Észak-Magyarország, 1976. június (32. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-09 / 135. szám

sport . sport♦ sport . spam . sport . sport ©mai® A Miskolci Justitia SE meg­alakította úszószakosztályát. Az uj szakosztály megjelenésével Miskolc város 3 úszószakosz­tállyal nu , k< lk< dhet A • k- osztály edzője Czeglccly Ferenc- ne, aki fi—10 éves gyermekekkel es újabb jelentkezőkkel kezdte ci munkáját az Augusztus 20. strandfürdő medencéjében. Ed­zési napok hétfő, szerda, pén­tek, délután 3 1 5 órától zárásig. * A Borsod megyei Üsző Szakszö­vetség június H—itii versenybíró tun- Jolyamot rendez a megyei sport­n. ?•)• a ■ .1 lehet mindennap h—Ki óra ko­zott a mödszei tani csoportnál. A vizsgázott bírókat a szó vei- s<'g foglalkoztatni kívánja a ké­sőbbi versenyein. ★ A közelmúltban rendezték meg Sümegen a Társadalmi Erdei Szolgálat XI. országos értekez­letet. Az értekezleten elismerés­sel szóltak Borsod megye tér­in esze tba rá tai n a k é rt e!: e s t á rsa- dalin! t c v é k e n y s' ■ e i • ó 1, közülük többet megjutalmaztak. Az er­dei látogatják a Blikkül. Arra kér­jük a kirándulókat, hogy fe­gyelmezetten vegyék tudomásul az erdei szolgálatosok intézke­déseit. ★ A DVTK lenis/.szalcosztály n a nyári időszakban tenisztan folya­mot rendez 7- -12 éves fiúk és leányok részére.. Jelentkezés a DVTK teniszt elepén, délelőtt ön­ként 9—10, délután lü—18 óra között. MEGYEI I/B OSZTÁLY 1. S/Jrmabescnjt o 31 19 G fi 70-33 44 2. Bükkubrány :;i Ki 10 5 •V4-27 42 3. Me/.öcsát 31 15 0 7 46-22 42 4. Hollóháza 31 H 10 fi 45-J 8 38 5. Tokaj 51 13 10 8 45-32 3 fi 6. Ónod 31 12 lo 9 49-13 34 7. Ends 31 13 7 11 55-48 33 R. Orniosbanya 30 12 7 11 67-55 31 9. Forró 31 15 1 15 53-57 31 10. Borsoclbóta* 31 12 7 12 37-44 30 U. Nyék 31 11 fi 14 54-56 28 32. Szerencs 30 11 5 14 50-48 27 3 3. Mád :iL 9 8 14 51-56 26 14. M. Üveggyár 31 10 fi 15 36-54 26 35. Csokvaomanv ** 30 8 9 13 39-50 23 Ili. Tiszáim*. 31 10 3 18 44-72 23 3 7. Futnak 30 7 fi 17 33-69 20 18. Mező keresztes** 30 3 í) 18 34-74 13 * ~ 3, *♦ 2 büntetőpont le­vonva. A HÚSKOMBINÁTHOZ FELVESSÜNK: ;— raktárost, — gépkocsivezetőt (2 eves gyak. telelt), — autószerelőket, aut. vili. szer.. — autószerelő mellé segédmunkást, — lakatosokat, — targoncHszcrelöt, — hűtőgépkezelőt, — húsipari szakmunkásokat. — férfi, női segédmunkásokat, — férfi, női segédmunkásokat betanulásra. — üzemtakaritókat, — cím közöket (lehet fiatalkorú is), — mérlegelőket (érettségivel) JELENTKEZNI: a húskombinátban, a 8-as autóbusz végállomásánál Az ózdi üzemünkbe felveszünk: — húsipari szakmun­kásokat, — segédmunkásokat, — lüítőgépkezeiöl, JELENTKEZNI: az ózdi üzemvezetőnél 182 magyar sportoló utazik Nontrealba Kedden ülést tartott a Magyar Olimpiai BizoltsáR. A megnyitót dr. Csanádi Árpád, a MOB fő­titkára mondotta. A napirend elölt kegyelettel emlékeztek meg a jelenlevők Takács Károlyról, Könyi Gyuláról, a MOB clnök- ségének elhunyt tagjairól, .-léik­nek érdemeit jegyzőkönyvben örökítették meg. Ezután dr. Bcckl Sándor, a MOB elnöke terjesztette elő a montreali nyári olimpiai játé­kokon pésztvevö magyar csapat személyi összetételére vonatko­zó javaslatot. Hangsúlyozta, hogy a válogatási elveket a MOB hagyta jóvá. az olimpiai felké­szülés irányelveiben/ ezek alap­ján készült el a javaslat. Esze­rint a cselgáncs, a kajak-kenu, a férfi- és női kézilabda, az öt­tusa. a női röplabda, a súly­emelés . a férfi- és női torna, a vívás és a vízilabda sportágak­ban teljes létszámú magyar csa­patok indulnak. Atlétikában, bir­kózásban. női evezésben, ököl­vívásban, sportlövészetben és úszásban csak a versenvszámok egy részében vesznek részt ma­gyar sportolók, míg kerékpáro­zásban cs vitorlázásban egy-egy' férfi rajtol, összesen 102 spor­toló. Az eredményes verseny­zést legjobban segítő szakembe­rek is jelen lesznek. Az írásos javaslatot és a szóbeli kiegészí­tést a MOB megvitatta, majd jó­váhagyta a Monlrcalba utazó csapatot. ATLÉTIKA: Bruzsen.vák Ilona, Lázár Magdolna, Milassin Ló- rándné, Papp Margit, Szabó Il­dikó. Boros Sándor. Kelemen Endre, Németh Miklós. Paragl Ferenc. Stankovics Imre, Tégla Ferenc. Zenien János. BIRKÓZÁS, kötöttfogás: Don­cseez József, Farkas József, He­gedűs Csaba, Ráez Lajos, Rácai László, Rovnyai János, Seres Ferenc, Sellyéi István, Torna Ferenc, Torna Mihály. Szabad­fogás: Bállá József, Fodor Mi­hály, Gál Henrik, Gyulai Mi­hály. Klinga László, Kocsis Já­nos, Kovács István,, Molnár Ge­CSELGANCS: lpues L ászló, Kiss Endre. Molnár Károly. Pct- rovszky Mihály, Tuncsik József, Varga Imre. EVEZÉS: Ambrus Mariann. Ba­ta Ilona. Gyimesí Valéria. Ka* szonyi Andrásné, Kéri Judit, Kosztolányi Kamilla. Nagy Er­zsébet. Ribáry Zoltánná, Szijj Ágnes. KAJAK-KENU: Bakó Zoltán. Csapó Géza. Deine József. Rát- kai János, Szabó István Szta- nity ‘Zoltán. A további 2 l'érfl kajakozó, a 4 női kajakozó és az 5 kenuzó a hátralevő nemzetközi verse­nyek után kerül kijelölésre. KERÉKPÁR: Szűcs Gábor. KÉZILABDA: NŐK: Angyal Éva. Berzsenyi Mária, Bujdosó Ágo­ta, Csík Jánosne. Kézi Lászlóné. Laki Paine. Lelkes Miklósnc, Megyeri Sándorné. Nagy Hona. Nagy Mariann. Németh'Erzsébet. Stcrblnszky Amália. Tóth Har­sány! Borbála. Vadász József né. Férfink: Bartalos Béla. Bartalos Zoltán. Budai Ferenc. Gubánvi Jenő, Janovszky László. Kenye­res József. Kocsis Pál Komra Zsólt. Kovács Péter. dr. Síi vol­tos Mihály, Szilágyi István. Var­ga István, Vass Károly, Veföczi Gábor. ÖKÖLVÍVÁS: Badari Tibor, Botos András, Gedó György, Jakab József. Jakab Hlmos, Nagy József, Orbán Sándor, Pá­lt ózdi László. ÖTTUSA: Kancsal Tamás, Ma- racskó Tibor, Sasics Szvetiszláv, Szombathelyi Tamás. RÖPLABDA: dr. Báiihegyiné Radó Lucia. Biszku Éva. Feke- téné Csapó Gabriella, Hubainé Gajdos Ágnes. Királyné siry Emerencia. Schadekné Elchler Katalin, Seblégi Judit. Szalayné Sebők Éva. Szloboda Zsuzsa, Torma Agnes. A további két játékos a hát­ralevő nemzetközi mérkőzések után kerül kijelölésre. SPORTLÖVŐ: Bodnar Tibor. Gruber György, dr. Hammeri László. Nagy Sándor. Pap La­jos. Szabó Gyula. Ta lábos Ist­ván. SÚLYEMELÉS: Antalovits Fe­renc. Baezako Péter, Földi Im­re. Kuniját i Janos, Kőszegi György. Reims Uzor György, Stark András. Stefanovics Im­re. Szűcs Lajos. T TORNA; Férfiak: Bánrév: Im­re. Bíró István. Donáth Ferenc, Läufer Béla. Magyar Zoltán. Molnár Imre. Sivadó János. Nők: Egervári Márta. Kelemen Márta. Lóvéi Mária, Medvec/.ky Krisz­tina. Nagy Zsuzsa. Óvári Éva, Tóth Margit. ÚSZÁS: Férfiak: Hargita.v And­rás. Nagy Sándor. Rudolf Ró­bert. Sós Csaba. Verrasztó Zol­tán. Wladár Zoltán. Nők: Ver­rasztó Gabriella. VI VAS: Nők: Bóbis Ildikó. Kovács Edit. Kovaesne Tordasi Ildikó. Maros Magda. dr. Ságiné Rejtő Ildikó. Férfiak; Erdős Sándor. drl Fenyvesi Csaba. Kulcsár Győző. dr. Osztrics Ist­ván. Schmitt Pál. Gedővári Im­re. Gerevich Pál. Hammang Fe­renc. Kovács Tamás. Marót Pé­ter. dr. Kamuti Jenő, Komatits József. Somod! Lajos. VITORLÁZÁS: dr. Haán András. VÍZILABDA: Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Ta­más, Gerendás György, Horkai György, Kenéz György, dr. Kon­rad Ferenc. Molnár Endre. dr. Sáros! László, Sudár Attila, dr. Szívós István. A Magyar Olimpiai Bizottság felhatalmazta dr. Bcckl Sán­dort, a MOB elnökét, hogy a füg­gőben maradt személyi kérdé­sekben döntsön és elbíráljon olyan javaslatokat, amelyek egyes sportágakban időközben a szintet elért sportolók kikül­detésére vonatkoznak. A montreali magyar olimpiai küldöttségnek mintegy 22 szá­zaléka volt ott Münchenben is, «3—70 százaléka vett részt az el­múlt években a világ- és Euró­pa-versenyeken. a többiek ezen a téren még újoncoknak számí­tanak. A kijelölésnél elsősorban a/.ok az egyéni versenyzők jöt­tek számításba, akik pályázhat­nak l— (>. helyre és azok a csa­patok, amelyek elérhetik a do­bogót. mumaiirn Ma 17 órakor: Rába ETO-DVTK Utolsó hazai bajnoki mér­kőzésen sem sikerült győze­lemmel megörvendeztetnie szurkolóit a DVTK-nak. A döntetlennel azonban egyál. talán nem vonultak el a vi­harfelhők Diósgyőr felől ... Az utolsó két mérkőzést ide­genben játsszák. Az első elleniéi u Rába ETO. A győriek valósággal megtáltosodtak a szombati mérkőzésen, hiszen 5:0-ás győzelmet arattak a konkur- rens Békéscsaba ellen. 24 pontjukkal tulajdonképpen már páholyban érezhetik ma. gukat, de a teljes megnyug­váshoz szükséges még 1—2 pont... A DVTK szombaton már felvillantott valami biztatót. A játék ugyan még igen mész. sze 'van a közepestől is. de legalább akartak küzdöttek. Es ez már pozitívum — a tavaszi idény egészét véve alapul. Sajnos, ketten-hár. man formán kívül vannak, mások fáradtak, így ütőképes csapatról egyszerűen nem le. hét beszélni. Különösen érvé­nyes a fenti megállapításunk Martisra, aki — nem tudni miért? — továbbra is élvezi Szabó edző bizalmát. Mindenesetre újabb fontos mérkőzésnek tekinthető a mai. Legalább 1 pontra fel­tétlenül szüksége van a DVTK-nak! Ellenkező esel. ben rendkívül megnöveked­nek az egyébként is jócskán meglevő gondok Diósgyő­rött!... Kár. hogy az utób­bi néhány Íréiben kapkodást lehet felfedezni a DVTK-nál. Ez nemhogy nyugtatná a játékosokat, sokkal inkább kiélezi az ellentéteket. Helye, sebbnek tartanánk, ha most mindenki — vezetők és já­tékosok — a bent maradás kivívására koncentrálna! Győrben egyébként a kö­vetkezők lépnek pályára: Ve­réb — Talár (Kovács), Sala­mon, Kajas, Marlis (Talár) — Oláh, Fiilcö, Görgei — Feledi, Kiss, Fekete. •ff­Nagyon gondosan készül a Rába ETO erre a mérkőzés­re. Igaz. a szombati 5:0 a Békéscsaba ellen (a csabaiak legjobbjai: Kerekes. Paróczai és Pásztor „fél lábbal” már más egyesületben vannak) nagyot javított helyzetükön, de Pálfv Antal edző szerint „az ördög nem alszik ... ” legalább egy pontra még szükség van, hogy a csapat is megnyugodjék. — Végre olyan lelkesedés­sel játszottak a fiúk, ami­lyennel máskor is kellett vol. na játszani — mondta az ed. zö. — Remélhetőleg most már megnyugodtak a kedé­lyek, de ettől függetlenül a jobb helyezés érdekében to­vábbi pontokat kell szerez­nünk. Lesz-e változás a Békéscsa­ba elleni győztes csapatban? — Izsáki felépült sérülésé, bői. újra játszik, Pozsgait vi­szont kiállították; ő tehát nem játszhat — folytatta az edző. — Szokolai lesz a beál­lás, Szabó a középpályás. Győrött a statisztikusok ki. számították, hogy az utolsó öt évben a DVTK utoljára Győrött 1971. augusztus 22-én győzött 3:2-re. Azóta minden alkalommal vesztesként távo­zott a dunántúli sport-cent- rumböl. Pálfy Antal edző a követ­kező csapatot jelölte ki a DVTK ellen: Földes — Izsá­ki. Brandisz. Szokolai. Ma­gyar — Somogyi. Horváth I... Mile — Pénzes. Szabó. Lázár. A kispadon Palla. Baumann és Pásztor ül majd. Járási labdarúgó eredmények Sátoraljaújhelyi járás. T. cso­port: Cigánd—Riese U:2, Zemp- lénagárd—Karos 2:2. Nagy roz- v igj - Tis ácsermely 2Pácin Bocíroghalom 5:0, Tisza karúd— Harcsa I. 1:2. II. csoport: Er­dőhorváti—Füzér 2:3. Karosa II. - Bodrogolaszi 1:2, Makkosból.v- ka—Olas/.lis/ka fi:0. Kenézlő—Vaj­dácska 3:0. Encsi járás: Szikszó- Vizsoly 2:3 (ifi: 0:0), Szemere—Vilmány 3:1 (ifi: 3:1). Aszaló—Abaiijkér 3:2 (ifi: 2:0). Rásony—Alsóva­dász 1:0 (ifi: 2:2), Novajidrány— ’Szalaszcnd 4:1 (ifi: 7:0). Móra— Csobád 5:1 (ifi: 7:0). Felsőva­dász—Korlát 3:0 (ifi: 3:0). Hi­dasnémeti—Gönc 9:t, Hernádvc* esc—Hejcc 4:0 (ifi: 4:0). Miskolci járás-város: Sajóim!* vég—önga ti:i (ifi: 1:1), Bocs Sajólád 5:0 (ifi: 1:0). Hernádm - mell—M. Közlekedés 1:3 (ifi: 0:2), Máivl—Varbő 5:3 (ifi: 0:5) Szerencsi járás: T-íodrogke­rcsztúr— Priigy 2:2, Bodrogizogl— Monok 3:o. Mezözombor— Aba- újszánló cím.. Alsódobsza—Tuk- taharkany 0:5, Bekecs—Tárcái (f:t), Taktaszada—Csobaj 2:1, Go- lop—Erdőbénye 2:3. Mezöcsáti járás: Hejopapi— M. Kinizsi 1:3. Tlszatarján—Hejöbá- ba 2:2, Tiszapfelkonya—Igrici 3:0. Ncmcsbikk—Nagycsécs 0:0. Ti- s akcszi— Sajó szög ed 4:2. Arok- •ö—Ernőd 0:3. Ózdi járás: Serényfalva—Bán- i reve 0:6 (iti: 2:0), Tardona— Nagybarca 6:3 (ifi: 7:1). Hun- gony—Sála 3:0 (ifi: 9:0), Ncké- , zseny—Uraj 2:0 (ifi: 2:2). Sajó- | németi—Dedestapolcsány i :7 (ifi: | 7:5). kaptár 1970. június ú., szerda A nap kelte 3.47, nyugta 19.40 órakor A hold kelte 16.34, nyugta 1.42 órakor Névnap: Félix ✓ Évforduló— __ ­S záz évvel ezelőtt, 1876. június 9-én születeti — es 75 eves korában, 1951-ben halt meg — Kertész K. Róbert építész, több középület tervezője. időjárás-------------— V árható időjárás ma estig: változóan felhős idő, elszórtan záporral. Mérsékelt, időnként élénk északkeleti, északi szel. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 22—27 fok között. — Negyven százalékkal adott több fejet idén a nép­gazdaságnak a sárospataki Kossuth Tsz az elmúlt év első öt hónapjához viszo­nyítva. A szövetkezetben 1980-ra hatszázas tejhaszno­sítású szarvasmarha-állo­mányt kívánnak kialakítani és az egy tehénre eső évi tejtermelésnél el akarják érni a 8400 litert. — A dolgozók általános is­kolájának nyolcadik osztá­lyát 21 -en fejezték be sike­resen ebben a tanévben Szögligeten. A Végzett tanu­lók zöme a bányászatban, az erdészetben és a helyi ter­melőszövetkezetben dolgozik. — I'aluclláló kertészet mű­ködik 15 hektáron a hernád- németi Hernádvölgye Ter­melőszövetkezetben. A szán­tóföldi termesztésű paradi­csom, paprika, hagyma és káposztafélék egy része a község zöldségellátását ja­vítja, a másik részét pedig az AGROKONZUM útján ér­tékesíti a szövetkezet. — Jó kapcsolat alakult ki a Szomolyai Általános Isko­la és a miskolci AGROKER Tessedik szocialista brigádja között. A brigád tagjai szak­tanácsokkal, növényvédő sze­rekkel látják el az iskola tanulóit, akik két éve gon­dozzák a Mezőkövesdi Áfész-szel közösen létesített 600 négyszögöles meggyest és cseresznyést. — Erdőtelepítés kezdődött a Közép-Tisza vidék új mes­terséges folyója, a nagykun­sági főcsatorna eddig meg­épült első 18 kilométeres szakasza mentén. A mint­egy hatvan méter széles ön- tözőcsatorna mindkét olda­lán ötven méter széles sáv­ban telepítenek majd erdőt. — Vasárnap, 13-án megnyit­ják kapuikat az építőtábo­rok. Borsodból az első tur­nusban 400—400 középisko­lás diáklány utazik a Bajai Állami Gazdaságba. Máléhá. zára, illetve Vaskútra. — A Közalkalmazottak Szak- szervezete Borsod megyei Bizottsága, s a szervezési é\ káderosztály június 10-én ankétot rendez Miskolcon. A tanácskozáson a szakszerve­zeti csoportok és bizalmiak munkájának továbbfejleszté­sét vitatják meg. — FEUER KLÁRÁT várjuk író—olvasó találkozóra jú­nius 11-én, pénteken délután három órára Kazincbarciká­ra. a városi könyvtárba, jú­nius 12-én, szombaton pedig este fel hétre a domaházi József Attila Művelődés’ Otthonba. — A varsói autógyár ez év első négy hónapjában 45 ezer Polski FIAT 125 jelzé­sű gépkocsit állított clö. 5 ezer darabbal többet, a terv által előirányzottnál. Az üzemben előkészületek foly­nak egy úi FIAT típusú gépkocsi gyártására. — Giscard d’Estaing fran­cia köztársasági elnök meg­hívására Hafez Asszad Szí­riái elnök és feleségé júniu: 17—19. közölt hivatalos lá­togatásra Franciaországba utazik — jelentették be ked­den a francia elnöki hiva­talban cs a szíriai főváros­ban egyidejűleg. Asszad el­nöknek ez lesz első hivata­los franciaországi látogatása. — Mint a TASZSZ Kairóból jelentette, az egyiptomi ve­zetésnek az utóbbi években folytatott „gazdasági libera­lizálási politikájá” következ­tében az országban jelentő­sen fokozódott az élösdi ke­reskedelmi töke tevékenysé­ge. — NÉGY DIJAT NYERT a Loire menti Toursban ötöd- izben megrendezett nemzet­közi kórusfesztiválon a Til- lai Aurél és Dobos László vezette pécsi Nevelők Háza kamarakórusa. Nekik jutott a közönség dija is. — Megalakult a latin-ame­rikai országok. újságíróinak szövetsége. A huszonhárom ország képviselőinek részvé­telével megtartott kongresz- szuson úgy döntöttek, hogy az új szervezet központja a mexikói főváros lesz. — A csehszlovák gépipar sikerének tartják a plzeni Skoda Müvekben elkészített első 500 megawatt teljesít­ményű gőzturbinát. A be­rendezés méretére jellemző, hogy 30 méter hosszú, és 1200 tonna súlyú.------------------------------------­■ i — Tegnap nálunk | i ebédelt a barátom, cs a 1 | feleségem föztje olyan [ i hatással volt rá, hbgy , 1 ma reggel konyhafelsze- [ i relés-készletet küldött , i neki. • — Milyen kedves gesz- [ i tus! i — Nem túlságosan. .4 J i dobozban fűrész és bal- i 1 ta volt! 1 i i — Finn gyártmányú, prog­ramvezérléses galvanizáló automatasor próbaüzemeié, se kezdődött meg a Csepel Müvekben. A technológiai fejlesztés segíti a ..kerékpár- program” megvalósulását, mely szerint 1980-ban már több mint félmillió kemping­biciklit akarnak gyártani. — A húsgalamb-tenyésztés­sel megyénkben jelenleg csak egy szövetkezeti szak­csoport foglalkozik. A ked­vező felvásárlási árak es a biztos értékesítési lehetősé­gek hatására öt további atész kíván bekapcsolódni ebbe a kisállattenyésztési ágazat bs. — CHRUDINAK ALAJOST, a Magyar Televízió főm un­ka társát várják csütörtök es­te hat órára Miskolcra, a Rónai Sándor Művelődési Központ klubjába, hogy vá­laszt adjon az érdeklődők­nek az elmúlt hónapok ér­dekesebb külpolitikai ese­ményeit érintő kérdéseire.

Next

/
Oldalképek
Tartalom