Észak-Magyarország, 1976. november (32. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-02 / 259. szám

A MAGTAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGTET BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 259. szám Ara: 80 fillér Kedd, 1976. november 2. LeoEiyid Srezsnyev Jugoszláviába látogat Willi Slopli, az NDK Mi­niszteri a nácsának pénteken megválasztott *üj elnöke, a népi kamara — a törvény- hozás — hétfői ülésén több mint egyórás beszédben ter­jesztette elő a kormány munkaprogramját. A kor­mányfő hangsúlyozta, hogy a Minisztertanács a Német Szocialista Egységpárt IX. kongresszusa határozatainak lehető leghatékonyabb meg­valósítására törekszik, mivel ezeknek a határozatoknak a végrehajtása az NDK egész népe érdekeit szolgálja. Külpolitikai vonatkozás­ban a Német Demokratikus Köztársaság tovább erősíti majd testvéri szövetségét, és együttműködését a Szovjet­unióval. a szocialista közös­ség többi államával, és a bé­kés egymás mellett élés je­gyében kíván együttműköd­ni a más társadalmi rend­szerű országokkal, beleértve a Német Szövetségi Köztár­saságot is. Willi Stoph bejelentette, hogy a kormány az 1976— 80-as évekre szóló ötéves népgazdasági tervjavaslatot már a közeljövőben a népi kamara elé terjeszti. Az. NDK miniszterelnöke a népi kamara ülésén —.ame­lyen jelen volt Érleli Ho- necker. az NSZEP KB főtit­kára, az NDK Államtaná­csának elnöke is — az al­kotmány előírásainak megfe­lelően. bemutatta kormányá­nak tagjait. Az NDK új kor­mányának összetétele lénye­gében egyezik az eddigi kor­mányéval. S libanoni helyzet A libanoni tűzszünet hét­végi szórványos megsértése ellenére Hasszán. Szabid El- Kholi, az Arab Liga megbí­zottja. bejrúti sajtóértekez­letén, derűlátóan nyilatkozott a válság megoldását illetően. Véleménye szerint a viszony­lagos nyugalom lehetőséget biztosit a szemben álló felek­nek. a párbeszéd folytatásá­ra. Ennél nyomosabb ok a reményre az. a tény. hogy — mint El-Kholi az újságírók­kal közölte — Eliász Szárkisz libanoni elnök jóváhagyta hat ország részvételét a bé­kefenntartó erők libanoni közreműködésében. Ennek megfelelően Szíria. Szaúd- Arábla, Szudán, Líbia, a Je­meni Arab Köztársaság és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság katonái biztosít­ják majd a rendet Libanon­ban. Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának fő­titkára november közepén Joszip Bi-oz Titónak. a Ju­goszláv Szocialista Szövetségi Rhodesiái csapatok vasár­nap óta minden eddiginél nagyobb arányú hadművele­teket folytatnak Mozambik határmenti települései ellen. Nehéz tüzérséggé! lövik a Mozambiki Népi Köztársaság Tele tartományának több te­lepülését. Az agresszorokat bombavető repülőgépek és harckocsik támogatják. A mozambiki hadsereg egységei Budapest, először adott ott­hont az. immár 15. alkalom­mal megrendezett politikai könyvnapoknak. l-Iélfőn a Ganz-MÁVAG Művelődési Központban szocialista bri­gádtagok, ifjúmunkások, a politikai irodalom iránt ér­deklődő olvasók népesítették be a színháztermet, a meg­nyitóünnepség színhelyét, ahol megjelent és az elnök­ségben foglalt helyet Győri Imre, az MSZMP KB titká­ra. dl'. Orbán László, az Or­szágos Közművelődési Tanács elnöke. Király Andrásné, az MSZMP Budapesti Bizott­ságának titkára, s olt voltak a könyvszakma, a kiadás és terjesztés — ismert szemé­lyiségei. Szabó István, az MSZMP Vili. kerületi Bizottságának Köztársaság elnökének, a Jugoszláv Kommunisták Szö­vetsége elnökének meghívá­sára baráti látogatást tesz Jugoszláviában. visszaverték a támadásokat. A hírt a mozambiki hírügy­nökség közölte hétfőn. . Gaza mozambiki tarto­mány területén a rhodesiai csapatok egy másik oszlopa megkísérelte előrenyomulni Mapai város felé. Az agresz- szorok 19 személyt, köztük nőket és gyermekeket öltek meg. első titkára üdvözölte az ün­nepség résztvevőit. majd Győri Imre emelkedett szó­lásra. Győri 1 mre bevezetőben emlékeztetett arra, hogy az idei őszön immár 15. alka­lommal rendezzük meg ha­zánkban a politikai könyv­napokat, az ideológiai, a po­litikai könyvkiadás és isme­retterjesztés rangos esemé­nyét. A könyv, a politikai irodalom jelentőségéről szól­va kiemelte, hogy a marxis­ta—leninista politikai iroda­lom segíti a i legközvetleneb­bül a világ, a társadalmi fej­lődés törvényszerűségeinek megismerését, az összefüggé­sek feltárását, a progresszív társadalmi cselekvéshez nél­(Folytatás a 2. oldalon) A kompresszor hajtókarok furatainak köszörülését Szabó Károly végzi a Kismotor- és Gépgyár mezőkövesdi gyár­egységében Rhodesiái támadás Mozambik eilen Gyíri Imre keséit a politikai honyvnapok országos megnyitóján Portáldaru segíti az építkezést Lcninvárosban a Tiszai mű építkezésén. Fotó: Laezó József Bramaas$ssMsaBaa8s^mss.'j Mai [ száimklól j Új üzem... (8. oldal) e (4. oldal) A képernyő őtt Piacról, í t November 7-re készül a megye A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 59. évfordu­lójára bensőséges ünnepsé­gekkel készül megyénk la­kossága. Az évforduló alkal­mából a megyeszékhelyen több jelentős eseményre is sor kerül. Pénteken, novem­ber 5-én 14 óra 30 perckor megkoszorúzzák Miskolcon a Lenin-szobrot. Elkészült és avatásra vár Miskolcon az új gyermek- egészségügyi központ, ünne­pélyes átadására szintén no­vember 5-én. délután 4 óra­kor kerül sor. Ünnepi nagygyűlés A Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom ünnepségei­nek jelentősebb részére no­vember 6-án. szombaton ke­rül sor. Délelőtt 10 óra 30 perckor megkoszorúzzák a Szovjet Hősi Emlékművet a Hősök temetőjében. Ezt az emlékművet a Hősök terének átrendezése során ide he­lyezték át. Koszorút helyez­nek el a Bartók téri Szovjet Hősi Emlékmű talapzatánál is. A Hősök terén délelőtt 12 órakor ünnepi nagygyűlést tartanak. Elekor avatják fel a Somogyi József szobrászmű­vész áltd készített Felszaba­dulási Emlékművet, ünnepi beszédet mond dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának tagja, a me­gyei pártbizottság első titká­ra. Már korábban hírt adtunk róla. hogy Miskolcon, a Ti- zeshonved utcától északra épülő új lakótelepet testvér- megyénkről Vologda város­résznek nevezik el. A Vo­logda városrész avatására no­vember 6-án. délután 3 óra­kor kerül sor’ Az avatóün­nepségen részt vesz Vologda megye pártdelesációja is. Az MSZMP Miskolc váro­si Bizottsága, a városi ta­nács és a Hazafias Népfront városi bizottsága ezen a na­pon 16 órai kezdettel magyar —szovjet barátsági estet ren­dez a Molnár Béla Ifjúsági' és Üttöröházban. Az évfor­duló alkalmából este 7 óraT kor díszelőadás lesz a Mis­kolci Nemzeti Színházban, bemutatásra kerül Osztrovsz- kij: Zivatar című műve. Msikole város és a megye valamennyi üzemében, hiva­talában. iskolájában, intéz­menyeiben november 1 és 6-a között ünnepi megemlékezé­seket tartanak. Új létesítmények a megyében Megyénk valamennyi vá­rosában, járásában méltó­képpen készülnek az ünnep­re. Özdon november 5-én, délelőtt ló órakor megkoszo­rúzzák a Felszabadulás téri emlékművet, valamint a Szov­jet Hősök sírjál'. Ugyancsak ezen a napon a Kun Béla Művelődési Házban tartanak ünnepi megemlékezést, ahol Vajda István, a városi párt- bizottság első tiktára mond beszédet. Leninvárosban jelentős ese­ménnyel kezdődik meg az ünnepségsorozat már novem­ber 2-án. Elkészült az új rendelőintézet, amelyet dél­után 4 órakor adnak át. Az egészségügyi létesítmény át­adása alkalmából dr. Ladá­nyi József, a megyei tanács elnöke mond beszédet. Lenin­városban november 6—14-e között MSZBT hetet tarta­nak. amelynek alkalmából a város MSZBT-tagcsoportjai kiállításokat, kultúrműsoro­kat rendeznek. Kazincbarcikán a Szovjet Hősi Emlékmű megkoszorú­zására 7-én. délelőtt 10 óra­kor kerül sor. Mezőkövesd városában em­lékezetessé teszi az idei ün­nepséget az a tény. hogy a város három új jelentős lé­tesítménnyel gazdagodik. No­vember 2-án adják át az au­tóvillamossági gyáregység új üzemrészét. Ez a beruházás 44 millió forintba került. No­vember 3-án délelőtt 11 óra­kor 120 személyes általános iskolai kollégium átadására kerül sor. A kollégiumban megrendezésre kerülő -ünnep­ségen Branstätter György, a megyei tanács művelődésügyi osztályának vezetője mond beszédet. A város harmadik új létesítményét, a GELKA új helyiségét november 4-én. dr. Juhász György, a megvei part bízott sár osztályvezetője adja át rendeltetésének. A mezőkövesdi párt-, álla­mi és társadalmi szervek no­vember 6-án. délután 5 óra 30 perckor koszorúzzák meg a Szovjet Hősök Emlékmű­vét. majd 18 órakor nagy­gyűlést tartanak a művelődé­si ház színháztermében. A nagygyűlésen dr. Simon Sán­dor. a megyei part-vb tagja, a Nehézipari Műszaki Egye­tem rektora mond beszédet. Sátoraljaújhelyen novem­ber 6-án, délután 4 óra 30 perckor megkoszorúzzák a Szovjet Hősi Emlékművet, 17 órakor pedig felavatják a vá­rosi pártbizottság előtt emelt Tanácsköztársasági Emlékmű­vet. Ugyanezen a napon 17 óra 30 perckor ünnepi nagy­gyűlést tartanak a városi pártbizottságon. Sárospatakon november 6-án tartják az ünnepsége­ket. A város párt-, allami és társadalmi szervei 16 órakor megkoszorúzzák a Szovjet Hősi Emlékművet, majd 17 órakor ünnepi megemléke­zést tartanak a gimnázium dísztermében. Az ünnepségen Molnár András. a városi pártbizottság első titkára mond bestédet. Ünnepségek a járásokban Az edelényi járásban több községben tartanak ünnepi megemlékezést. November 6- án Edelényben. Bódvaszi- lason, Rudabányán és Izsó- l'alván kerül sor ünnepsé­gekre. Szendrőn ugyanezen a napon avatják az újjáépített Szovjet Hősi Emlékművet, ahol Szaniszló Gyula, a já­rási pártbizottság első titkára mond ünnepi beszédet. Az encsi járás központi ünnepségét a járási művelő­dési központban tartják no­vember 7-én. délelőtt 11 óra­kor. ahol ünneoi beszédet mond Nagyházi Gyula, a já­rási pártbizottság titkára. Ugyancsak november 7-én délelőtt 10 órakor koszorú- zási ünnepséget tartanak Élt­esen. Szikszón. Aszalón. Her- nádvécsén és Krasznokvaj- dán. A mezőkövesdi járás köz­ponti ünnepségét november 7- én 17 órakor Cserépfalun rendezik meg. ahol Benc Vince, a járási pártbizottság titkára mond beszédet. No­vember 6-án és 7-én koszo­rúzást tartanak Szentistván. Ti bol dd aróc, Mezőkeresztes és EgeiJövő községekben. A Miskolci járási Pártbi­zottságon november 5-én 13 órakor tartanak ünnepi meg­emlékezést. ahol Bialis Jó­zsef, a járási pártbizottság (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom