Észak-Magyarország, 1975. november (31. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-05 / 260. szám

I niB Technológiai átállás • a December 4. Drótmfivekben A technológiai egységek teljes „átállítását” kell meg­oldani 1976. júliusáig a mis­kolci December 4. Drótmű­vekben. Az Özdi Kohászati Üzemek új rúd-dróthenger- műve ugyanis az eddig 300— 350 kilogrammos tekercsek helyett egytonnás „egységcso­magokat” küld a miskolci üzemnek. A tervek szerint a miskolci drótgyárnak 1976­ban mintegy 8000, a követ­kező éveikben pedig 34 000— 35 000 tonnányi „egységcso­mag” feldolgozására kell fel­készülnie. A gyár tervezői és kivite­lezői a berendezések átállí­tását megkezdték és ehhez a munkához felhasználják a szocialista országok drótmű­veiben szerzett tapasztalato­kat is. TELEX 1LES D’OC „Iles d’or 1975” fedő­névvel légi és haditenge­részeti gyakorlatok kez­dődtek hétfőn a Földközi - tenger nyugati medencéjé­ben. A hadgyakorlatokon, melyek november 18-án fe­jeződnek be, francia, an­gol, amerikai, görög, olasz és holland egységek vesz­nek részt. A manővereket Bourdais francia ellenten­gernagy, a földközi-tenge­ri francia tengerészeti erők főparancsnoka irányítja. MIKRO­ORGANIZMUSOK A Kaspi-tengerben fel­fedeztek olyan mikroorga­nizmusokat, amelyek meg­tisztítják a vizet a kőolaj­tól, a petróleumtól és az Uj klub Miskolcon Üj klubbal bővül Miskolc ifjúsági klubhálózata. A Miskolci Közlekedési Válla­lat több száz fiatal dolgozójá­nak régi vágya teljesül az ízlésesen, berendezett, kor­szerű szórakozási eszközök­kel (televízió, magnó, lemez­játszó, rádió és fényorgona) ellátott politikai és irodalmi műsorok előadására is al­kalmas ifjúsági klub átadá­sával. A fiatalok a Baross Gábor utcai volt forgalmi osztály épületét alakították, illetve alakíttatták át. igényeiknek megfelelően. Mint Pál Sán­A borsodi bányavidéket jár­va sokszor találkozunk az utak mentén meddőhányókkal. Elhagyottakkal és még hasz­náltakkal. Az utóbbi időkben az üzemelő bányák meddőhá­nyóinál egyre gyakrabban lá­tunk embereket. Fenn, az ol­dalon, egészen a csúcs köze­lében. Közben a csillék hord­ják kifelé a szürke, megke­ményedett iszapot és a kőda­rabokat. S kiborítják. Gu iái­nak lefelé a kenyérnyi nagy­ságú, kemény tömbök. Az em­berek — sokszor gyerekek is dór az MKV KlSZ-csúestit- kána elmondta a „vállalati művelődési ház” létrehozása közel X milűió forint össze­get emésztett volna fel, ha jelentős társadalmi munkát nem vállalnák a közlekedési fiatalok. Ma, november 5-én, dél­után 15 órákor a NOSZF 58. évfordulója tiszteletére ren­dezett ünnepség keretében adják át az ifjúsági klubot. A megnyitó után műsoros estet tartanak — Fehér Ti­bor, Rózsa Sándor, Várhegyi Márta — a Miskolci Nem­zeti Színház művészei. T. L. — rezzenés nélkül léblábol- nak tovább. Guberálnak. Vá­logatják a kisebb-nagyobb széndarabkákat. Válogatnak, s közben állan­dó életveszélynek teszik ki magukat. Néhány darabka szénért. S a borsodi bánya­vidékeket járva — úgy tű­nik — senki sem törődik ve­lük. Senki nem küldi el őket, senkinek nincs egy figyelmez­tető szava. Pedig emberéletek­ről van szó!... —várhelyi egyéb kőolajtermékektől. Ä több mint 500 fajta mik­roorganizmusból álló kol­lekciót Alma-Atába küld­ték vizsgálat és szejekció céljából. RECESSZIÓ A japán gazdaságot im­már tartósan sújtó recesz- szió érezteti hatását a bör­tönökben is. 1973 nyaráig a különböző japán válla­latok valósággal elárasztot­ták megrendelésekkel a to- kiór Fuchu börtönt. A ra­bok — minimális bérért — antennákat, tranziszto­ros rádiókat és mikrofo­nokat szereltek, bútort és cipőt gyártottak, kocsit ja­vítottak és ruhát tisztítot­tak. Mindez a múlté. Az „olajsokk” óta a tokiói bör­tön és más börtönök lakói munka nélkül vannak. DELFINBÉBI A batumi delfinárium- ban — mesterséges kör­nyezetben először — egy delfinpárnak kicsinye szü­letett. A szülőket idén nyá­ron fogták a Fekete-ten­gerben. Az újszülött súlya 10 kilogramm, hosszúsága 75 centiméter. Szülei állan­dó felügyeletet gyakorol­nak felette. Martintclepi kertbarátok A jobbára gyári munká­sok és vasutasok-lakta Mar- tinitelepen hagyományai van­nak a kertészkedésnek, el­sősorban a zöldség- és virág­termesztésnek. Legtöbb ház­nál csak a család friss zöld­ségellátása érdekében fog­lalkoznak a termesztéssel, de sokan vannak olyanok is, akik piacra termelnek. Régi óhaj a Martintelepen, hogy jó lenne, ha itt is megala­kulna- a kertbarátok szakkö­re, ahol az „amatőr” kerté­szek szakemberektől hallaná­nak előadásokat, és kicserél­nék egymás tapasztalatait. A kérésnek eleget téve, a martintelepi Tompa Mihály fiókkönyvtár vállalta a kert­barát kör megszervezését, sőt e hét elején már meg is tar­tották az első szakköri fog­lalkozást a könyvtárban. Gergely István nyugdíjas kertészmérnök vezetésével megbeszélték a következő összejövetelek témáit. A szakköri tagok egyöntetű kérése volt, hogy mindig az időszerű munkákról hallja­nak előadást. Az első foglal­kozáson Gergely István az őszi talajmunkákról, a talaj- fertőtlenítésről, a trágyázás­ról, a faültetésről adott hasz­nos tanácsokat. A szakkör tagjai kétheten­ként — hétfő este — talál­koznak a martintelepi könyv­tárban. A Datmandi Állami Gazdaság süt vény pusztai telepén található a Gíilvári törzstenyészet. Innen kerülnek ki — 3 eves ko­rukban — a törzsűiének. A csikótelcp fő feladata az országos fedezőmén utánpótlás biztosítása. A telepen évente 60 csikót választanak ki. Négy milliárd uías A közúti közlekedés hely­zetével, időszerű feladataival foglalkozott kedden a Volán elektronika tanácstermében tartott sajtótájékoztatóján Kiss Dezső közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes. A közúti közlekedés a helyközi és a helyi forga­lomban az 1970. évi 3,2 rrtil- liárddal szemben az idén csaknem 4,9 milliárd utast szállít — az országos utas* forgalom 92 százalékát bo­nyolítja le. A közúti közlekedésben aa egyéni gépjármüvek jelentő­sége egyre jobban növekszik. Mintegy 26 000 közületi és 530 ezer magán személygép­kocsi, 745 000 motorkerékpár közlekedik útjainkon; az oi'szágos személyforgalom 40 százalékát bonyolítják le. A kelem éri mohos tavak Megyénk természeti érté­kekben gazdag vidékén szin­te egyedülállóak a természet- védelmi területté nyilvánított kelemért mohos tavak. A vi­lághírű aggteleki barlang vidékére vezető útvonal men­tén a hót végén is népes ki­ránduló csoportok gyönyör­ködtek. Az országban először itt alkalmazott virágporvizsgá­lattal, , az 1920-as években állapították meg, hogy a nagy mohos több mint 10 ezer, a kis mohos láp, mint­egy 5 ezer éves. Az agya­gos rétegek suvadása nyo­mán a Bükk és a Gömör- tornai karszt közötti tölgy­erdőben keletkezeit ez a ter­mészeti ritkaság. November ellenére is üdezölden dísz­ük a két lápló körüli ham­vas fűzliget és a sűrű nád- szegély. A tó felszínét a zöld mindén árnyalatában pom­pázó, itt-ott sárgásvöröses tőzegmoha borítja. Az or­szágban egyedül itt található a hüvelyes gyapjúsás és a tarajos pajzsika. Veszély a csúcsforgalomban A reggel i csúcsforgalomban mindenki siet. A felnőttek épp­úgy, mint az iskolába igyekvő gyerekek. Vannak Miskolcon olyan útkereszteződések, átjárók, ahol ebben az időszakban telí­tettek a gyalogátjárók éppúgy, mint a jármüvekkel zsúfolt utak. Ilyen helyeken fokozot­tabb a veszély és a közlekedés nagyobb figyelmet igényel a gyalogosok, a járművezetők ré­széről egyaránt. Bizonyos ese­tekben úgy tűnik: a gyalogo­sok óvatossága, figyelmessége kevés a biztonságos átkeléshez az utca egyik oldaláról a má­sikra. Itcggcl hét óra és fél kilenc között rengeteg autó sorakozik befelé Diósgyőr irányából a bel­városba. A Győri kapu végén, a Hoffmann Ottó utca elején a jobbra ívelő kanyarban igen ke­vés gépjármű vezetője csök­kenti a sebességet, ugyanakkor a kanyar után a gyalogjárón, ezekben az órákban mindig van forgalom a közeli villamos-meg­álló miatt. Elég pár percet el­tölteni ilyenkor ebben a kanyar­ban ahhoz, hogy meggyőződ­jünk, milyen veszélyessé vált a gyalogosok számára ez az átjá­ró. A legtöbb autós arra ha­gyatkozva „ereszti be” kocsi­ját változatlan sebességgel a ka­nyarba, bogy ha valaki felbuk­kan, legfeljebb nagyobbat fé­kez. Pedig a gyalogosok közt nagyon sok a villamoshoz sza­ladó iskolás, s bizony legtöbb­jük nem veszi a fáradságot, hogy éppen a zebrán jusson át. Nem kpvésbé veszélyes itt át­jutni az idős embereknek, akik közül sokan a legjobb szándék ellenére sem tudják szaporább­ra fogni a léptüket elmcszcse- dett ízületeik miatt. Az új, január elsején életbe lépő KRESZ kimondja, hogy a gyalogosok ilyen zavarása tilos, az autós nem erőszakolhatja ki a sebességgel mielőbbi tovább­haladását. Az udvarias, óvatos gépjárművezetők nem várnak januárig, nem hozzák veszélyes helyzetbe azokat a gyalogoso­kat, akik a villamoshoz siet\c igyekeznek a munkahelyükre, vagy azokat a kis és nagyobb iskolásokat, akik még csengetés előtt szeretnének beérni az osz­tályba. A Győri kapuból a Hoffmann Ottó utcába érkező gépkocsive­zetőknek a gyalogjáró előtti, úgynevezett ..be nem látható” kanyar miatt is csökkenteni kel­lene a jármű sebességét. Sietsé­gük ellenkező esetben be nem látható következményekkel jár­hat. N. J. Halálos közlekedési kelesetek Borsod megyében Sajói vünk a belterületén Botos Janos 4JJ éves vájár, sujókazai lakos figyel­metlenül szállt le kerék páriáról, miközben egy tehergépkocsi elé esett, amely elgázolta. A ke­rékpáros olyun súlyosan megsé­rült. hogy kórházba szállítás közben meghall. •k Sujószentpéler es Kazincbarci­ka között tiltott helyen közle­kedett. a sínek között Kalóezkt László :i7 éves gépkezelő, erdő­horváti lakos és a személyvonat halálra gázolta. ESZAK-MAGYARORSZAG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megye) Bizottságának lapja. Főszerkesztő: W1RTH LAJOS. Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Ba)csy-Zs. u. 13. sz. Postacím: 3501 Miskolc, pí. 351. Telefonok. Központ: 36- 132. 16-672. 35-380. 38-579. Titkárság: 16-886. Gazdaságpolitikai rovat: 16-035. Pártrov^t: 16-078 Belpolitikai rovat! 16-450 Kulfúrrovat: 16-067 Sportrovat: 16-049 Murikásleve lezés. panaszügyek: 16-046. Kiadja: a Borsod megye) Lapkiadó Vállalat, 3527 Miskolc. Bajcsy-Zsilinszky u. IP Posta­cím: 3501 Miskolc pf 178 Felelő® kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-131. Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc. Széchenyi u. 15—17. Telefon: 16-213. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető: 8 helyi "postahivataloknál és a kézbesítőknél. Az előfizetés díja egy hónapra 20 forint. Index: 25655. Készült a Borsodi Nyomdában. Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom