Észak-Magyarország, 1976. április (32. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-01 / 78. szám

I A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXIE évfolyam, 78. szám Ára: SO filler Csütörtök, 1976. április I. 3zadat egyiptomi elnök a közelmúltban, mint ismere­tes, eg.yoldalúan érvényte­lennek nyilvánította az 1971- es szovjet—egyiptomi barát­sági és együttműködési szer­ződést. Ezzel egyidejűleg Egyiptomban zajos szovjet­ellenes kampány indult meg, amelynek során kísérletek történtek a. Szovjetunió Egyiptommal kapcsolatos ál­láspontjának elferdítésére, valamint arra, hogy az egyiptomi politika legutóbbi kudarcaiért a Szovjetuniót hibáztassák. Ezzel kapcsolatban a Szov­jetunió kairói nagykövetsé­ge március 31-én nyilatko­zatot adott át az egyiptomi félnek. A nyilatkozat határozot­tan visszautasítja a hivata­los egyiptomi körök és a sajtó képviselőinek rágalma­zó állításait, s tényeket so­rakoztat fel, amelyek arról tanúskodnak, hogy a Szov­jetunió Egyiptom és az egyiptomi nép irányában következetes és elvi baráti politikát folytat. Nasszer elnök a szovjet vezetőkkel tartott megbe­szélései során nemegyszer fejezte ki a szovjet—egyip­tomi szerződés megkötésére irányuló óhaját. Szadat el­nök 1971-ben az egyiptomi nemzetgyűlés előtt szintén kijelentette: „Jövőnk .és utódaink jövője érdekében törekedtem a Szovjetunió­val való szerződés aláírásá­ra”. A szerződés arra hivatott, hogy magas szinten rögzítse a Szovjetunió és az impe­rialista függőség alól felsza­badult Egyiptom közötti kapcsolatokat, miután Egyip­tom azt a célt tűzte maga elé, hogy harcoljon szuve­renitása és gazdasági önál­lósága megszilárdításáért, a társadalmi fejlődésért. Az antiimpertalista harc és a népek szabadsága ér­dekében kifejtett szovjet— egyiptomi baráti együttmű­ködés több mint két évti­zede alatt — hangoztatja a szovjet kormány nyilatko­zata — a Szovjetunió óriá­si segítséget nyújtott Egyip- , tóm gazdaságának fejleszté­séhez és védelmi erejének szilárdításához. A nyilatkozat a texvábiafc- ban kijelenti: az egyiptomi kormányzat az utóbbi évek­ben kezdett eltérni a Szov­jetunióval való együttműkö­dés politikájától, a szovjet— egyiptomi szerződés elveitől. Mindez a közel-keleti ren­dezéssel összefüggő kérdé­sekben nyilvánult meg szem­léltető módon. Az egyiptomi vezetők külön ügyletei Iz­raellel, amelyeket az egyip­tomi nép igazi barátai előtt eltitkolva, az agresszorral szembenálló más arab or­szágok háta mögött kötöt­tek, gyakorlatilag kivonták Egyiptomot a megszállt (Folytatás 0 2 oldalon) Az V. ötéves terv első esz­tendejében három nagy ipari létesítmény építését kezdték meg hazánkban. A három nagyberuházás közül az egyik a Tiszai Vegy,’kombinát po­lipropilén gyára, amelynek megvalósítása szorosan kap­csolódik az olefinprogram­hoz. A létesítendő gyár ugyanis a T^K olefinüze­mében termeli Propilén egy részét dolgoz#* értékes műanyag alap0,nYaSnak, me- lyet jelenleg tááes országok­ból vagyunk kénytelenek be­szerezni. . Az országgyÚ'es az elmúlt év decemberéi"®11 emelte tör­vényerőre a polipropilén gyúr építésén®'' . tervét. A mintegy 4.2 mt',,a!'d forintos beruházáshoz ?/■ januai- jában fogtak li0^a a kivite­lezők! A gyár technológiai berendezéseit a* eS.Yik nyu­gatnémet cégtől VUsárolta u magyar állam, A Polipropi­lén gyár beruiiáfüa a Tiszai Vegyikombinát ^ ugyancsak a kombinát látja el a be­ruházás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat is. A beruházás megvalósításában az elkövetkező évek során csaknem 50 gyártó-, szerclö- és szállítóvállalat szakem­berei vesznek részt. * Mivel az új létesítmény fontos helyet foglal el az V. ötéves terv feladatai között, a Vegyipari Dolgozók Szak­szervezete és a TVK szak- szervezeti bizottsága kezde­ményezésére a beruházásban közreműködő 24 nagyvállalat — a polipropilén gyár ha­táridőre történő megvalósí­tása érdekében — szocialista "gvüttmüködésí szerződési kötött. . Az ünnepi aktusr a március 31-én, szerdán dél­után került sor Leninváros- ban. A Derkovits Gyula Mű­velődési Központban meg­tartott szerződéskötésen részt vettek a polipropilén gyár megvalósítását segítő és a beruházást ellenőrző orszá­gos és megyei szex-vek, a kü­lönböző tárcák, az ágazati szakszervezetek, párt- és tár­sadalmi szervek képviselői, valamint a beruházásban közreműködő 24 országos nagyvállalat politikai, gaz­dasági és társadalmi szervei­nek vezetői. Az elnökségben foglalt helyet dr. Kovács Miklós, a Leninvárosi Párt- bizottság első titkára, Tóth Imre, a VDSZ titkára. Holtai j Endre, a Vasas Szakszerve- ( zet titkára. Huszár Andor, a Tiszai Vegyikombinát igaz­gatója. dr. Balogh András, az SZMT titkára. Tolnai Lajos, a megyei pártbizottság mun­katársa. Mészáros Jánosnak, a TVK szakszervezeti bizottsága tit­kárának üdvözlő szavai után Tótli Imre, a Vegyipari Dol­gozók Szakszervezetének tit­kára ismertette az együtt­(Folytatás a 2. oldalon) Neves Jordániái V1*, asi és politikai személyiségek tüntetést szerveztek a megszállt nyu- cati parton élő "Megmozdulásainak, támogatására. A Jordán folyó nyugati part­iján napirenden y*,inak a tüntető arabok és az izraeli rendőri-katonai alakulatok közötti összecsapások. f ff • Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szex-dán délelőtt ha­zaérkezett Szófiából, ahol a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának meg­hívására a magyar pártkül­döttség' élén részt vett a BKP XI. kongresszusán. A küldöttség vezetését Szói iá­ban Nemes Dezső, a Politikai Bizottság tagja vette át. Kádár Jánost a Ferihegyi repülőtéren Bíszku Béla. Övári Miklós, a Központi Bizottság titkárai, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, Gyencs András, Győri Imre, Pullai Árpád, a Köz­ponti Bizottság titkárai, Bru- tyó János, a Központi Ellen­őrző Bizottság elnöke, Púja Frigyes külügyminiszter, Ben­kel András belügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai, Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miixiszter és dr. Berecz János, a KB külügyi osztályának vezetője fogad­ta. Jelen volt Hriszto Markon, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. A megyei tanács tegnap, szerdán délelőtt ülést tartott. Dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke köszöntötte az ülésen részt vevő dr. Gosz- tonyi Jánost, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ját, oktatási minisztériumi államtitkárt, dr. Bodnár Fe­rencet, az MSZMP Központi Bizottságának tagját, a me­gyei pártbizottság első tit­kárát. A megyei tanács ülésének napirendje ez alkalommal több pontot tartalmazott, ezek közül kiemelkedő jelen­tőségű volt a tankötelezett­ségről szóló törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló jelentés, amelyhez Merényi József, művelődési osztály­vezetőhelyettes fűzött szó­beli kiegészítést. A töx-vény kimondja, hogy a tankötelezettség a gyermek 6. életévét követő tanév kez­detétől 10 éven át tart, an­nak a tanévnek a befejezé­séig. amelyben a tanköteles 16. életévét betölti. A megyei tanács és végrehajtó bizott­sága a kérdés fontosságának megfelelően az évek során visszatérjen foglalkozott a törvény végrehajtáséval. Igen nagy gondot fordították Bor­sodban az iskolára való elő­készítésre, s ennek megfele­lően jelentősen nőtt az óvo­dai férőhelyek száma. Orszá­gos kezdeményezésként elő­ször — az óvodai nevelésben nem részesülők számára — iskolai előkészítő csoportokat szerveztek a megyében. összességében megállapí­tották, hogy a törvény gya­korlati megvalósítása fokoza­tosan javul, de szükséges a javulás ütemének gyorsítása. A továbbhaladáshoz fontos, hogy a társadalmi összefogá- soxi alapuló részfeladatok te­gyék teljessé a törvény vég­rehajtását. Az eddigieknél sokkal jobb együttműködés szükséges az iskolák, a fenn­tartó tanács, azok testületéi és a tanácstagok között. A jelentést tartalmas vita követte, amelynek során fel- (Folytaiás a 2. oldalon.) h AGROKONZUM tervei 2243 vagon burgonya — 1838 vagon zöldség 852 vagon gyümölcs E napokban mind többször állunk meg a zöldségboltok kirakatai előtt, vagy a piacok elárusítóhelyein, hogy meg­nézzük a kora tavaszi primö- i'öket, vagy a még téli táro­lásból származó almát, kör­tét ... Mind jobban közeleg a tavasz, az elárusítóháló­zatban egyi'e több árucikk jelenik meg, amelyeket az AGROKONZUM SZKV. hoz forgalomba a megye te­rületén, Miskolc. Özd, Ka­zincbarcika, Leninváros pia­cain. A vállalat által forgal­mazott termékek eljutnak a megye egész területére, a nagy ipari központok háziasz- szonyainak asztalára. Nem volt problémamentes az ellá­tás az elmúlt évben. Sokszor panaszkodtak a vásárlók az árakban, a választékban és a minőségben megmutatkozó jelentős különbségek miatt. Az év végére azonban sike­rült rendet teremteni, s az AGROKONZUM 1976-os ter­vei is arra mutatnak, hogy jól felmérték a megye igé­nyeit. a szállítási és terítési lehetőségeket. 1976-ban tervezik a fejes káposzta, paradicsom és a zöldpaprika felvásárlásának növelését. Ezekre igen nagy szükség van. hiszen a mun- káslakta területek legkex'e- settebb cikkei közé tartoz­nak. A gyümölcsfélékből a tavalyi mennyiségtől 51 va­gonnal többet kívánnak tel­vásárolni. Természetesen ebbe beleszólhat az időjárás is. hi­szen köztudott, hogy a ta­valyi termés és a piacra ke- iülő mennyiség is ennek függvénye volt. Ebben az év­ben — a tavalyi igéixyek alapján — főleg az alma-, szilva-, kajszi-, őszibarack- forgalom növekedésére szá­mít a vállalat. Sajnos tudo- másul kell vennünk, hogy a tavaly is nagyon keresett babból, mákból és tojásból ebben az évben setn igen kerül több a bolthálózatba és az árudákba. Ennek okát — a szakemberek szerint — a termelési problémákban kell keresni. Nevezetesen abban, hogy a nagyüzemek terme­lése nem kerül teljes egészé­ben a felvásárlókhoz, a ház­táji gazdaságok egy része vi­szont csak annyit termel, amennyi a saját háztartásá­nak kell. s legfeljebb a pia­cokon hoznak valamennyit forgalomba. Tapasztalhattuk, hogy az. év elején a megszokottnál kevesebb savanyú káposztát vásárolhattunk. Ez az alap- anyaghiányból adódptl. de remélhetőleg 'a következő té­len nem lesz probléma, hi­szen 7000 mázsa savanyítását tervezik. Tovább növelik eb­ben az évben a mosott zöld­ségek mennyiségét. A kazinc­barcikai. ózdi és miskolci kirendeltségeken ’ folytatott ilyen jellegű tevékenység le­hetővé teszi, hogy a tavalyi­hoz képest 160 százalékkal több áru kerüljön a háziasz- szonyok elé. Fokozzák a köz­kedvelt. gyorsan felhasznál­ható koptatott burgonya és tisztított vegyes zöldség ter- inelését is (több mint dup­lájára). Az AGROKONZUM ebben az évben is továbbfejleszti üzletpolitikáját. Legfontosabb feladatának továbbra is a lakosság ellátásának fo- lyamatos és zavartalan biztosítását tekinti. Hatá­rozatot hoztak arra vonax- kozóan, hogy javítani káli a pex'enxkerületi boltok és a falusi lakosság ellátását. Elő kívánják segíteni a korszerű, egészséges táplálkozás elter­jesztését is. Ennek érdekében elsősorban a feldolgozott élelmiszerek és a tisztított zöldség- és gyümölcsfélék kí­nálatát növeli a vállalat. Fontos feladatnak tartják a háztartási munka megköny- nyítését és meggyorsítását szolgáló félkész vagy előké­szített termékek kínálatának növelését is. Mindezeken fe­lül az AGROKONZUM igaz­gató tanácsának határozata a minöségvédel nxi tevékenység fokozását és a fogyasztói ér­dekvédelem iav't5«M tűzte ki célul. Ezeken túl: jelentős fej­lesztést hajtanak végre az üzlethálózatban, valamint a« áruk kiszállításán és raktá­rozásán is. így remélhetjük, hogy az 1976-ra tervezett 2243 vagon burgonya. 1838 vagon zöldség és 852 vagon gyümölcs a megfelelő minő­ségben, a megfelelő időben jut el hozzánk V. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom