Észak-Magyarország, 1975. február (31. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-01 / 27. szám

yilAG PROLETÁRJA!, EGYES0UETEK1 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BORSOD MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXI. évfolyam, 27. szám Ära: SO fillér Szombat, 1975. február 1. Kipróbálták az etilénvezeték magyar szakaszát A téli szünet után Gcnfbcn találkozott újból a Szovjetunió és az Egyesült Államok képviselője a SALT-tárgyalások folytatására. Képünkön: Szemjonov, a szovjet küldöttség vezetője üdvözli az amerikai küldöttség Vezetőjét, Alexis Jobnsont Pénteken Genfben felújí­tották a hadászati fegyver­rendszerek korlátozásával kapcsolatos szovjet—ameri­kai tárgyalásokat. A Szovjetunió állandó ENSZ-képviseletén találko­zott Vlagyimir Szemjonov szovjet külügyminiszter-he­lyettes, a szovjet küldöttség vezetője és Alexis Johnson nagykövet, az amerikai dele­gáció vezetője. Alexis Johnson Genfbe ér­kezésekor kijelentette: „A Vlagyivosztokban elért meg­állapodás megadta munkánk irányelveit, amelyek olyan világosak és konkrétak, hogy nézetem szerint nem lesz nehéz hivatalos megállapo­dás formájába önteni, ame­lyet azután mindkét kor­mány aláírhat. Az amerikai delegáció minden lehetőt el­követ e feladat teljesítésé­re >> fen genii! és körültekintéssel Zsrszá^És az erényi Alkolmány Isz-ben Tegnap, január 31-én tar­totta meg 24. zárszámadási közgyűlését az edelényi já­rás egyik legismertebb,' a Kiváló szövetkezet címmel kitüntetett nagyüzemi gazda­sága, az edelényi Alkotmány Tsz. Annak idején az első zárszámadáson egy marok­nyi, az új útra lépett, csak reménységben gazdag pa­rasztember döntött a még szegényes eredmény elosztá­sáról. most egy 5670 hektá­ros, korszerű mezőgazdasági .nagyüzem, 108 millió forin­tos közös vagyon gazdái vi­tatták meg egy nehéz, de evedményes -sztendő mérle­gét. Közel 88 milliós bevé­tel. 24.8 milliós bruttó jöve- i _lem. 17.1 milliós részese­dési, 5.9 milliós fejlesztési alap szerepelt ezen a mos­tani mérlegen. És még egy ódat: azon az elsőn az ösz- szes résztvevők száma sem érte el a negyvenét, most pedig 40 saját személygépko­csival rendelkező tag ült a teremben. Ott volt az Alkotmány Tsz zárszámadásán Papp Károly, a megyei pártbizottság tag­ja, Szaniszló Gyula, az Ede­lényi járási P ’ 'tbizottság el­ső titkára. Láz': r Jenő, a Borsod megyei Tanács járási hivatalának vezetője és Ko­vács Paine, az Országos Nő­tanács tagja is. Alc Károly, a tsz párttit­kára nyitotta meg a zár­számadó közgyűlést, majd Hartman Bálint tsz-elnök is­mertette a vezetőség beszá­molóját. Egy rendkívül sze- s ílyes. a mezőgazdaságra kedvezőtlen időjárástól ter­hes, de mégis eredményes gazdasági évről adhatott szá­mot. Az őszinteség, a nyílt­ság jellemezte ezt a beszá­molót. amely nagy gonddal, körültekintéssel értékelte az elmúlt év gazdálkodását, s a tsz nagy családjának minden eseményét. E beszámoló ér­deme volt. hogy nemcsak mérleget készített, hanem az iránytű szerepét is betöltötte, a még nagyobb eredmények elérésének útját is megszab­ta a zárszámadás. A beszámolóból a tsz tag­sága, amelynek egv dolgozó­ra jutó átlagjövedelme az előző éri 24 523 forintról 26 152 forintra növekedett, megismerte ágazatonként az elért eredményeket, s mind­azt, ami tovább növelheti a gazdálkodás eredményessé­gét. (Folytatás a 2. oldalon) j Moszkvai jelentés leiMit Béli Moszkvában január 29—30- án megtartották a Varsói Szerződés tagállamai külügy­miniszter-helyetteseinek ta­nácskozását, amelyen részt vettek: a Bolgár Népköz- társaság részéről Andon Trajkov, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság részéről Frantisek Krajcir, a Lengyel Népköztársaság részéről Sta­nislaw Trepczynski, a Ma­gyar Népköztársaság részéről Marjai József, a Német De­mokratikus Köztársaság ré­széről Herbert Krolikowski, a Román Szocialista Köz­társaság részéről Cornel Pa- coste, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége ré­széről Nyikolaj Rogyionov. A tanácskozás "-.unkájában részt vett Nyiko.,ftj Firjubin, a Varsói Szerződés Tagálla­mai Politikai Tanácskozó Testületének főtitkára. A tanácskozáson, amely a gyümölcsöző együttműködés, a testvéri barátság és köl­csönös megértés légkörében zajlott le, véleménycserére került sor egyes kölcsönös érdeklődésre számottartó kér­désekről. — Végre ezt is sikerült elérnünk — mondták a TVK ..vezetői tegnap, amikor Vá- sárosnaményban üzembe he­lyezték az etilénvezetéket. Tűnnek a Szabolcs megyei városnak a határában építet­ték fel ugyanis azt a merő- és átadó állo­mást, ahol a csővezeté­ken a Szovjetunióba ér­kező etilén mennyiségét és minőségét ellenőrzik a gyárindítást követően a magyar és a szovjet szakem­berek. — Január 30-án, csütörtö­kön érkezett el az ideje an­nak, hogy miután kellőkép­pen kitisztítottuk a 130 ki­lométer hosszú magyar ve­zetékszakaszt, feltöltsük eti­lénnel és kipróbáljuk, ho­gyan működnek a mérőál­lomás berendezései — tájé­koztatott a helyszínen Szé- nási Tibor, a TVK műszaki igazgatóhelyettese. Ez a művelet különben azzal kezdődött, hogy csütörtökön délelőtt 10 óra 40 perckor a Tiszai Vegyikombinátban útnak indították az utolsó gö­rényt” is — a szakem­berek igy nevezik a ve­zeték tisztítását végző speciális gumiból, illetve poüuteránból készült henger alakú tárgyat — és nyomban utána beada­golták az etilént a vezeték­be. A szakemberek úgy ter­vezték, hogy pénteken reg­gelre megérkezik a gáz alakú etilén Vásárosnaményba. Így is történt. Amikor teg­nap, a kora délelőtti órák­ban a helyszínre érkeztünk, a mérőállomáson már javá­ban dolgoztak a szakembe­rek. Zorányi Dezsővel, a TVK energetikai főosztály- vezetőjével az élen még egy­szer ellenőrizték a berende­zéseket. Háromnegyed tizenkettőkor Huszár Andor, a TVK igaz­gatója megadta a jelt és a csővezetékben levő etilént a „fáklyára” vezették, ahol meggyújtották. Pontosan déli tizenkettőkor fel­csapott a láng, jelezvén, hogy a berendezések rendeltetésszerűen mű­ködnek. Tehát a 130 kilométer hosszú magyar etilénvezeték és a mérőállomás bármelyik pil­lanatban kész arra, hogy megkezdje a TVK-ban gyár­tott etilén szállítását. Néhány perccel a jelentős esemény után Balázs Lajos, a kombinát beruházási igaz­gatóhelyettese telefonon fel­hívta a Kalusi Vegyikombi­nátot és közölte a szovjet üzem vezetőivel, hogy a ma­gyar vezeték, valamint a mérő- és továbbító állo­más üzembe helyezése sikerrel járt. A vonal túlsó végén elége­detten nyugtázták az öröm­teli hírt és sok sikert kíván­tak az olefingyár teljes üzembe helyezéséhez. L. U Fotó: Laczó József Magasba csap a láng, Szem­be helyezték a vásárosnamé- nyi mérőállomásé Har&ok Etiópiában Az etiőpiai ideiglenes ka­tonai tanács csütörtökön nyil­vánosságra hozott közlemé­nye hírül adta, hogy az or­szág északi részében egy arisztokrata testvérpár, a Kas Biru testvérek felhajtá­sára fegyveres lázadás tört ki a kormányzat ellen. A közlemény rámutat, hogy a korábban 900 000 hektárt birtokló fivérek, a néptöme­gek kizsákmányolásából élő feudális család sarjai azért szítottak lázongást, mert a rájuk kivetett adó kifizeté­sének megtagadása miatt el­kobozták földjeiket. A Reuter értesülése szerint az etiőpiai hadsereg két nap óta heves küzdelmet folytat a két volt nagybirtokos ál­tal feltüzelt fegyveres parasz­tokkal a fővárostól mintegy 200 km-rel északra levő Mcnz tartományban. A harci cselekményekben öt katona életét vesztette, 20-an pedig j megsebesültek. •?$S'W»A'->.y.y.vxv -» >.v :• •. : »••ri A szakemberek az etilénnel teli vezetékrendszer működését ellenőrzik. Középen Huszár Andor, a TVK igazgatója Horakisz kitüntetése Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke átnyújtotta a Népek Barátsága Érdem­érmet Harilaosz Florakisznak, a Görög Kommunista Párt KB első titkárának 60. születésnapja alkalmából, a kom­munista mozgalomban kifejtett érdemeiért Firnis parlamenti defepeió men énüeben A magyar országgyűlés vendégeként néhány napja hazánkban tartózkodik a Francia Köztársaság nemzet- gyűlésének delegációja, ame­lyet Francois le Dourec, a nemzetgyűlés alelnöke vezet. A küldöttség hazánk életével ismerkedik, az elmúlt napok­ban az ország több vidékét fölkeresték. A francia parlamenti de­legáció tegnap, a délelőtti órákban Borsod megyei lá­togatásra. Miskolcra érkezett. Megyénkbe Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, az országgyűlés elnöke is elkísérte a vendé­geket. Miskolcon cír. Ladányi József, a Borsod megyek Ta­nács elnöke fogadta a dele­gációt. Tájékoztatást adott megyénk helyzetéről, ered­ményeiről és fejlődéséről. A megyei tanács elnökénél tett látogatáson ott volt a megye és Miskolc város szá­mos vezetője, politikai, álla­mi és tömegszervezeti irá­nyítója. A fogadást követő­en a dele" í?ió Hernádnéme- tibe utazott, ahol a helyi ter­melőszövetkezet és a község eredményeivel ismerkedtek. A délutáni órákban Kazinc­barcikán. a Borsodi Vegvi- kombinátban tett látogatást a küldöttség. Itt Köriválycs István, a BVK igazgatója, valamint a város és a kom­binát más vezetői köszöntöt­ték a vendégeket. Körtvé- lyes István a gyár munkájá­ról, eredményeiről és fejlesz­téséről tájékoztatta a delegá­ciót, amelynek tagjai a kom­binátról készült színes fil­met is megtekintették. feltol É! Hen a SALT-tárgyalások Már etilén van a csővezetékben

Next

/
Oldalképek
Tartalom