Észak-Magyarország, 1975. június (31. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MAGVAR SZOC1AI ISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BI70TTSAGAN AK LAPJA XXXI. évfolyam, 127. szám Ara: 1 forint Vasárnap, 1975. június 1. Mii számuk tartaiffiáhti: Megp BpÉiiiSiei a; SBzáifisla A Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének ja- j vaslatára az Országos Választási Elnökség elfogadta az 1975. június 15-i képviselőválasztás jelöltjeit. Megyénk országgyű­lési képviselőjelöltjei a következők: 1. MISKOLC: Cseterki Lajos tanító, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsának titkára. 2. MISKOLC: dr. Déváid József orvos, a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Vezető Kórház osztályvezető főorvosa. 3. MISKOLC: Hámori József technikus, a Lenin Kohászati Művek nagyolvasztó-gyúrrészleg kohóüzemének üzemveze­tője: Halló István munkás, a Lenin Kohászati Művek kö- zéphenger mű vének előli engerésze. 4. 'MISKOLC: Nagy Sándorné munkás, a Pamutfonóipari Vállalat miskolci gyárának fonóelőmunkása. 5. MISKOLC: Lázár György technikus, a Minisztertanács elnöke. 6. MISKOLC: Hargitai Agnes mérnök, a DIGÉP kábelsod- rógép-szerkesztési osztályának gyártmánytervezője. 7. MISKOLC: Simon Gábor mérnök, a Borsodi Állami Építőipari Vállalat házépítő kombinátjának vezetője. 8. FELSÖZSOLCA: Lefler István munkás, a Borsodi Sör­gyár esztergályosa. 9. SAJÖSZENTPÉTER: Hornyák Istvánná munkás, az Üvegipari Művek sajószentpéteri üveggyára 6zálhúzó-csoport­yezetője. 10. KAZINCBARCIKA: Ollári István üzemmérnök, a Bor­sodi Vegyikombinát nitrogénműtrágya-gyárának gyárvezetője. 11. ŰZD: Mráz Tibor mezőgazdasági munkás, a Putnoki Bányaüzem királdi aknájának főaknásza. 12. PUTNOK: Farkas Pál földműves, a putnoki Egyetértés Tsz elnöke. 13. ÖZD: Nemeslaki Tivadar munkás, a Szakszervezetek Országos Tanácsa főtitkárhelyettese. 14. SZENDRÖ: For.gony László munkás, az Országos Érc- és Ásványbánya rudabányai üzemének vájára. 15. EDELÉNY: Elies József né munkás, a Magyar Vöröske­reszt edelényi járási titkára; dr. Sándor Dezső mezőgazdasá­gi munkás, az Edelényi nagyközségi közös Tanács elnöke. 16. SZIKSZÓ: Hegyi Imre tisztviselő, a Hazafias Népfront Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottságának titkára. 17. ENCS: Simaházi Sándor mezőgazdasági munkás, a Bor- sod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács V. B. Encsi járási Hiva­talának elnöke. 18. SÁTORALJAÚJHELY: Palásti József né tanár, a sátor­aljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szak- középiskola tanára; Szabó Györgyné tanár, a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Általános Iskola tanára. 19. SÁROSPATAK: dr. Beckl Sándor munkás, államtitkár, az Országos Testnevelési Sporthivatal elnöke. 20. CIGÁND: dr. Németh Pál mezőgazdasági munkás, az MSZMP Sátoraljaújhelyi járási Bizottságának első titkára. 21. SZERENCS: Teleki Istvánná mezőgazdasági mérnök, a Szerencsi Állami Gazdaság közgazdásza. 22. TOKAJ: Ats Károly munkás, a Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát kerületvezető üzemmérnöke. 23. LENINVÁROS: dr. Bodnár Ferenc mezőgazdasági mun­kás, az MSZMP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bizottságá­nak első titkára. 24. MEZÖCSÁT: Törő Sándor mezőgazdasági mérnök, a felsőzsolcai MEZŐGÉP Vállalat mezőcsáti gyáregységének igazgatója. 25. MEZŐKERESZTES: Kiss Imre munkás, a Mezőkeresz­tesi Áfész-igazgatóság elnöke. 26. MEZŐKÖVESD: Bollók József né munkás, a Mezőkö­vesdi Háziipari Szövetkezet műszaki ügyintézője. Szaliit-4 Szombaton — magyar idő szerint — reggel 7 órakor kezdődött meg Pjotr Kliruuk és Vitai! j Szevasztyianov szovjet űrhajósok hetedik, munkanapja a Szaljut—4 tu­dományos űrállomás fedélze­tén. Szombatra virradó éjszaka a Földről egy lézer berende­zéssel ismét meghatározták a Szaljut—4 űrállomás hely­zetét. Pjotr Klimuk és Vitalij Szevasztyjanov jól érzi ma­gát. Az orvosi ellenőrzés ada­tai szerint a parancsnok pul­zusa 76-ot, a fedélzeti mér­nöké pedig 72-őt ver percen­ként. Az űrhajósok vérnyo­mása 115/75, illetve 120/70. A Szaljut—4 űrállomás foly­tatja az űrrepülést. 1 t * ' f* A bükkaljai lignit nyomában. Sárospataki diáknapok 75 Taiáikszék, tanácskozások, tábortűz Az időjárás tegnap is ..ke­gyeibe fogadta” a sárospa­taki diáknapok részvevőit A „Fuss az egészségedért es a jó közérzetedért” címmel reggel 7 órára meghirdetett kocogás és gimnasztika ez­úttal sem maradt el. A diák­tanács tagjai és a szervezők már a kora reggeli órákban ébresztették a fiatalokat. Vá­rosnézés, túrák és sportver­senyek szerepeltek a délelőt­ti programban. A vár- és is­kolakertben „használjuk ki a lehetőséget” jelszóval ki- sebb-nagyobb csoportokban énekeltek, zenéltek a diák­napok részvevői. Utcákon, te­reken, a várban és a Bod­rog partján zengett a vidám muzsika és dal. A tegnapi nap — s talán a diáknapok — legrangosabb eseménye az a találkozó volt, amely délelőtt 10 órakor a Rákóczi-vár lovagtermében kezdődött. „Mit tehetünk mi, fiatalok, az ötödik ötéves terv sikeres teljesítéséért?” Ez volt a té­ma. A nagyszámú érdeklődő fiatal kérdéseire Újhelyi Ti­bor, az MSZMP Borsod me­gyei Bizottságának titkára. Molnár András, a Sárospata­ki városi Pártbizottság első titkára, Varga Gáborné, a Borsod megyei Tanács el­nökhelyettese, Török László, a megyei KISZ-bizottság el­ső titkára, Hegyi Imre, a HNF megyei bizottságának titkára, Fiilöp Péter, a KISZ Miskolc városi Bizottságának első titkára, Tóth József, a Sárospataki városi Tanács elnöke, Szilágyi József, a Sza- bolcs-Szatmár megyei KISZ- bizottság első titkára, Dér­falvi István, a KISZ Buda­pest városi Bizottságának titkára, Fiilöp János, az MSZMP Hajdú-Bihar megyei Bizottságának osztályvezető­je, valamint a jelenlevő me­gyei, városi párt- és tömeg- szervezetek képviselői vála­szoltak. Járai János, a megyei KISZ-bizottság titkára Kö­szöntötte a sárospataki di­áknapokon megjelent párt-, gazdasági és tömegszervezeti vezetőket, majd Újhelyi Ti­bor — mintegy vitaindító­ként — beszélt az ifjúság szerepéről, s helyéről társa­dalmunkban. Szólt a fiatalok előtt álló feladatokról, hang­súlyozva: pártunk és Kor­mányunk továbbra is számít az ifjúság munkájára, helyt­állására. A következő ötéves terv feladatainak, célkitűzé­seinek megvalósításában je­lentős szerepük lesz azok­nak a fiataloknak, akik ma még az iskolapadokban ülnek — mondotta. A találkozón részt vevő diákok az írásban benyújtott kérdéseikre részletes vála­szokat kaptak. Ezzel egyidőben került sor a pártösszekötő és kísérő ta­nárok találkozójára, ahol — többek között — arról volt szó: mit kell tenni annak érdekében, hogy az iskolák KISZ-alapszervezetei még (Folytatás a 2. oldalon) siff^T»llllllllillW>WWIIIII MISKOLCI PANORÁMA Fotó: Szabados György

Next

/
Oldalképek
Tartalom