Észak-Magyarország, 1976. április (32. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-18 / 93. szám

T976. cípriTis 1°6., vasäTnap ESZAK-MAGYARORSZAG 7-— - —— mmmmmmnmmmmm A mate és a barátság... A barátság alapja a bi­zalom, teltétele az őszinte­ség, az egymás iránti jó­akarat, megértés. Az em­berek egymáshoz való ra­gaszkodásának egyik leg­szebb tormája, a tiszta, őszinte barátság, , amire mindenki vágyik, és ami­nek a hiányát azok érzik a legjobban, akik felnőtten szakadnak ki környezetük­ből és átmenetileg még a nyelvi nehézségek is aka­dályozzák a baráti szálak szövődését. Hat évvel ezelőtt chilei egyetemisták népes cső- pórija európai körútja so­rán egy hetet Budapesten töltött. Már csak egyetlen nap volt a visszaindulásig, amikor Szekerák Sándor egyetemista megismerke­dett a csoport: egyik tagjá­val, Anita Pazminoval, A csillogó fekete szemű kis­lány visszautazott, de a le­velek két éven át hetente érkeztek Santiagóba. Anita befejezte a tanulmányait, tanárnő lett és elköltözött a családi háztól több tíz­ezer kilométerre, Magyar- országra. Miskolcon a Gyula utcai lakásban Chiléről beszél­getünk Szekerák Sándorné, Anita Pazminoval. — Négyen voltunk test­vérek, s közülünk már csak ketten élnek Chilében. A nővérem és a férje Svájc­ban települt le. Allendc ha­lála után menekülniük kel­lett. A hazámról érkező hí­rek mögött mindig felidé- zödnek, amit a nővérem fér­je pontosan leirt. Öt is fog­va tartották a nemzeti sta­dionban, mert kommunista volt. Kutató orvosként egy kórház igazgatói posztját töltötte be, amikor a haza­fiakat üldözni kezdték Chi­lében. Anita Pazminó nem töl­tötte tétlenül az elmúlt éveket új hazájában. Dip­lomája honosításán fára­dozott. nyelvtanár lesz. Ta­lán mondani sem kell, a magyar nyelvet szinte hi­bátlanul beszéli, hiszen ez elengedhetetlen feltétele a tanításnak. Törékeny, csupa kedves­ség Anita Pazmino. Várja a kérdéseket, amikor a te­kintetem hosszan elidőz egy-egy szép rézműves munkán, vágj' stilizált, csil­logó kövektől ékes álarcon. Csak ennyi, ami a régi kör­nyezetét idézi, ami a hazá­jából való. Na és a mate, ami alig nagyobb egy pi­pánál: a chileiek ebből szívják az illatos növények szárított anyagával készí­tett „teát”. Anita Pazmino kezében üresen kong a rég kiszáradt mate, a füvek már évekkel ezelőtt elfogy­tak. A mate Chilében ösz- szehozza az embereket, a barátokat és a mate mel­lett cserélik ki a híreket, s az illatfelhőben ülők kört alakítva diskurálnak. Hogyan talál barátokra új környezetében egy chilei asszony? A válasz meglep: — Ha olyanok barátságát keresi, akik maguk is a be­illeszkedés, a nyelvi nehéz­ségek gondjaival küszköd­nek. A Hazafias Népfront évekkel ezelőtt létrehozta az országban mind ez ideig egyetlen nemzetközi klubot. A klub tagjai (immár 40— 50 külföldről megyénkbe költözött asszony) tekintet nélkül az anyanyelvűkre, magyarul beszélnek. Meg­telepedésük körülményeiről mindannyian szívesen szól­nak. Egy ideig kettős ál­lampolgárságúnk voltak, most a klub tagjainak egy- harmada mór magyar ál­lampolgárnak mondhatja magát. A görög emigránsok ki­vételével mind házasságkö­téssel költöztek Magyaror­szágra. Lengyelek, szovje­tek, bolgárok, csehszlová­kok. németek. Többségük Miskolcon él, jó néhányan vidéken, a megye különbö­ző településein. Szinte ál­talánosnak mondható, hogy a gj'erekek csaknem min­denütt beszélik a magyar nyelven kívül a másikat is; a szülőét. A harmadik ge­neráció tagjai viszont már csak a mi nyelvünket ér­tik. mert otthon is kevés idegen szó esik. 3 A nemzetközi klub öllete valósággal lázba hozta a megyében élő külföldről megtelepedett embereket. A házasság, a család szűk kö­rén túl lehetőséget láttak újabb barátságok, emberi kapcsolatok teremtésére. Meghatóan kedves nemzeti műsorokat állítottak össze. Ez volt az első év prog­ramja. A műszaki rajzoló, a mérnök, vagy nyelvtanár szívesen énekelt hazája da­laiból, elhozta a féltve őr­zött népművészeti, tárgyi emlékeit, képeket, filme­ket. Igazi izgalmat jelen­tett egv-egy ilyen bemutat­kozás, és ott, ahol a szülők egy kicsit is vonakodtak, a gj'erekek átsegítették őket a szereplés első perceinek izgatottságán. Valahogy úgy, hogy „tudod, amiről nekünk otthon meséltél a faludról”... A görögök Özdról is be­jönnek, ha klubfoglalkozás van. Egyikük legutóbb ke­nyeret hozott magával. Ro­kona járt itt a napfényes Hellászból és ö hozta. A többiek: görögök, németek, lengyelek megilletödöllen álltak, ahogy markában, mint valami kincset tar­totta a szikkadt kenj'eret. Jó néhónj'an a klubfog­lalkozások szünetében is megkeresik egymást, a csa­ládi életről, a tanulásról, a munkáról cserélik ki ta­pasztalataikat. Az újszü­lötteket egy-kettőre ma­gukkal hozzák a fiatal ma­mák, bemutatkozó látoga­tásra. Rafael Jón Levon görög ‘ fiatalember, aki Athénban született, Magyarországon nősült, ügyintézőként dol­gozik Miskolcon, esténként pedig egy zenekarban ját­szik. Szabad ideje alig van, mégis mindent tud a többi- ekről, • mintha a testvérei' lennének, úgy számon tart­ja a sorsuk alakulását. Tamillá a Donj'ec me­dencét mondja hazájá­nak. Technikus volt, képez­te magát, az egri főisko­lán orosz, történelem sza­kos tanári diplomát szerez. A törékeny Válja egyszeri­ben sugárzóan vidám, ha összetalálkozik valakivel a boltban, az utcán a klub tagjai közül. Ebben az évben a me: gyével, a megye gazdasági, kulturális életével ismer­kednek klubfoglalkozások keretében a megyében élő külföldi származásúak. Sor­ra látogatják a megye ne­vezetesebb. létesí tménvei t, a kulturális centrumokat. A régebbi klubtagok kö­zül egyik-másik bizony már maga is vállalhatná az ide­genvezető szerepét. Feuer- bery Káté, aki 17 éve köl­tözött Miskolcra Lipcséből, ragyogóan ismeri a megyéi, sőt az országot is. Ahogy ö mondja; hazalátogatásai al­kalmával mindig úgy érzi, Lipcsében mór csak ven­dég lehet, a hazája, az ott­hona, a baráti körnj’ezete már ide köti ezer szállal. Könyvtárban dolgozik, jól beszéli a magyar nj'elvet és mindenki Darvasnénak hívja, a lánynevét nem is ismerik. Anita Pazmino tavaly szeptemberben egy kubai ismerősre tett szert Mis­kolcon. Jakabné úgy került Borsodba, hogy szinte egyetlen szót sem tudott magyarul. A kisgyerekével érkezett Moszkvából, ahol a férje még jövő februárig tanul. Yazmin de la Cari- dad Hondar Gomez a nj'el- vi nehézségek ellenére a szűkebb családi körnj'ezet- ben a kedvenc lett kisba­bájával. Néha spanyolul be­szélgetnek Anitával, aki Chiléből jött és már meg­állapodtak, hogy a klub legújabb tagjaként rövide­sen bemutatkozik Yazmin de la Caridad Hondar Go­mez. Válja, Tamillá, Kazi- lisz Dimitriszné és a többi­ek szeretettel, barátsággal várják, hogy mindazt amit ők tudnak a megyéről, az országról, a nyelvről, kész­séggel továbbadják. Nagy József p­Izek, illatok, harmóniák varázsa Bor. bor, bor, / de jó ez a módi bor. Csaknem min­denki elölt ismert ez a vi­dám. egyszerű, igaz szöve­gű népdal. Ennek a népköl­tészeti alkotásnak szövege akkor is igazat mond — legfeljebb énekelni nem le­het —, ha a módi jelző he­lyett tarcali, hercegkúti. er- döbényei. daróci, sálj’i szo- molvai jelzőt mondunk, vágj' írunk. Mert borukról ezek a községek is híresek; sőt hosszú volna felsorolni megyénk valamennyi jó bortermelő helységének ne­vét. Érdekes. külsőségekben igen látvánj'os esemény egy-egy borverseny. Külö­nösen azt ragadja meg, ámítja el, akinek először van része ilyet látni. A tar­cali borversenyek hangula­tát maga a környezet, az ódon. felújított, nagyon íz­lésesen berendezett Rákó- czi-kastély még inkább fo­kozza. A szavak segítségével idézzük fel, hogyan kutat­ja a bíráló bizottság a bo­rok aranyszíne mögött meg­búvó titkokat, az izek, az illatok, a harmónia vará­zsát. * Az édes és száraz borok zsűrije — akárcsak a má­sik két bizottság — hétta­gú. Az asztalion az elnök, Tóth Mihály, az Országos Borminősítő Intézet igazga­tóhelyettese. Körötte a bi­zottság tagjai. Leskó Ist­ván. Takács Miklós. Ne­meth László, ifj. Szabó Dá­niel ..., hogy csak néhá- nyuk nevét említsem. Kö­rülülik a fehér, gyertyafény világította asztalt, amelyen sajttal, almszeletekkel, kif­livel rakott tányérok sora­koznak és talpas poharak sokasága. Csinos, miniszoknyós lá­nyok: Murák Gizi, Léniák Jutka, Tolcaji Erzsi — vala­mennyien az abaújszántói Szőlész Szakmunkásképző Iskola tanulói — egymás után hozzák az egyelőre csak számokkal megneve­zett boorkat. Zöld, hétdeois üvegekben Bükkalja kincse várja a szakvéleményt, míg Hegyalja borai hagyomá­nyos, félliteres fehér üve­gekben kerülnek a zsűri asztalára. Minden zsűritag poharát az ügyes lányok léiig töltik aranyló színoen pompázó nedűvel. És innen kezdődik való­iában az igazi munka, a bo­rok érzékszervi bírálata. Innen figj'eljen az. aki el akarja lesni a szaKszerü borbírálat módszerbe!: ló­gásait! Mert minden moz­dulatban. huny őri tásban, arcrándulásban, a.i akrezd ü - lésben oil van a zamatok kutatása, az illatok keresé­se, a minőség érzékelése. A zsűritagok talpuknál fogva emelik a poharakat, nehogy véletlenül Ujjlenyo­mat maradjon a pohár ta­lán, ami esetleg befolyásol­hatja a tisztaság vizsgála­tának objektivitását. A fény felé emelik. A gyertyaláng át világított a bor olj’an, akár egy rönt­genkép. Legalábbis a vizs­gált: bor tisztaságáról töké­letes képet, keresztmetsze- tet mutat. — Kissé poros — álla­pítja meg ifj. Szabó Dá­niel, a borkombinát kerü­letvezetője, némi vizsgáló­dás után az első mintáról. — Nézze azokat az apró, lebegő részecskéket — mu­tatja felém a poharat. Szigorú a zsűri. Ez már az első mintánál észrevehe­tő. Lesko István véleménye is nagyon kritikus: — Ez a bor illatszegény, a sav egy kissé erősebben uralkodik benne... A zsűri titkáránál meg­lesem a kapott pontszámot. Az első minta 39 hibapont­jával bizony kieseit az ér­mekért folytatott küzdelem­ből. Újabb borok következnek. Két minta között a zsűri tagjai hol a sajtból, hol az almából, hol a kifliből ha­rapnak egyet. Közömbösítik az előző borok izéi. Szük­ség van rá, a realitás ér­dekében. Nézem Takács Miklóst, a módi Rákóczi Szakszövet­kezet fiatal borászát. Egy kortynyi bort vesz a szájá­ba. Megrágja. Mozognak az ajkak, munkálkodik a nyelv, a szájpadlás, miköz­ben a felszabadult zamat betölti az egész szájüreget. A bort nem nyeli le. sem ö, sem más. hiszen az izek csak a szájban érezhetők. Figyelem Takács Miklós pontozólapját. A most vizs­gál! minta a 33. sorszámot' viseli, furmint-fajlaju bor. A fiatal módi borász a tisztaságot, az illatminösé- gel kiválóra, az illat inten­zitását, az íz, zamat minő­ségét, a harmóniát* jóra ér­tékeli. Végeredményként 9 hibapontot ad. Ez már ezüstérmes bor. Égy teremmel arrabb még aranylóbb a pohárban .„táncoltatott” bor színe. Itt bírálja az aszú-bizottság a „vinum regum, rex vinó- ruin”-ol, a borok királyát, a királyok borát. Szilágyi Dezső bácsi sokáig forgatja poharában az illatos nedűt. Élvezi illatat, — Elégedett vagyok' a versenyre benevezett aszúk minőségével. Méltóak a hír­nevükhöz ... — mondja. Dezső bácsi véleményére igazán adnunk kell. hiszen' ez a mostani legalább a harmincötödik bo r ve rsen y, amelyiken mint bíráló részt vesz. Derekasan dolgozik a bi­zottság. Negyed egy felé já­runk, amikorra mind a 94 benevezett bor átesik az ér­zékszervi bírálaton. Talán a laikusnál?, furcsa hallani, de egyáltalán nem könfiyü munka ez. Nag.v szaktudást, még főbb gyakorlatot. ízlést, figyelmet és összpontosítást kíván minden bírálótól. * Cikkem elejen arról szól­tam, hogy híresek a borso­di borok. Állításomat az idei borversenyen kiadott 33 aranyérem is alátá­masztja. A benevezeti bo­rok több mint egyharmada lett aranyérmes. Reális vélemény ez. s bár mi, fogyasztók nem va­gyunk borász szakemberek, mégis, mikor kezünkbe vesszük a minőségi, Bükk- alján termett, sauvignonnal, vagy a Hegyalján szüretelt ötputtonyos aszúval telt poharat, eszünkbe jut a reklámszöveg igazsága:nem minden orvosság keserű... Hajdú Imre F iittyentő nyúl a Csontház-Ieremből Sikeres kutatómunka az ays* teleki barlangban Tizenöt, időnként har­minc fiatal tevékenykedett két hétig az aggteleid bar­lang különböző ágaiban. A Budapesti Vörös Meteor Vass Imre barlangkutató csoportjának tagjai dolgoz­tak Aggteleken, a Magyar Állami Földtani Intézet megbízásából. A munka be­fejeztével dr. Kordos ' Lászlótól, az intézet őslény­tani kutatójától és Hel- lebrandt Magdolnától, a miskolci Herman Ottó Mú­zeum régészétől kértünk tá­jékoztatást a' kutatás céljá­ról, eredményéről. A kutatás ipar évekkel ezelőtt megkezdett munká­nak tervszerű folytatása. A Kölyuk-barlangban. a szin- petri esapásletői barlang­ban, Diósgyőrben már vé­gezlek hasonló célból teltá- rást. Most az aggteleki bar­lang Csonthóz-terfnét. Ró- ga-ágát. Denevér-ágát ku­tatták át. Mi célból?! Az utolsó jégkorszak vé­gén. körülbelül tízezer év­vel ezelőtt megkezdődött a felmelegedés, amelynek kö­vetkezményeként — egye­bek között — kicserélődött az egész állatvilág. A mam- mutok kora elmúlt, és meg­kezdődött a mai gerincesek kialakulása. Ezeknek az új állatfajoknak a nyomait, tárgyi bizonj’ílékait keres­ték a kutatók, egy megha­tározott rétegben, mely ré­teg a mi időnktől számítva körülbelül ötezer évvel ez­előtt rakódott le. ötezer év­nyi mélységben jártak ló­hát a fiatal kutatók. Kutatókhoz illő szerény­séggel szólnak munkájuk­ról, eredményeikről, nedig ezek az eredmények Euró­pa-szerte is érdeklődést kelthetnek a szakmai kö­rökben. Szép sikerrel fejez­ték be munkájukat, pedig számos nehézséggel kellett megküzdeniük. Ezek közül például az egyik: olyan ré­teget kellett találniuk, amelyet a múlt század vé­gén a kutatók még nem ta­láltai?: meg, nem bolygat­tak. nem szedtek szét Si­került ilj’et találni a Csont- ház-teremben. Cseppkővel lezárt, telje­sen érintetlen réteget talál­tai?. ebből kerültek elő kü­lönböző állatcsontok, csont- eszközök, szerszámok. Pél­dául olyan esontszerszám. amellyel a bükki kultúra embere a kerámiaedények- .......................................... b e karcolta bele finom mintáit. Ennek a kultúrá­nak az embere használt ugj'anis először kerámiát. Találtak baltát. kecske-, juh-, szamárcsontot. (Az őslénytankutató, mint el­mondta. igen szeretett vol­na lócsontot találni, a sza­márcsontot sokáig vizsgál- gatta, hátha mégis ló de nem. Viszont, ha ló nincs, a szamár is érdekes.) Meg­találtál? a szibériai pocok­nak és a Rittyentő nyúlnak a csontjait is. Ez a két ál­latfaj még a jégkorszakból mentette át magát mintegy ötezer évvel későbbre. Va­lójában még ma is él mind­két faj az Ural körnvékén, a mi területünkön viszont már sehol nem található. Néhány növényi magot ugyancsak sikerült azonosí­tani: kölest, bükkönj’t len­csét, sőt búzát is. i A szakemberek megkezd­ték az igen gazdag anyag feldolgozását, rendszerezé­sét. Az anyagból a tervei? szerint körülbelül egy év múltán kiállítást rendeznek be a miskolci Herman Ottó Múzeumban. <p0 Lukovszky László munkája

Next

/
Oldalképek
Tartalom