Észak-Magyarország, 1975. november (31. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-12 / 265. szám

ESZAK-MAGYARORSZÁG 4 3 1975. nov. 12., szerda Szakszervezeti közművelődési Régészeti kiállítás Ózdon Kiállítás feladatok A közelmúltban az SZMT kulturális, agitációs és propa­ganda osztálya a szakszervezeti művelődési otthonok, könyv­tárak gazdasági vezetői és igazgatói részére egész napos ta­nácskozást tartott. Ezen megtárgyalták az 1976-os év tenni­valóit és a munkaterével összhangban a költségvetést. A különböző szintű szakszervezeti szerveknek a nevelő munkával kapcsolatos tő tennivalóit az 1974-es párthatározat alapvetően meghatározza. Erősíteni kell a szakszervezetek szocialista és mozgalmi jellegét a politikai és kulturális nevelő munkában. Figyelembe kell venni a szervezett dőlt , gozóknak azt az igényét, hogy a munlcahelyi közművelődés segítse a termelést, tegye általánosabbá a szocialista élet­módot és teremtse meg a demokratikus eszközökkel élni tudás lehetőségeit. Az V. ötéves terv gazdasági feladatai nagyobbak, mint a jelenlegi tervidőszaké. Mivel a gazdasági körülmények és az emberi tudat kölcsönhatása egymástól el nem választható, j ezért fontos, hogy "az V. ötéves terv nevelési munkája a ! gazdasági tervekre épüljön. | Ennek megfelelően a SZOT és az SZMT kulturális, agi­tációs és propaganda osztályai tervezési szempontokat dől- : goztak ki, amelyek hatékonyabbá tehetik a közművelődést. Az alapvető nevelési célok a marxista világnézet erősíté­sét, az általános és a szakműveltség fejlesztését, az esztétikai és művészeti nevelést, a tartalmas társasági életet, szórako- j zást, sportot tekintik megvalósítandó' feladatnak. Kiemelt teendő az üzemi művelődési házak nevelő munkájának erő­sítése. Jó példa erre a miskolci Bartók Béla Művelődési Ház, amely nemcsak helyet ad az LKM-ben és a DIGÉP-ben dol­gozók munkahelyi művelődésének, hanem egyúttal a köz- művelődési munka módszertani központja. Áz SZMT a ki­emelt feladatok teljesítéséhez továbbra is központi támoga­tást biztosít, azonban az eddigieknél szigorúbban vizsgálja majd az anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználását. Jövőre néhány központi rendezvényre is sor kerül. így például az ifjú Horváth István Nemzetközi Amatőr Színház­fesztiválra Kazincbarcikán, az irodalmi színpadok V. megyei találkozójára az SZMT megyei művelődési központjában, a Bartók Béla Művelődési Házban pedig a szakszervezeti tánc­zenekarok megyei találkozójára, míg Özdon képzőművészeti kiállítást rendeznek. Arról sem „illik” elfeledkezni a műve­lődési házaknak, hogy az 1976. év II. Rákóczi Ferenc szüle­tésének háromszázadik évfordulója. A következő év feladataihoz az állami, támogatás összege a szinten tartáshoz elegendő. Ezért célszerű a művelődési otthonokban, intézményekben a saját bevételek növelésére törekedni és az üzemek, vállalatok anyagi támogatását- igénybe venni. így oldható meg egyre magasabb színvonalon a művelődési hálózat fejlesztése, örvendetes tény. hogy pél­dául a Hejőcsabai Cementmü rekonstrukciója során már gondoskodtak megfelelő könyvtár létesítéséről is. Másutt azonban — így Mezőkövesden, valamint a megye egyes ipari üzemeinél, mint például a kőbányáknál, tapasztalható elma­radást fel kell számolni. Megoldásra vár a központi könyv­tár raktárának fejlesztése is. A megrendelt új állványrend­szerek, polcok alkalmazásával a meglevő tér mintegy 25—30 százalékkal használható majd ki jobban. A letéti könyvtárak is hatékonyabban, eredményesebben működhetnének, ha a vállalatoktól kapott anyagi támogatás egyenletesebb lenne. Az új évben folytatódik az Olvasó munkásért mozgalom. Az új szakasz most két évig tart, így az eredmények reálisab­ban értékelhetőkké válnak. A szakszervezeti könyvtáraknak ezzel kapcsolatban nagy feladataik lesznek. Fel kell készül­niük a könyv ünnepeire, mint például áprilisban a költészet napjára, nyár elején az ünnepi könyvhétre, ősszel a műszaki és politikai könyvnapokra. Felvetődött a vita. során az is. hogy a munka hatékony­ságának növelése érdekében immár szükségszerű a közmű­velődési tevékenység nem életképes formálnak elhagyása. Előtérbe kell helyezni továbbra is a munkahelyi közműve­lődés fejlesztését, a 72 ezer bejáró dolgozó művelődésének elősegítését. Számos jól példa van erre: például a Borsodi Szénbányáknál meghonosodott, a leszállás előtti művelődési félórák, vagy az Arnóton, Szikszón. Taktaharkányban és Ernődön létesített klubok a bejáró dolgozók számára. A szo­cialista brigádok, illetve brigádtagok rendelkeznek leginkább a szocialista személyiség jellemző jegyeivel. Ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a közművelődésben — csakúgy, mint a termelésben — rájuk alapozva és a megfelelő mód­szertani segítséggel lehet a felnőttek nevelésének leghaté­konyabb formája az értelemre és érzelemre ható meggyőzés. És csak így nem éri a szakszervezeti népművelőt., mint ahogy egy felszólaló mondta: „a keserű kudarc élménye”. Buciiért Miklós Értesítjük T. Vásárlóinkat, hogy öv 20-as és öv 25-ös minőségben öntött vasrudak készletről kaphatók Kaphatók továbbá 20-500 mm átmérővel és 500, illetve 1000 mm hosszban. FERROGLOBUS VAS ÉS ACÉL TEK VALLALAT nemesacél főosztály Budapest IX., Drégely u. 2-4. sz. alatti telepen Telefon: 340-979, 337-382 Ózd szellemi életéhez szer­vesen hozzá tartozik a mú­zeumi kultúra — állapította meg a minap az Ózd és kör­nyéke régészeti emlékei című kiállítás megnyitásakor dr'. Bodó Sándor, a Borsod me­gyei Múzeumi Szervezet igazgatóhelyettese. Megemlé­kezett arról, hogy 1945-ben már felmerült Ózdon a mú­zeum létesítésének gondolata és a gyári vezetők meg is valósították azt. A gyűjte­mény 1946-ban kapott helyet egy könyvtárhelyiségben, majd több más helyen tárol­ták. A gyár kulturális osz­tályán régészeti szakosztály is alakult, s ilyen módon ka­pott a múzeumügy anyagi és erkölcsi bázist. 1950-től Gá­bor Áron Múzeum néven működött, s az volt a felada­ta. hogy gyűjtse és mutassa be a magyar ipar fejlődésé­nek és perspektívájának tár­gyi és írásos dokumentumait. A múzeum később megszűnt, régészeti és más anyaga többféle múzeumba került. Az anyag zömét Rozsnyói Márton, a múzeum volt igaz­gatója az egri múzeumba vitte, ahonnan a régészeti anyag maradványa — mint­egy két és fél ezer tárgy — 1972-ben a Herman Ottó Múzeum gyűjteményébe l<e- rült. Talán éppen a, múzeum hiánya inspirálta az ózdi honismereti munkát, amely már igen sok kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhet, és ez serkenthette a Liszt Ferenc Művelődési Közpon­tot és a honismereti kört, hogy a múzeum hiányából fakadó feladatok pótlására évről évre a vidék történetét, régészeti, néprajzi múltját bemutató kiállításokat szer­vezzen. (A vasgyár történe­tét és a munkásság életkö­rülményeit bemutató és a múzeumi hónapban felava­tott múzeum már bizonyos szak feladatokat, köztük köz- művelődési feladatokat is el­lát.) E kiállítások magas lá­togatottsága jelzi azt az igényt, hogy Ózdnak és kör­nyékének szüksége van egy általános gyűjtőkörrel ren­delkező. a táj régészeti, tör­téneti, legújabblcori történe­ti, néprajzi, képzőművészeti és természettudományi múlt­ját gyűjtő, feldolgozó és c rekvizitumokat a közműve­lődés számára hasznosító in­tézményre. I A most megSnyílt kiállítás az ózdi gyűjtemény anyagá­ból ad ízelítőt, mégpedig az őskőkortól a császárkorig. A kiállítás megnyitásakor Hellebrandt Magdolna, a Herman Ottó Múzeum régé­sze tárlatvezetés keretében ismertette részben a kiállí­tás anyaga összeválogatásá- nak koncepcióját, részben magát, a kilenc tárlóban lát­ható régészeti anyagot. Az időszámításunk előtti 8000— 6000 évi átmeneti kőkoriéi a római, illetve császárkorig, az időszámításunk utáni I— IV. századig lelhetők fel kü­lönböző relikviák, ásatási le­letek. kőeszközök, csontesz- közök, fegyverek, edények, használati tárgyak, egyebek. Nem érdektelen megjegyezni, hogy a rézkorból származ­nak az Ózd-Center térségé­ben talált, világszerte ismert etnberalakú urnák, és itt lát­hatók a császárkorból szár­mazó, és az ózdi stadion épí­tése közben talált leletek. Nagyméretű fotók és szöve­ges magyarázatok egészítik ki a tárlat anyagát és adnak együttesen átfogó képet a bemutatott korszakról. Az Ózd és környéke régé­szeti emlékei című kiállítás november 29-ig tekinthető meg a Liszt Ferenc Művelő­dési Központ balett-termé­ben. (bm) Sajtótájékoztató a jövő évi mezőgazdasági ' könyvhónapról Az 1976. februárjában meg­rendezésre kerülő XIX. or­szágos mezőgazdasági könyv- hónap előkészületeiről tartott kedden sajtótájékoztatói a szervező bizottság. A könyvhónapra 42 új szakkönyv kiadását tervezik. Ezek nagy része va Mezőgaz­dasági Könyvkiadó gondozá­sában jelenik majd meg, több mint 300 ezer példány­ban. Az új szakkönyvek többsége alapfokú lesz. Nagy érdeklődésre tarthat számot a KGST-országok közös szer­kesztésében megjelenő első két könyv: az egyik az in­tenzív pszi búza termesztését ismerteti szovjet tapasztala­tok alapján, a másik a szocia­lista országok biológiai nö­vényvédelméről tájékoztat. Várhatóan megjelennek az élelmiszeripari szakkönyvso­rozat, valamint a „Ma újdon­ság — holnap gyakorlat” so­rozat első kötete is. A könyvhónap fő célja, hogy a gazdaságok, szövetke­zetek minél több újdonsággal gazdagítsák a szakkönyvtá­rakat, s ezzel elősegítsék a szakkönyvek termelőeszközzé válásának folyamatát. A könyvhónap alkalmából több száz előadást és író—ol­vasó találkozót , is szerveznek országszerte. Ugyancsak a könyvhónap keretében adják majd át az ez év tavaszán meghirdetett alapfokú szak- könyvpályázat díjait is. A pályázatra összesen 88 mű érkezett be, ezeket jelenleg I bírálják el. Uttörőházi vezetők tanácskozása Kedden a ‘Hámán Kató Űttörőházban kétnapos ta­nácskozásra ült össze az or­szág 68 úttörőházának igaz­gatója. Megbeszélik az úllö- rőházak előtt álló legfonto­sabb feladatokat, különös tekintettel a hatodik orszá­gos úttörővezetői konferen­cia határozataira. Nemes Péter az Üftörő- szövetseg titkára beve­zető előadásában rámuta­tott, hogy az országos kon­ferencia állásfoglalása alap­ján a jövőben erősíteni kell az úttörőcsapatok gyermek­szervezeti jellegét, fokozni kell a játékosságot, és ki kell szélesíteni azokat a bá­zisokat, ahol a szülők és a i közéleti vezetők az eddigi- ' nél közvetlenebbül és haté- ! konyábban kapcsolódhatnak j be az úttörőmunka segítésé- ; be. Lényegesen többet kell j törődni az úttöröházak la­kóterületi tevékenységének szervezésével is. Ugyanakkor a politikai, világnézeti jel­leget is erősíteni kell az út- löröházak tevékenységében. Kus.su111 rádió 0.27: Népi hangszeres muzsika. — 0.42: A Gyerniekrádió új zenei f élv ételeiből. — 8.57: Puccini: Bohémélet. — 10.05: „Nyitnikék". Kisiskolások műsora. — 11.44: A Léningrádi Rádió esztrádzenekara játszik. — 12.35: Tánczenei kok­tél. — 13.20: Bodnár György könyvszemléje. — 13.30: Gaál Gabriella és Bulla Tibor népda­lokat énekel. — 14.00: Ezeregy délután (isin.). — 14.20: Régi tán­cok. — 14.30: Paul Robeson éne­kel. — 14.41: Prokoijev zongora­müvek. — 15.10: Iskoiaradio. — 15.50: Makiári József vezényel. — 10.00: A világgazdaság hírei. — 10.10: Vörösmarty Mihály élete és költészete — 16.31: Régi híres éne­kesek műsorából. — 17.05: Hí­res karmesterek próbálnak. — 17.45: Színészek énekelnek. — 10.15: Miért igen, miért nem? — 19.13: Gondolat* — 20.00: Nótaest. — 20.55: Kis magyar néprajz. — 21.03: Adok, veszek. —21.45: Ma­rio Lanza énekel. — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22,30: A dzsessz világa. — 23.30: Száza­dunk zenéjéből. — ü.10: Virág­énekek. Petőfi rádió 8.05: Barokk szonáták. — 8.33: Szimfonikus zene. — 8.55: A Prá­gai és Pozsonyi Rádió új tánc­zenei felvételeiből. — 9.33: Élet­mentő nők. — 10.00: A zene hul­lámhosszán. — 11.33: A Szabó család. — 12.00: Nóták. — 12,33: Északi muzsika. — 13.00: Offen­bach operettjeiből. — 13.33: ..A gyermekeknek írta Bartóki Béla" — 14.00: Kettőtől—ölig .. . — 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. — 18.00: A világgazdaságban-történt. — 18.10: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének népi zenekara játszik. — 18.33: Zene­kari muzsika. — 19.02: Knock out! — 19.30: Koncz > Zsuzsa és a Bergendy-együites felvételeiből. — 2d.00: László Margit és Sólyom Nagy Sándor énekel. — 20.33; Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutató­ja. 21.09: Barátság slágerexp- ressz. — 21.49: Lajlha László kórusművek. — 22.05: Népdalok. — 23.00: Francia muzsika. — 23.30: Bécsi vér. 3. műsor 14.05: Zenekari muzsika. — 16.03: Földön, vízen, levegőben... — 16.57: Az ezred lánya. Ope­rarészletek. — 18.03: Barokk mes­terek müveiből. — 18.38: Dzsessz- felvételekből. — 19.15: iskolará­dió (lsm.)~— 19.33: Kapcsoljuk az Erkel Színházat. — Közben: kb. 20.10: Diplomadömping. — kb. 21.20: Operaáriák. — 21.46: Szi- nuhe. Mika Waltari finn író re­génye rádióra alkalmazva (ism.) 22.27: Bozzay Attila műveiből. A MAGYAR RADIO miskolci stúdiójának műsorából (a 189 m-es hullámhosszon, 17—18.30 óráig) 17.00: Műsorismertetés, hírek 17.05: A borsodi üzemekben — ered­mények, gondok, tervek: Az ózdi rúd-dróthengermüben — Tréba Gyula riportmüso- ra 17.27: Sanzonok 17.36: Női dolgok, női gondok: Hogyan rendezzük ’ be laká­sunkat? — A riporter: An­tal Magda 17.46: A megye sportéletéből 17.49: Híres énekesek — népszerű áriák! 18.00: Borsodi tükör — a stúdió krónikaműsora 18.15: Előadó: a szerző! 10.25: Hírösszefoglaló, időjárásje­lentés, műsorismertetés Televízió .. Budapest, 1. műsor 8.03: Iskolatévé: Magyar Iro­dalom (ált. lsk. 6. oszt.) Arany János. — 9.20: Kémia (középisk. I. oszt.) Elektrolízis. — 9.55: Né­met nyelv (középisk. i—u—ni— IV. oszt.) Wartburgban a Wart­burggal. — 10.20: Tévélorna (ism.) 10.25: Delta, (ism.) — 10.50: A Rajna szüze. Mb. francia film (ism.) — 12.20: Játék a betűkkel (ism.) — 13.05: Iskolatévé: Ma­gyar irodalom (ism.) — 16.43: Hí­rek. — 16.50: Reklám műsor. — 10.55: MAFC—Vasas Izzó bajnoki férfi kosárlabda-mérkőzés. A szü­netben: A Közönségszolgálat tá­jékoztatója. — 18.25: Játék az életért. Döntő I. — 18.50: Zöld utat. Közvetítés a Dunaújvárosi Hú lám papírgyárból. — 19.20: Esti mese. — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Győrben kérték . ... Az „önök kérték" különkiadása, a Győri Magyar Vagon- és Gépgyár dol­gozóinak kívánságai alapján. — 21.15: Szovjet kultúra napjai Magyarországon. — Verdi: Aida. Első felvonás 3. kép. — 21.40: Veszély az utakon. Doknmentum- fllm IV. *ész. — 22.10: Tv-híradó. 3. — 22.20: Tv-tükör. A Szojuz— Apolló űrrandevú. 2. műsor 20.00: Az állatvilág titkai (szí­nes) amerikai filmsorozat 1U. rész. — A világegyelem ritmusa. — 20.25: Alkohol. Dokumentum- film-sorozat I. rész. Törvény (ism.) — 21.00: Tv-híradó 2. — 21.20: Az Ismeretlen lövész Uó- teája (színes) Mb. csehszlovák film. Miskolci Képtár: Munkácsy Mihály-emlék kiállítás. Nyitva délelőtt 10 órától este 6 óráig. Műemlékvédelem — kiállítás a Diósgyőri Vasas Klubban. Meg­tekinthető délután 2 órától este 8 óráig. Zsignár István festőművész ki­állítása a miskolci Kossuth Mii- yelődési Mázban. Megtekinthető délelőtt 10 órától este tí óráig. stendezveny _ __ R émhirvivök — a miskolci színház előadása a sátoraljaúj­helyi művelődési központban este 7 órakor. Papp Gábor zongoraestje a miskolci Bartók-terem ben este fél ü-kor. Folytassa Éva és Adém — a Déryné Színház elöadasa Ede- lényben este 7 órakor. Irodalmi est az ózdi Kun Béla Művelődési Házban este 7 órakor. BEKE de. KÜLDETÉS BAHCSISZERAJBA Szovjet film Kezdés: de. 10 órakor DU. A HAZAÉRT HARCOLTAK 1—11. Szí. szovjet film Másfél helyár! Kezdés: f. 4 és 7 órakor HÍRADÓ MOZI Béke filmszínházban MAGYAR HÍRADÓ 4- RÖVIDFILMEK Előadás: 9—10 óráig Egységes 3 Ft-os helyár! KOSSUTH DE. A HAZAÉRT HARCOLTAK 1—II. Szí, szovjet film Másfél helyár! Kezdés: í. 9 és f. 12 órakor DU. VÖRÖS KÁNYAFA Mb. szí. szovjet film Kezdés: í. 3, hn. 5 és 7 órakor SAGVAllI EGO Hó Mb. szovjet film Kezdés: 7 órakor SZIRMA FRONT, SZARNYAK NÉLKÜL I—IL Szovjet film Dupla helyári Kezdés: f. 7 órakor Szírhez___________ 1 2. szerda ^ Optimista tragédia Lehár és Egyetemi bérlet Este 7 órakor 13, csütörtök Boccaccio Madách és Egyetemi bérlet Este 7 órakor 14, péntek Boccaccio Vörösmarty bérlet Este 7 órakor 15. szombat Optimista tragédia Petőfi ifjúsági bérlet Délután 3 órakor Optimista tragédia Csik.y bérlet Este 7 órakor Soha el nem múló fájda­lommal tudatjuk, hogy a sze­retett apa, testvér, nagybácsi cs, sógor Petrássevich Béla gimn. tanár f. év október 30- án Kisvárdán váratlanul el­hunyt. Temetése november 3- un volt a kisvárdai katolikus temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, gyermek., édesapa, nagyapa, sógor, após, szerető testvér cs rokon Pogány Lajos életének 46. évében elhunyt. Temetése 1975. november 13-án, csütör­tökön délután fél 3 órakor lesz a Deszka-temető ravatalozójá­ból. Bánatos felesége és a gyászoló család./ Fajdalommal tudatom mind­azokkal, akik ismerték és sze­rették. hogy drága nagynénim özv. Bclinszky Gyuláin* életé- mik 75. évében elhunyt. Te­metése november 13-án fél 1 órakor a vasgyári Faxból. Gyászoló 4inokaluiga. Fájdalomtól mélyen megren­dülve tudatjuk, hogy a leg­drágább gyermek, feleség és rokon Vad Dnzsőné szül. Pet- ró Katalin folyó hó 11-én, életének 26. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Te­metése november 13-án, csü­törtökön délután 3 órakor lesz Lenin városban. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk. Császár János t£r metésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el, vagy fájdalmunkat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. I Gyászliír&h halálozás

Next

/
Oldalképek
Tartalom