Észak-Magyarország, 1975. július (31. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-01 / 152. szám

% W. V XXXI. évfolyam, 152. szóm Ára: 80 fillér Kedd, 1975. július 1. Nagy várakozás előzte meg hétfőn Geni'ben az eu­rópai biztonsági és együtt­működési értekezlet színhe­lyén a koordinációs bizott­ság rendkívüli ülését, ame­lyen tovább folyt, de nem hozott eredményt a vita a záróértekezlet időpontjának kitűzéséről. A nemzetközi 'sajtó is nagy figyelemmel kísérte a tanácskozást, mi­után az utóbbi napokban is­mertté vált. hogy a finn kor­mány a záróértekezlet meg­kezdése előtt négy héttel ké­ri az előzetes értesítést az előkészületek lefolytatására. Az érdeklődés olyan vonat­kozásban is érezhető volt., hogy az utóbbi napokban különböző politikai fórumo­kon és magas szintű találko­zókon — így a Közös Piac külügyminisztereinek érte­kezletén. legutóbb pedig a szovjet—olasz külügyminisz­teri eszmecserén — általá­ban egybehangzó volt az a kinyilvánított álláspont, hogy a július végi záróértekezlet megtartása ellen nincs el­lenvetés. A kitencek képviseletében az ír delegáció vezetője be­jelentette: az ír küldöttség, de más nyugati delegációk véleménye szerint is hétfőn nem lehet megállapodni a záróértekezlet időpontjáról, mert egyes függőben levő kérdések megoldásában még bizonytalanság tapasztalha­tó. A vita során 47 felszóla­lás hangzott el, egyes dele­gációk vezetői többször is szólásra emelkedtek. Az elő­állott helyzetre való tekin­tettel a szovjet küldöttség vezetője. Kovaljov külügy­miniszter-helyettes arra az álláspontra helyezkedett fel­szólalásában. hogy azoknak a delegációknak a vezetői, amelyek nem tudnak az idő­pont kitűzésének kérdésében választ adni, haladéktalanul lépjenek érintkezésbe kormá­nyaikkal és kiérjenek felha­talmazást álláspontjuk mó­dosítására. Ezzel az igény­nyél összefüggésben Koval­jov azt javasolta, hogy a koordinációs bizottság rend­kívüli ülését hivatalosan ne zárják le, csak függesszék fel és hétfőn este fél ki­lenckor folytassák. A szov­jet javaslatot több delegá­ció, köztük a magyar kül­döttség is támogatta. Végül a francia javaslat ^lapján olyan kompromisz- szum alakult ki, hogy a koordinációs bizottság ugyanebben a témában ked­den délben 12 órakor újabb rendkívüli ülést tartson. A vita során kitűnt, hogy a szocialista országok állás­pontját az időpontkérdésben számos más ország őszintén támogatja, sajtókorökben úgy hírlik, a kilenceken be­lül nincs teljes egység; az ír delegáció vezetőjének az ülésen elhangzott felszólalá­sa ugyanis még nem feltét­lenül jelenti, hogy a Közös Piac valamennyi tagállama azonos véleményen volt. Az ongoi Pciőfi Termelőszövetkezet egyik tábláján találkoztunk ezzel ez elmés szerkezettel. A silókombájnt MTZ—50 típusú Zetor vontatja, s a silózásra kerülő lucernával elegyes borsót szedik fel vele. amely lösz István dolgozott gépével, pótkocsikon a „be taposóboly re’’ jut. Ezen a táblán, ahol Ha* jövőre már tiszta lucernát fognak termelni. Fotó: La ózó J. 1PKP Hütfiytlése Nagygyűlést tartott szom­baton este Lisszabon köz­pontjában a Portugál Kom­munista Párt. A több mint 15 000 főnyi tömeg előtt fel­szólalt Alvaro Cunhíl, a párt főtitkára. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Portu­gál Kommunista Párt több mint 100 000 tagja minden erővel szembeszáll a külső és belső reakció heves támadá­saival. A forradalmi folya­mat — hangsúlyozta a főtit­kár — ebben a döntő pilla­natban megköveteli a de­mokratikus pártok együttmű­ködését, mind a kormány­koalícióban, mind pedig a tömegek akcióinak megszer­vezésében, az 1971. április 25-e óta elért vívmányok vé­delme és megszilárdítása ér­dekében. Alvaro Cunhal be­szédében határozottan visz- szaulasitotta a reakció leg­újabb antikommunista rágal­mait. Beszélt a Portugál Szó. cialista Párt lapja, a Repub- lica körül kibontakozott vál­ságról is. Rámutatott arra, hogy némelyek „a Republica esetét a szabadság felszámo­lásaként akarják feltüntetni”. „Valójában olyan konflik­tusról van szó, amelyben a munkások nem a sajtósza­badság ellen, hanem a sajtó- szabadságért küzdenek.” A PKP főtitkára elmondotta, hogy pártja törvényes lépé­seket tesz a Republica veze­tősége ellen, mert a lap az elmúlt héten — mint ismere­tes — egy állítólag Moszkvá­ból származó, valójában ki­agyalt „titkos” dokumentu­mot hozott nyilvánosságra. „Ez az okmány — hangsú­lyozta Cunhal — pontról pontra hamisítvány. A Re­publica — mondotta — régi antifasiszta hagyományokkal rendelkezik, de most a sza­badság nevében rágalmakat agyai ki.” A kollektív szerződések 1974. évi végrehajtásának, s idei módosításának tapaszta­latairól tárgyalt hétfői ülé­sén a SZOT elnöksége. A vállalati vezetők már az év elején megvitatták a dolgozókkal, hogy a kollek­tív szerződések szabályai va­lóban érvényesültek-e, s ahol szükséges volt, a szabályokat módosították. A szakszerve­zetek tapasztalatai szerint a vállalati .beszámolók, az ér­tékelések tartalmasabbak voltak, mint korábban, ala­posabban vizsgálták, hogy' a kollektív szerződések a kí­vánt mértékben segítették-e a vállalati gazdálkodást, megfelelően ösztönözték-e a vállalatokat a munkásosztály helyzetének további javítá­sára, a nőpolitikái, az ifjúság- politikai és a népesedéspoliti­kai intézkedések végrehajtá­sára. A legtöbb vállalatnál a kollektív szerződések alap­vető rendelkezéseit nem mó­dosították, csupán azokat az intézkedéseit, amelyek az évi eredményektől függnek, vagyis a részesedési alap felosztásának arányait, sok helyütt pedig a korábbinál kedvezőbb feltételéket kí­vánnak teremteni a nők, a fiatalok, a nagycsaládosok munkáihoz. Az idén a vál­lalatok többségében azoknak a bérét akarják az átlagos­nál gyorsabban növelni, akiknek a keresete még nem éri el az országos szakmai bértáblázatban megszabott alsó határt. Az öt évre megkötött kol­lektív szerződések az idén lejárnak, s mint a SZOT el­nöksége megállapította, a feltételek adottak a követke­ző ötéves szerződések meg­kötéséhez. Az elnökség a mostani ülésén megtárgyalta a munkaügyi miniszter és a SZOT irányelveit az 1976— 80-as évekre szóló kollektiv szerződések megkötéséről. Vasárnap reggel elutazott Budapestről Nyikolaj Fagy- gyejev, a KGST titkára, aki részt vett a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsa XXIX. ülésszakának munká­jában. A Ferihegyi repülő­téren Papp íjászló. a Ma­gyar Népköztársaság állandó KGST-képviselőjének he­lyettese, valamint a Nemzet­közi Gazdasági Kapcsolatok titkársága és a Külügymi­nisztérium vezető beosztású munkatársai búcsúztatták. KSBrs II felkészült az arafisra Mai számunkból imiiiiiiiimimiuiiiiiifii» Naponta ugyanaz <3. oldal) A képernyő előtt (4. oldal) Háromezer perc Rakacái (5. oldal) Az építők „előőrsei” figyszahású tereprendezés folyik Miskolcon, a Vörösmarty utca ős a Munkácsy Mihály uca sarkán. Hatalmas földgépek, markolók, billenő teherautók készítik elő a terepet. Ha­marosan ezen a részen is újabb lakóházak emelkednek a magasba, > Fotó: Sz. Gy. A zavartalan, zökkenőmen­tes aratás jelentősen múlik a gabonaipar dolgozóinak jó munkáján, alapos felkészülé­sén. A felvásárlás, a tárolás zökkenőmentes lebonyolítá­sának megszervezéséről or­szágos tanácskozást rendez­tek, amelyen a gabonaipar szocialista brigádjainak ve­zetői vállalták, hogy min­dent megtesznek az aratás teljes sikeréért. Rékai Gábor, a Gabona Tröszt vezérigazgatója a fel­készülésről sajtótájékoztatót tartott, amelyen többek kö­zött elmondta, hogy a gyors tisztítást az elmúlt évinél !)()-nel több, összesen 666 gép biztosítja, szállítóberendezés­ből 4652 áll készenlétben. A sikeres előkészületi munkát jelzi, hogy’ a raktárkapaci­tás bővítése nyomán 315 ezer tonnával több gabona he­lyezhető el az idén a magtá­rakban, mint az elmúlt év­ben. Az idén összesen 630 községben és városban 1369 helyen rendezkedtek be a termés átvételére. A 110 takarmánykeverő üzem szocialista kollektívái­ra különösen nehéz feladat hárul, hiszen a mezőgazda­sági üzemek és a kisállatlar- tók igényeinek növekedésé­vel 200 ezer tonnával több keyeréktakarmányt kell elő­állítaniuk, mint az elmúlt évben. Az igények szerinti t akarmány keverék biztosi t á - sara a gabonaipar együttmű­ködési megállapodásokat köt a keverőüzemekkel rendel­kező gazdaságokkal, a még szabadon levő kapacitás ki­használására. Tegnap, hétfőn a délelőtti óráikban a 800 millió forin­tos költséggel épülő Miskolci Húskombinát marhavágóvo­nalán „átvitték” az első öt darab feldolgozásra kerülő marhát. Ezzel megkezdődött a húskombinát próbaüzeme. A technológiai vonal e sza­kaszán a beüzemelés -csak kis zökkenőkkel folyt le. Az első kísértetek biztatóak, és ha a hűtéstechnológiai be­rendezéseket is átadják üze­melésre. akkor a továbbiak­ban már folyamatosan, zök­kenőmentesen végezhetik a marhavágást és a feldolgozá­sig való tartósítást. A húskombinát első nap­jaiban mindennap új ese­ményt- izgalmai, érdekessé­get kínál. A hét végére már valószínűleg a sertések vá­gására is sor kerülhet, és egyre közelebb van az az idő, amikor a termelés tel­jes felfutása v'rh'.Uó és a jelenlegi vágóhíd termelésé­nek háromszorosát éri maid el. A magasabb termelés, a javuló húsellátáson keresz­tül a megye, de az ország lakosságát is kedvezően érin­ti. A húskombinát éves szin­ten 5760 vagon húst. 773 va­gon húskészítményt. 110 va­gon dobozos sonkát és 223 vagon húskonzervet ad majd az országnak és az exporton keresztül a nemzetgazdaság­ra is pozitív hatással lesz. VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Helsinki választ vár É SZBT éIsíik lése

Next

/
Oldalképek
Tartalom