Észak-Magyarország, 1975. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

ímfiftii ÉSZAK - MAGYAROK SZAG .2 ii 1975«, március 1.f szómba! Heves harcok Etiópiában Megbízható források sze­rint etióp kormánycsapatok sikereket értek el az eritreai tartománybeli Keren városá­ért a múlt hét vége óta fo­lyó heves harcokban Mint Addisz Abebában közölték az 1500 “őnyi helyőrség meg­szerezte a kezdeményező szerepet a kulcsfontosságú városért vívott küzdelem­ben. Az ideiglenes katonai kor­mányzótanács vezetői csü­törtök este azzal vádolták a szakadárokat. hogy megkí­sérelték meggátolni a szá­razság sújtotta térség áldó-, zatainak küldött segélvszál- lítmányok megérkezését. A harlemi Fekete Sas né­ven hírhedtté vált Hubert Fauntlercy Julian ezredes, aki a háború alatt Hailé Sze- lasszié oldalán, mint oilóta harcolt és jelenleg az Egye­sült Államok külügyminisz­tériumának engedélyével működő egyik amerikai fegyver-kereskedelmi válla­lat vezetője, csütörtökön az­zal fenyegetőzött, hogy 25 millió dollár értékű fegyvert bocsát a lázadók rendelke­zésére, valamint pilóták szá­zait küldi Etiópiába, ha a kormány a trónfosztott Hailé SzeldiSziénak nem engedi meg, hogy az országból tá­vozzék vagy nem helyezi vissza a trónra. I Eseményekről rimáéit FRANCIA KAMPÁNY A francia baloldali pár­tok összekötő bizottsága csütörtökön este tartott ülé­sén elhatározta, hogy a bal­oldali pártok — a Francia Kommunista Párt, a Szocia­lista Párt, és a Baloldali Radikálisok Mozgalma — március folyamán széles körű kampányt indítanak, iiogy a munkahelyek védel- i mére és az infláció elleni harcra mozgósítsák a fran­ciákat. FOGADÁS AZ NDK NAGYKÖVETSÉGÉN © A Német Demokratikus Köztársaság nemzeti nép­hadserege megalakulásának 19. évfordulója alkalmából Heinz Barthel ezredes, az NDK budapesti nagykövet­ségének katonai és légügyi attaséja pénteken fogadást adott a nagykövetségen. Eritreában folytatódnak a zavargások. Képünk: a szak a - dárok egy harcosa fedezékből figyeli a közelgő tevekara­vánt IIFTP bofpoííttkai ÍIlÍI összefoglaló Két hét múlva, március 17- én kezdődik a XI. pártkong­resszus — olvashattuk az MSZMP Központi Bizottsága és Központi Ellenőrző Bi­zottsága szerdai üléséről meg­jelent közleményben. A Központi Bizottság Ká­dár János elvtárs előterjesz­tése alapján, megtárgyalta és elfogadta a kongresszusi beszámolót és örömmel vet­te tudomásul, hogy a már korábban közzétett irányel­vek. a gazdasági határozatok és nem utolsósorban az idei terv milyen kedvező fogad­tatásra találtak, amit az is igazol, hogy a terv gyakor­lati megvalósítása jól indult. És hogy mi is nyomban egy példával támasszuk alá a mondottakat: huszonnégy órával az említett megálla­pítások elhangzása előtt, az­az kedd reggel, bekapcsolták az országos hálózatba az Ino- tai Erőmű második gáz­turbináját. A többszörösen előrehozott határidőhöz ké­pest is három napot nyertek a szerelők. Mi pedig el­mondhatjuk, hogy elkészült az ország első nagy teljesít­ményű csúcserőműve. Hadd maradjunk a témá­nál, „1975”-nél. Mire ké­szülnek pénzügyileg a taná­csok? — Erre válaszolt a hé­ten dr. Papp Lajos államtit­kár. A tájékoztatóból csupán a tanácsi költségvetései; egyetlen tételét, a lakásépí­téssel kapcsolatosat ragadjuk ki. Több. mint 14 és fél mii- liárdról van szó. amiből vár­hatóan 32 ezer tanácsi lakás kerül tető alá. továbbá 3 ez- - :t pedig különféle, vegyes finanszírozás alapján építe­nek fel. Mondhatom, jóleső még kimondani is a számokat. Hamarosan befejeződik a Kecskeméti Házgyár építése —• ez lesz az országban a tizedik — Baja és Kiskun­halas már a nyáron ebből építkezik, nem szólva magá- ról Kecskemétről, amely 1700 lakással gazdagszik az idén. Pihenés, üdülés! Az idén Magyarországon rendezik meg a nemzetközi gyógyfür­dő-kongresszust. különös te­kintettel hazánk kiemelkedő gyógyvíz-gazdagságára, a gyorsabb fürdő- és szálloda- fejlesztéshez többfajta ha­zai és külföldi támogatást helyeztek kilátásba, de most maradunk a heti tényéknél: a napokban adják át a Szol­nok megyei cserkeszőlői gyógyfürdőt és elkészült • a terv a Kemenesalján feltárt hévíz hasznosítására is. Itt említjük meg a szocia­lista valuták turistaárfolya­mának március 1-től érvé­nyes változását, hiszen töme­gesen utazunk a baráti or­szágokba. és miután a vál­tozások sem pro, sem kontra nem jelentősek, lehetősége­ink sem változnak különö­sebben. Ami pedig a fogyasztást illeti, — csupán egyetlen ada­tot — a most megjelent ja­nuári gyorsjelentés szerint majd a negyedével több sört ittunk meg, mint 1974 első hónapjában. S mert a cukor- fogyasztás is egyre nő, hatá­rozott az Állami Tervbizott­ság: új, óriás cukorgyár épül Hajdú-Biharban, Kaba mellett. Itt kell megemlíteni a vá­sárlók jogainak sokat vita­tott kérdését. A héten a SZOT székházában nyilvános fórumot rendeztek e tárgy­ban, ahol a többi közt el­mondották, hogy a reklamá­ciók elintézésénél is fonto­sabb a minőségi kívánalmak szigorú meghatározása, már a szállítási szerződések meg­kötésénél! Éppen aznap voit olvasható, hogy Borsod me­gye és a KGM vezetőinek tanácskozásán megállapítot­ták: a gyártó vállalatoktól érkező áruk mintegy negye­dét. hibásan kapja kézhez a kereskedelem. Időszerű volt hát az állásfoglalás ... Érdekvédelmi kérdés, ha úgy vesszük, az üzemegész­ségügy fejlesztése is. amely a miner tartott ankét tanú­sága szerint, a következők­ben kiemelt feladat lesz. Egyébként most készült el az összesítés az influenzajár­ványról: 1 millió 620 ezren betegedtek meg. Zalában és Somogybán minden ötödik Szabolcs-Szatmárban és Haj­dú-Biharban pedig csak min­den tizedik ember! És az előzőkhöz viszonyítva vala­melyest nagyobb volt a szö­vődményes esetek aránya. Tanácskozott ( a héten az országgyűlés líulturális bi­zottsága: a tudományos , is­meretterjesztés. a TIT mun­káját vizsgálta meg. Rendkí­vül sok embert „mozgat meg” ez az intézmény, hisz az előadások látogatóinak | száma tavaly meghaladta az I ötmilliót. Bizonyos, hogy óri- , ági szolgálat ez közművelő- . bünknek. Az ismeretter­jesztés igen fontos, de saj­nos, meglehetősen elmara­dott területe a vizuális kul­túra, a szépérzék, a formai ízlés fejlesztése. Ezért is ör­vendetes a Minisztertanács csütörtöki elhatározása az ipari formatervezési tanács és tájékoztatási központ meg­szervezéséről. A kérdésnek nagy gazdasági, külkereske­delmi jelentősége is van, de nagy hatása lehet ennek, az általános ízlésfejlesztés és formakullúra tekintetében is. nöÉÉnv Március 1-től megváltozik egyes konvertibilis valuták árfolyama. A változás — a svájci frank kivételével — az érintett valuták leértéke­lését jelenti a forinthoz vi­szonyítva. A március 1-től érvényes árfolyamok: FótlékoU középárfolyam forint 1 angol font 49,07 1 ausztrál dollár 27,02 100 kanadai dollár 2065,52 1000 olasz líra 32,16 100 spanyol pezeta 36,25 100 svájci frank 761,81 100 USA-dollár 2044,86 A fel nem sorolt valuták forint árfolyamáról a valu- takiszolgáltató és -beváltó helyek adnak felvilágosítást. Az árfolyamok változásával kapcsolatban a külkereske­delmet érintő intézkedések bevezetésére ugyancsak már­cius 1-i határidővel kerül sor. Az árfolyamok fenti mó­dosítását a konvertibilis va­luták árfolyamarányaiban az utóbbi k£t hónapban be­következett pénzpiaci válto­zások tették szükségessé. HIKOHITO AZ USA-BA LÁTOGAT © A japán kormány pénteki ülése után hivatalosan be­jelentették, hogy Hirohito császár október elsején két­hetes látogatásra az Egyesült Államokba utazik. DENKTAS FENYEGETÉSE © Rauf Denktas, az egyolda-* lúan kikiáltott ciprusi török állam vezetője csütörtökön azzal fenyegetőzött, hogy a kormánya által ellenőrzött területeken önálló nemzeti államot hoznak létre, ha az ENSZ a török ciprióták szá­mára kedvezőtlen határoza­tikat fogadna el a szigetor- ország jövőjével kapcsolat­ban. A PORTUGAL KP IIATÄROZATA © A Portugál Kommunista Párt Központi Bizottsága ha­tározatot hozott arról, hogy a fiatal párttagok képvise­lőiből bizottságot alakít a Portugál Kommunista Ifjú­sági Szövetség mielőbbi meg­szervezésére. Eire&oiték Peter Lorenzet i Pénteken eljuttatták az cm- bcrrablók a nyugatnémet sajtóhoz Peter Lorenz képét. A felirat: Peter Lorenz, a „június 2-i mozgalom” fog­lya. (1967-ben az iráni sah elleni tüntetés egyik részve­vőjét a rendőrök agyonlőttek ezen a napon) Letartóztatottak és elítél­tek szabadon bocsátását kö­veteli Peter Lorenz nyugat­berlini CDU-elnökért cseré­be a „június 2-a mozga­lom”. -amelynek három tag­ja csütörtökön rabolta el a nyugat-berlini politikust. A DPA nyugatnémet hír- ügynökség nyugat-berlini irodájához pénteken délelőtt eljuttatott közlemény sze­rint az emberrablók 24 órán belül követelik azoknak a szabadon bocsátását, akiket a Holger Meins halála után rendezett tüntetések alkal­mával tartóztattak le Nyu- gat-Berlinben, továbbá 72 órán belül az úgynevezett Bader—Meinhof csoporthoz tartozó, Nyugat-Németor- szágban bebörtönzött hat személy szabadon bocsátá­sát és — személyenként 20 ezer márka átadása után — szabad eltávozását Nyugat- Berlinből egy Boeing—707- es utasszállító . gépen, s vé­gül, mint közéleti személyi­ség Heinrich Albertz polgár- mester kíséretében. Olajcsúcs dili C sütörtökön még egy utolsó ülést tartottak az Olajtermelő Országok Szervezetének (OPEC) küldöttei Bécsben, péntek délelőtt pedig külön- repülőgépen már az osztrák fővárosból Algírba repültek, ahol szombaton megkezdődik az OPEC kibővített miniszteri ülése. Ezen már részt vesznek a szakminisztereken kívül a külügy- és a pénzügyminiszterek is. A jövő hét keddjén pedig Algír­ban megnyílik a szervezet csúcstalálkozója, amely az OPEC történetében rendhagyó: most először ülnek tár­gyalóasztalhoz a kőolajexportáló országok államfői is. Bécs is fontos állomás az olajtermelők szervezetének- históriájában: a háromnapos tanácskozáson egyeztették az álláspontokat a csúcstalálkozón megvitatandó közös állás­foglaláshoz. A viták összegezésével — bécsi források sze­rint — kialakultak azok az irányelvek, amelyeket az olaj­termelők a nyugati olaj fogyasztó államokkal kezdődő tár­gyalásokon követnek majd. Külöhösen figyelemre méltó a bécsi rendkívüli minisz­teri ülés. Két témája, az egyik: az OPEC — elsősorban Algéria és Kuvait javaslatára — meghirdette a támadást az amerikai dollár ellen. Bár a kérdés roppant bonyo­lult, annyi bizonyos, hogy az olajexportáló országok fog­lalkoznak a gondolattal: a jövőben az amerikai dollár­alapon történő elszámolásról — tekintettel a dollár roha­mos gyengülésére — áttérnek más nemzetközi valutára. Az arányokat és azt, hogy melyik valutával helyettesítik a dollárt, egyelőre nem döntötték el, s az egész kérdés­komplexust a csúcstalálkozó elé terjesztik. A másik téma sem kevésbé fontos: eszerint a kőolaj árának emelését egyelőre nem tartják időszerűnek. Mi­után azonban szombaton és vasárnap — a csúcstalálkozó előkészítésére — Algírban a külügyi és a pénzügyi tár­cák vezetői is bekapcsolódnak a tárgyalásokba, könnyen lehetséges, hogy az árkérdés ismét előtérbe kerül. Annál is inkább, mert egyes olajexportáló államok megítélése 'szerint a dollár értéke az utóbbi időben jelentősen csök­kent, s ez növelte a termelők veszteségeit, nem biztosította az oíajbevételek szilárdságát. Február 28-án, pénteken tartotta közgyűlését a mező­kövesdi Matyó Háziipari Szö­vetkezet. A városi művelő­dési ház színháztermében megrendezett tanácskozáson részt vett dr. Juhász György, a megyei pártbizottság gaz­daságpolitikai osztályának vezetője, Juhász Péter, a Mezőkövesdi városi Pártbi­■«■IMIIII IMII MH Ilii -mi r lfm IIjr —r—rr argentin gerillák uitimátiiiia Ultimátumot tettek közzé annak az argentin gerilla- csoportnak a tagjai, akik szerdán elrabolták az Egye­sült Államok córdobai tisz­teletbeli konzulját, John Egant. Az ultimátum azzal fenyegetőzik, hogy — pén­teken magyar idő szeLnt 23 órakor — kivégzik fog­lyukat. ha> a hatóságok nem bocsátanak szabadon négy, a csoporthoz tartozó bebörtön­zött fél fit. zottság első titkára, Kispál Pál, a városi tanács elnök- helyettese, a KISZÖV képvi­seletében pedig Bilis Pálnó foglalt helyet az elnökség­ben. A közgyűlésen Lázár Gáspárné, a Matyó Szövet­kezet elnöke számolt be az elmúlt évben végzett munká­ról. j Jó kereseti lehetőséggel í a Miskolci Paulái azonnal létez ] 16 évet betöltött nőket j fonó átképzőinek. Gyárunk csökkentett, i 40 órás munkahéttel » üzemel: minden ■ ledolgozott hat nap után két nap szabadnap. t í i Dolgozóink számára természetbeni juttatás kedvezményes étkeztetés, üdültetés, ' kulturális szolgáltatá­sok, sportélet biztosított. Vidékről bejáróknak útiköltséget térítünk. IBM COMPOSER SYSTEM SZEDŐIRÖGÉPRE érettségizett fiatal lányokat felveszünk Gépírni tudók és kezdő gépírók előnyben. JELENTKEZNI LEHET: Borsod megyei Nyomdaipari Vállalat , munkaügyi osztályán, Miskolc I., Bajcsy-Zs. u. 15. I. emelet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom