Észak-Magyarország, 1975. augusztus (31. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÖLJETEK! V > T A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGY El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam. 179. szám Ara: 80 fillér Péntek, 1975. augusztus 1. Képünkön Muritala Rufai Mohammed .dandártábornok, Nigéria új államfője. Az új nigériai vezetés szerdán felfüggesztette a katonai hatalomátvétel után kedden elrendelt éjszakai kijárási tilalmat. Az ország h a tárátkelő helyei és a repü­lőterek azonban még zárva vannak. Murit.ala Rufai Moham­med rádió- és televíziós be­szédében hangsúlyozta, hogy erős és egészséges Nigériát akarnak felépíteni, amely tiszteletben tartja minden nemzetközi kötelezettséget. I A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszterta­nács csütörtökön ülést tar­tott. A kormány megtárgyalta James Callaghan-nek, Nagy- Britannia és Észak-írország Egyesült Királyság külügy­miniszterének július 28-, 29- én hazánkban tett hivatalos látogatásáról szóló jelentést. A konstruktív légkörű meg­beszélések a két ország kö­zötti kapcsolatok fejlesztésé­nek új lehetőségeit tárták' fel. A Minisztertanács a je­lentést jóváhagyólag tudo­másul vette. Az Országos Tervhivatal elnöke jelentést tett az V. ötéves népgazdasági terv ki­dolgozásának állásáról. Be­számolt arról, hogy a terve­zés az eltelt hónapokban a kormány januári határozata és irányelvei alapján a meg­felelő ütemben folyt. A Mi­nisztertanács jóváhagyólag tudomásul vette a beszámo­lót és határozatot hozott a terv kidolgozásával kapcso­latos további munkálatokra. A kohó- és gépipari mi­niszter jelentést tett a közúti járműgyártási program II. szakaszának eddigi megvaló­sításáról. Tájékoztatta a Mi­nisztertanácsot, hogy az érde­kelt hat vállalat a kiemelt termékek termelési előirány­zatait jórészt túlteljesítette. Dinamikusan, a gépipari át­lagot meghaladóan növeke­dett a termelésük és ennek nyomán az exportjuk. A kor­mány a beszámolót jóváha­gyólag tudomásul vette és | határozatot hozott a további i teendőkre. A kormány megtárgyalta a ; nehézipari miniszter jelenté­sét a földgáz-felhasználás központi fejlesztési program­jának 1974. végéig megvaló­sított, illetve 1975. végéig várható teljesítéséről. Megál­lapította. hogy a földgáz ré­szesedése a népgazdaság ener­giaellátásában a program elő­irányzatának megfelelően ala­kult. A felhasználásban emel­kedett a lakosság és a vegy­ipar részesedése, csökkent a kohászaté és a gépiparé. A Minisztertanács e jelentést jóváhagyólag tudomásul vet­te. Utasította az érdekelt szerveket, hogy működjenek együtt a program V. ötéves tervidőszakra vonatkozó cél­kitűzései meghatározásában. Az Országos Tervhivatal elnöke tájékoztatta a Minisz­tertanácsot a budapesti agg­lomeráció ipara szelektív és intenzív fejlesztésének szabályozásáról. A kormány a pénzügymi­niszter javaslatára határoza­tot hozott építési adó beveze­tésére. 1976. január 1-től a vállalatok — fejlesztési for­rásaik felhasználásának terv­szerű befolyásolása érdeké­ben •— a saját döntési körük­ben fellépő fejlesztési építési szerelési költségek után épí­tési adót fizetnek. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Holland újságíró látogatása megyénkben A Külügyminisztérium vendégeként hazánkban tar­tózkodó Bert Stoop, a Met Vrije Volk c. holland politi­kai napilap külpolitikai szer­kesztője országos körútja, so­rán kétnapos látogatásra me­gyénkbe érkezett. Lakatos András, külügyminisztériumi attasé kalauzolta Borsodban. A több százezer példányszám­ban megjelenő 75 éves évfor­dulóját ünneplő Európa szer­te Ismert lap szerkesztője itt-íartózkodása során me­gyénk életéve] ismerkedett. A megyei tanácson dr. Pusz­tai Béla általános elnökhe­lyettes fogadta és tájékoztat­ta a vendéget. A legtöbb szó a megye általános helyzeté­ről. fejlődésésről, és gazda­ságpolitikai kérdésekről esett. A vendéget elsősorban Me­gyénk dinamikus fejlődése érdekelte és a megyeszékhe­lyen kívüli fejlődő szocialista városaink helyzete. Sok szó esett, az üzemek gyártmány­szerkezetéről és a gazdaságos termelésről, megyénk szociális és kommunális helyzetéről, a lakásépítés gondjairól. Ezt követően az Észak-Ma- gyarország szerkesztőségébe látogatott a holland vendég, ahol találkozott lapunk fő­szerkesztőjével. A kölcsönös tájékoztatás után tapasztalat- cserének is beillő eszmecsere bontakozott ki a magyar és holland újságírás helyzeté­ről, gondjairól, problémáiról, A vendéget elsősorban a magyar szerkesztőségek fel­építése, az újságirók kiválo­gatása és továbbképzése ér­dekelte. A szerkesztőségi lá­togatás után városnézés kö­vetkezett, ahol vendégünk megismerkedett a fejlődő Miskolc történelmi múltjával, jelenével és az új lakótele­pek építésével. A délutáni órákban a Csanyikba, a KISZ-iskolába látogatott el, ahol borsodi fiatalokkal ta­lálkozott. i aratás finisében Az ismétlődő nyári zápo­rok szerdán megállásra kény- szerítették a kombájnokat a mezőcsáti és a mezőkövesdi járásban. Jelentős mennyisé­gű csapadék ugyan nem hul­lott, ahhoz azonban elegen­dő volt, hogy néhány órán át szüneteljen a munka a ga- bonaföldeken. Ennek ellené­re, az említett két járásban befejezéséhez közeledik a ka­lászosok betakarítása. Kon­dás Sándor, a Mezőkövesdi járási Hivatal osztályvezető­je elmonplta, hogy már csak egy-két napra való munka van hátra. A termelőszövet­kezetek 7059 hektár búzave­téséből több mint 6100 hek­tárt már learattak. A mező- nyárádi Üj Elet Tsz elsőként fejezte be a kalászosok be­takarítását. Bogácson és Szentistvánon mindössze né­hány hektárnyi őszi búza állt I még lábon csütörtökön. Ti- bolddarócon, Cserépfalun és Bükkábrányban hasonlókép­pen befejezéséhez közeleg az aratás. Az osztályvezető tá­jékoztatása szerint legkésőbb szombaton az egész járásban learatják a kalászosokat. A járulékos munkák viszont nem haladnak úgy ahogyan azt szeretnék. Ennek legfőbb oka az. hogy minden ^ pi erőt a betakarítás vesz igénybe. Ez a hét a mezőcsáti járás­ban is az aratás finisét jelen­ti. A hét közepén alig Kbb mint ezer hektár aratnivaló volt az egész járásban. Jó né­hány helyen szinte emberfe­letti munkát végeznek a kom- bájnosok. Például, a tisza- palkonyai November 7. Egye­sített Termelőszövetkezetnek mindössze 120 hektárnyi ka­lászosa van kint a földön. Ez viszont annyira belvizes te­rület, hogy a kombájn egy­szerűen nem tud megbirkóz­ni a mély, sáros talajjal. így kénytelenek voltak egy rend- revágó gépet beszerezni, amely ha lassan is, de mégis learatja a gabonát. A leg­több helyen, — így ebben a gazdaságban is — előbb meg kell szárítani a terményt és csak azután lehet tárolni. Tiszapalkonyán éjjel-nappal dolgozik a szárító, ugyanak­kor 25 erőgép végzi a külön­böző járulékos munkákat, mindenekelőtt a tarlóhántá'st és a szerves trágya kihordá­sát. Lapzártakor kaptuk a hírt: Mezőkövesd város három ter­melőszövetkezete csütörtökön befejezte a kalászosok aratá­sát. Folytatta tanácskozását az EBK zárószakasza Kádár János: Európa népeinek legfőbb kívánsága a béke Elnök elvtársi Tisztelt küldöttek! A . magyar közvélemény kezdettől fogy* figyelemmel kísérte és aktívan támogatta az európai biztonsági és együttműködési értekezlet te­vékenységét, Történelmi je­lentőségűnek tartjuk, hogy a közös erőfeszítés nem volt hiábavaló, az összes érdekelt egyetértésével most összeült a biztonsági értekezlet leg­felsőbb szintű zárószakasza. A népek várakozásait, egy jobb jövö iránti reménysége­it fejezi ki, és kétségtelen, hogy Európa történelmének új, fontos lapját írja ez a tanácskozás. A magyar küldöttség ne­vében tisztelettel köszöntőm a küldötteket, az értekezlet minden résztvevőjét. Minden küldöttségnek jó munkát; az értekezletnek teljes sikert kí­vánok. A Magyar Népköztár­saság és a magyar nép nevé­ben köszönetét mondok a Szovjetunió, valamennyi eu­rópai ország, az Amerikai Egyesült Államok és Kanada vezetőinek és kormányzatá­nak, hogy felelősen hozzájá­rultak az európai biztonsági és együttműködési értekezlet létrejöttéhez. Szívből kö­szöntöm fáradhatatlan, áldo­zatkész munkájukért nagyra­becsült házigazdáinkat, Urho Kekkonen urat, a Finn Köz­társaság elnökét, a finn kor­mányt, Helsinki város veze­tőit, a testvéri finn népet. Tisztelt küldöttek! Mi annak a magyar nép­nek a küldötteiként veszünk részt ezen a történelmi jelen­tőségű tanácskozáson, amely államot alapítva 1100 éve él a Duna—Tisza táján, Euró­pa közepén. így múltunk és jövőnk egyaránt az itt élő népek sorsához kötődik. Meg­győződésünk, hogy Európa minden népének legfőbb kí­vánsága a béke. Ha lehetsé­ges. még fokozottabban így van ez a magyar nép eseté­ben, amely évszázadokon át a hadak útjának keresztező- déspontján élt és mérhetet­len áldozatokat hozott, hogy fennmaradhasson és megőriz­ze államát a fenyegető pusz­tulással szemben, századunk­ban, az első világháború hi­ábavaló áldozatai után a vesztes Magyarország terüle­te a korábbinak egyharma- dára csökkent, a második vi­lágháborúban, urai bűnéből a rossz oldalon vérezve, el­vesztette felnőtt lakosságának 8 százalékát és az ország romhalmazzá vált. A magyar nép sorsa har­minc évvel ezelőtt, az antifa­siszta koalíció történelmi győzelme és annak következ­tében, hogy a szovjet hadse­reg, a vele együtt küzdőkkel, kiűzte hazánk területéről a hitleri fasiszta megszálló ha­dakat, jó fordulatot vett. Az­óta békében él a magyar nép, visszanyerve nemzeti függet­lenségét és állami szuvereni­tását, szilárdan és eltökélten halad magaválasztoüa útján s ma a fejlett szocialista tár-* sadalmat építi. Történel­münkből mi levontuk a szük­séges tanulságokat. Mindenki megértheti, hogy a szocialis­ta Magyar Népköztársaság számára az európai népek békéje, biztonsága, barátsága és együttműködése nem pusz­tán szavakat jelent, hanem szilárd elveken, súlyos tör­ténelmi tapasztalatokon nyugvó, hosszú távú politi­kát, és a magyar nép életbe­vágó érdekéit fejezi ki. Tisztelt küldöttek! Közismertek az európai népek múltbeli szenvedései a két világháború rettenetes pusztításai, az a tény, hogy a két világháború földrészün­kön robbant ki. Mindezt, de legfőképpen azt figyelembe véve, hogy a felhalmozott korszerű fegyverek konfliktus esetén eddig soha nem lá­tott szörnyűséggel és pusz.tu­(Folytatás a 2. oldalon) Kádár János, az MS55MP KB első titkára, az EBK zárószakaszán részt vevő magyar küldöttség vezetője csütörtökön délben látogatási tett Urho Kekkoncnncl, a Kinn Köz­társaság elnökénél. L. I,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom