Észak-Magyarország, 1975. november (31. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-06 / 261. szám

I I Uj rendszerű hőkezelő kemence Mintegy húsz százalékos termelésnövelést tesz lehe­tővé a December 4. Drótmű­vek mérnökkollektívája ál­tal kidolgozott új rendszerű hőkezelő kemence. A terve­zők — Szakítva a hagyomá­nyokkal — az eddigi ólom- fürdővel dolgozó kemence helyett elektromos árammal működő kemencét szerkesz­tettek. Ebben a nagyszilárd­ságú acélvezetékek hőkezelé­séhez — ólom helyett — kü­lönböző fémsókeverékeket használtak. A gyárban kifejlesztett kemencetípusnak a régivel szemben több előnye van: V. Olcsóbb, megszünteti az egészségre káros ólomgőzö­ket és feleslegessé teszi a hőkezelés utáni pácolást. Az új rendszerű kemence építé­sére a December 4. Drólmű- vekben mintegy nyolcszázezer forintot fordítottak, az elekt­romos részt pedig egymillió forintos költséggel a Villa­mosipari Tervező- és Kivite­lező Vállalat szerkesztette. A kemence építését a drótmű­vekben ez év júniusában kezdték meg és a napokban fejezték be. November 7. tiszteletére Munkasikerek a BVK-ban A Borsodi Vegyikombinát szocialista brigádjai folytat­va a kongresszusi munka- versenyt, értékes felajánlá­sokat tettek november 7-e tiszteletére. Vállalásaikkal jelentős anyagi értékeket ta­karítottak meg. A műszerész X. üzem Bal- kányi Aladár vezette II. Rá­kóczi Ferenc és az építési I. üzem Doszpoly Ferenc veze­tésével dolgozó Kossuth La­jos szocialista brigádok szo­cialista együttműködési szer­ződésben vállalták; novem­ber 7-re a gázüzemi szárító rpűszeres vezérlését megva­lósítják. A két kollektíva elegei, téve vállalásának, mintegy 72 ezer forint érté­kű anyagot és munkát ta­karított meg. A műszerész- üzem kollektívája — az él­üzem címért folytatott ver­senyben — november 7-e tiszteletére többek között vállalta, hogy a Krypton- leválasztó berendezés ismé­telt üzembe helyezése érde­kében felújítják a műszere­ket é5 beszerelik azokat. Munkájukkal mintegy 260 ezer forintot takarítottak meg. A karbantartó üzemben dolgozó, Kovács Pál vezette Ü ttörő ifjúsági szocialista brigád a villamosüzemben és a KVSE sportpályáján bontásból származó és még a továbbiakban felhasznál­ható anyagok beépítésével 50 ezer forint értékű anya­got takarított meg a BVK- nak. A mikepércsiek megyénkben Jeli készlet A Hernád-völgyi gazdasá­gokban, így a hidasnémeti, a gönci és a felsődobszai termelőszövetkezetekben nagy elismeréssel beszélnek a Debrecen melletti mikepércsi Rákóczi Tsz két Claas-kom- bájnjának dolgozóiról. Az 1KR (volt CPS) rendszerhez tarlpzó mikepércsi tsz, amely már végzett az őszi betaka­rítási munkákkal — régi is­meretség révén — felaján­lotta segítségét a Hernád- völgyieknek. A kombájnosok, akik saját gazdaságukban 800 hektár kukorica és 180 hektár napraforgó termését takarították be az őszi kam­pány során, most mintegy 500 hektárnyi területről jut­tatják magtárba a kukoricát más tsz-ekben. A gyengéb­ben gépesített Hernád-völgyi tsz-eknek nagyon jól jött ez a „távoli” segítség. Gyűlnek a téli készletek a ZÖLDÉRT tárolóhelyein. Burgonyából, vöröshagymá­ból, almából, zöldség- és fő­zelékfélékből több mint 3 és félezer vagonnyit halmoznak fel november 30-ig, s vidé­ken még körülbelül 2 ezer vagon burgonya betárolására is szei'ződést kötöttek. Ez idő szerint már több mint ezer vagon burgonya, 270 vagon vöröshagyma, 545 va­gon alma, 33 vagon körte van a saját kezelésű táro­lókban. Fejes, vörös- és kel­káposztából, sárgarépából, gyökérből, zellerből, karalá­béból és céklából 190 vagon- nyi gyűlt össze eddig, s to­vábbi, körülbelül 210 vagon vegyes zöldségfélét halmoz­nak még fel a hónap végéig. TELEX se MILLIÓ OLASZ Olaszország lakosságának száma 1975. augusztus vé­gén elérte az 55 911 000 főt — közölte az ország Köz­ponti Statisztikai Hivatala. Az ország lakosságának száma várhatóan 1975 vé­géig meghaladja az 56 milliót. , IKON /* A gyermek Jézust, táplá­ló madonnát ábrázoló XVI. századi ikont raboltak el pénteken az Aix-en-Pro- vencei Granet múzeumból. A múzeum igazgatója sze­rint a 26x20 centiméteres falemezre festett alkotás nehezen értékesíthető, mert katalogizált műkincsről van szó. PIL0TASZTRÄJK Huszonnégy órás sztrájk­ba léptek szerdán az AL­ITALIA olasz légiforgalmi | társaságnak külön munka- szerződést követelő pilótái. A munkabeszüntetés kö­vetkeztében a belföldi já­ratok is leállnak, a kül­földi légijáralokat azonban fogadják. BUSZ­! SZERENCSÉTLENSÉG Tizenöt méter mély sza­kadékba zuhant a mexikói Ometepec közelében egy i utasokkal zsúfolt autóbusz, amely hirtelen ki akart kerülni a hegyiúton várat­lanul felbukkant tehén­csordát. Rendőrségi közlés szerint 16 személy életét vesztette és sokan megse­besültek. Legyünk rájuk tekintettel Ma a Széchenyi ián Néhány .hete tovább romlott az amúgy is túlzsúfolt miskol­ci főutca közlekedése. Jelenleg a Sötétkapu, illetve a Centrum Cipőáruház előtti szakaszon fel­bontott járnia, valamint az épí­tők korlátái zárják el az utat a gyalogosok elől. Amint meg­tudtuk, ha ezt a szakaszt be­fejezik, az ÍÍMASZ és a posta építői és szerelői, akkor sem javul a helyzet: továbbhalad­nak, egészen az Ady-liídig — munkájuk érdekében — felbont­ják a járdát. Az ÉIVIASZ illetékeseitől ka­pott értesüléseink szerint e munka elvégzésére már múlha­tatlanul szükség volt.. A főutca lakóházainak, boltjainak villa­mos energiával való ellátását a jelenlegi hálózattal már csak igen Szűkösen tudták megolda­ni. A több mint négy évtizede, 1930-ban beszerelt vezetékek el­öregedtek, nem bírták cl a meg- növekedett terhelést, gyakori volt az üzemzavar, a zárlat. A mintegy két és fél millió forintba kerülő beruházáson most harminc munkásuk dolgo­zik. Teljes átépítést, felújítást végeznek: kicserélik a kábele­ket, átépítik a csatlakozó be­rendezéseket. Munkájukat — ha valamilyen váratlan akadály nem jön közbe — a megadott határidőre, december végére be tudják fejezni. Mindenesetre ké­rik a járókelők segítségét is: a gyalogosok lehetőleg a szabad oldalt vegyék igénybe, körülte­kintően közlekedjenek, és lehe­tőleg ne bújkáljanak át a kor­látok alatt, mert ezzel veszé­lyeztetik testi épségüket, és a munkát is hátráltatják. Az áramszolgáltatásban egyébként nagyobb fennakadás nem lesz. Kimaradás csak a közvetlen há­zi elosztókra való bekötés al­kalmával lesz, de erről már jó előre értesíteni fogják majd a fogyasztókat. Az ÉMÁSZ dolgozóival pár­huzamosan haladnak a posta kubikosai, szerelői is. Mivel a távlati tervek szerint a főutca járdájának felbontására évekig nem kerülhet újra sor, a pos­tások „egy füst alatt’» elvégzik a tervezett alépítmények lefek­tetését. Ez annyiból áll, hogy már most beépítik azt a cső­hálózatot, amelybe a majdani fejlesztések során bekötésre ke­rülő kábeleket teszik. A fel­adatokat általában 25—30 embe­rük végzi, de az utóbbi néhány napon már csak takarítással, tereprendezéssel foglalkoztak — készülődvén az ünnepre, ök is ugyanazt kérik, mint az ÉMASZ: az autósok, gyalogosok lehető­ség szerint legyenek tekintettel a rossz körülményekre, ame­lyekben dolgoznak. A munka teljes befejezéséről •L- a járda betonozásáról, asz­faltozásáról — a Miskolc városi Tanács gondoskodik majd. *u) Alakuló ülés Szerdán az SZMT-székház- ban alakuló ülést tartott az SZMT Ifjúsági Bizottsága. Megtárgyaltak soronkövelke- ző feladataikat: az SZMT if­júságpolitikai határozatainak megvalósítását és az ifjúság- politika alakítását. Megálla­pították : szorgalmazniuk kell továbbra is az érdekvédelmi feladatokat. A bizottság el­nöke Kosik Tibor, titkára Szalai István lett. Leninvárosban November 7-e alkalmából — a Szovjet kultúra hete ke­retében — szerdán délután i kiállítás nyílt a leninvarosi Derkovits Gyula Művelődési Központban. A Magyar Szov­jet Baráti Társaság leninvá- rosi tagcsoportja, a TVK üze­mi tagcsoportja, és a Derko­vits Gyula Művelődési Köz­pont állal megrendezett nagyszabású kiállítást — amelynek gazdag kép- és könyvanyaga a Szovjetunió életét, irodalmát mutatja be — Takács József, áz MSZBT üzemi tagcsoportjának elnöke és Szalmás István, a városi úttörőtanács elnöke nyitotta meg. A központi ünnepséget a koraesti órákban tartották. Ezen Sotkó Józsefné, az MSZBT leninvarosi tagcso­portjának elnöke, a Leninvá- rosi Tanács elnökhelyettese mondott beszédet. Ezt köve­tően a Budapesti Irodalmi Színpad adott ünnepi mű­sort. Követendő péídák Mezőgazdaságunk egyik legi'onlosabb ipari növényének, a cukorrépának betakarítása, de még inkább feldolgozása elég- ' gé sok gonddal jár az idén. Megyénk legtöbb mezőgazdasági nagyüzeme jó termésátlagokat takarít be, sajnos a répa cu-. kortartalma igen alacsony. A Szerencsi Cukorgyár indokolt kérése, hogy a hosszú kampány és a répa tárolhatósága kö- , rüli gondok miatt a termelők továbbra is tartsák be a sze­dés és a szállítás közösen megállapított ütemét. Még indo­koltabb kérés, hogy a nagyüzemi gazdaságok fordítsanak na­gyobb gondot a répafejezés minőségére,. a szabványban elő­írt feltételek megfelelő betartására, mert egyes szállít-' mányok nagyfokú szennyezettsége kedvezőtlenül befolyásol-', ja a répa eltarthatóságát, növeli a tárolási veszteségeket s rendkívüli mértékben nehezíti a feldolgozást. Végigkísérve a cukorrépa útját, a répaföldektől a cukor­gyárig, követendő, jó példákkal is találkoztunk megyénkben. Szépen fejezett, tiszta répát rakodnak az cncsi Zőja Ts* tábláin. A halma.ji állomás répaátvevő helyén is jó minőségű, alig szennyezett cukkorrcpál prizináznak. A Szerencsi Cukorgyárban megkönnyíti az országúton érkező répa kiürítéséi a saját erőből létesített, korszerű ürítő be­rendezés. / (P. S. — Sz. Gy.) ÉSZAK-MAGYARORSZÁG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: WIRTH LAJOS. Szerkesztőség: 3527 Miskolc. Bajcsy-Za. u. IS. sz. Postacím: 3501 Miskolc, pf. 351. Telefonok. Központ: 36- 132. 16-672. 35-380. 38-579. Titkárság: 16-886. Gazdáságpoliti kai rovat: 16-035. Pártrovat: 16-078. Belpolitikai rovati 16-450 Kultúrrovat: 16-067. Sportrovat: 16-049 Munkáslevelezés, panaszügyek: 16-046. Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat, 3527 Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Posta­cím: 3501 Miskolc, pf. 178. Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-131 Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc. Széchenyi u. 15—17. Telefon: 16-213. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető: a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Az előfizetés dfja esy hónapra 20 forint. Index: 75655. Készült s Borsodi Nyomdában. Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom