Észak-Magyarország, 1976. november (32. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-03 / 260. szám

Folytatódik a Századunk A Magyar Televízió egyik leghosszabb sorozata, egyben legértékesebb történelmi is­meretterjesztő műsora a Bo­kor Péter írta és rendezte, sajátos eszközökkel operáló dokumentumfilm, a Száza­dunk. Mint évek során meg­ismerhettük, s a többszöri is­métlésben is meggyőződheti tünk róla, e sorozat úgy tár­ja fel a néző előtt a XX. szá­zad magyar történelmét, hogy nemcsak dokumentumokat mutat be f és azok megcáfol- hatatlanságával mutat rá az igazságra, hanem kamera elé szólítja a kor élő tanúit, sok esetben erősen kompromit­tált egykori' politikusokat, a különböző cselekmények ré­szeseit is. Természetesen ott vannak a kamerák előtt a munkásmozgalom, a haladó mozgalmak részesei is. Amit pedig ily .módon nem lehet érzékeltetni, a dokumentu­mokra épülő, mindenkor tör­ténelmi hitelességű, rekonst­ruált játékokkal, színészek közreműködésével jelenítik meg. Nem régen ért véget az ed­digi 20 folytatás újabb is­métlése, s a közeli jövőben folytatódik a sorozat. Az újabb öt folytatás 1944. már­cius 19-e, hazánk ncihcl meg­szállásának előzményeit is­merteti. A XXI. rész A meg­hívás címmel azt a mozza­natot eleveníti 1 fel, amikor Horthyt az operaházi dísz­élőadásról hívja ki március’ 15-én a német követ és közli Hitler — azonnali „behívás­nak” is felfogható — meghí­vását. Ennek az előzményei­re világít rá a folytatás, visz- szavetítve az eseményeket Bárdossy miniszterelnökségé­ig, a Szovjetunió elleni há­ború kezdetéig. A következő rész Diplomaták címmel a Kállav Miklós-féle „hintapo­litikát”, a 2. magyar hadse­reg doni pusztulását mutatja be, a XXIII. rész A törvény nevében címmel a népfront­mozgalom kezdeteit, a XXIV. pedig — Mézesmadzag és korbács a címe — a Musso­lini bukása utáni helyzetet érzékelteti, míg az eddigi utolsó, XXV. részben A Mar- ga reta-terv Magya rország megszállásának közvetlen előzményeit mutatja be. A dokumentumfilm továb­bi folytatásaiban is kiváló történész és h ad történész szakértők működnek közre, az előadó továbbra is Benlcö Gyula, a rekonstruált jelene­tekben a magyar színházmű­vészet jelesei formálják az egves figurákat. (Horthy! például a • nemrégen elhunyt Somogy vári Rudolf, Jagow nagykövetet Gera Zoltán, Pell amerikai követet Sallós Gabor, Keresztes-Fischer Fe­rencet Téry Árpád, Bethlen Istvánt Suka Sándor, Kánya Kálmánt Egri István, Kállay Miklóst Tardy Géza. Bajcsy- Zsilinszky Endrét Polgár Gé­za. Hitlert Déoi István, Kei­tel marsall!: Simon György játssza, ’ hogy csak néhányat említsünk.) Néprajzi gyűjtés és táj konferencia A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat Borsod me­gyei Szervezete és a Herman Ottó Múzeum néprajzi gyűj­tést és táj konferenciát ren­dez november 4-én, csütör­tökön. Heggel Miskolcról autóbusszal utaznak Komlós- kara a néprajzi gyűjtésre. Ebben a munkában a hivatá­sos néprajzkutatók mellett amatőr gyűjtők is részt vesz­nek, s ezzel ez az akció bi­zonyosra jta tapasztalatátadást is szolgál. A tájkonferenciát délután tartják a szerencsi művelődési központban. En­nek keretében két nagyobb előadás hangzik el: dr. Gun- da Béla tanszékvezető egye­temi tanár Etnikai határok a Zempléi i hegységben, dr.Pa- ládi Kovács Attila, az MTA néprajzi kutatócsoportjának osztályvezetője pedig Nemze­tiségi telepes falvak Zemp­lénben címmel tart előadást. Elhangzik további két elő­adás is: A Zempléni hegység nemzetiségi falvainak anya­nyelvi kultúrája címmel Ko­vács László, a TIT megyei szervezetének szaktitkára, Néprajzi kutatási tervek és feladatok Borsodban címmel pedig dr. Bodó Sándor nép­rajzkutató, a Herman Ottó Muzeum igazgatóhelyettese előadása hallható. » A MERKÚR biztos v KÉNYELMESEN GYORSAN JÓ ÁRON ADHATJA EL HASZNÁLT KOCSIJÁT A MERKUR-NAL Nem kell naphosszat a piacon állnia, vagy apró­hirdetéseket feladnia. A MERKUR várja az Ön használt kocsiját. Tapasztalt szakemberek vizs­gálják át autóját, és reális árat állapítanak meg. A vételárat azonnal kézhez kapja. Amennyiben Ön kívánja megszabni a kocsija árát, a MERKUR bizományba is átveszi a kocsit. Ma már nem érdemes Budapestre utaznia. Keresse fel a MERKUR miskolci telephelyét! Címe: Lorántffy Zsuzsanna u. 49. Nyitva: 8—15 óráig, szombaton: 13 óráig Czinke Ferenc munkája Tíz kisülni novemberben A novemberi moziműsor­ban, az új filmek kísérője- ként tíz kisfilmet láthatunk a MOKÉP tájékoztatása sze­rint. Égi máglya címmé! Bod- rossy Félix rendezett népsze­rű-tudományos, ismeretter­jesztő filmet, amit az első hé­ten, azaz november 4-től lát­hatunk. Ezen a héten kerül még vászonra az Elsüllyedt hajók kincse című szovjet is­meretterjesztő-, az Üt a bé­ke felé című csehszlovák do­kumentumfilm, valamint a Rejtett geometria című nép­szerű-tudományos rövidfilm. Mi történt volna... a cí­me Mars Mihály ismeretter­jesztő filmjének, amely no­vember 11-től látható. Ugyan­csak akkor kendik vetíteni a Kiállítások című román nép­szerű tudományos filmet is. Egy héttel később, november 18-tól látható az Idökibövítö című rajzfilm, Jankovics Mar­cell munkája és A metró má­sik arca címmel Varasát De­zső ismerfetterjesztő munkája. Máriássy Félix. Leninváros életét akarta bemutatni nagy igényű dokumentumfilmben. Váratlan halála dere libatörte c munkát, s elkészített felvé.- teleinek felhasználásával munkatársai fejezték be a filmet, amely november 25- től L eninvárosban forgatok címmel látható. Ugyancsak ekkor kerül műsorra Szabó Sípos Tamás rajzfilmje, a Füstölgés magánügyben. Az AGROSZER K. V. szervizüzeme Miskolc, Besenyői út 14. s-z. értesíti T. ügyfeleit hogy telephelyét 1976. november 1-eI Sajószcntpctcr, Béke tér 3. sz. alá helyezte át. Telefon/Sajószentpctcr 29. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett rokonunk, Mccr Ármin 58 éves. korában hirtelen elhunyt. Temetése l í)7ti. november 3-án 2 órakor a Kazinczy úti templom ud­varán. Földes • József és csa­ládja. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, Kozák Jánosné szül. Molnár Mária hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 1976. no­vember 4-én 12 órakor lesz a hejőcsabai róm. kát. kápol­nából. Gyászolják: gyermekei, vejei, menyei, unokái, déd­unokái és a rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és ba­rát Temesvári András MAV- föfelügyelő életének 59. évé­ben elhunyt.^ Temetése 1976. november 4-én 15 órakor « Deszka-temető ravatalozójából lesz. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, édes­apa, Főző László alezredes 48 éves korában türelemmel vi­selt súlyos betegség után el­hunyt. Temetése november 4- én 14 órakor lesz a' Deszka- ;cmctőben. Gyászoló felesége, fiai, Laci és Zsolt. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, test­vér, rokon és sógor id. Tóblsz Aladár pékmester 1976. októ­ber 31-én 72 éves korában hosszas betegség után csende­sen elhunyt. Hamvasztás előt­ti búcsúztatása 1976. november 4-én 13 .órakor lesz a Mind­szenti temetőben. A gyászoló család. köszönetnyilvánítás Hálásan mondunk köszöne­tét mindazoknak a rokonok­nak. ismerősöknek, a Tátra u. lfl. sz. ház* lakóinak, az LKM termelési osztály dolgo- "»m r a’-Hc feieú hetet Jen ha­lottunk. Gclák Sándor teme­tésén megielontek és részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk. Sar- lay Jenöné temetésén megje­lentek, sírjára virágot, koszo­rút. helyeztek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igye­keztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét. mindazoknak a ked­ves rokonokénak, jó szomszé­doknak. utcabelieknek, szőlő- szomszédoknak, jó barátok­nak és kedves ismerősöknek, akik felejthetetlen drága fér­jem édesapánk, nagyapám Sebők Dezső temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet vi­rágait elhelyezték és ezzel nagy fájdalmunkat enyhíteni Igye­keztek. Külön köszönetét mondunk az LKM acélöntő­déi és a lillafüredi munkatár­saknak, valamint a nónai Sándor kertészeti szakkör tag­jainak és az EPFU anyag- könyvelés dolgozóinak. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a ro­konoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága jó édesanyánk, özv. Czakö Zol­tán né temetésén megjelentek. Külön köszönetét mondunk a 902-. 007-cs cukrászüzem dol­gozóinak. akik mélységes fáj­dalmunkban együttérzésüket, fejezték ki. A gyászoló család. Rádió KOSSUTH RADIO 8.57; Zenés képeskönyv. —• 9.12: Gondolatok filmekről. — 9.27; Népdalok. — 10.05: Nyitm- kék. —, 10.40: Válaszolunk hall­gatóinknak. — 10.55: Zenekari muzsika. — 12.35: Tánczenei kok­tél. — 13.40: Ezeregy délután, — 14.30: Debussy-müvek. — íö.lO: Iskolarádió. — 16.10: Nóták. — 16.39; Holnap közvetítjük. — 17.05: Tanuljunk tanulni. — 17.30: Beethoven összes zongoraszoná­tái. V. rész. — 10.07: Film­dalok. — 19.15: A magyar Horác. — 20.00: A zene nem is­mer határokat. — 21.00: A szov­jet kultúra hete. — 22.30; Mon- teverdi-madrigálok. — 22.45: Reflektorfényben az idegsejt. — 23.00; Kamarazene gitárral. — 0.10: Táncdalok. PETŐFI RADIO 0.33; Dzsesszíel vételekből. 9.33; Régi híres énekesek műso­rából. — 10.00: A zene hullám­hosszán. — 11.33: A Szabó csa­lád. — 12.00: Fúvószene. -- 12.33: Hi port műsor. — 13.01; Wicniws- ki: d-moll hegedűverseny. — 13.33: Fuvolamuzsika. — 14.00: Kettőtől ötig. — 17.00: Az Ifjú­sági Rádió órája. — 10.00: Jugo­szlávia ’76. — 13.10; sanzonok. — 18.33: A szovjet kultúra hete. — 19.29; Rossini; A selyemlétra. — 20.33: írószobám. — 21.20; Szimfonikus könnyűzene. — 22.10; Nóták. — 23.00: Daljáté­kokból. 3. MŰSOR 14.05: Magyar szerzők muzsi- kájá&ól. — 14.40: Mindenki isko­lája. — 15.10; Hándel-müvek. — 16.03: Húszas stúdió. — 16.53: Századunk zenéjéből. — 17.30: Halló, itt a Kaukázus! — TI. rész (ism.). — 18 03\: Kari Riddcrbuséh énekel. — 10.45: Romantikus kó­rusmuzsika. — 19.15: Iskolarádió. POZSONY 9.00: Iskolatévé. — 9.30: Gyer­mekműsor. — 10.00: Családi há­zat építünk. — 10.30: Tskolatévé. — 10.50: Lángok. —. 15.40; Isko­láiévá. — 16.05; Családi házat építünk. — 1.6.55: Kikötő, hajó nélkül. — 17,20; Ifjú szemmel. — 18.00: M. Rudlovicakova; Az apa. — 10.40: Esti mese. — 13.00: Tv- híradó. — 19.55: Bayern Mün­chen—Bánik Ostrava labdarugó- mérkőzés. — 22.15: A mostoha. Szovjet film. i$ZS_ ____ b eke de. A FEUER CSUKLYA Mb. szí. szovjet film Kezdés: n. 10 és n. 12 órakor DU. VERTESTVEREK Mb. szí. NDK-film Kezdés: í. 4, hn. 6 és 0 óra­kor KOSSUTH DE. VERTESTVEREK Mb. szí. NDK-film Kezdés: 9 és li órakor DU. A BEKESSEG kora Mb. szí. olasz film Kezdés: f. 3 órakor ÉJFÉLKOR INDUL ÜT J AH A A GYÖNYÖR! Mb. szí. olasz film 16 éven felülieknek! Kezdés: hn. 5 és 7 órakor SAGVAKI LEGENDÁK LOVAGJA Mb. szí, lengyel film Kezdés: 7 orakor SZIRMA A HALOTT FÜRFT ESETE Mb. csehszlovák film l Kezdés: f. 7 órakor Kiállítás — 19.33: Zenekari muzsika. — 21.00: Tiptop-parádé. — 21.30: Zord Idő. Kemény Zsigrnond re­génye rádióra alkalmazva. — Miskolci Képtár: Koszta Jó­zsef festőművész kiállítása. Nyit­va délelőtt 10 órától este 6 óráig. 22.16: Évfordulók nyomában . . . A MAGYAR RADIO miskolci stúdiójának műsorából (A 139 m-es középhullámon, 17.00—18.30 óráig) 17.00: Műsorismertetés, hírek 17.05: Nagyüzemi mezőgazdasá­gunk : Szüret végén a Bükkal.ian... Látogatás a Lehi Állami Gazdaságban 17.15: . Notacsokor 17.23: Női dolgok, női gondok; Varosból — falura 17.35: Sanzonok és hangszere zó lók 17.55: A megye sportéletéből 18.00: Borsodi tükör — a stúdió krónikaműsora 16.15: Előadó: a szerző! 18.25: Hírösszefoglaló, idöiárásjclen- tés, műsorismertetés Televízió ____ B UDAPEST, 1. MOSOK 8.59: Tévétorna (ism.). — 9.05: Iskolatévé. — 9.35: Delta (színes, ism.). — 10.15: Erdei ház (szí­nes). Mb. francia filmsorozat I. rész (ism.). — 11.15; Fiatal üzemi újságírók műsora. Mozgalomból jöttem (ism.) — 11.50: Játék a betűkkel (ism.). — 14.30: Min­denki iskolája. — 15.40: Építsük fel a matematikát. — 17.08; Hi­tek. — 17.15: Egy háborús fotó­riporter. Lengyel dokumentum­film. — 17.25: Közművelődés kö­zelről. — .18.05: Reklámműsor. — 18.10: Szomszédolás (színes). Ju­goszláv papírgyár. — 18.45: Szé­pen, jól. magyarul... — 18.55: A K özön s égszo 1 gá 1 a t tá j ékoz t#t ó ja. — 19.00: Reklámműsor (színés). — 19.05: Esti mese. — 19.20: Té­vétorna (színes). — 19.30: Tv­híradó. — 20.00: Noel Coward: Vidám kísértet. Vígjáték 3 felvo­násban. A Vígszínház előadása, felvételről. —.22.00: Tv-híradó 2. — 22.10: Telesport. 2. MŰSOR 18.38: A Magyar Televízió Sza­badegyeteme (színes). 2. A mik­rovilág (ism). — 19.30: Tv-hir- adó. — 20.00; Korok, versek... A Marseillaise magyarországi út­ja. — 20.55: Hat húron pendü- íünk. Gitáriskola kezdőknek. — 21.15: Tv-híradó 2. — 21.35: Rek­lámműsor. — 21.40: Ma éjjel táncolunk . . . (színes). Zenés film (ism.). A bihari rajzpedagógiai stúdió kiállítása a Gárdonyi Géza Mű­velődési Házban. Megtekinthető egész nap. Kövek és emberek — fotókiál" lítás a leninvárosi művelődési központban. Megtekinthető dél­előtt 10 órától este 6 óráig. Rendezvény __ Ifjúsági hangverseny az ózdi Kun Béla Művelődési Házban délután fel 6-kor. Beat — pop — művészet? — zenei klub a Vasas Művelődési Központban délután 5 órakor. Színház 3. szerda Struccok estélye Csehov ifjúsági bérlet Este 6 órakor 4. csütörtök • Struccok estélye Schiller bérlet Este 7 órakor 5. péntek Zivatar Bemutató bérlet Este 7. órakor 6. szombat Zivatar Díszelőadás a Nagy Októberi ’ " Szocialista Forradalom 59. év­fordulója tiszteletére Bérletszünet Jegyek nem válthatóki Este 7 órakor 7. vasárnap A garabonciás Bérletszünet Délután 3 órakor Zivatar Szigligeti bérlet Este 7 órakor 8. hétfő A Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenye Este fél 8 órakor FIGYELEM! Különböző típusú tűzoltókészülékek, ellenőrzését, javítását vállaljuk rövid határidőre. Nógrádi Szénbányák, Salgótarján. 3101 PL: 124. TKO. Illés Mária ügyintéző. Tel.: 23-50. Értesítjük T. ügyfeleinket, hogy központi irodánk új címe: Kazincbarcika és Vidéke Általános Fogyasztási és Ér­tékesítő Szövetkezet 3701 Kazincbarcika, Széchenyi u. 85. Tf. 157., telefon: 641.

Next

/
Oldalképek
Tartalom