Észak-Magyarország, 1976. június (32. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-01 / 128. szám

PROtETARJAIf-EGYESÜLJETEK I A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 128. szám Ara: 80 fillér Kedd, 197(1. június 1. Mihail Leszecsko Budapesten Bejrutban fellángoltak a harcok Hétfőn szovjet küldöttség érkezett Budapestre a ma­gyar-szovjet gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési kormányközi bi­zottság 17. ülésszakára. A delegációt Mihail Leszecsko, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnökhelyettese, a bi­zottság szovjet tagozatának elnöke vezeti. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren dr. Szekér Gyu­la. a Minisztertanács elnök- htelyettese, a bizottság társ­elnöke fogadta. Jelen volt V. J. Pavlov, a Szovjetunió A harcok újabb íellángo- lásának fö oka a szélsőjobb­oldali erők azon törekvésé­ben rejlik, hogy meghiúsít­sák az új elnöknek — Eli- asz Szarkisznak — a szem­benálló felek közötti min­den külső beavatkozás nél­küli politikai megegyezésre és a harcok végleges beszün­tetésére irányuló kísérleteit. Az újabb provokációk, va­lamint a politikai személyi­ségek elleni legutóbbi me­rényletek célja az. hogy is­mét kiélezzék a helyzetet és ürügyet teremtsenek a kül­földi intervencióra. Az elmúlt két napban Bejrutban ismét ágyulövedé- kek robbantak. Éjjel, nappal lőtték a lakónegyedeket és kórházakat. A jobboldali erők tűz alá vettek több pa­lesztin menekülttábort Bej­rutban és a főváros kornyé­kén. A harcokban vasárnap 270 ember vesztette életét és több mint négyszázan meg­sebesültek. A nehézfegyve­rek mellett először vetettek be új fegyvert, a föld-föld rakétát. Á bejrúti rádió köz­lése szerint Bejrút előváro­sában, Habaa mohamedán körzetben fel nem robbant, izraeli gyártmányú lövedéke­ket találtak. Szélsőjobboldali erők hét­főn nehéztüzéiiségi fegyve­rekkel lőtték a libanoni fő­város sűrűn lakott nyugati negyedét. Egyelőre nincse­nek adatok arról, hogy a hétfői harcokban hányán vesztették életüket, vagy sebesültek meg. magyarországi nagykövete. Ferdinand Marcos, a Fülöp-szigeti Köztársaság elnö­ke Moszkvába érkezett. A képen: Nyikolaj Podgornij szov­jet államfő üdvözli vendégeit a repülőtéren A SZOT elnökségének irányelvei Napirenden a bizalmiak hatásköre A SZOT elnöksége, hétfői ülésén irányelveket fogadott cl a szakszervezeti bizalmiak hatásköréről. Figyelembe vette, hogy a kormány leg­utóbbi rendeleté értelmében ezentúl a szakszervezetek egyetértése szükséges a dol­gozókat érintő olyan eseti intézkedésekben, mint a sze­mélyi alapbér megállapítása, a miniszteri és magasabb- szintű kitüntetésre vonat­kozó javaslat, a fizetett rend. kívüli szabadságban. vagy jutalomszabadságban részesí. tés. vállalati lakás: vagy la­kástámogatás. továbbá szoci­ális juttatás adása. Az ezek­kel kapcsolatos egyetértési jogot a szakszervezetek alap­szabálya értelmében a bizal­miakra. főbizalmiakra ruház, zák. Az irányelvek szerint a jövőben a bizalmiak, il­letve főbizalmiak egyeter. lése szükséges a vállalati, hivatali, intéznie, nyi és szakszervezeti külföldi és hazai üdülési beutalók személy szerinti, odaítélésé­hez, a beutalók térítésének részbeni, vagy teljes elenge­déséhez, a szakszervezeti se­gélyben részesülő személy meghatározásához, szakszer­vezeti kitüntetésben részesü­lők kiválasztásához is. A bizalmiak véleményét ^vaslalát ki kell kérni a dől. gozói< élet- és munkakörül­ményeit érintő valamennyi kérdésben, s joga van a bi­zalmiaknak arra, hogy e kér. déseket érintő felsöbbszintű rendeletek, előírások betar­tását ellenőrizze. A bizalmi vétót kezdeményezhet a szakszervezeti bizottságnál ha a gazdasági vezető a cso­portját, illetve egyes dolgozó­kat érintő törvénysértő in­tézkedéseket tervez, vagy ha a szocialista erkölcsöt sértő eljárást, hibás módszert ta­pasztal és a kérdést a gazda, sági vezetővel nem tudja rendezni. Az irányelvek hangsúlyoz­zák. hogy a bizalmi hatáskö­rébe utalt jogok is-a dolgo­zók jogai. A csoport tagjai­nak érdekeit a bizalminak mindig szem előtt kell tarta. nia, véleményüket előzetesen ki kell kérnie. Ha esetenként erre nincs lehetőség, utólag tájékoztatni kell a csoport tagjait a nevükben tett in­tézkedésekről. Az irányelvek azt is 'ki­mondják. hogy minden olyan alapszervezetben ahol a tag. súg, véleményét a döntések előkészítésekor közvetlenül nem lehet meghallgatni, ott a bizalmiak útján kell biz­tosítani, hogy a tagság vé­leménye érvényesüljön a szakszervezeti feladatok kialakításában, végrehajtá­sában és ellenőrzésében. A most elfogadott irányel­veket valamennyi alapszer­vezetben ismertetik a bizal­miak. főbizalmiak tanácsko­zásán. A SZOT elnöksége tájékoz­tatót hallgatott meg a jóléti és kulturális alapképzés egye­di elbírálásáról. Mint isme­retes, a módosított közgazda- sági szabályozók értelmében l!)7(i. január 1-től a vállalati jóléti és kulturális alapok képzésének szabályai is meg­változtak. A korábbi evek­ben a költségek terhére szá­molhatták fel az 1967. évi szintnek megfelelő anyagi fe­dezetet és ezt az összeget az adózás után képzett részese­dési alapból kiegészíthették. Az új szabályozás szerint az alapot bizonyos fejkvó­ták szerint képzik a’ válla­latok a költségek terhére, tehát az adózás előtti nyere­ségből. amit továbbra is ki. egészíthetnek az adózás utá­ni részesedési alapból. Az új szabályok az eddigieknél ál­talában kedvezőbb helyzetbe hozták a vállalatokat, mert (Folytatás a 2. oldalon) Úttörőavatás, fogadalomtétel, felvonulás Az MSZMI* Borsod megyei Bizottsága zászlót ajándékozott a jubiláló úttörőknek Vasárnap -már kora dél­előtt szinte népvándorlás in­dult Miskolcon a sportcsar­nok irányába. Kilenc óra sem volt, s már ezrek gyü­lekeztek a téren. Kipiroso­dott arcú, izgatott kisdiákok, akiket szüieik, ismerőseik, tanáraik kísértek el. A szom­baton még őszies időjárás is megváltozott, nagyszerűen sütött a nap. Fél tízkor tel­jesen zsúfolt volt a sport- csarnok előtti tér. Nagyszerű látványt nyújtottak a kato­nás rendben felsorakozott úttörők és kisdobosok, akik az avatásra és a fogadalom­tételre gyülekeztek. Közel 10 ezren lehettek, amikor elkez­dődött az ünnepély. Az elnökségben volt De­ine László, az MSZMP Bor­sod megyei Bizottságának titkára, Drótos László, az MSZMP Miskolc városi Bi­zottságának első titkára, Tóth József, az SZMT veze­tő titkára. Török László, a KISZ Borsod megyei Bizott­ságának első titkára, Rózsa Kálmán, Miskolc város Ta­nácsának elnöke és Fii- löy Péter, a KISZ Mis­kolc városi Bizottságának első titkára, valamint a társadalmi szervek és a fegyveres testületek képvA selöi. Szebeni Győző. Miskolc városi úttörőelnök köszön­tötte a megjelenteket, majd a csapatvezetők tettek jelen­tést. Két és fél ezer pajtás várta az úttörőavatás és a kisdobos-fogadalomlétel ün­nepélyes pillanatát. Behozták a csapatzászlókat, elhangzott a Himnusz, majd Páll Ildikó megyei úttörőelnök köszön - tölte a pajtásokat, s a ven­dégeket. Ezután Kónya Vil­mos őrnagy lépett a mikro­fonhoz: felolvasta a kisdo­bos-, majd az úttörő-foga­dalmat. amelyet a pajtások utána mondtak. Következett az a pillanat, amelyet any- nvira vártak a pajtások: az avatószülők, a patronálok és a katonák felkötötték a kék, illetve a vörös nyakkendőt a „felavatottak” nyakába. Páll Ildikó bejelentette, hogy az MSZMP Borsod megyei Bi­zottsága a Magyar Úttörők Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója tiszteletére zászlót, ajándékozott a Bor­sod megyei Úttörő Elnökség­nek. Ezt Deine László adta át meleg szavak kíséreté­ben : — ■ Gratulálok az elért eredményekhez. Ezt a zászlót a Borsod megyei Pártbizott­ság megemlékezésképp és el­ismerése jeleként adomá­nyozta nektek. Legyetek büszkék rá. Szeressétek a testvéri szocialista országo­kat, tanuljatok meg szocia­lista módon élni. dolgozni és művelődni. Szeressétek és tiszteljétek a munkát, az al­kotó embert. Sok sikert, erőt, egészéget kívánok munká­tokhoz! Deine László elvtárs nagy tapssal fogadott kedves sza­vai után Török László adott át a Borsod megyei KISZ- bizottság' ajándékaként em­lékszalagot az úttörőknek. Két szavalat hangzott el. majd az úttörők a Munkás- mozgalmi Emlékműnél üze­netet helyeztek el az 1996- os esztendő úttörőinek. Meg­koszorúzták az emlékművet, s ezzel be is fejeződött a délelőtti program. Délután az últörőtalálko- zó résztvevői találkoztak a test véri KlSZ-alapszerveze- tekkel, patronáló szocialista brigádok képviselőivel és a helyi' úttörőkkel. Nagyszerű hangulatban ismerkedtek egymás életével, munkájá­val. 15 órakor kezdődött a/ úUörövezetök ünnepi tanács­ülése az' ÉMÁSZ-székházban. majd ismét a sportcsarnok előtt és körül énekeltek, tán­coltak. játszottak, gálaest keretében a pajtások. A na­pot fáklyás felvonulás zárta, amelyen több százan vettek részt. A sportcsarnoktól .a Petőfi térig igen sok érdek­lődő tekintette meg az úttö- rölalálkozó befejezését is je­lentő felvonulást. A Csanvikban hétfőn dél­előtt. megtörtént a zászlóle­vonás. D. L. Kisdobosok fogadalomlételc Fotó: Szabados'György iagák *

Next

/
Oldalképek
Tartalom