­sült Államok külügyminisz­tere között a közel-keleti problémával, s ezen belül a genfi konferencia munkájá­nak felújításával kapcsolatos kérdések beható tanulmányo­zása érdekében. Egyidejűleg folytatják bizonyos, a moszk­vai tárgyalásokon már érin­tett kérdések megvitatását. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok kétoldalú kap­csolatai gyakorlati kérdései­nek megvitatása során a tár­gyaló felek Számos konkrét megállapodást értek el. Vance csütörtök délelőtt elutazott Moszkvából. A szovjet-amerikai tárgyalások eredményéről

Next

/
Oldalképek
Tartalom