Észak-Magyarország, 1975. november (31. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

világ proletárjai, egyesüljetek! fi A MAGVAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA 1975. X. 31.16 éra Tegnap délután 4 órakor ünnepélyesen üzembe he­lyeztek az ÓKU ú.i létesít menyét, a korszerű ráci­óid then géműivel. Laczó J. felv. Lasoficzi Pál Mohammed Sziad Barre államelnök és a Szomáliái Demokratikus Köztársaság más magas rangú vezetői búcsúztatták pénteken reg­gel Mogadishu repülőterén Losonczi Pált, az Elnöki Ta­nács elnökét, aki négynapos hivatalos baráti látogatást tett a Szomáliái Demokra­tikus Köztársaságban. A magyar gépe a kora ban érkezett meni Népi Köztársaság repülőtéren Szalem Ali R Tanács elnök más vezető fogadták. államfő külön- reggeli órák- Adenbe, a Je- Demokratikus fővárosába. A Losonczi Páll ubia, az Elnöki e és art, oi'szág személyiségei Biszku Béla felszólalása a munkásgyűlésen Tegnap délelőtt megszokott, hétköznapi ritmusával dolgozott Ózd, a nagy hagyományokkal rendelkező ko­hászváros. Legifjabb létesítményében, a rúd-dróthen- germűben is teljes erővel folyt még az építés és a sze­relés. De a Hangony patak völgyében, a centeri tér­ségben álló korszerű gyár már zászlódíszben állt, várta a délutáni ünnepélyes pillanatot. Több mint félszáz hazai és külföldi, tervező és kivitelező vállalat közös munkájának, jó együttműködésének eredményeként mutathatott a naptár Ózdon a hétköznap ellenére is ünnepnapot. Az RDH-ban dolgozók zöme a déli órák­ban csak annyira szakította meg a munkáját, hogy át­öltözzön az ünnepi pillanatokhoz. A 130 éves ózdi ko­hászat egyre fiatalodik, gazdagodiK, s ezáltal fiatalodik a tcjbb mint 700 esztendős Ózd, a város, szőkébb ha- zánje Borsod, népgazdaságunk, szocialista társadal­munk. A munkásgyűlésre délután 3 órakor került sor az új létesítmény méreteit is tekilve impozáns, zászlókkal díszített nagycsarnokában. A megjelenteket Kecskés ] István, a nagyüzemi pártbizottság titkára üdvözölte. Külön köszöntötte az elnökségben helyet foglaló Biszku i Bélát, az MSZMP Politikai Bizottságának tagját, a KB J titkárát, dr. Bodnár Ferencet, a Központi Bizottság i tagját, a megyei pártbizottság első titkárát, Nemeslaki Tivadart, a Központi Bizottság tagját, kohó- és gépipari i minisztert, Ózd országgyűlési képviselőjét, dr. Ladányi. Józsefet, a megyei tanács elnökét, dr. Kocsis József kohó- és gépipari miniszterhelyettest, Padányi Mihály!, « az ÉVM miniszterhelyettesét, Juhász Györgyöt, az J MSZMP KB osztályvezetőjét és Stefan Bodnárt, Csel). Szlovákia magyarországi nagykövetségének tanácsosát, | valamint a külföldi és a hazai tervező és kivitelező i vállalatok vezetőit, képviselőit, a párt, állami, gazdasá­gi és társadalmi szervek itt megjelent vezetőit, az épít- i kezesben kitüntetett dolgozókat és néphadseregünk ka- 1 tonáit. Ezután Nemeslaki Tivadar kohó- és gépipari i miniszter mondotta el ünnepi beszédét. Nemeslaki Tivadar beszéde Befejeződtek a ntagyar—svéd ÉíigyiHleri tárgyalások stockholmi nagykövete, For­gács Egon, a Külügyminisz­térium főosztályvezetője és Weber László, a Külügymi­nisztérium skandináv referen­se, svéd részről Leif Lefland, a Külügyminisztérium politi­kai főigazgatója, Gustaf Bonde, a Svéd Királyság bu­dapesti nagykövete, L ars Bergquist külügyminiszté­rium! főosztályvezető. Bans Dahlgren és ,Karl-Erík Nor­man külügyminisztériumi el­ső titkár és Kcrsti Sjódén külügyminisztériumi titkár. Tónleken délután Buda­pesten — a Külügyminiszté­riumban tartott megbeszélé­sekkel — befejeződték Púja Frigyes és Sven Andersson vezetésével megtartott ma­gyar—svéd külügyminiszteri hivatalos tárgyalások, ame­lyeken a kétoldalú kapcso­latokról és nemzetközi kér­désekről volt szó. A tár­gyaló csoportok tagja volt magyar részről Nagy János küiügy miniszter-helyet­tes, ^Lörincz Nagy János, a Magyar Népköztársaság mények közölt dolgozhat­nak. Mintegy 50 millió fo­rint ráfordítással korszerű öltöző, fürdő, étterem és konyha is épült. A modem technológiai el­járások bevezetésével lehe­tővé válik a hazai és kül­földi vevők minőségi igé­nyeinek kielégítése, a tőkés import megszüntetése, a népgazdaság szükségleteinek magasabb szintű kielégítése. Arra kérem a gyár veze­tőit és munkásait, őrizzék nagy gonddal és óvják ezt a szép, korszerű üzemet. A továbbiakban így foly­tatta : — E létesítménnyel a munkakörülmények javultak, de ezzel arányosan nőtt az Ózdi Kohászati Üzemek fe­lelőssége is. A vállalat he­lye, szerepe a vaskohászat­ban jelentős. A hazai nyers- vastermelés egyharmadát az acél- és hengereltáru-terme- lés 30 százalékát, a rúd 'és idomáru-termelés felét biz­tosítja. A vaskohászatnak és ben­ne az Ózdi Kohászati Üze­meknek alapvető feladata, hogy a gépipar alapanyag- ellátását megfelelő minőség­ben és választékban a ko­rábbinál kiegyensúlyozattab- ban biztosítsa. Feladata to­vábbá, bogy a gazdaságos tőkés export növelésével, a tőkés import csökkentésével hozzájáruljon népgazdasá­gunk fizetési mérlegének egyensúlyához. Ez a gyorsított ütemben megvalósított beruházás jó példa a jövőre vonatkozóan arra, hogyan kell tervszerű­en, szervezetten, hatéko­nyan dolgozni. A miniszter befejezésül köszönetét mondott az Ózdi Kohászati Üzemek dolgozói­nak jó munkájáért. Most, amikor átadom a gyárat a vállalat kollektívá- ' jának. kérem, hogy lelkes, fegyelmezett munkájukkal harcoljanak a XT. pártkong­resszus határozatainak vég­rehajtásáért. járuljanak hoz­zá a fejlett szocialista tár­sadalom felépítéséhez ha­zánkban — fejezte be ünne­pi beszédét. Nemeslaki Tiva­dar. kohó- és gépipari mi­niszter. (Folytatás a 3. oldalon) Wolfgang Rauchfuss Eudaoesten A magyar—NDK gazdasági cs műszaki-tudományos cgyiiit- imiködcsi bizottság ülésére Budapestre érkezeit Wolfgang Uauchluss, az NDK Minisztertanácsának elnökhelyettese A képen: megérkezése után dr. Szekér Gyulával (jobbról), a Minisztertanács elnökhelyettesével, a bizottság magyar ta­gozatának elnökével a Keleti pályaudvaron. Kedves Elv társnők! Kedves Elvtársak! A Kohó- és Gépipari Mi­nisztérium dolgozói nevében köszöntőm az Ózdi Kohá­szati Üzemek kollektíváját és a gyáravató ünnepségen megjelent kedves vendégeket — kezdte beszédét a mi­niszter. A mai gyáravató ünnep­ség jelentőségét nagymérték­ben növeli, hogy néhány nap választ el bennünket a nemzetközi munkásmozga­lom ünnepétől, a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forrada­lom 53. évfordulójától. Ezt követően gazdaságpo­litikai kérdésekről szólott. A vaskohászat az elmúlt öt év alatt évenként a ter­vezett 5—5,5 százalékkal szemben csaknem 8 száza­lékkal növelte termelését. Vállalataink mind az acél, mind a hengereltáru-terme- lésben teljesítik a IV. öt­éves terv célkitűzéseit. Je­lentős eredmény, hogy a ter­melés növelését teljes egé­szében a termelékenység emelésével valósították meg. Az elmúlt öt évben fej­lesztési erőforrásainkat első­sorban a technológiai fel­dolgozó fázisok, hengermű­vek kapacitásának bővítésé­re, korszerűsítésére koncent­ráltuk a Lenin Kohászati Művekben, a Dunai Vasmű­ben és itt Ózdon is. Hazai hengersoraink többsége 1930- ban, vagy azt megelőző években épült, ezek telje­sítménye már nem felelt meg sem a mennyiségi, sem a minőségi és gazdaságossá­gi követelményeknek. Ezért fogtunk hozzá 1970-ben az Ózdi Kohászati Üzemekben is egy 3 milliárd forint ér­tékű nagyberuházáshoz, a folyamatos acélöntőmű és rúd-dróthengermü megépí­téséhez. Ezek közül az évi 325 ezer tonna kapacitású öntőjnű a tervezett határidő­re, az előirányzott költség­kereten belül megvalósult és két év óta termel. A fejlesztés második sza­kaszában létesülő hengermű építését a kiemelt kilenc gyorsított beruházás közé soroltuk. A jó, összehangolt munka eredményeként a ter­vezettnél három hónappal korábban indulhatott cl a melegüzemi próba és ennek megfelelően az üzemszerű termelés. Az elvégzett munka nagy­ságára jellemző, hogy 35 ezer tonna vasbetont, 4200 tonna acélszerkezetet, 2600 tonna gépészeti és villamos­berendezést és mintegy 500 kilométer hosszú kábelt kel­lett az üzembe beépíteni. A beruházás végrehajtásá­ban több külföldi vállalaton kívül hat hazai tervezőinté­zet és 25 építő-, gyártó és szerelővállalat vett részt. A beruházás eredményes és gyors megvalósítása érde­kében csaknem 2 millió fo­rint céljutalmat tűztünk ki a közreműködő vállalatok számára. Ezzel biztosítottuk e nagyberuházáson dolgozó munkások és a termelést közvetlenül irányítók szemé­lyes anyagi érdekeltségét. Az anyagi ösztönzés kedvezően éreztette hatását. A mai eredmény bizonyít­ja. az Ózdi Kohászati Üze­mek vezetőinek előrelátását. Helyesen telték, hogy meg­erősítették a beruházási szer­vezetet és a beruházási munkák irányítását az ój hengermű leendő vezetőire bízták. A kivitelezésben érdekelt vállalatokkal szocialista szer­ződést kötöttek.. A szerződést aláíró valamennyi vállalat adott szavát megtartotta. Példaként említhetem, hogy több mint 40 ezer munka­órában mérhető az a fel­ajánlás, amit a beruházás­ban részt vevő dolgozók tel­jesítettek. Leikés, odaadó munkájuk volt a legfőbb biztosítéka a beruházás si­kerének. Köszönettel tartozunk a beruházás megvalósításán dolgozó csehszlovák elvtár­saknak is. A közös munkában szak­szerű, lelkiismeretes partne­reink voltak a Schloemann, Zimag és OFAG cégek ve­zetői és dolgozói, akik ugyancsak példásan teljesí­tették kötelezettségeiket, A közös erőfeszítéssel lé­tesített 300 ezer tonnás hen­germű három hónappal ko­rábbi üzembe helyezése 87 ezer tonnával több henge­relt készárut, csaknem 500 millió forinttal több terme­lési értéket és ezen belül 60 millió forint többletnye­reséget jelent. A most felavatásra kerü­lő ród-dróthengermü a leg­korszerűbb berendezések kö­zé sorolható. Műszaki jel­lemzője a magas fokú gépe­sítés és az automatizálás. Ebben a gyárban a mun­kások és alkalmazottak kul­turált és biztonságos köriil­XXXI. évfolyam, 257. szám Ara: Sl) fillér Szombat, 1975. november t. Korszerű gyárral gazdagodott nehéziparunk Ünnepélyes üzembe helyezés Ózdoi

Next

/
Oldalképek
Tartalom