Észak-Magyarország, 1975. szeptember (31. évfolyam, 206-229. szám)

1975-09-03 / 206. szám

VILÁG PRÖÍETARJAI EGYESÜLJÉTEK' y*aa ÍAs i"’:> Í£>í t»i2 £$ áftywmWw ililllr A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam, 200. szám Ara: 80 filler Szerda, 1975. szeptember 3. Borbándi János és Nguyen Manh Cam beszélt Képünk: ISorbándi János, a ünnepi beszédet mondja. Harminc esztendővel ez­előtt, 1945. szeptember 2-án alakult meg a Vietnami De­mokratikus Köztársaság. Az évforduló alkalmából a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és / a Hazafias Népfront Országos Tanácsa kedden délután nagygyűlést rendezett a Cse­pel Vas- és Fémművek szer­számgépgyárának kultúrter­mében. Részt vett a nagygyűlésen és az elnökségben foglalt helyet Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bi­zottság titkára, Gyenes And­rás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Bor­bándi János, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Keserű Jánosné könnyűipari minisz­ter, Nemeslaki Tivadar ko­hó- és gépipari miniszter, Roska István külügyminisz­ter-helyettes, dr. Molnár Endre, a Budapesti Pártbi­zottság titkára, továbbá tár­sadalmi és tömegszervezete­ink számos vezetője, a Cse­pel Vas- és Fémművek, a Minisztertanács elnökhelyettese szerszámgépgyár több kiváló dolgozója. Az elnökség tag­ja volt Nguyen Manh Cam, a Vietnami Demokratikus Köztársaság, és Nguyen Pliu Soai, a Dél-vietnami Köztár­saság budapesti nagykövete. Elhangzott'a VDK nemzeti himnusza és a magyar him­nusz majd — dr. Molnár Bélának, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárának elnöki megnyitója után — Borbándi János mondott ün­nepi beszédet. Borbándi János elöljáró­ban emlékeztetett arra, hogy 30 esztendővel ezelőtt, >945. szeptember 2-án alakult meg a Vietnami Demokratikus Köztársaság, majd beszédét igy folytatta: — A vietnami nép sok szenvedéssel, nélkülözéssel, kemény harccal és nagy vér­áldozatokkal, de töretlen hittel jutott el a forradalom győzelméig, egész Vietnam szabadságának kivívásáig. Si­keres küzdelmének alapvető forrása a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, és a szovjet népnek a második világháborúban aratott győ­zelme volt. Európában a hit­leri fasizmus, Távol-Keleten a japán militarizmus szétzú­zása új lendületet adott a nemzeti felszabadulásért küz_ dő indokínai népek forradal­mi , mozgalmának, amely vé­gül is teljes kudarcra ítélte a hódítók, a régi és az űj gyarmatosítók uralmát. A kormány elnökhelyette­sének nagy tapssal fogadott szavai után ' Nguyen Manh Cam emelkedett szólásra. Elöljáróban részletesen szólt a VDK megalakulásának körülményeiről, szólt arról, hogy a vietnami nép a 30 esztendeje kelt függetlenségi nyilatkozat jegyében folytat­ta három évtizedes harcát függetlenségéért, Meghiúsítot­ta a francia imperializmus kilenc évig tartó agresszió­ját, s óriási elszántsággal vette fel a küzdelmet az amerikai imperializmussal. A nép megvédte országát észa­kion, s teljes egészitbi-n Fel­számolta az amerikai neoko- lonializmust Dél-Vietnam- ban. A nagykövet végezetül köszönetét mondott a Ma­gyar Szocialista Munkás­pártnak, a magyar kormány­nak és a testvéri magyar népnek azért a támogatásért, segítségért, amelyben a viet­nami nép igaz ügyét részesí­tette. A nagygyűlés művészi mű­sorral majd az Internacionalé hangjaivel ért véget. A Borsodi Szénbányák lyuUói műhelyében sok szocialista brigád dolgozik a föld­alattiak zavartalan munkájának érdekében. A melyben üzemelő gépek karbantar­tását, felújítását végzik. Képünkön: a Sásvári Endre ifjúsági szocialista brigád tag­jai egy F—(i-os clövájógép felújításán dolgoznak. Fotó: Kozák Péter ■»«mpbmuiwbuh jnamuv. Tizenöt esztendővel ezelőtt Szegeden tartották első or­szágos konferenciájukat az egyetemi és a főiskolai könyvtárak vezetői. A máso­dik alkalommal összehívott konferencia résztvevői leg­al ap, szeptember 2-án Mis­kolcon, a Nehézipari Mű­szaki Egyetemen kezdték meg munkájukat. Választ és megoldást próbálnak találni azokra a kérdésekre, ame­lyeket a növekvő informá­cióáradat és információéh­ség állít a főiskolai és egye­temi könyvtárukkal szem- her.. r ... A háromnapos konferenci­át dr. Simon Sándor, a Ne­hézipari Műszaki Egyetem rektora nyitotta meg, s a több száz résztvevő között üdvözölhette az országos nagykönyvtárak és a társ­egyetemek jelenlevő küldöt­teit is. Az első munkanapon — a plenáris ülésen — há­rom előadás hangzott el. Kanczler Gyula, az Oktatási Minisztérium főosztályveze­tője felsőoktatásunk helyze­tét és közeli perspektíváit elemezte, s részletesen is vizsgálta azt a törekvést, hogy felsőfokú oktatási in­tézményeinkben módot te­remtsünk az ismeretek to­vábbfejlesztéséhez és az esetlegesein szükséges átkép­zésekhez. A mind teljesebbé váló felsőfokú oktatás pers­pektíváival kapcsolatban el­mondotta azt is, hogy a 77 —78-as tanévtől kezdődően a Kossuth Lajos Tudományi- egyetemen könyvtárszakos, a József Attila Tudományegye­temen pedig művészettörté­nész és régészszakos képzés is lesz. Az egyetemi és a főiskolai könyvtárak országos és re- juQnaTts.;icraaató'a-ci Könne'- Istvánná, a Kulturális Mi­nisztérium könyvtárügyi osz­tályának vezetője tartott elő­adást. Elmondotta, hogy:.jól­lehet az oktatási intézmé­nyek rohamos fejlődésével a könyvtárhálózat nem tud lé­pést tartani, az első konfe­rencia óta lényegesen bővült az egyetemi és a főiskolai könyvtárhálózat is. A könyv­tárak , elsődleges feladata ugyan továbbra is az anyain­tézetek oktatási és kutatási feltételeinek biztosítása és segítése, ezt a feladatukat egyre nehezebben látják el egyedül, s ha feladatuknak meg kívánnak felelni, ak kor más intézményekkel is együtt kell működniük. Épp az információáramlás nagy­sága és gyorsasága követeli meg, hogy az egyetemi és főiskolai könyvtárak együtt­működjenek az országos könyvtárakkal, sőt, nemzet­közi kapcsolatokat is építse­nek ki. Ehhez a feltételek nem mindig adottak—igen sok könyvtár raktározási gondokkal küzd. Épp ezért sokai várhatnak a könyvtá­rosok és a kutatók is azok­tól a törekvésektől, amelyek cop a mum;as7?r\,u-ts yeven. javíthatnak a meglevő hely­zeten. Az egyetemi oktató, neve­lő, kutatómunka és "az egye­temi könyvtár kapcsolatáról dr. Kozák Imre, az NME rektorhelyettese tartott elő­adást. Hangsúlyozta: rendkí­vül fontos, hogy az egyete­mi könyvtárak az egyetemi oktató-nevelő munka aktiv részeseivé váljanak. Délután a plenáris ülésen öt felszólalás hangzott el. Az előadások és a felkért hoz­zászólók referátumai felett ma. szeptember 3-án négy szekcióban nyitnak vitát. Mai számaikból lltlIIIIIIIIIIIKIIIIISIIIIMIIK fi Sinai megállapodás (2. oldal) Nipolif ika - miskolci üzemekben (3. oldal) Sport (5. ’oldal) kőletétel Moszkvában Rövid hír. számolt be róla, hogy Nyikolaj Palolicsev szovjet külkereskedelmi mi­niszter Moszkvában ünnepé­lyesen elhelyezte a nemzet­közi kereskedelmi központ alapkövét. A szovjet fővárost átszelő Moszkva folyó part­ján, hathektárnyi területen épülő központ 150 ezer négy­zetméternyi területe a világ­kereskedelem. a tudományos- műszálai együttműködés bázi­sa lesz. Mint ahogy Moszkva ma már a világgazdaság egyik lüktető, eleven ’metropolisa. Nemcsak azért, mert a Kali- nyin sugárúton égbe nyúló palota, a nyitott könyvhöz hasonlító KGST-székház hir­deti, hogy a szocialista or­szágok gazdasági szervezeté­nek Moszkva a központja, Ez csak az egyik, persze roppant fontos tényező. Ám a másik sem lebecsülendő: a nyugat­európai tőkés országokkal és az Egyesült Államokkal foly­tatott gazdasági és kereske­delmi kapcsolatok dinamikus növekedése. A szovjet külkereskedelmi forgalom 1974-ben a nemzeti jövedelem 10 százalékát ad­ta, mig korábban ez az arány tartósan hat százalék volt. Ezzel látványos vereséget szenvedtek azok a nyugati érvek,, amelyek szerint a szovjet piac túlontúl szűk, s ezért kár minden fáradság­ért, amit a tőkés országok részéről meghódítására fordí­tanak. Van. aki ezt idejeko­rán felismerte. Például Armand Hammer, az Occi­dental Petroleum Corporation idős elnöke — Lenin egyko­ri barátja —, aki egy tv-in- terjúban megerősítette: min­dent elkövet majd a Szov­jetunióval korábban kötött, távlati kötelezettségeinek tel­jesítéséért. A megállapodás értéke eléri a húszmilliárd dollárt. (Zárójelbe kívánko­zik. hogy Mr. Hammer cége is részt vesz a Moszkvában épülő nemzetközi kereskedel­mi centrum létesítésében.) A szovjet—amerikai gazda­sági együttműködés egyéb­ként csupán a legnagyobb kedvezmény elvének megta­gadása miatt esett némileg vissza, miután három évig rohamosan fejlődőit. Ezzel szemben az NSZK-vpl példá­ul tavaly újabb megállapodás született: földgáz szállításá­ra, nyugatnémet acélcső elle­nében és atomerőmű építé­sére. Rövidesen magas szintű szovjet—olasz tárgyalás té­mája lesz a kétoldalú gazda­sági együttműködés, amely­nek lényeges tétele a jelen­tős itáliai olajimport. Moszk­va és London nemrég két­milliárd dolláros hilelmegál- lapodást írt alá, egy szovjet —japán egyezmény pedig a szahalini kontinentális talapzat közös kiaknázását teszi lehetővé. Iránnal is je­lentős a Szovjetunió együtt­működése: hárommil li á rd dollár értékű a komplex gaz­dasági megállapodás. Végül .szót érdemel — ha csak címszavakban is — a nyugat-európái tőkés orszá­gokkal folytatott szovjet kül­kereskedelem szüntelen nö­vekedése. Gépek, berendezé­sek és közlekedési eszközök képezik a szovjet import, kö­rülbelül egytiarmadát. Jelen­tős ezenkívül a komplett be­rendezések behozatala épp­úgy, mint a nagy mennyiség­ben vásárolt fogyasztási cik­keké. Az exporttételek között helyei kap a szén. a kőolaj. ,a villamos energia és a hen­gerelt áru. lapirew a közmnveiüis ügye Tegnap, szeptember 2-án Miskolcon Varga Gabomé- nak, a megyei tanács elnök- helyettesének elnökletével ülést tartott a megyei köz­művelődési bizottság. A ta­nácskozáson részt vett Am- riskó Gusztáv, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Takács Kálmán, az Országos Közművelődési Tanács titká­ra, Franki Géza, a Kulturá­lis Minisztérium tanácsi fő­osztályának képviselője. A bizottság megtárgyalta a Szakszervezetek megyéi Ta­nácsa és a Hazafias Nép­front megyei bizottsága köz­művelődési tervezetéről ké­szített ajánlásokat. A Hazafias Népfront ne­vében Hegyi Imre. a nép- lrontbizottság megyei titká­ra fűzött kiegészítést a be­terjesztett ajánlásokhoz. Hangsúlyozta a Hazafias Népfront művelődési mun­kaközösségeinek a közműve­lődés, az önművelődés előse­gítésére irányuló társadalmi tevékenységét. Részleteseb­ben foglalkozott az Olvasó népért mozgalom és a hon­ismereti munka feladataival, s méltatta a tokaji irótábor közművelődési szerepét. Ezután Kiss Bei«, a Szak- szervezetek megyei Tanácsá­nak titkára szóbeli kiegészí­tőjében elmondotta, hogy a szakszervezetek évente átlag ezer tisztségviselőjüket ké­szítik fel a közmű velődéspo. lilika irányelveinek gyakor­lati megvalósítására. Amriskó Gusztáv, a me­gyei pártbizottság osztályve­zetője hozzászólásában úgy értékelte, hogy a Szakszer­vezetek megyei Tanácsa és a Hazafias Népfront aján­lásai alkalmas dokumentu­mok a közművelődési tevé­kenység további é.ilesztésé- hez. A politikai és a kultu­rális neveiömunkában ér­vényesíteni kell a KI. párt­kongresszus közművelődési vonatkozású dokumentumait. Hangsúlyozta, hogy a szocia­lista brigádoknak a terme, lési tevékenységükkel egyen­rangú feladata, hogy a köz­művelődés alapvető közös­ségeivé is váljanak. mmm i

Next

/
Oldalképek
Tartalom