Észak-Magyarország, 1975. október (31. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-06 / 234. szám

frei i^w VILÁG PROLETÁRJA!. EGYESÖLJETEK! 1 A MAGYAR SZOCIALISTA MTTNKASPART BORSOD MEGY El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam, 234. szám ­.......... ..................— A ra: 1 toriul Vasárnap, 1975. október 5. tár r in " I" I r e$ (4. oldal) A mentő sofőrje (5, oldal) islnami part inyisii atonnál Á Vietnami Dolgozók Pártjának és a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának küldöttsége — élén Le Duannal, a VDP Központi Bizottságának első titkárával — szombaton a balatonszabadi November 7. Termelőszövetkezetbe látoga­tott. A delegációi; a látoga­tásra elkísérte Gyenes And­rás, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára és Rácz Pál külügyminiszter-helyet­tes. A küldöttséget megérkezé­sekor dr. Romany Pál me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, valamint a me­gyei, járási és községi veze­tők fogadták. Valter Imre, a termelőszövetkezet Kossá th- díjas elnöke a közös gazda­ság életéről, munkájáról tá­jékoztatta a vendégeket, akik ezt követően üzemlátogatás­ra indultak. Le Duan emléksorokat irt; az Auróra szocialista bri­gád naplójába, s a látogatás végén annak a véleményé­nek adott kifejezési, hogy jól dolgozó, eredményesen gazdálkodó, anyagilag biztos megélhetést nyújtó közös gazdaságot volt «alkalma megismerni. Közölte, hogy a termelőszövetkezet kukoricá­jával, belőle bizonyos meny- nyiséget vetőmagként fel­használva, otthoni környe­zetben, közelebbről is sze­relnének megismerni. A Vietnami Dolgozók Pártjának és a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának küldöttsége a hét végét a Balatonnál tölti. Növekvő árucsere Szombaton hazaérkezett Moszkvából a Szurdi István belkereskedelmi miniszter ve­zette delegáció, amely a KGST-orszúgok belkereske­delmi minisztereinek tanács­kozásán vett részt. Szurdi István az MTI mun­katársának elmondotta: a ta­nácskozás résztvevői sikeres­nek értékelték az utóbbi négy év közös munkáját. Ez idő alatt 500 millió rubel értékű áruforgalmat bonyolítottak le egymással a tagországok bel­kereskedelmi szervei, válla­latai a lakosság áruellátásá­nak bővítésére. A magyar vásárlóközönség is érezhette ennek kedvező hatását, hi­szen az üzletekben nagy mennyiségben jelentek meg többek között az NDK-beli kötöttáruk, a lengyel cipők *és a különböző bolgár élel­miszerek. A magyar ipar ter­mékei közül főleg a ruházati, a háztartási cikkek és a por­celánáruk keresettek a többi KGST-országban. Magyar-szovjet kooperáció Véget ért a magyar—szov­jet autóipari munkacsoport miskolci ülése, amelyen dr. Betlej Sándor kohó- és gép­ipari és V. A. Guruskin autóipari miniszterhelyettes elnökölt. A felek jegyzőköny­vet írtak alá automata hid- romechanikus sebességváltók közös gyártásáról s felhasz­nálásáról. A kooperáció kere­tében Magyarországon ké­szül majd a korszerű sebes­ségváltó több alkatrésze, s a Szovjetunióban szerélik majd össze őket. Cserébe kész se­bességváltók érkeznek, ame­lyeket az Ikarus autóbuszok­ba építenek be. A szállítása a tervek szerint 1977-ben kezdődik. Az ormosbányai VII-cs akna kettes körletében levő frontfejtésén Tóth Tibor, a biz­tosit hegységek szelepjeinek felülvizsgálatával, javításával foglalkozik. Fotó: Kozák Péter BiztosííotEcrenöezések a bányában igét éit a bányaipari szatarazei tapsszs A Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének XXI. kongresszusa szombaton be­fejezte kétnapos tanácskozá­sát, amelynek széles körű vi­tájában 31 felszólaló egészí­tette kí a szakszervezet köz­ponti vezetőségének és szám- vizsgáló bizottságának írásos dokumentumait, szóbeli be­számolóit, véleményt mon­dott az eddigi munkáról, a tapasztalatokról és javaslato­kat tett a szakszervezeti munka fejlesztésére. Szombaton felszólalt Pul­iéi Árpád, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, a párt Központi Bizottságá­nak nevében köszöntötte a kongresszus küldötteit, sraj­tuk keresztül a mintegy 170 ezer szervezett bányászt. Utalt arra, hogy további eredményeink fontos forrása hazánk szocialista tervgazda­sága, a munkásosztály és a dolgozók áldozatos munkája, és a szocialista országok kö­zössége, amelyre szilárd hát­országként támaszkodhatunk gazdaságpolitikai l'eladataink megvalósításában is. A kö­vetkező ötéves tervben elő­irányzott feladatok teljesíté­séhez, az életszínvonal szolid fejlesztéséhez azonban arra van szükség, hogy az eddi­ginél is magasabb színvona­lon érvényesüljön e három forrás hatása, hatékonysága. A párt kérése: mindenki a maya hatáskörében még na­gyobb erőfeszítéssel, haté­konysággal folytassa munká­ját a következő ötéves terv­ben, hogy a fejlődésben ne legyen megtorpanás. A kétnapos vitában felszó­lalt Timmer József, a SZOT titkára. Karel Slapka, a Bá­nyász Szakszervezetek Nem­zetközi Szövetségének titkára és dr. Halász Tibor nehéz­ipari miniszterhelyettes is. A vitában sokan foglalkoztak azokkal a jelentős fejlesztési tervekkel, amelyek határo­zott irányt, biztató perspek­tívái mutatnak a hazai ba­nyaiparnak. Az ország ás­ványi kincseinek megismeré­sére és gyorsabb ütemű fel­tárására újabb földtani ku­tatások kezdődtek. A jelenleg működő és a tervek szerint építendő újabb széntüzelésű erőművek ellátása érdeké­ben új bányákat nyitnak. Nagy ütemben fejlesztik a mecseki feketeszén-bányá­szatot a hazai kokszigeny kielégítése érdekében, s kö­rültekintő munkálatokat vé­geznék a Komárom megyei cs a bükkábrányi szénvagyon kiaknázására. Ezért sok fel­szólaló hangsúlyozta, hogy javítani kell a beruházások előkészítését, csökkenteni a feltárás, építés idejét. A vitában felvetett észre­vételekre, bírálatokra és já­rásiatokra Simon Antal, a szakszervezet főtitkára vála­szolt A következő években telje­sítendő szakszervezeti felada­tokat összefoglaló határozat­ban a kongresszus arra köte­lezte a szakszervezet vezető testületéit, hogy a, követke­ző ötéves tervben a koráb­binál sokoldalúbb munkával segítsék az intenzív műsza­ki-gazdasági fejlődés meg­gyorsítását célzó eszközök, módszerek, mozgalmak ki­bontakozását, elterjedéséi. Hatékonyabb munkaerő-gaz­dálkodással, a termelékeny­ség növelésével, műszaki fej­lesztéssel, üzem- és munka­szervezéssel meg kell terem­teni az újabb munkaidő- csökkentés feltételeit. A kongresszus határozata szor­galmazza a bányászok szo­ciális ellátásának, munkakö­rülményeinek tervszerű javí­tását, felhívta a figyelmet a legtöbb balesetet okozó ve­szélyforrások felszámolására, a biztonságtechnikai eszkö­zök fejlesztésére. A kongresszusi küldöttek végül megválasztották a szakszervezet 107 tagú köz­ponti vezetőségét, 9 tagú számvizsgáló bizottságát es azt a 32 küldöttet, aki a ma­gyar szakszervezetek XXIlt. kongresszusán képviseli maid a bányászokat. Az újonnan megalakult központi vezető­ség megtartotta első ülését, amelyen 19 tagú elnökséget választolt. Elnök: Zgycrka János, alelnök llavrán Ist­ván, Komár András, Pothor- nik József, Varga József, lö- titikár: Simon Antal, titká­rok: Kun Lajos és La jer László. SZERELŐK A MAGASBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom