Észak-Magyarország, 1977. március (33. évfolyam, 50-75. szám)

1977-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESOLJETEKI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOK MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIII. évfolyam, 50. szám Ara: 80 fillér Kedd, 1077. március 1. Púja Frigyes külügymi­niszter vasárnap délután két­napos hivatalos látogatásra Londonba érkezett. A Heath­row repülőtéren Sir John Wraight, az angol külügy­miniszter személyes képvi­selője fogadta Púja Frigyest és kíséretét. Jelen volt Lö- rincz N. János, a Magyar .Népköztársaság londoni nagykövete is. Púja Frigyes külügymi­niszter hétfőn délelőtt meg­kezdte tárgyalásait dr. Da­vid Owen angol külügymi­niszterrel, a Foreign Office- ban. Dr. David Owen, aki a múlt, hétfőn vette át az an­gol diplomácia vezetését Anthony Crosland elhunyta után, a hét végén Párizs­ban vendégeskedett; és ki­nevezése ót i ez a második magas szintű megbeszélése. A vezető angol lapok kö­zül a Times és a Daily Te­legraph jelentette a magvar külügyminiszter érkezését. Púja Frigyes külügymi­niszter hétfőn délelőtt két­órás megbeszélést folytatott a Foreign Office-ban dr. David Owen brit külügymi­niszterrel. Az eszmecsere középpontjában az enyhü­lés, a leszerelés, a kelet— nyugati kapcsolatok kérdé­sei álltak. Különös hang­súlyt kapott a helsinki biz­tonsági konferencia eddigi eredményeinek felmérésére hivatott belgrádi értekezlet előkészítésének témaköre. A találkozón részt vett a brit külügyminisztérium több ve­zető munkatársa is. A megbeszélés tárgyszerű, nyílt légkörben folyt le. A két külügyminiszter számos megvitatott kérdésben egy­máshoz közelálló véleményt •fejtett ki. Délben a brit kormány ebédet adott Púja Frigyes tiszteletére. A magyar kül­ügyminiszter házigazdája itt lord Goronwy-Roberts kül­ügyi államminiszter volt. Délután Púja Frigyes ellá­togatott az alsóházba és ta­lálkozott John Daviesszel, az ellenzék külügyi szóvivőjé­vel. A hétfői program opera­látogatással zárult. Dr. Da­vid Owen és felesége a vi­lághírű Covent Garden ope- raház Olhello-előadásán lát­ta vendégül Púja Frigyest. Amerikai hadihajók Kelet-Afrika partjainál Az ugandai rádió vasár­nap közölte, hogy tekintettel a kelet-afrikai part mentén tartózkodó amerikai haditen­gerészeti egységekre, mozgó­sították az ugandai hadsere­get. A rádió egy meg nem nevezett magas rangú katonai szóvivőre hivatkozva leszö­gezte: az amerikai romboló jelenlétét Kelet-Afrika part­jainál komolyan kell venni. A nyilatkozat a továbbiak­ban kijelenti: „invázió eseté­ben az ugandai hadsereg a támadókat meg fogja semmi, siteni, még mielőtt azok el­érik Ugandát. Uganda nem fog csatatérré válni”. A nyilatkozat meglepetést okozott, mert teljesen ellen- téses Amin ugandai elnök hét végi, Amerikával szemben barátságos nyilatkozataival. Mint emlékezetes az ugandai államfő pénteken felkérte ugyan az országban élő mint­egy 200 amerikai állampol­gárt, hogy ne hagyja el Ugan­dát, de ezt az óhaját azzal indokolta: hétfőn Kampalá- ban találkozni kíván az ame­rikaiakkal. Bár Amin a talál, kozó célját megjelölve kifej­tette: köszönetét kíván mon­dani az amerikaiknak, mind­azért, amit Uganda érdeké­ben tettek, Washington el­rendelte áz Indiai-óceánon cirkáló haditengerészeti egy­ség közelebbhúzódását a ke­let-afrikai partokhoz. (Az amerikai hadihajók jelenleg a kenyai Mombasa kikötő közelében tartózkodnak.) Ilyen előzmények után ag­godalmat keltett Amin vasár­napi bejelentése, amely sze­rint a találkozót hétfőről szerdára halasztotta és szín­helyét Kompaktból az izraeli invázió véres incidense óta hírhedt enlebbei repülőtérre helyezte át. Döntését azzal indokolta, hogy az amerikai­ak az ország területén elszór­va élnek és egyesek számára időt vesz igénybe a találko­zó színhelyének megközelíté­se. Cyrus Vance amerikai kül­ügyminiszter vasárnap egy televíziónyilatkozatban fel­hívta a figyelmet arra, hogy Amin és az amerikdi kolónia találkozójának elhalasztásá­ból nem szabad téves követ­keztetéseket levonni és nincs ok aggodalomra. A Tisza kivételével minden folyó apad Szombaton és vasárnap az Országos Vízügyi Hivatal, valamint az Észak-magyaror­szági Vízügyi Igazgatóság szakemberei repülőgépről szemlélték meg az ár- és'bel- vízzel elöntött területeket. Végigrepülve a megáradt fo­lyók és a belvízzel elöntött területek egy része fölött, tanulmányozhatták a magas, ból is a helyzetet, amely nagymértékben elősegítette az ésszerű és szükséges dön­téseket. A repülőgépes ellenőrző­szemle, de a földi figyelő szolgálat adatai alapján is megállapítható, hogy a Tisza kivételével az Ésvak-Magyar- országi Vízügyi Igazgatóság területéhez tartozó folyók apadnak. A tegnap déli ada­tok szerint a Tisza Tiszaka- í'údnál és Tokaj térségében tetőzött, lejjebb azo'nban to­vább áradt. Ezért Zemplén-' agárd és Kenézlő között első­fokú. Keriézlő és Lenin város között, másodfokú. Leninvá- ros és Üjlőrincfalva közölt harmadfokú árvízvédelmi ké­szültség van érvényben. A Bodrog a péntekről szombat­ra virradó éjszaka történt te­tőzése óta tegnap délig csak 22 cm-t apadt, ezért, a folyó teljes szakaszán továbbra is harmadfokú árvízvédelmi készültséget tartanak. A vi­szonylag magas vízállás és a hosszantartó árhullám már kisebb csurgásokat és szivár­gásokat okozott a folyó töl­tésének mentett oldalán, és a szél következtében a hullám­verés is gondot okoz. Ezek ellen fóliatakaróval, illetve futó-rőzsesorral védekeznek. Viszonylag gyorsan apad a Sajó,, ennek következtében tegnap délután már mérsé­kelni lehetett az árvízvédelmi készültségi fokozatot a folyó teljes hosszában első fokra. Apad a I-Iernád is. ahol teg­nap megszüntették az árvíz­védelmi készülséget. A Tisza, ilielve a Sajó magas vízálló, sa vissznduzzaszlja Taktál, ahol még mindig magas a víz szintje, éppen ezért a fo­lyó teljes szakaszán még má­sodfokú árvízvédelmi ké­szültség van érvényben. A nagy erőfeszítések elle­nére is csak kis mértékben csökkeni — elsősorban a Dél- borsodi és a Taktaközi terü­leteken — a belvízzel elön­tött terület nagysága. A leg­súlyosabb helyzet továbbra is a Bodrogközben van. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság újabb szivattyúk telepítésével és üzembeállítá­sával igyekszik minél gyor­sabban levezetni a belvizet az értékes mezőgazdasági terü­letekről, elsősorban a vetés­ről és a szántásokról. Jelen­leg 38 szivattyútelepük és állásuk dolgozik folyamato­san, s naponta közel 3,5 mil­lió köbméter belvizet továb­bítanak a folyókba. Az ár- és belvíz elleni munkálatokban jelenleg az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak közel kétezer dolgozója- háromszáz külön­féle közúti és vízi jármüve, munkagépe vesz részt. Mai SZÓBIBPktléi S¥ vállalás orténefe (3. oldal) Elüt (4. oldal) Sok íó enilier ni 1 Szabó László a lyukói Pl-cs fronton Fotó: Laczó József (5. oldal) (f>„ 7. oldal) I k Csatlakoztak a csepeli felhíváshoz r wm ee BÁÉV: lakásátadások december 21-ig Termelési tanácskozáson, munkásgyűléseken, bizalmi értekezleteken születnek újabb és újabb vállalások, gyárak, üzemek kisebb, na­gyobb munkáskollektívái je­lentik be vállalásaikat, csat­lakozva a csepeli munkások felhívásához. Az Építők szakszervezete megyei bizottsága az elmúlt napokban összegyűjtötte, mit vállaltak az építő, illetve építőanyagipari vállalatok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulója tisz­teletére indított munkaver­senyben. A Borsod megyei Állami Építőipari Vállalatnál azt tervezik, hogy öt százalékkal csökkentik az egy lakásra ju­tó munkaóra ráfordításokat. Ez az építőktől, szerelőktől, szakipari munkásoktól az ed­diginél feszesebb munkatere, pót, precízebb, pontosabb munkát igényel. Annál is inkább, mert az egy lakásra jutó anyag és energia fel- használást másfél százalék­kal csökkentik majd a vál­lalásuk szerint. Ez a taka­rékosság azonban természete­sen nem mehet és nem is megy a minőség rovására. Az előző évben az átadott laká­sok 27 százalékánál nem volt szükség hiánypótló munkára. A BÁÉV dolgozói vállalták, hogy ezt a százalékot tovább emelik, 27-ről, 35-re. Ami ugyancsak figyelmet érdemel a vállalások között és alán a leendő lakástulajdonosokat a legjobban érdekli: az 1977. évre tervezett új otthonokat a BÁÉV december 21-re mind átadja. Ezek a vállalások az épí­tőktől példás igyekezetek fe­gyelmezett, feszített, odaadó munkát igényelnek. A Borsod megyei Tanácsi Építőipari Vállalat dolgozói vállalták, hogy 28,2 százalék­kal növelik a termelést, az árbevételt 9.2 százalékkal. Mindezt persze nem létszám­emelésre alapozzák, hanem a munka hatékonyságának nö­velésével szeretnék elérni. A munkaidő gazdaságosabb kihasználását jelölték meg az egyik legfontosabb tényező­nek vállalásukban az Észak- magyarországi Tégla és Cse­répipari Vállalat dolgozói. Jóllehet ez így önmagában eléggé általánosnak tűnik, azonban, ha nap, mint nap érvényt szereznek ennek a törekvésnek, akkor az már az év első felében konkrét ered­ményeket, termelési sikere­ket hozhat. Különösen, ha pá­rosul a minőség javítására telt teljesítésével is. Az Észak-magyarországi Kőbánya, Vállalatnál a közel­múltban megtartott bizalmi tanácskozáson megvitatták a gazdasági, egészségügyi, szo­ciális és kulturális tervet. Nehéz volt az év kezdete a kőbányákban a hó miatt, így a tervezettnél kevesebb kö­vet termeltek. A január else­jétől már igazi nagyvállalat­ként működő Észak-magyar­országi Kőbánya Vállalat dol­gozói vállalták, hogy a lema­radást mielőbb behozzák, és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóját az eddigi eredményekhez méltó sikerekkel ünnepük meg. A Hollóházi Porcelángyár korszerűsíti gyártmányszer­kezeiét, a munkahelyeken az ésszerű takarékosságra törek. szenek. A gyárbővítés beru­házását is segítik, hogy az a terv' szerint határidőre való­suljon meg. Ezen felül vál­lalta a porcelángyár kollektí­vája, hogy növelik az első osztályú áruk arányát és ez­zel is öregbíteni szeretnék a gyár hírnevét. Az Építők Szakszervezeté­nek tájékoztatása szerint ha­sonló vállalások születtek a sajószentpéleri Üveggyárban és az Üvegipari Müvek mis­kolci gyárában is. N. J. Megtörtént a párhuzamos kapcsolás Az utóbbi egy hét alatt óriási munkát végeztek a Ti­szai Erőmű első gépegységé­nek üzembe helyezését végző szakemberek. Nem kisebb dologról volt szó, mint elérni azt a készültségi fokot, ami­kor mindén feltétel biztosí­tott, á párhuzamos kapcsolás létrejöttéhez. Egy üzembe helyezés mindig nagy izga­lommal jár. Még akkor is, ha az előkészületekből ítélve úgy tűnik, minden a legna­gyobb rendben megy. Mert közbe jöhetnek nem várt akadályok, melyek könnyen keresztül húzhatják a szak­emberek szá m i tásá t. Tegnap a déli órákban so­kan felfigyeltek a 250 méter magas óriáskéményből ki­áramló füstre, a kívülállók azt gondolhattak, ez már egyet jelent a termeléssel Nem sokat tévedtek, hiszen ekkor már javában folytak az előkészületek, hogy a ka­zán által termelt gőzt —. amelyet eddig a szabadba engedtek — mielőbb a turbi­na meghajtására használhas­sák. Mégégyszer ellenőriztél! az irányítástechnikai beren­dezéseket. A késő délutáni órákban Raft Mátyás, az Erő­mű .Beruházási Vállalat ki- rendeltség vezetője örömmel újságolta, hogy megtörtént a párhuzamos kapcsolás: 17 óra 19 perckor a turbina ál­tal létrehozott mechanikai teljesítményt a generátor se­gítségével villamos energiává alakították át. Ez azt jelen­tette. hogy a kivitelező válla­latok fizikai és műszaki dol­gozóinál! és az Erőmű Beru­házási Vállalat szakemberei­nek fáradozását siker koro­názta. Leninváros épülő új erőművében az első gépegy­ség elkészült és 1977. 'februaí- 28-án 20 megawatt teljesít­ménnyel megkezdte a villa« mosenergin- termelést. ivf;» *.;■ ■■ • ti ü * * '' *‘‘**>*.V

Next

/
Oldalképek
Tartalom