Észak-Magyarország, 1976. augusztus (32. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-01 / 181. szám

XXXII. évfolyam, 181. szám ^ ____________ A ra: 1 toriul Vasárnap, 197G. augusztus 1. i i Mai szánk tartalmaitól: Nyári nap Forrón (7. oldal) Villámcsapás - áramütés (9. oldal) TELEX CIS. oldal) A libanoni helyzet Arafat nem hagyta jóvá a megállapodást Bejrut külvárosi körzetei­ben pénteken este változat­lanul utcai harcok folytuk. A jobboldali erők fokozták tűzerejűket, gépfegyverekkel és rakétákkal lőtték a Teli Zaalar palesztin menekülttá­bort. Az Arab Liga bejrúti megbízottja pénteki sajtóér- tekezletén közölte, hogy a táborban a helyzet egvre rom­lik, s a menekültek között sokkal több a súlyos sebe­sült. mint ahogy azt előzőleg feltételezték. A Nemzetközi Vöröskereszt bejrúti képviselői mégis de­rűlátóan nyilatkoztak a sebe­sültek elszállításáról. Mint mondották, olyan biztosíté­kokat kaptak a szembenálló libanoni felektől,, amelyek nagyon valószínűvé teszik, hogy — kétszeri halasztás után — szombaton végre kór­házba kerülhetnek a mene­külttábort ért támadássorozat áldozatai. A muzulmán erők rádió­adója pénteki adásában hangsúlyozta, hogy a Da- maszkuszban elért sziriai— palesztin megállapodás a „csatatéren nem változtatta meg a helyzetet", a Paleszti­nái felszabadítás! front pedig egyenesen „kapitulációnak" minősítette a megállapodást. Jasszer Arafat, a PFSZ ve­zetője pedig állítólag kijelen­tette, hogy nem hagyta jóvá ezt a dokumentumot, sőt, nem is volt előzetes tudomá­sa róla. Ez ügyben Damasz- kuszban tovább folynak a megbeszélések a sziriai kor­mány és a PFSZ képviselői között. Munkaijait az ország kenyeréért Nemzeti ünnep Egyiptomban Szombaton is mindenütt népes volt a halár: teljes erő-1 vei dolgoztak emberek és gé­pek, hogy mielőbb és minél kisebb veszteséggel magtárba kerüljön a búza, biztosított legyen az ország kenyere. Borsodban, az ország leg­északibb szántóföldjein, ahol a. deli megyékhez képest két héttel később érik „kasza alá” a gabona, szombaton is megközelítőleg nyolcszáz kombájn dolgozott a nagy­üzemi táblákon. A niegye alföldi jellegű vidékén, a mezőkövesdi és a mezőcsáti járásban — be­fejezés előtt áll a nagy nyári munka. Kuba nemzeti ünnepén nagygyűlést rendeztek Pinar del Utóban, amelyen beszedet mondott a hivatalos látogatáson Kubában tartózkodó Agostinho Neto angolai államfő (jobb­ról) és Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt KB első titkára, kubai miniszterelnök (balról a harmadik). Nclo befe­jezve kubai látogatását, hazaérkezett Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tana-- csa Elnökségének elnöke táv­iratban üdvözölte Anvar Sza- datol. az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökét, és jó­kívánságait fejezte ki a ba- ráii egyiptomi népnek nemze­ti ünnepe, a júliusi forradalom 24. évfordulója alkalmából. A szovjet emberek — hang­zik a távirat — sok szeren­csét és sikert kívánnak az egyiptomi népnek az előttük álló feladatok megoldásához, és mindenekelőtt ahhoz a harchoz, amelyet az izraeli agresszió következményeinek teljes felszámolásáért es a közel-keleti tartós béke hely­reállításáért vív. Választáviratában az EAK elnöke köszönetét fejezte ki a jókívánságokért saját ma­ga és az egyiptomi nép nevé­ben. Bolgár, lengyel, magyar nénid, szlovák es szov­jet diákok, összesen . li­án táboroznak Miskol­con, az Egyetemvaros­ban. A Vörösmarty ut- eai építkezésen a mis­kolci cs szegedi fiúk se­gédkeznek. A lengyel cs magyar lányok a fancsa­li Egyetértés Termelő- szövetkezet gyümölcsösé­ben meggyel szednek. Közutakon és vasúton Folyamatos műszakban, éj­jel-nappal dolgoznak a. Ka­vicsbánya Vállalat N.velUád- házi Üzemében. Az időará­nyos termelési tervet eddig 120 százalékra teljesítették. Júliusban több mint 200 ezer köbméter kavicsot termeltek ki. s ez harmincezer köbmé­terrel több a tervezettnél. Kedvezően alakultak a szál­lítási feltételek is, ugyanis ezekben a hetekben az üzem vasúti kocsi igényeit 90—95 százalékban ki tudja elégíte­ni a MÁV. Folyamatos a szállítás közúton is. A leg­több'kavicsot júliusban Nyír­egyházára küldte az üzem, de sokat szállítottak Miskolc­ra, Özdra. Debrecenbe és Le­ninvárosba is. A kassai és Kassa környéki építkezések­be/. júliusban 20 ezer köb­méter kavicsol vittek Nyék- ládházáról. 2. f.agy Sándor, az üzem vezetője szerint a közeli he­tekben megkezdődik az a nagy rekonstrukció, amely­nek első szakaszában a hár­mas bánya osztáiyozöjár.ak alapjait készítik elő. A bá­nyaüzem szeptember végére újabb nagy teljesítményű kotrógépet állít be. mely na­ponta 2000 köbméter kavi­csot hoz a felszínre. Jelen­leg a parti és az úszókot­rók összesen 8—9 ezer köb­méter kavicsot termelnek naponta. Évről évre nő az érdek­lődés hazánk iránt, & külö­nösen az idegenben élő ma­gyarok mind gyakrabban és többen jönnek az óhazába rokoni látogatóba. Ezzel egy­idejűleg fokozódik a kedv a magyar nyelv tanulása iram is. így aztán ahol nagyobb szórványban élnek magyarok, ott szinte mindenütt akad­nak lelkes emberek, nem­csak pedagógusok, hanem másféle foglalkozásúak is. akik az ottani gyermekek magyar nyelvre való tanítá­sát szívesen vállalják. Többen pedig hivatássze­rűen is foglalkoznak a ma­gyar nyelv tanításával, első­sorban Svédországban és Ka­nadában. Ebben a két or­szágban ugyanis, ha a szülők kívánják és megvi.t hozzá a kellő lét-szákit Svédországban mar négy oiák is elegendő Kanadában nyolc szükséges akkor a középiskolákban har­madik idegen nyelvként ta­nítják a magyart és osztály­zatot is kapnak belőle a diá­kok. Éppen ezért felkarolta és minden lehetséges módon segíti a külföldi magyarok körében történő magyar nyel­vi oktatást az Anyanyelvi Konferencia Védnöksége és a Magyarok Világszövetsége. Nyáron a Balatonnál és Sá­rospatakon nvelvi tábort ren­dez a 10—18 éves diákok számára, s ezenkívül Debre­cenben tanfolyamot a kül­földi magyar nyelvtanitok to­vábbképzésére. Az idei tan­folyamra az európai orszá­gokon kívül az Észak-ame­rikai Egyesült Államokbó1 es Kanadából is érkeztek má­giái- nvelvet tanító férfiak es nők A debreceni továbbképző tanfolyam befejezése után a külföldi tanítók néhány na­pot Sárospatakon töUöti.»k» meglátogatták az ott fan*.ó külföldi diákokát. s a; ..óha­zai'' kollégáikkal tapasztalat- csereken , vettek <-<>s:i Köz­ben autóbuszkirándulást tet­tek a gyönyörű karosai mü- emléktemplomhoz és Szép- halomra. ahol elhelyezték a tisztelet emlékvirágait a „szent öreg" szobránál;

Next

/
Oldalképek
Tartalom