Észak-Magyarország, 1975. március (31. évfolyam, 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK] A MAGVAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam, 51. szám Ara: 80 fillér Szombat, 1975. március 1. A jelenlegi légkör nem alkalmas „Sajnálatosnak” minősítet­te csütörtökön, a késő esti órákban Bejrutban Faruk Kaddursi, a Palesztinái Fel- szabadítási Szervezet politi­kai osztályának vezetője Anvar Szadat egyiptomi el­nök PFSZ-szel kapcsolatos döntését. Az egyiptomi ál­lamfő közölte, hogy nem fo­gadja a PFSZ VB küldött­ségét, s ehelyett azt köve­teli, hogy a teljes végrehaj­tó bizottság, élén Jasszer Arafat elnökkel utazzék Kairóba, ha tárgyalni kíván vele a Palesztinái problé­máról, s a közös egyiptomi —Palesztinái politikáról. „Szerettük volna, ha Sza­dat elnök előbb alaposan megfontolta volna e kényes döntést...” — mondta Kad- dumi. Egyetértett azonban azzal, hogy „a jelenlegi légkör’ nem alkalmas az egyiptomi—Pa­lesztinái párbeszéd megindí­tására”, ezért a PFSZ maga is úgy döntött, hogy „későb­bi időpontra halasztja a dia­lógust”. Jk Waía hírügynökség je­lentette, hogy a PFSZ VB Kirüenko beszéde konzultációkra Bejrútba hi­vatta Szaed Kamalt, a szer­vezet politikai osztályának vezetőjét, valamint Rabhi Avadot, a Fatah kairói kép­viselőjét. Az Al-Ahram című kairói napilap pénteken egyiptomi forrásra hivatkozva azt írja: Egyiptom alaptalannak te­kinti és visszautasítja a PFSZ-nek Kissinger kö­zel-keleti politikával kapcso­latos bírálatát, s szeretné tudni, mi rejlik „e bírálat hátterében”. E fejlemények előzmé­nyeihez tartozik, hogy a PFSZ Végrehajtó Bizottsá­gának a hét elején Bejrut­ban tartott tanácskozásáról kiadott közlemény a kissin- geri politikát „az arab ügy­gyei szembeni bűnös össze­esküvésnek” minősítette, s figyelmeztette az arab kor- mányokat, „kerüljék el az amerikai csapdát” vagyis akadályozzák meg az Egyip­tom, Szíria és a PFSZ egy­ségének megbontására, a részmegoldásokra, az arab területek izraeli megszállá­sának szentesítésére irányuló mesterkedéseket. (■iuiaiiuunm MBaaHaBanni s n Összeomlik a Lei Kel- rezsim Phnom Penh-i katonai for­rásokból származó értesülés szerint a Lón Nol-rezsim csapatai péntekre virradó éjszaka újabb két stratégiai ponton szenvedtek érzékeny vereséget a népi felszabadí­tó erőktől. Kemény ütközet után és légierejük tömeges bevetése ellenére fel kellett adniuk Tuol Leapnál levő erődített állásukat, amely a Pochentong légitámaszpont és egyben a fővárosi repü­lőtér logfontosabb védelmi állását jelentette, Phnom Penhtől északra pedig el­vesztették a Mekong keleti partján levő Prek Luongot. Prek Luong elfoglalása ed­dig azt jelenti, hogy a népi erők közelebb helyezhették tüzérségüket az ostromlott fővároshoz. James Schlesinger ameri­kai hadügyminiszter a kép­viselőház katonai megaján­lás! albizottságában csütörtö­kön kijelentette, hogy a Lón Nol-rezsim további amerikai segítség nélkül körülbelül egy hónapon belül összeom­lik. Norodom Sziltanuk, a Kambodzsai Nemzeti Egy­ségfront elnöke a Nevsday című amerikai lap közvetí­tésével nyílt levelet intézett Ford elnökhöz és az ameri­kai kongresszus tagjaihoz. Ismét leszögezte, hogy sem­milyen kompromisszumra nem hajlandó a Lón Nol- rezsimmel vagy az amerikai neokolonializmussal­LENIN KOHÁSZATI MÜVEK í i Laczó József felvétele V Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács módosí­totta a muzeális emlékek vé­526 millió forint vállalati eredmény Andrej Kirilenko, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára pénteken átnyújtotta a Munka Vörös Zászló Érdemrendet a Szov- jetszkaja Enciklopedija Ki­adónak, a szovjet tudomány eredményeinek propagálása terén szerzett érdemeiért. Kirilenko a kitüntetés 'át- nyújtása alkalmából rende­zett ünnepségen elhangzott beszédében kijelentette: „most, amikor a szovjet társadalom óriási gazdasági és tudományos-műszaki po­tenciállal rendelkezik és lét­rejöttek a kedvező külső fel­tételek, minden lehetőség megvan a további maga­biztos előrelépésre a kom­munista építés egész front­ján”. — Az egész haladó embe­riség elismeri az SZKP XXIV. kongresszusán kidol­gozott békeprogram kiemel­kedő jelentőségét. Andrej Kirilenko hangsú­lyozta, hogy minden nehéz­ség ellenére befejezéshez közeledik az európai bizton­sági és együttműködési ér­tekezlet munkája. — A Szovjetunió folytatja a kapitalista országokkal való békés egymás melleit élés továbbfejlesztésének irányvonalát. Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa csütörtökön folytatta a ciprusi kérdés vitáját, majd kellő egyetértés és ál­talános elfogadható határo­zattervezet híján meghatáro­zatlan időre elnapolta ülését. Az eddigi viták során ki­kristályosodott néhány véle­mény, amelyek munkaokmá­nyokban öltöttek testet. A ciprusi küldöttség által fel­vázolt dokumentum java­solja, hogy a Biztonsági Ta­nács követelje az ENSZ ha­tározatainak végrehajtását, különösen az idegen csapa­tok Ciprusról történő mi­előbbi kivonását és vala­mennyi menekültnek szülő­helyére való visszatérését. Ciprus ezenkívül javasol­ja, hogy a Biztonsági Ta­nács nevezzen ki saiát ke­beléből egy tárgyalócsopor­tot, amely közvetlenül részt venne a válság megoldására irányuló tárgyalásokon. Tö­rökország és a NATO-körök azonban hevesen ellenzik ezt a javaslatot. Huang Hua kínai fődele- gátus megpróbálta elvonni a BT figyelmét a tárgyalt probléma lényegéről. Ismét j elcsépelt szovjeteílenes ko-; holmányokkal hozakodott ’ elő. Jal'cov Malik, a Szovjet­unió ENSZ-kép viselő je visz- szautasította rágalmait, és rámutatott, hogy a kínai kü'dött ezekkel a kirohaná­sokkal csupán azt akarja leplezni, hogy nem óhajtja keresni a ciprusi kérdés igazságos megoldását. Peking örül a helyzet bármilyen ki­éleződésének, mert abban reménykedik, hogy összeüt­közés történik az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Ezek viszont hiú re­mények. eleiméről szóló 1963. évi 9. számú törvényerejű rende­letét. Az új rendelkezések értelmében a földben, a vi­zek medrében, vagy máshol rejlő, illetőleg az onnan elő­kerülő muzeális vagy műem­léki értékű tárgyak, nemzeti kincsek az állam tulajdonát képezik, így az állami szo­cialista tulajdont megillető védelemben részesülnek, űz ásatásokon kívül az építke­zéseknél, földmunkáknál stb. feltárt muzeális értekeket a helyi tanácsnál be kell je­lenteni. A muzeális érték fel­fedezője és bejelentője a tárgy jelentőségétől és érté­kétől függően elismerésben részesül. Az Elnöki Tanács ezután bírákat mentett fel és válasz­tott meg, valamint egyéb ügyeket tárgyalt. Elkészült a TVK 1974. évi mérlegbeszámolója, amely át­fogó képet ad a kombinát egyéves gazdálkodásáról. A mérleg adataiból kitűnik, hogy tovább növekedett a TVK súlya a vegyiparon be­lül. A vállalat termelési ér­téke az utóbbi egy év alatt 14.9 százalékkal, mintegy félr-i": irc! forinttal emelke- d"li. s meghaladta a három és fél milliárdot. Kedvezően alakult a vállalati nyereség is, bár az 510 millió forintos tervelőirányzat jelentős erő­feszítéseket követelt a kom­binát dolgozóitól, végül is a nvtlt év végéig 526 millió forint vállalati eredményt ér­tek. el. Az előző évihez ké­pest a növekedés 116 millió forint. Így a TVK év vési részesedés címén 23,6 szá­zaléknak megfelelő bért fi­zet dolgozóinak. A termelés nagyarányú növekedésében jelentős sze­repe volt a kongresszusi és a felszabadulási munkaverseny­nek. amelynek egyik kezde­ményezője éppen a Tiszai Vegyikombinát 5 és fél ezer fős kollektívája volt. A vál­lalat dolgozói nemcsak telje­sítették felajánlásaikat, ha­nem jelentősen túl is szár­nyalták azt. A vállalásban szereplő 27.3 millió forint termelési többleten felül még további 31 millió forint ér­tékű terméket adtak az or­szágnak. Ezen kívül több mint 30 millió forinttal csökkentették a termelési költségeket. Tavaly a vállalat összdol­gozói létszáma 4.5 százalék­kal emelkedett az előző évi­hez képest. A félmilliárd fo­rintos termelésnövekedés vi­szont azt bizonyítja, hogy az 1974. évi gazdasági sikereket döntően a munkatermelé­kenység fokozásával érle el a kombinát. Tovább javult, szélesedett a vállalat kereskedelmi te­vékenysége is, A kombinát j > minőségű és kellő meny- nyiségű termékkel látta el a hazai piacot, ugyanakkor nö­velte az exportra kerülő áruk gyártását. Az export nagyságára jellemző, hogv az 1974-ben előállított 3 és' fél milliárd forint értékű termék 13.1 százalékát külföldi meg­rendelők kapták meg. Esv év alatt az export 5 száza­lékkal emelkedett A szocia­lista országok közül a Szov­jetunió változatlanul -a leg­több árut vásárolta a TVK- tól. a tőkés export is csak­nem megduplázódott. A kombinát gazdasági, párt- és lömegszervezed ve- zetői nagy gondot fordítottak a dolgozók élet- és munka-' körülményeinek te vitására. A vállalatnál tavaly átlago­san 10.5 százalékos bérfej­lesztésre nyílt lehetőség. Je­lentős eredménynek számít az is. Hogy a kollektív szer­ződésben is rögzítették * törzsgárda tagság fokozottabb megbecsülését, ennek megfe­lelően az elmúlt évben 3 millió 300 ezer forint jutal­mat fizettek ki „a törzsoárda- tagoknak. L. L. Oiaicsics eüií Borsod küldöttei (2. oldal) (3 oldal) Heti ireípolilai összefoglak) CZ oldal) Zempléni tarkabarka Sportműsor (4. oldal) (7. oldal) Einpoli a ciprusi vitát

Next

/
Oldalképek
Tartalom