Észak-Magyarország, 1975. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-27 / 122. szám

I TELEX TOLVAJFOGÓ f A tavaszi utolsó „fagyos ember”, Orbán ugyan heves széllel és esővel köszöntött be —, de ez sem riasztotta meg a Magyar Honvédelmi Szövetség több mint kétszáz versenyzőjét és sok száz ven­dégét a Sátoraljaújhely hatá­rában, Torzsáson rendezett járási—városi honvédelmi napon. Sátoraljaújhely és Sá­rospatak város, valamint a sátoraljaújhelyi járás 54 köz­ségének honvédelmi verse­nyét Szabó László, az MHSZ járási—városi vezetőségének titkára nyitotta meg. A jeles nap vendégei között köszön­tötte dr. Németh Pált, a já­rási pártbizottság első titká­rát, dr. Majoros Lászlót, a járási hivatal elnökét, vala- ínint a szlovákiai testvér­Vasárnap rendezték meg Pécsett négy város (Miskolc, Szeged, Szombathely és Pécs) sütőipari vállalatainak ha­gyományos vetélkedőjét. Az 5—5 fős csapatok versenyé­ben kitűnő teljesítményt nyújtva a Miskolci Sütőipari szervezet, trebisovi járási ve­zetőit. A 7—7 főnyi csapatokban ott voltak az úttörők, a KISZ- szervezetek és a sorköteles fiatalok versenyzői, akik akadályfutásban, gránátdo­básban és lövészetben tanú­sították honvédelmi felké­szültségüket. Élményszerző eseménye volt a honvédelmi napnak az MHSZ-válogatott egysége által tartott harcá­szati bemutató. A sátoraljaújhelyi honvé­delmi napot kulturális be­mutató is színesítette. Ezen a nemzetközileg is elismert ci- gándi Zemplén gyermektánc- együttes, valamint a ricsei általános iskola fúvós zeneka­ra és a Sátoraljaújhelyi Do­hánygyár felnőtt fúvószene­kara szerepelt. Vállalat szerezte meg a győ­zelmet, a velejáró 10 ezer forintos jutalommal. Az iz­galmas vetélkedő után a négy város sütőiparának ki­váló szakmunkásai baranyai kiránduláson és baráti esten vettek részt. BARÁTOK Egy római templomban a vészcsengőre akcióba lépő három 'ferencesrendi barát megakadályozta a templom páratlan értékének elrab­lását. A tolvajok egy Krisz­tust ábrázoló XV. század­beli faragványt próbáltak •elemelni. KÉSELÉS Milánó belvárosában is­meretlen tettesek halálra szúrkálták Alberto Brasili 20 éves, baloldali beállí­tottságú egyetemi hallgatót és megsebesítették a társa­ságában levő fiatal leányt. Ez utóbbi elmondása sze­rint a négy támadó piszkos fasisztának nevezte Brasi- lit. A rendőrségnek kell el­döntenie, hogy a diák té­vedésből lett-e a politikai gyilkosság áldozata, vagy gyilkosai megtévesztésül nevezték fasisztának. PÁNIK Pánik tört ki Mexikóvá­ros egyik háromezer sze­mélyes, zsúfolásig megtelt mozijában, amikor valaki „tréfából” tüzet kiáltott. A rémülten menekülő nézők közül tizenöten kisebb-na- gyobb sérüléseket szenved­tek. BOMBA Négy benzinpalackos gyúj­tószerkezetet dobtak a mi­lánói izraelita hitközségi iskola épületére. Sérülés nem történt, kisebb tűz ke­letkezett. Az ismeretlen tettesek elmenekültek. FELVONULÁS Tűzoltóverscny — esőben A miskolciak az elsők Vasárnap délelőtt rendez­ték meg az edelényi járás ön­kéntes tűzoltócsapatainak versenyét Felsőnyárádon. A délelőtt fél 9 órakor kezdődő küzdelem végig zuhogó eső­ben zajlott le. Ennek ellené­re 38 raj állt rajthoz, s pél­damutató fegyelmezettséggel vetélkedték végig a versenyt, melynek így valamennyi ver­senyszámát megrendezték. Csak a tűzoltási bemutatókat kellett kihagyni a program­ból. A mostoha időjárási viszo­nyok között versengő önkén­tes tűzoltócsapatok közül is ki kell emelni a szuhogyia- kat, akik a 400-as kismotor­fecskendő szerelésében há­rom rajjal indultak, a férfi­ak az 1—2. helyet, a nők pe­dig a 2. helyet szerezték meg. A felsőnyárádi tűzoltó­verseny magas színvonalára jellemző, hogy a sáros, mély talajon rendezett küzdelmek­ben 11 csapat ért el olyan pontszámot, mely a megyei döntőbe kerülést biztosította. (Több mint hatezren vet­tek részt Londonban a nők nemzetközi éve alkalmából rendezett demonstráción. A különböző politikai pártok, szakszervezetek, diák- és társadalmi szervezetek kép­viselői transzparenseiken a nők elleni megkülönbözte­tés megszüntetését köve­telték. A felvonulás a Tra­falgar téren tartott nagy­gyűléssel zárult. Lovasok... Festőtanulók Hollóházán A sátoraljaújhelyi szakmunkásképző iskola liollóházi kihelyezett tagozatának tanulói fes­tést és korongozást tanulnak. Képünkön az első osztályosok az oktató irányításával a kí­nai festést gyakorolják. Munkáik egy része minőségénél fogva egyenértékű a festőműhely­ből kikerült darabokkal. (Szabados György felvétele) Termelési rekord A kongresszusi zászlóval kitüntetett Ózdi Kohászati Üzemekben újabb nagyszerű termelési eredményt értek el vasárnap. Eddig a durvahen­germűi blokksoron már két alkalommal szárnyalták túl az öntecshengerlési rekordot. A hengerészek munkalendü­lete a munkaverseny máso­dik szakaszában tovább fo­kozódott. Vasárnap a III., valamint a IV. műszak szo­cialista brigádjai 834 darab öntecset hengereltek ki, melynek súlya 3898 tonna. Ez a nagyszerű termelési eredmény 45 darab öntecs­csel, 158 tonnával jobb, mint az 1974-ben elért hengerlési rekord. GfcreiÉÉieni Az alsózsolcai nevelőott­honban tartja soron követ­kező tanácskozását a miskol­ci járás gyermek- és ifjúság- védelmi munkabizottsága. A tanácskozáson a résztvevők megvitatják a társadalmi pártfogók tevékenységének tapasztalatait, ezenkívül a nehezen nevelhető gyerme­kek problémáit. Borús hétvége Bisztró Szerencsről Sátoraljaúj­hely felé halad velünk a vonat. A kordonos szőlők­től zöldellő tájba merülve, szinte észre sem vesszük, milyen gyorsan fogy előt­tünk a távolság. Szomszé­daink máris szedelőzlcöd- nek, s közben megbeszélik a nap hátralevő tenniva­lóit. „Előbb azonban Lisz- kán bemegyünk a Rákóczi­ba ...” — mondja társai­nak a sildes sapkás. Aztán az olaszliszkai állomáson mindjárt világos is lett a furcsa mondat értelme. Balra az állomásépülettől előbukkant az új bisztró, s a homlokzatán magasan ott ragyog neonbetűkkel a tör­ténelmi név: Rákóczi. Mél­tán fog el bennünket az indulat, valahányszor nem­zeti nagyjaink nevét a sze­mélyükhöz méltatlan vál­lalkozás vagy portéka „fém­jelzésére" használják cé­gérnek. Iskolát, oktatási és művelődési intézményt csakis engedéllyel szabad politikusról, történelmi, iro­dalmi, művészeti személyi­ségről elnevezni. És ez a. rendelkezés helyes is. Ven­déglátóipari „egységekre”, ipari, kereskedelmi cikkek­re viszont engedély kérése nélkül, önkényesen rá le­het aggatni egyszerű „áru­védjegynek” — ahogy a költő keserűen írta — né­pünk nagyjainak ' a nevét? Jó lenne azért rendet te­remteni, esetleg felülvizs­gálni az e téren elkövetett visszásságokat. S akkor ta­lán még Kossuth nevét is megszabadítanánk a dohá­nyosok körében egyébként népszerű — cigarettától... (hej) Vasárnap reggel esőzuho- gásra ébredtünk. A gyerekek elkeseredve nézegettek kifelé az ablakon. „Lőttek” a gyer­meknapi programnak, a be­ígért kirándulásoknak. És esett, esett szakadatlanul, egész délelőtt. Szürke felhők jöttek még a késő délutáni órákban is, bár akkor nem esett. Ismét elróíitottá — ez évben ki tudja hányadszor — az időjárás a szabad szom­bat és vasárnap programját. Lillafüreden, a Hámori-tó csónakázó mólóján fázósan kucorognak néhányan. Vár­ják, hogy jöjjön még valaki, hogy legalább egy csónakra valóan legyenek. De nem jönnek. Végül a csónakmes­ter megsajnálja a fiatalokat, elköt egy csónakot. A hara­goszöld vizen buborékokat vernek a lezuhanó cseppek. Loccsan az evező, de alig bírják kint negyed óráig. Azottan térnek vissza. Baranya megyében Vásáros- doinbó községben Schlégii Ist­ván 4 éves döbröközi gyermek körültekintés .nélkül szaladt az úttestre és egy személygépkocsi elgázolta. A kisfiú olyan súlyo­san megsérült, hogy kórházba szállítás után meghalt. A vizs­gálat szakértők bevonásával fo­lyamatban van. Balatonföldváron Boros Sán­dor 19 éves segédmunkás bu­dapesti lakos gépjárművezetői engedély nélkül apja személy- gépkocsijával egy útkanyarban megcsúszott, a járdára hajtott és elütötte Erkedi Ferenc 61 éves gyógyszerész, budapesti la­kost. Az idős embert súlyos, életveszélyes állapotban szállítot­ták kórházba. Boros Sándor a baleset után a helyszínről segít­ségnyújtás nélkül továbbnajtott, majd egy vízlevezető árokba bo­Bánkúton, a turistaháznál, az agyagos úton kétségbe­esetten küszködik felfelé egy Trabant. Gazdája végül meg- únja, amennyire tud, félreáll s futva teszik meg a mere­dek utat a szinte kihalt tu­ristaházig. Csak az itt meg­szállt néhány ember lézeng, nem tudva mit kezdeni ma­gával. Ugyanez a helyzet Szentiéleken, Hollóstetőn és Fehérkőlápán is. Üresen húztak a keskeny sínpáron a kisvasút szerelvé­nyei, alig-alig szálltak föl a városi buszok hegyi járatai­ra. Csak a legmerészebbek indultak fel, hogy dagasszák bakancsukkal a hegyi sarat. Az elmúlt hétvége ismét nem sikerült. Az előző napok kora nyári kánikulája után hűvösebb lett, csökkent a nagy forgalom a strandokon, kirándulóhelyeken. Azt mond­ják a májusi eső aranyat ér. rult. A rendőrség elfogta és őri­zetbe vétel mellett indult eljárás ellene. Érsekvadkert és Balassagyar­mat között egy útkanyarban ICrahulecz Lovász Gyula 25 éves műszerész budapesti lakos sze­mélygépkocsiját nem az útvi­szonyoknak megfelelő sebesség­gel vedelte, áttért a bal oldalra és nekiütközött a vele szemben szabályosan közlekedő személy- gépkocsinak: A baleset követ­keztében a balesetet okozó gép­kocsivezető kocsijában utazó Vágújhelyi Tldikó Gizella 26 éves MAV-al kai mázott olyan sú­lyosan megsérült, hogy kórház­ba szállítás közben meghalt. A másik utast. Szabó Sándor Fri­gyes 24 éves rádió- és tévésze­relő budapesti lakost, valamint Krahulecz Lovász Gyulát súlyos, a másik személygépkocsi vezetőt és még egy utast könnyű sérü- lésssel szállították kórházba. A vizsgálat megkezdődött. No de így ?! —sárhelyi Közüli balesetei ÉSZAK-MAGYARORSZAG — A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megyei Bizottságának lapja. Főszerkesztő: WIRTH LAJOS. Szerkesztőség: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. M. sz. Postacím: 3501 Miskolc, pf. 351. Telefonok. Központ: 36-132, 16-672, 35-380, 38-579. Titkárság: 16-886. Gazdaságpolitikai rovat: 16-035. Pártrovat: 16-078. Belpolitikai rovat: 16-450. Kultúrrovat: 16-067. Sportrovat: 16-049. Munkáslevelezés, panaszügyek: 16-046. Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Posta­cím: 3501 Miskolc, pf. 178. Felelős kiadó: VERES MIHÁLY. Telefon: 36-131. Hirdetésfelvétel: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 15—17. Telefon: 16-213. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető: a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Az előfizetés díja egy hónapra 20' forint. Index: 25655. Készült a Borsodi Nyomdában. Felelős vezető: SZEMES ISTVÁN. \ Honvédelmi nap az újhelyi járásban

Next

/
Oldalképek
Tartalom