Észak-Magyarország, 1975. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-28 / 123. szám

+** M 5 " VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEKI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MFGY El BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam. 123. szám Ara: 80 fillér Szerda, 1075. május 28. 3 fi sarat irliitsÉ eíiééíh láttak Szálját—4 fedélzetén .. iK'X-v; _v> v;'<» DOLGOZNAK A GÉPEK A FÖLDEKEN ■' - , ­Fölé: Szabados György Képünkön: tábornok Oielo az MFA Carvalho tagja. A Portugál Fegyveres Erők Mozgalmának (MFA) 240 ta­gú közgyűlése több mint 15 órás szakadatlan ülésezés után kedden hajnalban köz­leményben jelentette be, hogy az MFA és a nép kö­zötti közvetlen szövetség megszilárdítása és a forra­dalmi folyamat, következetes előrevilele érdekében népi szervezeteket fognak fölállí­tani. Ennek előkészítésére munkabizottságot alakítot­tak. A dokumentum szerint a közgyűlés megbízta a moz­galom legfelsőbb forradalmi bizottságát, hogy „határo­zottan és gyorsan” rendezze a pártok közötti vitát. A közgyűlés elmarasztalta a Portugál Szocialista Párt egységbontó magatartását és elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy a szo­cialista párti miniszterek, Soares és Zenha, a Repub- lica című, szocialista párti lap megszüntetése óta boj- kottálják a kabinetüléseket. A közgyűlés egyhangúlag bizalmáról biztosította Gon- calvcs miniszterelnököt. Mint a TASZSZ hírügy­nökség a szovjet űrközpont­ból jelentette, a Szaljut—4 Fold körül keringő szovjet tudományos űrállomás má­sodik legénységének munka­napja kedden, magyar idő szerint U óra 40 perckor kez­dődött. Pjotr Klimuk és ViliU'j Szevaszlyjanuv űrhajósok folytatják az űrállomás eiö- készitésál tudományos kuta­tások lebonyolítására. A ked­di munkaprogram keretében ellenőrzik és átvizsgálják az ■energiaszolgáltató, a létfel­tételeket biztosító hőszabá­lyozó rendszert, a tudomá­nyos berendezéseket, a fény­képezőgépek és filmfelvevők töltését, előkészítik a tudo­mányos műszereket és be­kapcsolják a biológiai ob­jektumokat tartalmazó blok­kokat. Az elmúlt éjszaka folyta­tódtak a Szaljut—4 űrállo­más helyzetének lézerrel tör­ténő meghatározásával kap­csolatos kísérletek, amelyek célja, hogy kipróbálják a lézerrend szereket a távolsá­gok mérésére és a kozmikus berendezések követésére. A Földről küldött lézerimpui- zusokat az űrállomáson el­helyezett optikai tükör visz- szaverte, majd egy földi fel­fogó berendezés regisztrálta őket. A kísérleteit során pontos tükörjelzéseket re­gisztráltak. Pjotr Klimuk és Vilalij Szevasztyjanov egészség: ál­lapota jó. A Szaljut—4 szov­jet tudományos űrállomás re­pülése folytatódik. E-fusák einökieiöit A CTK-hírügynökség je­lentése szerint Csehszlovákia Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága május 27-i plénumán megvitatta azt a helyzetet, amely Ludvik Svo- boda köztársasági elnök hosz- szas betegsége következté­ben állt elő. A plénumon megállapították: bár az or­vosok sokoldalú gondosko­dása folytán sikerült enyhí­teni a betegség súlyosságán, a betegség továbbra is fenn­áll és általános egészségi állapota nem teszi lehetővé Ludvik Svobodáriak, hogy betöltse az elnöki funkciót. A plénumon rámutattak, hogy a csehszlovák köztár­sasági elnök már több mint ■’*., V* •' V < v'£ Dr. Maróthy László mondott beszédet a szolnoki választói nagygyűlésen egy éve nem képes ellátni az államfői teendőket. Ez az állami tevékenységben bi­zonyos nehézségeket okoz. A Központi Bizottság, az adott helyzet alapos megvi­tatása után, arra az egyér­telmű következtetésre jutott: a köztársasági elnök álla­pota annyira súlyos, hogy nem teszi lehetővé számára az államfői teendők ellátá­sát. A Központi Bizottság a Nemzeti Front Központi Bizottságának közös jelölt­jeként dr. Gustáv Husákot, a CSKP Központi Bizottsá­gának főtitkárát javasolta a köztársasági elnöki tisztségre. A Hazafias Népfront ked­den választási nagygyűlést rendezett Szolnokon, a me­gyei tanács dísztermében. A nagygyűlés elnökségében he­lyet. foglalt dr. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára, Bart a László, a me­gyei pártbizottság titkára és dr. Hegedűs Lajos, a megyei tanács elnöke. A nagygyűlés több mint nyolcszáz résztvevőjét kö­szöntő ünnepi műsor után dr. Bene Zoltán, a Hazafias Népfront megyei bizottságá­nak elnöke mondott megnyi­tót, majd dr. Maróthy László emelkedett szólásra. — Hazánk összlakosságából a 30 év alatti korosztály lét­száma mintegy 4,5 millió. Már ez a tény is indokolja, hogy külön figyelmet szen­teljünk ennek a rétegnek. Minden társadalomnak, de kiváltképp a szocialista tár­Hi|yai gazdálkodnak a helyi tanácsolt? A Mezőkövesdi járási Hi­vatal pénzügyi osztálya a közelmúltban összegezte az ez évre előirányzott fejlesz­tési alap időarányos felhasz­nálását. A célcsoportos la­kásépítésre, a megyei tanács által biztosított keretből, to­vábbá a lakosság községfej­lesztési hozzájárulásából és egyéb forrásokból 1975-ben 8 millió 505 ezer forint fejlesz­tési alappal gazdálkodnak a járásban. 4 — Mit mutat az év első négy hónapjának mérlege? — kérdeztük Papp Lászlótól, a járási hivatal pénzügyi osztályának vezetőjétől. — A teljesítés alig haladja meg az egymillió forintot, amely 14,2 százaléknak felel meg — kaptuk a választ. — Természetesen elégedetlenek vagyunk a tervbe vett mun­kák ütemével. A megyei ta­nács jóvoltából, a célcsopor­tos beruházás terhére, a já­rás négy községében nyolc lakás építésére nyílt lehető­ségi Sajnos, a 'helyi tanácsok nem készültek fel időben orte, a feladatra: jóformán alig kezdték még a munkát Bízunk benne, hogy a járási hivatal figyelmeztetése jobb munkára serkenti az illeté­keseket és az év végére pó­tolják az elmaradást. — Kedvezőbb hírekkel is szolgálhatok — mondta a to­vábbiakban az osztályvezető. — Így például, még ebben az évben befejezik Borsod- ivánkán annak a klubkönyv­tárnak az építését, amit eddig fedezet híján nem sikerült megvalósítani. A megyei ta­nács egymillió forinttal sie­tett a helyi tanács segítsé­gére. Ez azt jelenti, hogy több éves huzavona után végre elkészül ez a létesít­mény, s a tanulók, a tsz- tagok, a községben élő fiata­lok birtokukba vehetik a művelődési célokat szolgáló épületet. . — Beszámolhatok arról is, hogy Sályban, a cigánycsa­ládok helyzetének javítására, ugyancsak megyei támogatás­sal rövidesen hozzáfognak egy óvoda létrehozásához. Egy régi épületet alakítanák át gyermek intézménynek, ahol a községben élő cigány­gyerekek kapnak majd he­lyet. Fapgyejev nyilatkozata a BNV-ről Kedden délután félmillio­modik látogatóját fogadta a BNV. A forgalom azt jelzi, hogy a nagyközönség köré­ből most valamivel keveseb­ben keresték fel a vásárt, viszont most több a szakmai látogató, mint tavaly. Ked­den ismét szakmai napot tartottak, s folytatódott a tárgyalások és üzletkötések sorozata. A vásárt, kedden több ma­gas rangú, hivatalos vendég is felkereste. A BNV-re lá­togatott Nyikolaj Faggyejev, a KGST titkára. Ugyancsak a vásár vendége volt Eric Deakins, az' angol kereske­delmi minisztérium parla­menti államtitkára. Nyikolaj Faggyejev, a (Folytatás a 2. oldalon) Lázár György, az MSZMP PB tagja, a Minisztertanács elnö­ke hivatalában fogadta Nyikolaj Faggyejevet, a KGST titká­rát. A találkozón részt vett dr. Szekér Gyula, a Minisztcrta- I nács elnökhelyettese is. sadalomnuk kötelessége, hogy megfelelően gondoskodjék a jövő nemzedékének formálá­sáról, képessé tegye őket az apák ügyének továbbvitelére. Ezt a feladatot a mi társa­dalmunk mindig is teljesí­tette. — Természetesen az ifjú­ság önmaga is felelős saját sorsáért és jövőjéért; cselek­vő részese mai életünknek is és formálója népünk jö­vőjének. A párt az ifjúság­ról való gondoskodást, az if­júság nevelését egyetemes társadalmi ügynek tekinti. Az 1970-ben hozott ifjúság­politikai párthatározat óta eltelt immár öt év eredmé­nyei egyértelműen bizonyít­ják: az ifjúságpolitika célki­tűzései helyesnek, reálisnak bizonyultak. — A magyar fiatalok él­vezik dolgozó népünk, szo­cialista társadalmunk állan­dóan megnyilvánuló gondos­kodását.. Eredményesen telje­sedik ki, emelkedik maga­sabb szintre az ifjúsággal való foglalkozás társadalmi munkamegosztása. Minden allami, társadalmi szerv, ok­tatási intézmény, közösség sajátos feladatainak feltárá­sára törekszik. Olyan fontos intézkedések jelzik ennek a munkának az eredményét, mint az ifjúsági törvény és végrehajtási jogszabályai, az ifjúsági parlamentek rendsze­re és hasznossága, a pálya­választás és a munkahelyi beilleszkedés segítése, a csa­ládalapítás, a lakásszerzés gondjainak enyhítése, vagy a katonai szolgálatból való le­szerelés után az újra beil­leszkedés támogatása. — Alapvető változás kö­vetkezett be társadalmunk egészének szemléletében. Re­álisabbá, a valóságnak job­ban megfelelővé — kedve­zőbbé — vált ifjúságunk megítélése. Örvendetesen fo­kozódott a fiatalság iránti bizalom. Ennek mind na­gyobb számú jelét az élet minden területén tapasztal­juk. A fiatalok érzik ezt a bizalmat és ez a bizalom lel­kesíti, erejüknek' nieghatvá- nyozására teszi képessé őket. — Az Ifjúság ezt a gondos­kodást a társadalom építésé­ben végzett odaadó munká­jával is megköszöni. Ennek a munkának egy része nem választható el a társadalom egészének tetteitől; bizonyítja az ifjúság aktív részvétele a szocialista brigádmozgalom­ban, a kongresszusi és tel- szabadulási munka verseny- ben elért sikerek, a KISZ szakmai mozgalmainak szín­vonala, a kiemelt gazdasági feladataink megvalósításáért vállalt és teljesített védnök­ség. Bizonyítják azok a diá­kok, akik évről évre ezrével vesznek részt az építőtáborok munkájában, de legfőképpen azok — s ez a túlnyomó többség — akik becsületesen, tisztességgel végzik napi munkájukat és gyarapítják tudásukat az egész közösség javára. — A kongresszus: zárszóban hallottuk: „Egy új, felnö­vekvő kommunista nemze­dék mutatkozott be.” Ez a nemzedék — ahhoz, hogy a kongresszuson bemutatkoz­hasson -T— már előzőleg raj­tahagyta kézjegyét társadal­munk életének szinte vala­mennyi területén. — Áz ifjúságpolitika továb­bi feladatai adottak. Egybe­esnek a pártkongresszus ha­tározatában megfogalmazott teladatok valóra váltásával. Az ifjúság számára minde­nekelőtt azt jelenti, hogy vállaljon részt e célkitűzések valóra váltásában, hogy ké­pessége, szorgalma, tehetsé­ge javát nyújtva ereje és tu­dása szerint dolgozzon és ta­nuljon. A szocialista épités egyetemes, nagy célkitűzéseit kell vállalnia, az azok meg­valósításáért íolyo munkában kell elen járnia. — Ifjúságunk akkor tölti be hivatásai, akkor méltó igazán a bizalomra, ha amel­lett, hogy részt vállal szocia­lista társadalmunk építésé­ből, önmagát is formálja, alakítja, legelemibb cseleke­deteiben, életmódjában is a szocialisla célok valóraváltá- sára törekszik. Tudatában kell lennünk: ha jobban aka­runk élni, magasabb • élet­színvonalon, ehhez önma­gunknak cs környezetünk­nek is változnia kell, más­fajta. magasabb szintű erköl­csi és társadalmi fegyelem­nek kell érvényre jutnia. Nemcsali egyetértő kritiku­sokra, de a közös célokért tenni, dolgozni akaró és tu­dó, önmagukat és környeze­tüket változtatni képes era- perekre van szükség. — A szakszervezetek *— amelyek eddig is sokat tet­tek az ifjúságpolitika meg­valósításáért — további fel­adatait a iajálosságaiknak megfelelő önálló ifjúsági munka kibontakoztatása je­lenti. — Pártunk XI. kongresszu­sa megerősítette a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövet­séget abban a törekvésében, hogy fokozza az ifjúsági szö­vetség kommunista, politikai (Folytatás a oldalonj Ei! »j, (e'ÉÉij tinte nemzedék utiszstí iis íz MFfl

Next

/
Oldalképek
Tartalom